ورود
حجم بازار: ۱.۹۷۹ تریلیون دلار
:دامیننس
BTC : ۳۷.۷۰%
ETH : ۱۷.۹۰%
USDT : ۳.۷۶%
حجم کل معاملات روزانه:
قیمت ارزها
نمای بازار ارزهای دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نام ارز قیمت حجم بازار معاملات روزانه عرضه در گردش تغییرات روزانه نمودار هفتگی
$۷.۴۲ ۲۸۲.۱۴
میلیون دلار
۹۶.۴۸
میلیون دلار
۳۸.۰۶
میلیارد ANT
۰.۴۸% ۷.۳۶ ,۷.۴۶ ,۷.۴۶ ,۷.۴۷ ,۷.۵۱ ,۸.۳۰ ,۸.۲۱ ,۸.۱۷ ,۸.۱۹ ,۸.۱۷ ,۸.۱۵ ,۸.۲۳ ,۸.۲۸ ,۸.۲۴ ,۸.۳۲ ,۸.۲۸ ,۸.۲۶ ,۸.۳۳ ,۸.۳۰ ,۸.۱۹ ,۸.۲۹ ,۸.۳۶ ,۸.۷۴ ,۸.۷۰ ,۸.۷۲ ,۸.۹۶ ,۹.۰۱ ,۹.۰۸ ,۸.۸۶ ,۹.۰۵ ,۹.۰۰ ,۸.۸۸ ,۹.۰۷ ,۹.۳۲ ,۹.۳۱ ,۹.۴۶ ,۹.۳۰ ,۹.۰۴ ,۹.۰۳ ,۸.۹۵ ,۹.۲۹ ,۹.۲۲ ,۹.۳۲ ,۹.۳۶ ,۹.۴۲ ,۹.۴۳ ,۹.۴۰ ,۹.۰۸ ,۹.۱۳ ,۸.۹۱ ,۹.۰۶ ,۸.۵۹ ,۸.۸۶ ,۸.۶۵ ,۸.۶۲ ,۸.۵۶ ,۸.۵۴ ,۸.۶۱ ,۸.۵۴ ,۸.۵۱ ,۸.۶۶ ,۸.۷۶ ,۸.۶۳ ,۸.۷۶ ,۸.۷۰ ,۸.۶۷ ,۸.۷۶ ,۸.۷۱ ,۸.۴۹ ,۸.۴۸ ,۸.۳۹ ,۸.۰۹ ,۸.۲۹ ,۸.۳۵ ,۸.۲۸ ,۸.۴۵ ,۸.۳۵ ,۸.۴۲ ,۸.۳۷ ,۸.۴۳ ,۸.۴۶ ,۸.۳۷ ,۸.۵۸ ,۸.۴۰ ,۸.۵۰ ,۸.۵۰ ,۸.۵۰ ,۸.۴۴ ,۸.۵۷ ,۸.۶۴ ,۸.۵۵ ,۸.۵۴ ,۸.۵۰ ,۸.۳۷ ,۸.۴۰ ,۸.۴۲ ,۸.۳۰ ,۸.۳۴ ,۸.۳۳ ,۸.۳۸ ,۸.۳۳ ,۸.۳۷ ,۸.۳۶ ,۸.۳۵ ,۸.۳۶ ,۸.۲۳ ,۸.۲۴ ,۸.۲۷ ,۸.۲۲ ,۸.۰۹ ,۸.۱۲ ,۸.۰۲ ,۸.۰۸ ,۸.۰۸ ,۸.۰۷ ,۸.۱۵ ,۸.۱۵ ,۸.۱۱ ,۸.۲۵ ,۸.۲۷ ,۸.۲۷ ,۸.۰۸ ,۸.۱۴ ,۸.۱۸ ,۸.۱۷ ,۸.۳۱ ,۸.۲۰ ,۸.۱۲ ,۸.۱۷ ,۸.۱۲ ,۸.۱۸ ,۸.۱۱ ,۸.۱۱ ,۸.۰۱ ,۷.۹۴ ,۷.۹۴ ,۷.۵۱ ,۷.۳۹ ,۷.۵۲ ,۷.۵۵ ,۷.۴۹ ,۷.۴۹ ,۷.۵۲ ,۷.۴۹ ,۷.۳۶ ,۷.۳۸ ,۷.۳۸ ,۷.۲۹ ,۷.۴۷ ,۷.۴۴ ,۷.۴۷ ,۷.۵۶ ,۷.۶۱ ,۷.۴۳ ,۷.۳۱ ,۷.۴۵ ,۷.۴۸ ,۷.۵۵ ,۷.۷۰ ,۷.۵۹ ,۷.۶۱ ,۷.۸۹ ,۷.۸۷ ,۷.۹۹ ,۷.۷۵ ,۷.۵۳ ,۷.۸۱ ,۷.۶۶
$۶.۹۶ ۲۸۱.۲۵
میلیون دلار
۱.۶۰
میلیون دلار
۴۰.۴۳
میلیارد EWT
-۴.۶۸% ۷.۵۵ ,۷.۶۴ ,۷.۶۵ ,۷.۶۲ ,۷.۶۸ ,۷.۸۲ ,۷.۸۶ ,۷.۹۷ ,۸.۰۴ ,۸.۰۰ ,۷.۹۰ ,۷.۹۳ ,۸.۲۳ ,۸.۲۰ ,۸.۱۹ ,۸.۲۰ ,۸.۱۱ ,۸.۱۳ ,۸.۱۲ ,۸.۰۳ ,۸.۰۷ ,۸.۰۵ ,۸.۰۸ ,۸.۰۶ ,۸.۱۷ ,۸.۴۲ ,۸.۵۴ ,۸.۵۵ ,۸.۴۹ ,۸.۵۲ ,۸.۵۲ ,۸.۴۶ ,۸.۴۲ ,۸.۴۳ ,۸.۴۴ ,۸.۴۲ ,۸.۴۱ ,۸.۳۴ ,۸.۳۲ ,۸.۲۲ ,۸.۱۹ ,۸.۱۱ ,۸.۱۵ ,۸.۱۵ ,۸.۱۶ ,۸.۲۰ ,۸.۱۹ ,۸.۱۰ ,۸.۱۱ ,۸.۱۰ ,۸.۱۶ ,۸.۰۳ ,۸.۰۳ ,۷.۹۳ ,۷.۸۲ ,۷.۷۹ ,۷.۷۶ ,۷.۸۰ ,۷.۷۸ ,۷.۷۰ ,۷.۶۹ ,۷.۷۸ ,۷.۷۸ ,۷.۷۹ ,۷.۸۴ ,۷.۸۷ ,۷.۸۸ ,۷.۸۷ ,۷.۸۰ ,۷.۷۵ ,۷.۶۹ ,۷.۵۶ ,۷.۵۸ ,۷.۶۰ ,۷.۶۳ ,۷.۷۳ ,۷.۷۷ ,۷.۷۶ ,۷.۷۸ ,۷.۷۱ ,۷.۶۷ ,۷.۶۹ ,۷.۷۷ ,۷.۷۳ ,۷.۷۱ ,۷.۹۰ ,۸.۰۲ ,۷.۹۰ ,۷.۸۸ ,۸.۰۵ ,۸.۰۵ ,۸.۰۶ ,۸.۰۰ ,۷.۹۶ ,۷.۹۹ ,۷.۹۴ ,۷.۹۲ ,۷.۹۴ ,۷.۹۴ ,۸.۰۰ ,۸.۰۱ ,۸.۰۴ ,۸.۰۰ ,۸.۰۶ ,۸.۲۱ ,۸.۱۸ ,۸.۱۲ ,۸.۰۸ ,۸.۰۹ ,۸.۰۸ ,۸.۰۹ ,۷.۹۲ ,۷.۸۷ ,۷.۸۴ ,۷.۸۴ ,۷.۸۷ ,۷.۸۵ ,۷.۸۳ ,۷.۸۲ ,۷.۷۲ ,۷.۷۷ ,۷.۷۹ ,۷.۸۲ ,۷.۸۷ ,۷.۹۵ ,۸.۰۰ ,۷.۹۰ ,۷.۸۷ ,۷.۸۹ ,۷.۸۹ ,۷.۸۹ ,۷.۸۲ ,۷.۷۹ ,۷.۶۰ ,۷.۵۸ ,۷.۵۸ ,۷.۵۳ ,۷.۴۷ ,۷.۵۱ ,۷.۵۴ ,۷.۵۳ ,۷.۵۵ ,۷.۵۶ ,۷.۶۵ ,۷.۴۶ ,۷.۳۵ ,۷.۲۷ ,۷.۴۶ ,۷.۲۶ ,۷.۲۷ ,۷.۱۷ ,۷.۲۵ ,۷.۳۳ ,۷.۱۷ ,۷.۱۴ ,۷.۲۱ ,۷.۳۶ ,۷.۴۵ ,۷.۴۲ ,۷.۴۳ ,۷.۲۲ ,۷.۲۱ ,۷.۲۴ ,۷.۲۵ ,۷.۲۰ ,۷.۱۴ ,۷.۱۷ ,۷.۱۵
$۰.۹۹۹۳ ۲۸۰.۴۳
میلیون دلار
۲۰۶۴۱۹
دلار
۲۸۱.۶۸
میلیارد ALUSD
-۰.۲۴% ۰.۹۹۹۲۰۶۶۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۰۸۵۱۵ ,۱.۰۱۲۶ ,۱.۰۲۰۲ ,۰.۹۹۰۴۲۵۸۵ ,۰.۹۹۳۴۷۶۹۸ ,۰.۹۹۶۹۹۶۴۷ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸۰۷۹۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۹۰۲۶۲ ,۰.۹۹۹۶۸۸۸۰ ,۰.۹۹۹۳۲۶۱۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۸۲۴۵۶ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۴۶۳۹۳۸ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۴۴ ,۰.۹۹۶۲۷۰۱۱ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۴۵ ,۰.۹۹۸۳۷۳۶۱ ,۰.۹۹۷۶۴۷۹۱ ,۰.۹۹۶۱۰۱۴۰ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۴۴ ,۰.۹۹۹۳۱۵۲۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۱۱۸۹۱۷ ,۰.۹۹۸۷۵۱۴۱ ,۰.۹۹۷۹۰۸۳۹ ,۰.۹۹۹۶۲۲۶۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۹۸۳۸۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۹۷ ,۱.۰۰۵۸ ,۰.۹۹۹۵۹۱۲۸ ,۰.۹۹۷۹۶۵۸۸ ,۰.۹۹۸۵۵۹۷۰ ,۰.۹۹۸۹۰۴۷۹ ,۰.۹۹۹۳۲۳۴۷ ,۰.۹۹۸۰۲۹۳۲ ,۰.۹۹۸۷۸۹۰۹ ,۰.۹۹۹۶۶۶۳۸ ,۰.۹۹۹۸۹۹۴۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۳۰۸۷۹ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۶۳۰۴۸ ,۰.۹۹۹۵۸۵۴۹ ,۰.۹۹۸۸۱۵۵۳ ,۰.۹۹۸۷۴۴۳۱ ,۰.۹۹۹۹۷۶۶۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹۵۰۷۱ ,۰.۹۹۷۶۳۸۰۵ ,۰.۹۹۹۳۳۵۲۷ ,۰.۹۹۸۸۰۹۷۷ ,۰.۹۹۶۳۹۳۷۰ ,۰.۹۹۷۲۹۴۴۸ ,۰.۹۹۸۱۵۵۶۸ ,۰.۹۹۹۲۸۶۸۸ ,۰.۹۹۸۹۹۵۳۰ ,۰.۹۹۹۶۴۷۷۵ ,۰.۹۹۸۸۴۵۲۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۲۷۴۶۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۵۷۶۲۱ ,۰.۹۹۸۴۱۸۶۳ ,۰.۹۹۷۴۴۰۶۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۶۰۰۰۷۹ ,۰.۹۹۹۴۹۳۱۲ ,۰.۹۹۶۰۵۵۳۰ ,۱.۰۰۷۶ ,۰.۹۹۹۰۱۴۲۸ ,۰.۹۹۹۸۸۳۱۹ ,۰.۹۹۸۳۱۵۵۸ ,۰.۹۹۴۴۸۴۶۵ ,۰.۹۹۶۲۹۲۷۵ ,۰.۹۹۹۳۵۸۹۳ ,۰.۹۹۹۱۶۱۷۹ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۹۱۶۹۶۱ ,۰.۹۹۹۵۷۰۰۷ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۷۵۵۷۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۵۰۸۶۲۲ ,۰.۹۹۸۷۱۱۰۲ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۷۱۸۷۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۸۲۷۵۳ ,۰.۹۹۶۳۹۷۴۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۱۱۳۵۳ ,۰.۹۹۸۴۹۳۷۸ ,۰.۹۹۶۸۳۲۱۸ ,۰.۹۹۸۵۶۶۹۳ ,۰.۹۹۷۹۰۹۴۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۸۳۵۰۴۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۵۶۴۵۹ ,۰.۹۹۹۰۲۲۳۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۲۱۵۲۶ ,۰.۹۹۹۸۶۲۰۲ ,۰.۹۹۹۴۰۶۹۴ ,۰.۹۹۸۹۴۸۴۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۱۱۷۱۵ ,۰.۹۹۸۲۷۷۳۷ ,۰.۹۹۷۶۱۴۲۰ ,۱.۰۰۵۶ ,۰.۹۹۸۳۴۱۶۲
$۱.۰۰ ۲۷۹.۵۱
میلیون دلار
۲۸۷۴۰۲
دلار
۲۷۹.۰۳
میلیارد OUSD
۰.۲۰% ۰.۹۹۴۷۵۹۴۱ ,۰.۹۹۴۰۳۲۲۷ ,۰.۹۹۴۹۰۶۲۴ ,۰.۹۹۲۷۱۱۰۷ ,۰.۹۹۳۸۰۴۴۰ ,۰.۹۹۳۵۰۵۸۱ ,۰.۹۹۶۵۳۶۲۷ ,۰.۹۹۶۶۷۷۴۳ ,۰.۹۹۴۸۹۶۱۲ ,۰.۹۹۴۷۷۸۷۶ ,۰.۹۹۵۰۴۰۰۰ ,۰.۹۹۸۴۲۰۶۱ ,۰.۹۹۳۰۸۷۶۳ ,۰.۹۹۱۴۹۶۵۱ ,۰.۹۹۵۸۹۵۹۱ ,۰.۹۹۳۷۳۱۳۶ ,۰.۹۹۲۹۸۷۴۴ ,۰.۹۹۴۶۷۲۷۳ ,۰.۹۹۲۰۴۱۸۱ ,۰.۹۹۱۱۸۸۷۵ ,۰.۹۹۳۱۶۲۶۵ ,۰.۹۹۳۰۹۱۲۱ ,۰.۹۹۲۷۹۲۶۱ ,۰.۹۹۲۱۰۶۸۰ ,۰.۹۹۱۵۷۸۵۷ ,۰.۹۹۱۶۱۸۴۴ ,۰.۹۹۲۷۸۰۶۳ ,۰.۹۹۳۱۰۰۸۷ ,۰.۹۹۲۶۰۷۴۶ ,۰.۹۹۵۰۸۵۰۷ ,۰.۹۹۲۳۸۷۴۹ ,۰.۹۹۱۸۶۵۷۱ ,۰.۹۹۱۵۹۵۹۶ ,۰.۹۹۱۷۸۳۵۶ ,۰.۹۹۱۶۸۰۹۷ ,۰.۹۹۳۹۵۲۶۳ ,۰.۹۸۸۹۷۰۳۰ ,۰.۹۹۳۳۸۰۷۵ ,۰.۹۹۷۲۲۵۷۷ ,۰.۹۹۳۵۰۲۵۱ ,۰.۹۹۸۲۲۰۴۷ ,۰.۹۹۶۴۷۶۹۷ ,۰.۹۹۹۰۰۳۸۶ ,۰.۹۹۸۲۹۱۶۸ ,۰.۹۹۸۲۵۲۵۰ ,۰.۹۹۷۶۸۶۰۱ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۳۹۴۵۵۷ ,۰.۹۹۶۹۵۷۹۸ ,۰.۹۹۴۲۷۳۶۹ ,۰.۹۹۸۵۸۸۳۵ ,۰.۹۸۳۸۰۵۱۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۲۳۶۴۶۵ ,۰.۹۹۳۷۰۳۴۰ ,۰.۹۹۲۵۷۱۲۶ ,۰.۹۹۴۴۶۸۵۸ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۱۶۳۰۵۸ ,۰.۹۹۱۵۰۹۶۲ ,۰.۹۹۱۷۲۳۰۸ ,۰.۹۹۴۰۶۵۸۹ ,۰.۹۹۳۸۱۰۲۴ ,۰.۹۹۳۶۶۳۷۶ ,۰.۹۹۷۷۳۳۸۹ ,۰.۹۹۴۳۹۴۵۴ ,۰.۹۹۷۳۸۰۱۲ ,۰.۹۹۴۱۱۸۳۲ ,۰.۹۸۵۹۴۵۰۹ ,۰.۹۹۳۳۲۷۲۰ ,۰.۹۹۲۱۰۴۷۴ ,۰.۹۸۲۳۸۰۹۳ ,۰.۹۹۴۸۴۶۹۱ ,۰.۹۹۷۹۷۸۰۸ ,۰.۹۹۳۸۳۰۰۱ ,۰.۹۹۴۲۹۳۰۵ ,۰.۹۸۹۵۰۸۲۳ ,۰.۹۹۳۱۰۷۶۷ ,۰.۹۹۰۹۵۹۳۹ ,۰.۹۹۴۱۱۳۹۲ ,۰.۹۹۲۳۲۷۳۹ ,۰.۹۹۳۱۵۴۷۷ ,۰.۹۹۴۴۱۶۴۳ ,۰.۹۹۲۵۴۳۵۶ ,۰.۹۹۱۵۵۹۷۳ ,۰.۹۹۲۶۵۱۲۴ ,۰.۹۹۳۰۶۲۶۲ ,۰.۹۹۳۰۴۱۴۳ ,۰.۹۸۹۱۴۷۰۶ ,۰.۹۹۹۱۲۳۶۶ ,۰.۹۹۸۳۱۵۶۸ ,۰.۹۹۹۶۵۲۵۲ ,۰.۹۹۹۵۴۸۹۷ ,۰.۹۹۸۴۴۹۹۷ ,۰.۹۹۷۹۷۴۰۰ ,۰.۹۹۶۸۶۵۵۱ ,۰.۹۹۷۶۵۵۴۶ ,۱.۰۰۳۹ ,۰.۹۹۷۰۴۰۳۳ ,۰.۹۹۹۰۳۵۶۳ ,۰.۹۹۸۴۹۳۰۲ ,۰.۹۹۷۹۵۴۸۳ ,۰.۹۹۶۹۶۱۷۳ ,۰.۹۹۸۷۶۵۱۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۸۵۱۴۶۷ ,۰.۹۹۷۲۵۳۹۲ ,۰.۹۹۹۱۹۹۴۵ ,۰.۹۹۹۷۰۰۷۹ ,۰.۹۹۸۹۳۲۴۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۱۹۲۴۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۵۴۱۱۰۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۹۹۶۹۶ ,۰.۹۹۸۸۳۶۹۰ ,۰.۹۹۸۲۰۶۱۳ ,۰.۹۹۹۲۷۳۲۸ ,۰.۹۹۹۲۵۶۰۲ ,۰.۹۹۵۲۵۴۵۹ ,۰.۹۹۷۱۲۷۰۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷۶۲۱۳ ,۰.۹۹۸۵۱۲۶۵ ,۰.۹۹۸۱۵۵۲۰ ,۰.۹۹۸۲۹۵۶۸ ,۰.۹۹۶۷۱۰۴۵ ,۰.۹۹۷۵۷۹۶۸ ,۰.۹۹۹۰۳۵۹۵ ,۰.۹۹۹۲۷۰۶۰ ,۰.۹۹۳۲۲۵۱۹ ,۰.۹۹۹۳۳۴۶۸ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۶۹۴۷۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۶۷۵۵۹۶ ,۰.۹۹۸۳۹۳۹۴ ,۰.۹۹۹۲۲۲۵۵ ,۰.۹۹۸۶۹۴۴۵ ,۰.۹۹۶۰۳۲۰۳ ,۰.۹۹۸۹۶۷۴۱ ,۰.۹۹۵۸۵۸۰۸ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۶۸۷۶۷ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۷۳۱۶۰۱ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۳۹ ,۰.۹۹۸۲۵۹۶۹ ,۰.۹۹۹۶۵۷۰۱ ,۱.۰۰۵۸ ,۰.۹۹۸۱۸۷۴۸
$۲.۲۱ ۲۷۸.۰۶
میلیون دلار
۲.۲۶
میلیون دلار
۱۲۶.۳۶
میلیارد AKT
-۱۱.۱۵% ۲.۳۱ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۲۹ ,۲.۲۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۷ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۴۶ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۵۱ ,۲.۵۳ ,۲.۵۲ ,۲.۵۶ ,۲.۵۵ ,۲.۵۸ ,۲.۵۳ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۴۸ ,۲.۵۱ ,۲.۵۱ ,۲.۵۲ ,۲.۵۳ ,۲.۵۴ ,۲.۵۴ ,۲.۵۶ ,۲.۵۹ ,۲.۵۶ ,۲.۵۳ ,۲.۴۹ ,۲.۴۶ ,۲.۴۶ ,۲.۴۵ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۷ ,۲.۴۷ ,۲.۴۷ ,۲.۵۱ ,۲.۵۲ ,۲.۴۹ ,۲.۴۸ ,۲.۴۷ ,۲.۵۲ ,۲.۴۷ ,۲.۴۴ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۳۷ ,۲.۳۳ ,۲.۳۴ ,۲.۴۲ ,۲.۳۷ ,۲.۳۶ ,۲.۳۴ ,۲.۳۵ ,۲.۳۵ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۳ ,۲.۳۳ ,۲.۳۱ ,۲.۲۷ ,۲.۲۷ ,۲.۲۹ ,۲.۳۰ ,۲.۳۵ ,۲.۳۵ ,۲.۳۹ ,۲.۳۷ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۴۶ ,۲.۴۵ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۴۳ ,۲.۴۵ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۳ ,۲.۴۴ ,۲.۴۸ ,۲.۴۷ ,۲.۴۷ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۶ ,۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۵ ,۲.۵۳ ,۲.۵۳ ,۲.۵۷ ,۲.۵۷ ,۲.۶۱ ,۲.۶۰ ,۲.۶۶ ,۲.۷۰ ,۲.۷۴ ,۲.۷۶ ,۲.۷۶ ,۲.۷۶ ,۲.۷۳ ,۲.۷۲ ,۲.۷۳ ,۲.۶۸ ,۲.۶۶ ,۲.۶۶ ,۲.۶۶ ,۲.۶۶ ,۲.۶۸ ,۲.۷۰ ,۲.۶۷ ,۲.۶۷ ,۲.۶۶ ,۲.۵۵ ,۲.۵۴ ,۲.۵۴ ,۲.۵۴ ,۲.۵۶ ,۲.۵۴ ,۲.۵۳ ,۲.۵۱ ,۲.۴۹ ,۲.۴۹ ,۲.۵۱ ,۲.۴۷ ,۲.۴۴ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۳۹ ,۲.۳۱ ,۲.۳۲ ,۲.۳۱ ,۲.۳۳ ,۲.۳۳ ,۲.۳۱ ,۲.۲۹ ,۲.۲۷ ,۲.۲۸ ,۲.۳۰ ,۲.۲۸ ,۲.۲۵ ,۲.۲۴ ,۲.۲۴ ,۲.۲۳
$۱۲.۴۶ ۲۷۲.۱۸
میلیون دلار
۳۱.۰۸
میلیون دلار
۲۱.۹۰
میلیارد PYR
-۹.۸۴% ۱۳.۷۵ ,۱۳.۶۱ ,۱۳.۵۱ ,۱۳.۳۱ ,۱۳.۳۶ ,۱۳.۷۸ ,۱۳.۷۸ ,۱۳.۹۲ ,۱۴.۲۶ ,۱۴.۳۷ ,۱۳.۹۷ ,۱۴.۰۴ ,۱۳.۹۹ ,۱۳.۴۸ ,۱۳.۶۴ ,۱۳.۵۱ ,۱۳.۵۳ ,۱۳.۵۴ ,۱۳.۵۷ ,۱۳.۷۱ ,۱۳.۴۵ ,۱۳.۴۵ ,۱۳.۲۹ ,۱۳.۶۲ ,۱۳.۷۴ ,۱۳.۹۳ ,۱۴.۲۹ ,۱۴.۳۲ ,۱۴.۱۹ ,۱۴.۱۴ ,۱۴.۳۶ ,۱۴.۲۶ ,۱۴.۲۵ ,۱۴.۳۵ ,۱۴.۷۰ ,۱۴.۸۲ ,۱۴.۹۸ ,۱۴.۵۷ ,۱۴.۴۲ ,۱۴.۳۶ ,۱۴.۳۹ ,۱۴.۶۲ ,۱۴.۵۱ ,۱۴.۶۵ ,۱۴.۶۶ ,۱۴.۹۱ ,۱۴.۹۳ ,۱۵.۱۰ ,۱۵.۱۱ ,۱۵.۹۶ ,۱۶.۱۶ ,۱۶.۳۶ ,۱۵.۵۴ ,۱۶.۲۷ ,۱۵.۸۲ ,۱۵.۶۵ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۴۲ ,۱۵.۵۰ ,۱۵.۴۲ ,۱۵.۰۸ ,۱۵.۴۴ ,۱۵.۴۳ ,۱۵.۵۴ ,۱۵.۹۸ ,۱۵.۸۸ ,۱۵.۶۲ ,۱۵.۷۲ ,۱۵.۵۲ ,۱۵.۰۳ ,۱۵.۱۹ ,۱۴.۷۸ ,۱۴.۵۳ ,۱۴.۶۸ ,۱۴.۸۱ ,۱۵.۶۲ ,۱۵.۷۸ ,۱۵.۵۹ ,۱۵.۶۲ ,۱۵.۳۹ ,۱۵.۶۲ ,۱۵.۶۵ ,۱۵.۹۲ ,۱۶.۲۳ ,۱۵.۸۵ ,۱۵.۶۷ ,۱۵.۴۹ ,۱۵.۴۸ ,۱۵.۴۰ ,۱۵.۶۲ ,۱۵.۶۷ ,۱۵.۷۷ ,۱۵.۸۷ ,۱۵.۹۹ ,۱۶.۱۴ ,۱۶.۳۱ ,۱۶.۰۲ ,۱۵.۵۷ ,۱۶.۰۰ ,۱۶.۱۱ ,۱۶.۲۲ ,۱۶.۱۳ ,۱۶.۱۷ ,۱۶.۱۷ ,۱۶.۲۸ ,۱۶.۴۶ ,۱۶.۲۵ ,۱۶.۱۲ ,۱۶.۰۳ ,۱۶.۲۰ ,۱۶.۰۱ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۶۳ ,۱۵.۶۶ ,۱۵.۵۷ ,۱۵.۷۳ ,۱۵.۷۳ ,۱۵.۵۶ ,۱۵.۵۹ ,۱۵.۴۴ ,۱۵.۴۶ ,۱۵.۲۹ ,۱۵.۱۴ ,۱۵.۱۳ ,۱۵.۳۰ ,۱۵.۴۶ ,۱۵.۳۹ ,۱۵.۱۹ ,۱۵.۰۴ ,۱۵.۰۷ ,۱۵.۰۴ ,۱۵.۰۳ ,۱۴.۸۶ ,۱۴.۶۴ ,۱۴.۵۴ ,۱۴.۳۳ ,۱۴.۳۲ ,۱۴.۴۵ ,۱۴.۱۸ ,۱۴.۱۱ ,۱۳.۸۷ ,۱۳.۸۱ ,۱۴.۰۱ ,۱۳.۷۸ ,۱۳.۸۵ ,۱۳.۸۷ ,۱۳.۸۲ ,۱۳.۸۸ ,۱۳.۵۴ ,۱۳.۲۶ ,۱۳.۲۰ ,۱۳.۱۲ ,۱۳.۳۰ ,۱۳.۳۹ ,۱۳.۱۵ ,۱۳.۴۳ ,۱۳.۳۹ ,۱۳.۴۷ ,۱۳.۳۹ ,۱۳.۳۰ ,۱۳.۲۹ ,۱۳.۱۱ ,۱۳.۱۵ ,۱۳.۳۴ ,۱۳.۲۵ ,۱۳.۰۶ ,۱۳.۰۲ ,۱۲.۹۸
$۰.۹۴۹۶ ۲۷۱.۶۸
میلیون دلار
۱۷.۶۶
میلیون دلار
۲۸۷.۳۳
میلیارد SUPER
-۸.۵۰% ۰.۹۳۸۹۲۰۰۳ ,۰.۹۳۸۸۸۳۶۲ ,۰.۹۳۴۸۳۵۶۰ ,۰.۹۲۸۵۲۹۰۸ ,۰.۹۴۱۷۹۷۴۵ ,۰.۹۸۶۲۵۴۹۲ ,۰.۹۷۴۱۷۹۸۴ ,۰.۹۷۵۹۳۳۶۰ ,۰.۹۸۳۵۱۶۰۲ ,۰.۹۸۲۴۵۱۱۲ ,۰.۹۷۸۴۳۳۵۴ ,۰.۹۶۶۶۸۹۷۹ ,۰.۹۶۸۶۶۸۸۸ ,۰.۹۶۹۰۳۶۲۰ ,۰.۹۷۰۵۲۴۹۸ ,۰.۹۶۴۸۷۹۳۷ ,۰.۹۶۹۸۷۲۱۵ ,۰.۹۷۱۱۸۵۸۸ ,۰.۹۶۸۴۴۰۲۵ ,۰.۹۶۶۶۲۴۰۲ ,۰.۹۶۵۱۳۱۰۹ ,۰.۹۶۷۶۳۳۱۷ ,۰.۹۷۶۸۰۸۳۵ ,۰.۹۶۴۴۶۰۰۸ ,۰.۹۷۴۸۱۸۸۱ ,۱.۰۷۷۲ ,۱.۱۰۸۱ ,۱.۰۹۰۹ ,۱.۰۷۰۰ ,۱.۰۷۱۸ ,۱.۰۷۵۴ ,۱.۰۷۲۴ ,۱.۰۹۵۰ ,۱.۱۵۸۲ ,۱.۱۴۰۱ ,۱.۱۴۱۷ ,۱.۱۶۵۵ ,۱.۱۲۳۹ ,۱.۱۱۲۰ ,۱.۱۰۵۸ ,۱.۱۱۱۱ ,۱.۱۱۷۰ ,۱.۱۲۲۱ ,۱.۱۶۰۰ ,۱.۱۵۶۲ ,۱.۱۴۷۸ ,۱.۱۴۷۲ ,۱.۱۳۱۸ ,۱.۱۲۶۰ ,۱.۱۲۰۷ ,۱.۱۲۰۸ ,۱.۱۳۲۳ ,۱.۰۸۲۸ ,۱.۰۹۹۱ ,۱.۰۶۵۹ ,۱.۰۷۵۹ ,۱.۰۷۶۱ ,۱.۰۶۷۸ ,۱.۰۸۰۶ ,۱.۰۶۶۳ ,۱.۰۸۶۷ ,۱.۱۰۶۴ ,۱.۰۸۹۵ ,۱.۰۸۷۵ ,۱.۰۸۶۶ ,۱.۱۰۱۹ ,۱.۱۰۳۲ ,۱.۰۹۷۳ ,۱.۰۸۴۷ ,۱.۰۷۰۲ ,۱.۰۸۸۵ ,۱.۰۶۸۶ ,۱.۰۵۳۶ ,۱.۰۷۷۱ ,۱.۰۸۴۱ ,۱.۱۱۱۸ ,۱.۱۲۷۸ ,۱.۱۱۳۳ ,۱.۱۰۹۵ ,۱.۱۱۳۱ ,۱.۱۱۹۴ ,۱.۱۰۹۸ ,۱.۱۱۷۰ ,۱.۱۰۲۹ ,۱.۰۹۰۹ ,۱.۰۹۲۴ ,۱.۰۹۷۴ ,۱.۱۰۴۴ ,۱.۱۰۱۰ ,۱.۱۰۷۵ ,۱.۱۱۴۴ ,۱.۱۲۰۱ ,۱.۱۲۸۱ ,۱.۱۲۰۸ ,۱.۱۳۲۲ ,۱.۱۲۳۱ ,۱.۱۱۸۴ ,۱.۱۱۰۲ ,۱.۱۲۲۰ ,۱.۱۲۷۸ ,۱.۱۲۵۵ ,۱.۱۲۱۷ ,۱.۱۲۳۳ ,۱.۱۲۷۱ ,۱.۱۳۴۱ ,۱.۱۲۱۳ ,۱.۱۱۵۱ ,۱.۱۲۸۵ ,۱.۱۲۳۱ ,۱.۱۱۷۰ ,۱.۱۱۲۰ ,۱.۰۹۹۴ ,۱.۰۹۹۹ ,۱.۱۰۳۴ ,۱.۰۹۳۲ ,۱.۱۰۶۱ ,۱.۱۰۷۵ ,۱.۰۹۸۳ ,۱.۱۰۲۰ ,۱.۰۸۴۴ ,۱.۰۸۰۶ ,۱.۰۸۲۰ ,۱.۰۸۲۶ ,۱.۰۸۸۷ ,۱.۰۸۹۳ ,۱.۰۹۰۱ ,۱.۰۸۳۴ ,۱.۰۶۹۸ ,۱.۰۶۹۹ ,۱.۰۷۹۶ ,۱.۰۸۰۰ ,۱.۰۸۷۹ ,۱.۰۸۵۳ ,۱.۰۸۱۲ ,۱.۰۷۷۶ ,۱.۰۷۵۶ ,۱.۰۵۳۰ ,۱.۰۴۵۵ ,۱.۰۶۱۲ ,۱.۰۶۷۰ ,۱.۰۶۴۰ ,۱.۰۶۰۷ ,۱.۰۵۷۹ ,۱.۰۴۴۷ ,۱.۰۲۹۴ ,۱.۰۳۷۷ ,۱.۰۳۷۵ ,۱.۰۳۳۶ ,۱.۰۲۰۱ ,۱.۰۰۹۳ ,۰.۹۹۹۷۲۵۹۳ ,۱.۰۱۰۰ ,۱.۰۱۵۳ ,۱.۰۱۲۹ ,۰.۹۹۲۱۰۵۷۶ ,۱.۰۱۵۲ ,۱.۰۱۲۲ ,۱.۰۲۲۳ ,۱.۰۱۲۵ ,۱.۰۱۲۱ ,۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۱۱۸ ,۱.۰۰۴۶ ,۰.۹۷۶۰۴۴۷۲ ,۰.۹۷۲۱۵۱۴۲ ,۰.۹۸۰۵۱۳۶۹
$۳۷۹.۰۵ ۲۶۸.۵۹
میلیون دلار
۲.۵۵
میلیون دلار
۷۱۰۱۱۲
TIME
-۱۲.۲۳% ۳۹۳.۹۰ ,۳۹۰.۳۴ ,۴۳۱.۱۳ ,۴۳۶.۸۸ ,۴۵۶.۰۰ ,۴۱۵.۱۸ ,۴۲۲.۶۰ ,۴۴۶.۵۹ ,۴۵۶.۵۹ ,۴۹۹.۸۹ ,۴۸۶.۳۵ ,۴۸۲.۷۵ ,۴۶۲.۴۳ ,۴۴۷.۳۰ ,۴۵۴.۲۹ ,۴۶۱.۶۳ ,۴۵۶.۴۷ ,۴۳۱.۶۳ ,۴۳۴.۳۰ ,۴۲۳.۸۴ ,۴۱۰.۲۱ ,۴۰۲.۶۳ ,۴۱۴.۶۴ ,۴۰۷.۰۰ ,۴۲۲.۳۷ ,۴۱۷.۰۵ ,۴۱۳.۰۶ ,۴۰۹.۱۷ ,۳۹۵.۳۵ ,۳۹۶.۲۰ ,۳۹۷.۳۹ ,۴۰۴.۲۵ ,۴۰۱.۰۴ ,۳۹۷.۲۶ ,۳۹۵.۰۱ ,۴۰۱.۳۰ ,۴۰۲.۴۹ ,۳۹۹.۷۴ ,۴۰۲.۷۹ ,۴۰۲.۳۰ ,۳۹۷.۴۲ ,۳۹۵.۰۸ ,۳۸۰.۵۶ ,۳۹۰.۱۰ ,۳۹۵.۷۲ ,۴۰۱.۹۶ ,۴۰۷.۰۸ ,۴۰۰.۷۱ ,۳۹۷.۲۶ ,۳۹۷.۰۷ ,۳۹۹.۲۶ ,۳۹۳.۴۳ ,۳۹۴.۸۷ ,۳۹۲.۲۷ ,۳۸۴.۸۲ ,۳۸۷.۲۱ ,۳۷۸.۶۳ ,۳۷۲.۷۳ ,۳۷۱.۰۷ ,۳۷۷.۳۵ ,۳۷۹.۱۶ ,۳۷۸.۴۱ ,۳۷۸.۳۷ ,۳۷۲.۳۶ ,۳۷۳.۵۴ ,۳۷۶.۴۳ ,۳۸۵.۳۷ ,۳۹۵.۰۳ ,۳۸۸.۰۵ ,۳۸۲.۴۰ ,۳۸۲.۸۲ ,۳۷۰.۵۹ ,۳۶۶.۰۶ ,۳۵۳.۸۲ ,۳۵۲.۳۶ ,۳۵۸.۰۸ ,۳۵۸.۰۸ ,۳۵۶.۰۵ ,۳۴۶.۱۵ ,۳۳۲.۳۰ ,۳۲۸.۷۵ ,۳۲۲.۲۲ ,۳۲۶.۲۷ ,۳۲۲.۸۴ ,۳۱۹.۲۰ ,۳۱۷.۳۰ ,۳۰۸.۲۰ ,۳۰۹.۵۶ ,۳۱۹.۲۳ ,۳۱۴.۳۷ ,۳۲۱.۰۴ ,۳۱۸.۶۰ ,۳۱۹.۳۰ ,۳۱۰.۶۵ ,۲۹۶.۸۶ ,۲۷۵.۱۶ ,۲۵۸.۴۶ ,۲۶۳.۲۸ ,۲۷۹.۲۴ ,۳۰۲.۰۹ ,۳۲۰.۶۵ ,۳۲۸.۳۳ ,۳۶۵.۱۴ ,۳۶۵.۰۶ ,۳۷۸.۴۵ ,۳۸۸.۰۶ ,۴۰۲.۴۸ ,۳۹۸.۹۲ ,۳۹۹.۷۶ ,۳۹۳.۶۴ ,۳۹۰.۰۱ ,۳۹۴.۲۵ ,۳۹۱.۵۵ ,۳۶۹.۷۸ ,۳۶۵.۹۸ ,۳۶۲.۲۵ ,۳۵۱.۷۳ ,۳۳۹.۱۲ ,۳۴۰.۵۱ ,۳۸۶.۱۵ ,۳۷۴.۱۰ ,۳۹۷.۴۶ ,۳۹۵.۳۳ ,۴۰۶.۶۵ ,۳۹۹.۸۱ ,۴۱۱.۸۴ ,۴۰۰.۲۹ ,۴۱۴.۷۶ ,۴۲۸.۷۹ ,۴۳۵.۰۱ ,۴۳۵.۹۸ ,۴۲۷.۴۷ ,۴۱۱.۷۱ ,۴۰۹.۴۷ ,۴۰۵.۶۸ ,۴۰۳.۴۱ ,۳۹۸.۰۵ ,۳۹۲.۱۵ ,۳۹۸.۴۴ ,۴۱۶.۵۵ ,۴۱۴.۲۶ ,۴۳۵.۱۲ ,۴۴۹.۸۳ ,۴۵۰.۹۳ ,۴۴۶.۷۴ ,۴۴۰.۳۷ ,۴۳۱.۷۵ ,۴۳۳.۴۹ ,۴۲۸.۲۹ ,۴۳۰.۱۹ ,۴۲۰.۸۲ ,۴۲۲.۰۹ ,۴۲۵.۹۷ ,۴۲۲.۱۱ ,۴۰۵.۸۵ ,۴۱۲.۳۷ ,۴۱۰.۲۱ ,۴۱۳.۲۶ ,۴۱۱.۹۰ ,۴۱۱.۳۳ ,۴۰۹.۱۵ ,۴۰۴.۳۴ ,۴۰۴.۷۶ ,۴۰۴.۷۶ ,۴۰۱.۹۰ ,۳۹۶.۶۸ ,۳۹۴.۵۵ ,۳۸۸.۵۲
$۳.۸۱ ۲۶۲.۸۱
میلیون دلار
۵.۴۶
میلیون دلار
۶۸.۸۹
میلیارد DAO
-۱۰.۶۳% ۴.۴۴ ,۴.۴۵ ,۴.۵۰ ,۴.۵۲ ,۴.۵۰ ,۴.۵۸ ,۴.۵۸ ,۴.۵۹ ,۴.۷۱ ,۴.۶۸ ,۴.۶۳ ,۴.۶۸ ,۴.۶۸ ,۴.۶۲ ,۴.۶۳ ,۴.۶۵ ,۴.۶۶ ,۴.۶۶ ,۴.۶۴ ,۴.۶۲ ,۴.۶۱ ,۴.۶۱ ,۴.۷۰ ,۴.۷۱ ,۴.۷۱ ,۴.۷۲ ,۴.۷۰ ,۴.۶۹ ,۴.۷۰ ,۴.۷۱ ,۴.۷۲ ,۴.۷۰ ,۴.۷۸ ,۴.۸۳ ,۴.۸۳ ,۴.۹۲ ,۴.۹۲ ,۴.۹۱ ,۴.۸۵ ,۴.۸۰ ,۴.۸۳ ,۴.۸۵ ,۴.۸۶ ,۴.۸۵ ,۴.۸۷ ,۴.۸۵ ,۴.۸۶ ,۴.۸۲ ,۴.۹۵ ,۴.۸۶ ,۴.۸۲ ,۴.۸۲ ,۴.۷۴ ,۴.۷۰ ,۴.۶۹ ,۴.۷۰ ,۴.۶۶ ,۴.۷۰ ,۴.۶۶ ,۴.۶۴ ,۴.۶۲ ,۴.۶۵ ,۴.۶۷ ,۴.۶۷ ,۴.۷۱ ,۴.۸۴ ,۴.۸۷ ,۴.۸۴ ,۴.۷۳ ,۴.۷۴ ,۴.۸۲ ,۴.۷۹ ,۴.۷۲ ,۴.۷۱ ,۴.۶۸ ,۴.۶۸ ,۴.۶۷ ,۴.۶۷ ,۴.۶۵ ,۴.۶۶ ,۴.۶۵ ,۴.۶۶ ,۴.۶۷ ,۴.۶۴ ,۴.۶۴ ,۴.۶۳ ,۴.۶۳ ,۴.۶۴ ,۴.۶۳ ,۴.۶۳ ,۴.۶۴ ,۴.۶۴ ,۴.۶۴ ,۴.۶۳ ,۴.۶۳ ,۴.۶۰ ,۴.۵۷ ,۴.۵۷ ,۴.۵۸ ,۴.۶۰ ,۴.۷۲ ,۴.۶۹ ,۴.۶۹ ,۴.۷۰ ,۴.۷۱ ,۴.۶۸ ,۴.۶۷ ,۴.۶۸ ,۴.۶۳ ,۴.۶۱ ,۴.۶۱ ,۴.۶۰ ,۴.۶۰ ,۴.۵۹ ,۴.۶۰ ,۴.۶۲ ,۴.۵۹ ,۴.۶۰ ,۴.۶۰ ,۴.۵۷ ,۴.۵۲ ,۴.۵۱ ,۴.۵۱ ,۴.۴۹ ,۴.۵۱ ,۴.۴۸ ,۴.۴۷ ,۴.۴۷ ,۴.۴۸ ,۴.۴۷ ,۴.۴۷ ,۴.۴۷ ,۴.۴۸ ,۴.۴۷ ,۴.۴۸ ,۴.۵۰ ,۴.۴۹ ,۴.۴۶ ,۴.۳۴ ,۴.۳۴ ,۴.۳۲ ,۴.۳۲ ,۴.۲۹ ,۴.۳۰ ,۴.۳۰ ,۴.۲۰ ,۴.۲۷ ,۴.۱۵ ,۴.۱۳ ,۴.۱۴ ,۴.۰۷ ,۴.۱۳ ,۴.۱۹ ,۴.۱۶ ,۴.۱۱ ,۴.۱۲ ,۴.۱۳ ,۴.۱۷ ,۴.۰۸ ,۴.۰۸ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۴.۰۴ ,۴.۰۷ ,۴.۰۵ ,۳.۹۸ ,۳.۸۹ ,۳.۸۵
$۴۳,۴۸۵.۰۰ ۲۶۱.۳۷
میلیون دلار
۰
دلار
۶۰۱۰
IBBTC
۰.۰۰% ۴۲۱۹۶.۱۴ ,۴۲۱۹۴.۶۰ ,۴۱۹۰۲.۸۱ ,۴۲۲۸۰.۰۹ ,۴۲۷۱۸.۸۰ ,۴۳۱۰۳.۸۵ ,۴۳۰۴۸.۳۵ ,۴۳۰۴۸.۳۵ ,۴۳۰۴۸.۳۵ ,۴۳۰۴۸.۳۵ ,۴۳۰۴۸.۳۵ ,۴۳۰۴۸.۳۵ ,۴۳۰۴۸.۳۵ ,۴۳۰۴۸.۳۵ ,۴۳۰۴۸.۳۵ ,۴۳۰۴۸.۳۵ ,۴۳۳۳۰.۶۶ ,۴۳۰۹۵.۷۱ ,۴۳۴۰۱.۳۰ ,۴۳۲۷۹.۷۲ ,۴۳۴۰۷.۲۷ ,۴۳۵۴۸.۹۱ ,۴۳۵۷۱.۷۶ ,۴۳۷۵۳.۰۱ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸ ,۴۳۴۸۵.۰۸
$۰.۰۴۸۰ ۲۵۸.۴۶
میلیون دلار
۸.۲۵
میلیون دلار
۵.۳۸
میلیون MED
-۵.۴۸% ۰.۰۴۶۶۸۱۴۴ ,۰.۰۴۶۸۱۹۲۰ ,۰.۰۴۶۵۷۷۰۲ ,۰.۰۴۶۱۰۰۸۸ ,۰.۰۴۶۴۰۴۳۶ ,۰.۰۴۷۷۶۴۱۸ ,۰.۰۴۸۰۵۶۰۲ ,۰.۰۴۸۴۸۸۲۱ ,۰.۰۴۸۷۴۱۱۲ ,۰.۰۴۸۸۲۰۳۲ ,۰.۰۴۹۰۹۰۲۴ ,۰.۰۴۹۳۶۰۸۰ ,۰.۰۴۹۰۱۲۴۱ ,۰.۰۴۹۰۰۰۸۶ ,۰.۰۴۹۱۷۸۴۹ ,۰.۰۴۸۸۷۷۶۴ ,۰.۰۴۸۸۹۸۹۳ ,۰.۰۴۹۴۲۹۹۱ ,۰.۰۴۹۵۲۹۰۳ ,۰.۰۴۹۱۹۷۱۸ ,۰.۰۴۹۱۷۲۱۶ ,۰.۰۴۹۲۷۴۴۶ ,۰.۰۴۹۸۷۸۹۵ ,۰.۰۴۹۸۶۷۲۱ ,۰.۰۵۰۴۳۶۷۰ ,۰.۰۵۰۵۷۷۳۴ ,۰.۰۵۰۸۳۸۸۱ ,۰.۰۵۰۹۰۵۰۶ ,۰.۰۵۰۵۷۰۹۸ ,۰.۰۵۰۶۸۵۳۱ ,۰.۰۵۱۲۱۶۰۸ ,۰.۰۵۰۹۶۵۷۸ ,۰.۰۵۱۴۶۶۵۵ ,۰.۰۵۱۴۱۵۸۵ ,۰.۰۵۱۵۴۷۵۵ ,۰.۰۵۱۲۵۳۳۰ ,۰.۰۵۱۲۳۹۸۱ ,۰.۰۵۰۷۵۷۷۵ ,۰.۰۶۸۱۷۹۵۳ ,۰.۰۶۶۳۷۹۵۹ ,۰.۰۶۸۰۱۱۷۱ ,۰.۰۶۹۲۲۵۹۶ ,۰.۰۶۵۹۷۴۲۳ ,۰.۰۶۸۶۸۵۰۹ ,۰.۰۶۲۱۹۸۹۱ ,۰.۰۶۰۴۲۵۵۲ ,۰.۰۶۱۹۸۷۶۸ ,۰.۰۶۳۲۸۴۲۵ ,۰.۰۶۱۶۱۶۴۷ ,۰.۰۶۰۵۷۴۳۸ ,۰.۰۶۱۴۴۱۳۴ ,۰.۰۶۱۰۲۲۸۳ ,۰.۰۵۹۲۴۶۱۵ ,۰.۰۵۸۲۶۵۸۲ ,۰.۰۵۸۳۳۱۲۱ ,۰.۰۵۸۹۰۱۸۸ ,۰.۰۵۸۰۵۰۵۲ ,۰.۰۵۸۶۰۴۹۹ ,۰.۰۵۹۵۴۱۳۳ ,۰.۰۵۹۲۴۶۱۸ ,۰.۰۵۴۶۶۵۸۴ ,۰.۰۵۳۹۹۳۴۱ ,۰.۰۵۳۷۶۳۴۷ ,۰.۰۵۳۳۶۹۱۱ ,۰.۰۵۳۷۵۳۷۰ ,۰.۰۵۲۹۸۲۰۱ ,۰.۰۵۳۵۶۲۸۰ ,۰.۰۵۳۷۷۴۳۴ ,۰.۰۵۴۰۷۵۱۵ ,۰.۰۵۳۶۲۸۳۳ ,۰.۰۵۳۶۹۸۹۹ ,۰.۰۵۲۲۷۴۴۶ ,۰.۰۵۲۴۷۵۰۰ ,۰.۰۵۲۷۲۹۴۱ ,۰.۰۵۲۶۴۰۱۵ ,۰.۰۵۳۷۶۰۷۵ ,۰.۰۵۳۱۶۶۵۵ ,۰.۰۵۳۱۷۶۶۹ ,۰.۰۵۳۵۲۵۲۰ ,۰.۰۵۳۷۳۸۶۶ ,۰.۰۵۳۹۹۸۵۱ ,۰.۰۵۳۸۴۱۷۶ ,۰.۰۵۴۱۱۴۹۷ ,۰.۰۵۴۳۶۷۴۵ ,۰.۰۵۳۸۴۸۸۲ ,۰.۰۵۳۰۱۴۶۶ ,۰.۰۵۲۹۴۷۷۵ ,۰.۰۵۳۰۹۷۵۱ ,۰.۰۵۲۸۳۲۱۸ ,۰.۰۵۲۷۷۶۴۴ ,۰.۰۵۳۰۵۵۵۲ ,۰.۰۵۲۹۳۵۱۲ ,۰.۰۵۲۸۴۷۱۸ ,۰.۰۵۲۹۲۱۹۶ ,۰.۰۵۲۹۰۷۱۸ ,۰.۰۵۳۰۹۶۹۸ ,۰.۰۵۲۸۸۸۳۲ ,۰.۰۵۲۶۹۹۳۲ ,۰.۰۵۲۵۷۱۴۰ ,۰.۰۵۲۵۹۹۸۲ ,۰.۰۵۳۰۱۰۳۳ ,۰.۰۵۳۰۱۶۲۶ ,۰.۰۵۲۸۴۲۲۲ ,۰.۰۵۳۰۸۸۳۱ ,۰.۰۵۳۲۶۷۲۵ ,۰.۰۵۳۲۱۲۴۳ ,۰.۰۵۳۱۷۷۸۹ ,۰.۰۵۳۰۹۳۵۰ ,۰.۰۵۲۹۹۸۳۶ ,۰.۰۵۲۵۸۹۷۴ ,۰.۰۵۲۴۰۰۸۸ ,۰.۰۵۲۵۴۱۷۷ ,۰.۰۵۲۴۹۲۸۱ ,۰.۰۵۲۶۰۵۰۶ ,۰.۰۵۲۵۸۳۰۹ ,۰.۰۵۲۶۶۴۶۵ ,۰.۰۵۲۵۷۰۴۸ ,۰.۰۵۲۵۹۲۴۹ ,۰.۰۵۲۵۵۵۹۸ ,۰.۰۵۲۵۹۲۴۳ ,۰.۰۵۲۶۶۵۰۹ ,۰.۰۵۲۷۴۷۹۶ ,۰.۰۵۲۴۱۴۶۱ ,۰.۰۵۲۶۰۸۶۵ ,۰.۰۵۲۴۹۱۰۵ ,۰.۰۵۲۵۷۸۳۵ ,۰.۰۵۲۷۴۵۴۹ ,۰.۰۵۲۵۴۴۰۵ ,۰.۰۵۲۶۴۹۸۳ ,۰.۰۵۲۶۶۸۲۹ ,۰.۰۵۲۵۸۲۷۹ ,۰.۰۵۲۵۸۷۷۲ ,۰.۰۵۲۶۶۹۷۷ ,۰.۰۵۲۲۹۹۵۶ ,۰.۰۵۲۰۵۳۵۳ ,۰.۰۵۲۰۶۲۳۲ ,۰.۰۵۱۸۲۲۰۰ ,۰.۰۵۱۳۴۰۲۶ ,۰.۰۵۱۲۹۱۹۸ ,۰.۰۵۱۱۷۹۸۶ ,۰.۰۵۰۶۱۱۷۶ ,۰.۰۵۱۱۶۷۷۵ ,۰.۰۵۱۱۸۶۷۴ ,۰.۰۵۱۱۷۲۴۳ ,۰.۰۵۱۲۴۰۰۷ ,۰.۰۵۰۷۷۶۷۵ ,۰.۰۵۰۸۰۷۴۷ ,۰.۰۵۰۷۳۵۰۶ ,۰.۰۵۰۶۳۶۰۸ ,۰.۰۵۰۴۴۸۷۴ ,۰.۰۵۰۸۷۴۵۵ ,۰.۰۵۰۹۴۳۳۶ ,۰.۰۵۰۷۸۳۹۲ ,۰.۰۵۰۹۶۰۳۲ ,۰.۰۵۰۴۵۵۲۸ ,۰.۰۵۰۶۴۴۷۴ ,۰.۰۵۰۷۰۳۶۲ ,۰.۰۵۰۸۲۶۰۱ ,۰.۰۵۰۵۱۹۷۸ ,۰.۰۵۰۲۵۰۰۹ ,۰.۰۴۹۵۵۶۱۶ ,۰.۰۴۹۰۸۲۰۹ ,۰.۰۴۸۹۲۶۴۲ ,۰.۰۴۹۰۲۵۰۰ ,۰.۰۴۸۹۶۴۴۹ ,۰.۰۴۸۴۴۲۷۲ ,۰.۰۴۸۲۳۵۰۲ ,۰.۰۴۸۱۱۹۶۳
$۱۴.۲۷ ۲۵۷.۲۵
میلیون دلار
۱۳۵۳۴۱
دلار
۰
ZNN
-۴.۸۴% ۱۴.۲۶ ,۱۴.۲۴ ,۱۴.۱۲ ,۱۴.۲۵ ,۱۴.۶۱ ,۱۴.۴۵ ,۱۴.۰۲ ,۱۳.۸۷ ,۱۳.۱۵ ,۱۳.۲۷ ,۱۳.۲۸ ,۱۴.۰۷ ,۱۴.۱۴ ,۱۵.۲۰ ,۱۵.۱۴ ,۱۵.۰۰ ,۱۵.۰۳ ,۱۵.۰۰ ,۱۴.۶۴ ,۱۵.۰۷ ,۱۵.۱۴ ,۱۵.۲۶ ,۱۵.۱۹ ,۱۵.۱۵ ,۱۵.۳۴ ,۱۵.۵۲ ,۱۵.۵۸ ,۱۵.۴۹ ,۱۴.۸۹ ,۱۵.۲۲ ,۱۵.۱۱ ,۱۵.۰۶ ,۱۵.۱۴ ,۱۵.۴۰ ,۱۵.۲۳ ,۱۵.۸۵ ,۱۶.۵۳ ,۱۶.۴۷ ,۱۵.۸۰ ,۱۵.۶۶ ,۱۵.۷۰ ,۱۵.۶۹ ,۱۵.۷۴ ,۱۵.۷۹ ,۱۵.۸۳ ,۱۵.۸۹ ,۱۵.۸۸ ,۱۵.۷۲ ,۱۵.۶۷ ,۱۵.۶۳ ,۱۵.۷۶ ,۱۵.۵۶ ,۱۵.۴۶ ,۱۵.۲۷ ,۱۵.۳۲ ,۱۵.۲۰ ,۱۵.۲۱ ,۱۵.۴۰ ,۱۵.۳۱ ,۱۵.۱۷ ,۱۵.۱۷ ,۱۴.۷۱ ,۱۴.۵۷ ,۱۴.۶۳ ,۱۵.۸۰ ,۱۵.۶۵ ,۱۵.۶۶ ,۱۵.۴۴ ,۱۵.۳۱ ,۱۵.۰۶ ,۱۵.۰۴ ,۱۴.۷۱ ,۱۴.۷۵ ,۱۴.۹۴ ,۱۴.۹۱ ,۱۵.۲۴ ,۱۵.۰۴ ,۱۵.۰۷ ,۱۵.۰۲ ,۱۵.۱۸ ,۱۵.۷۴ ,۱۵.۶۸ ,۱۵.۸۷ ,۱۵.۸۴ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۷۷ ,۱۵.۶۲ ,۱۵.۶۰ ,۱۵.۵۳ ,۱۵.۶۴ ,۱۵.۵۶ ,۱۵.۶۸ ,۱۵.۵۵ ,۱۴.۷۲ ,۱۵.۲۹ ,۱۵.۶۶ ,۱۵.۴۵ ,۱۵.۳۶ ,۱۵.۴۵ ,۱۵.۵۶ ,۱۵.۶۱ ,۱۵.۶۵ ,۱۵.۶۷ ,۱۵.۶۳ ,۱۵.۶۳ ,۱۵.۵۴ ,۱۵.۴۸ ,۱۵.۵۳ ,۱۵.۴۸ ,۱۵.۴۲ ,۱۵.۴۳ ,۱۵.۳۲ ,۱۶.۶۷ ,۱۵.۹۸ ,۱۵.۸۷ ,۱۵.۸۷ ,۱۵.۹۰ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۳۶ ,۱۵.۴۵ ,۱۵.۵۳ ,۱۵.۴۱ ,۱۵.۴۶ ,۱۵.۴۷ ,۱۵.۵۶ ,۱۵.۵۲ ,۱۵.۳۹ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۶۰ ,۱۵.۷۶ ,۱۵.۵۳ ,۱۵.۵۰ ,۱۴.۸۴ ,۱۵.۱۵ ,۱۴.۹۳ ,۱۴.۸۵ ,۱۴.۷۱ ,۱۵.۰۵ ,۱۵.۳۱ ,۱۴.۵۷ ,۱۴.۵۸ ,۱۴.۶۴ ,۱۴.۷۲ ,۱۴.۹۵ ,۱۴.۷۰ ,۱۵.۰۲ ,۱۴.۹۹ ,۱۴.۷۳ ,۱۴.۳۹ ,۱۴.۳۴ ,۱۴.۳۳ ,۱۴.۳۸ ,۱۴.۴۷ ,۱۴.۴۵ ,۱۴.۰۶ ,۱۴.۰۶ ,۱۴.۰۹ ,۱۴.۱۸ ,۱۴.۱۳ ,۱۳.۹۳ ,۱۳.۹۷ ,۱۳.۹۳ ,۱۳.۹۶ ,۱۴.۰۴ ,۱۳.۹۷ ,۱۳.۶۴ ,۱۳.۷۵ ,۱۳.۵۸
$۰.۵۹۴۶ ۲۵۵.۵۱
میلیون دلار
۵۰.۷۱
میلیون دلار
۴۲۹.۷۱
میلیارد POWR
-۵.۷۰% ۰.۵۷۶۶۱۰۱۰ ,۰.۵۹۹۲۰۹۲۱ ,۰.۵۸۳۲۳۱۶۷ ,۰.۵۸۸۰۶۳۴۸ ,۰.۵۸۶۶۵۲۹۸ ,۰.۵۹۶۱۷۴۱۷ ,۰.۶۰۲۹۵۲۶۴ ,۰.۶۰۵۸۸۹۴۵ ,۰.۶۰۶۱۴۱۳۸ ,۰.۶۰۰۲۲۲۲۷ ,۰.۶۰۴۴۶۵۶۴ ,۰.۶۳۷۵۲۲۵۱ ,۰.۶۳۳۷۷۷۹۲ ,۰.۶۰۸۵۷۷۳۲ ,۰.۶۰۱۰۴۴۲۲ ,۰.۶۰۷۴۷۹۹۴ ,۰.۶۰۴۴۶۸۹۱ ,۰.۶۰۳۱۴۷۱۴ ,۰.۶۰۶۳۹۳۹۶ ,۰.۶۰۴۷۱۸۴۲ ,۰.۶۰۶۸۷۱۷۱ ,۰.۶۱۴۲۱۲۴۸ ,۰.۶۱۱۵۸۵۶۴ ,۰.۶۰۷۷۱۶۳۹ ,۰.۶۱۶۹۴۳۴۶ ,۰.۶۱۵۷۷۹۴۳ ,۰.۶۲۹۴۵۰۱۰ ,۰.۶۲۷۷۶۷۳۲ ,۰.۶۲۰۷۳۰۴۵ ,۰.۶۲۵۵۷۵۱۹ ,۰.۶۲۹۰۰۰۱۴ ,۰.۶۲۵۴۵۲۶۱ ,۰.۶۲۸۵۱۰۴۷ ,۰.۶۳۳۸۲۸۵۴ ,۰.۶۳۳۲۸۰۲۸ ,۰.۶۳۴۸۱۴۳۶ ,۰.۶۴۴۵۹۲۶۵ ,۰.۶۷۷۱۳۵۸۶ ,۰.۶۵۸۱۲۹۳۹ ,۰.۶۵۰۸۱۳۳۶ ,۰.۶۵۸۲۰۴۲۰ ,۰.۶۵۷۵۶۶۵۶ ,۰.۶۵۰۰۶۲۶۳ ,۰.۶۴۷۶۷۲۲۱ ,۰.۶۵۰۰۲۹۱۶ ,۰.۶۴۹۵۸۵۲۱ ,۰.۶۴۴۸۰۳۳۳ ,۰.۶۳۸۲۴۵۹۴ ,۰.۶۳۲۵۳۸۱۵ ,۰.۶۴۳۱۰۰۹۸ ,۰.۶۴۰۱۰۰۹۲ ,۰.۶۲۷۷۱۶۲۸ ,۰.۶۲۷۷۶۷۱۲ ,۰.۶۲۲۱۱۸۸۳ ,۰.۶۲۶۸۱۶۶۱ ,۰.۶۲۸۸۲۳۰۵ ,۰.۶۲۶۶۱۱۳۳ ,۰.۶۲۶۷۱۹۴۳ ,۰.۶۳۵۸۴۳۲۱ ,۰.۶۴۵۱۹۰۴۶ ,۰.۶۳۱۸۹۰۴۸ ,۰.۶۳۰۴۵۳۴۵ ,۰.۶۲۰۰۹۱۶۹ ,۰.۶۲۴۸۵۵۷۶ ,۰.۶۲۶۵۵۶۰۳ ,۰.۶۲۰۳۷۷۲۴ ,۰.۶۲۵۱۴۵۳۳ ,۰.۶۲۲۹۹۵۲۲ ,۰.۶۰۹۵۸۸۱۹ ,۰.۶۱۲۷۷۷۲۵ ,۰.۶۱۳۹۰۸۵۱ ,۰.۶۰۳۷۲۴۷۶ ,۰.۶۰۸۹۲۱۲۹ ,۰.۶۱۳۴۲۷۴۳ ,۰.۶۱۰۳۵۷۱۰ ,۰.۶۱۹۰۹۲۳۳ ,۰.۶۱۹۶۸۰۱۳ ,۰.۶۱۸۰۲۳۵۴ ,۰.۶۱۶۷۳۲۰۱ ,۰.۶۲۱۲۶۱۴۲ ,۰.۶۲۱۴۹۴۳۶ ,۰.۶۲۸۹۸۳۷۹ ,۰.۶۳۱۵۵۵۵۴ ,۰.۶۳۰۱۴۶۳۵ ,۰.۶۳۰۸۰۳۵۸ ,۰.۶۲۸۵۷۴۹۹ ,۰.۶۲۵۲۷۵۳۹ ,۰.۶۲۱۷۱۶۱۶ ,۰.۶۱۶۵۶۷۸۲ ,۰.۶۲۰۴۶۷۷۲ ,۰.۶۲۰۷۸۶۶۴ ,۰.۶۱۹۹۸۴۰۸ ,۰.۶۱۹۸۶۱۲۹ ,۰.۶۲۰۲۳۱۱۲ ,۰.۶۲۱۵۷۵۰۳ ,۰.۶۲۱۶۶۱۱۲ ,۰.۶۲۱۱۵۶۴۸ ,۰.۶۲۰۰۷۲۳۰ ,۰.۶۱۹۳۳۴۱۳ ,۰.۶۲۱۸۰۹۵۲ ,۰.۶۲۲۷۴۰۷۴ ,۰.۶۲۶۹۵۲۱۸ ,۰.۶۲۷۵۲۹۳۶ ,۰.۶۳۴۰۹۵۸۳ ,۰.۶۳۵۶۶۹۴۳ ,۰.۶۳۰۲۳۷۵۸ ,۰.۶۳۰۲۷۴۱۴ ,۰.۶۳۴۸۵۶۲۸ ,۰.۶۴۲۵۲۹۳۴ ,۰.۶۸۸۷۸۹۷۴ ,۰.۷۱۶۳۸۳۱۴ ,۰.۶۹۷۳۵۳۵۸ ,۰.۶۸۹۵۰۲۱۳ ,۰.۶۶۰۶۶۰۷۷ ,۰.۶۶۵۳۱۹۴۷ ,۰.۶۷۰۸۶۵۶۵ ,۰.۶۶۴۳۸۵۷۳ ,۰.۶۵۷۴۶۶۶۸ ,۰.۶۵۷۶۰۹۲۵ ,۰.۶۶۱۷۰۵۱۵ ,۰.۶۵۸۶۹۳۰۰ ,۰.۶۵۰۰۱۰۷۶ ,۰.۶۵۳۷۱۰۸۲ ,۰.۶۵۹۶۰۴۷۲ ,۰.۶۵۷۵۶۰۵۰ ,۰.۶۵۹۱۲۸۴۳ ,۰.۶۵۸۲۷۱۴۳ ,۰.۶۵۷۴۱۸۰۶ ,۰.۶۵۶۲۶۰۴۲ ,۰.۶۶۰۸۵۹۶۷ ,۰.۶۶۲۴۷۸۷۸ ,۰.۶۶۸۵۴۷۳۰ ,۰.۶۵۶۵۸۳۳۳ ,۰.۶۴۷۷۶۵۲۷ ,۰.۶۴۲۱۶۷۰۱ ,۰.۶۴۱۲۲۱۷۶ ,۰.۶۴۱۸۴۸۷۴ ,۰.۶۳۲۵۵۷۶۸ ,۰.۶۳۴۰۴۳۵۹ ,۰.۶۳۸۱۲۴۴۹ ,۰.۶۳۹۵۰۱۷۵ ,۰.۶۳۸۶۶۳۹۰ ,۰.۶۴۰۳۶۶۲۰ ,۰.۶۳۷۰۹۵۰۷ ,۰.۶۳۴۱۹۹۲۵ ,۰.۶۳۳۴۲۰۹۲ ,۰.۶۳۱۶۵۵۲۵ ,۰.۶۳۰۰۸۴۱۸ ,۰.۶۲۴۱۳۱۶۳ ,۰.۶۲۱۲۸۱۸۲ ,۰.۶۱۸۹۶۶۹۴ ,۰.۶۲۵۳۵۳۶۸ ,۰.۶۳۱۹۵۳۰۶ ,۰.۶۲۹۳۰۹۲۶ ,۰.۶۲۸۸۰۴۲۲ ,۰.۶۳۴۸۵۸۲۵ ,۰.۶۲۷۳۹۴۴۵ ,۰.۶۱۸۷۷۴۹۲ ,۰.۶۱۰۳۵۲۳۳ ,۰.۶۱۴۴۹۹۲۵ ,۰.۶۰۷۱۳۶۵۹ ,۰.۶۰۶۰۷۰۴۷ ,۰.۶۰۹۵۴۵۰۱ ,۰.۶۰۹۴۷۴۲۳ ,۰.۶۰۶۰۶۹۴۷ ,۰.۵۹۶۰۹۹۷۷ ,۰.۶۰۱۷۰۲۲۵ ,۰.۵۹۶۴۴۸۷۲
$۰.۳۰۸۱ ۲۵۴.۷۰
میلیون دلار
۱۲.۵۴
میلیون دلار
۸۳۱.۳۸
میلیارد MDX
-۰.۵۰% ۰.۳۰۸۲۱۸۸۲ ,۰.۳۱۱۵۶۰۹۲ ,۰.۳۱۱۰۵۵۶۵ ,۰.۳۱۰۸۵۸۷۷ ,۰.۳۱۱۰۵۷۲۷ ,۰.۳۱۸۸۷۱۶۹ ,۰.۳۱۹۰۰۹۷۴ ,۰.۳۱۹۰۶۴۸۹ ,۰.۳۱۹۲۰۷۹۲ ,۰.۳۱۸۲۳۵۶۴ ,۰.۳۱۸۵۰۹۳۰ ,۰.۳۱۸۸۳۶۴۴ ,۰.۳۲۰۳۸۵۵۷ ,۰.۳۲۱۲۱۶۰۸ ,۰.۳۱۹۷۶۷۱۲ ,۰.۳۱۶۷۴۹۰۶ ,۰.۳۱۸۴۴۲۰۷ ,۰.۳۱۸۵۰۲۷۰ ,۰.۳۱۸۶۰۲۷۳ ,۰.۳۱۹۰۷۵۷۷ ,۰.۳۱۶۷۸۴۸۱ ,۰.۳۱۸۴۹۰۷۰ ,۰.۳۱۸۷۵۱۷۴ ,۰.۳۲۰۸۲۶۱۶ ,۰.۳۲۵۱۴۴۸۴ ,۰.۳۲۳۹۳۳۰۸ ,۰.۳۲۶۸۸۶۸۴ ,۰.۳۲۹۲۷۴۵۵ ,۰.۳۲۳۸۷۱۰۴ ,۰.۳۲۹۱۴۹۸۹ ,۰.۳۳۰۷۵۴۷۳ ,۰.۳۲۶۰۹۹۳۲ ,۰.۳۲۷۳۶۳۸۸ ,۰.۳۲۶۵۶۱۷۶ ,۰.۳۲۶۹۳۴۰۰ ,۰.۳۲۵۸۰۷۲۰ ,۰.۳۲۸۱۵۲۲۶ ,۰.۳۲۶۷۴۲۳۰ ,۰.۳۲۳۸۳۰۹۵ ,۰.۳۲۲۷۲۱۶۲ ,۰.۳۲۵۰۶۹۹۷ ,۰.۳۲۶۶۳۷۷۷ ,۰.۳۲۷۱۹۳۹۸ ,۰.۳۲۷۸۳۲۷۲ ,۰.۳۲۷۱۹۱۶۴ ,۰.۳۲۸۵۳۰۸۱ ,۰.۳۳۰۱۸۷۴۸ ,۰.۳۲۵۰۰۱۱۴ ,۰.۳۲۳۹۷۱۰۴ ,۰.۳۲۴۲۲۲۸۸ ,۰.۳۲۵۲۴۵۹۴ ,۰.۳۲۳۹۶۸۶۳ ,۰.۳۱۲۳۵۰۵۸ ,۰.۳۱۸۳۱۴۸۶ ,۰.۳۱۳۸۷۴۰۸ ,۰.۳۱۴۵۶۱۴۰ ,۰.۳۱۴۱۵۴۵۱ ,۰.۳۱۱۸۰۸۳۵ ,۰.۳۱۲۸۶۲۱۹ ,۰.۳۱۱۲۸۲۰۸ ,۰.۳۰۹۴۶۷۵۶ ,۰.۳۱۲۴۱۱۲۷ ,۰.۳۰۸۲۹۴۸۶ ,۰.۳۰۸۶۰۳۰۴ ,۰.۳۰۹۴۳۴۹۶ ,۰.۳۱۲۲۵۷۷۷ ,۰.۳۱۳۷۰۹۴۰ ,۰.۳۱۱۵۷۳۸۸ ,۰.۳۰۹۵۹۲۶۱ ,۰.۳۰۸۵۵۰۲۲ ,۰.۳۰۸۲۴۷۱۵ ,۰.۳۰۳۶۸۲۶۱ ,۰.۳۰۴۸۴۴۶۴ ,۰.۳۰۶۳۰۹۱۴ ,۰.۳۰۷۷۹۹۱۶ ,۰.۳۱۰۹۷۱۳۹ ,۰.۳۰۷۹۵۷۶۸ ,۰.۳۰۹۸۲۰۷۸ ,۰.۳۰۹۴۰۱۶۱ ,۰.۳۱۲۶۲۵۵۵ ,۰.۳۰۹۲۶۰۶۲ ,۰.۳۰۹۱۴۶۸۰ ,۰.۳۱۱۶۴۰۱۱ ,۰.۳۱۰۷۲۸۸۲ ,۰.۳۰۷۶۵۰۶۰ ,۰.۳۱۰۳۳۲۲۴ ,۰.۳۰۶۴۴۶۴۰ ,۰.۳۰۷۸۵۸۵۲ ,۰.۳۰۵۹۹۷۲۹ ,۰.۳۰۸۳۱۴۷۲ ,۰.۳۰۸۴۵۷۴۴ ,۰.۳۰۸۶۰۸۹۴ ,۰.۳۰۷۵۸۳۹۸ ,۰.۳۰۵۹۵۲۷۶ ,۰.۳۰۴۱۵۱۸۵ ,۰.۳۰۶۲۷۹۸۲ ,۰.۳۰۶۲۴۰۵۴ ,۰.۳۱۰۰۳۸۸۳ ,۰.۳۱۲۳۷۷۷۱ ,۰.۳۱۳۲۶۳۰۳ ,۰.۳۲۲۰۴۹۵۲ ,۰.۳۳۳۳۳۱۵۱ ,۰.۳۲۶۵۲۴۰۱ ,۰.۳۲۳۴۳۷۴۷ ,۰.۳۲۴۰۹۳۷۰ ,۰.۳۲۵۰۳۶۶۷ ,۰.۳۲۵۱۳۳۷۰ ,۰.۳۲۴۰۲۵۳۰ ,۰.۳۲۰۳۳۴۸۵ ,۰.۳۲۳۹۶۶۸۰ ,۰.۳۲۳۶۴۰۳۳ ,۰.۳۲۰۵۳۸۰۲ ,۰.۳۲۰۹۵۷۸۱ ,۰.۳۱۹۵۳۸۶۵ ,۰.۳۲۰۸۸۰۳۷ ,۰.۳۲۰۱۵۴۶۴ ,۰.۳۲۰۶۲۶۲۵ ,۰.۳۱۵۲۹۶۰۶ ,۰.۳۱۶۲۲۳۵۵ ,۰.۳۱۶۷۸۰۴۵ ,۰.۳۱۵۹۰۹۶۷ ,۰.۳۱۶۶۷۴۴۱ ,۰.۳۱۵۳۲۶۵۳ ,۰.۳۱۶۷۶۸۶۶ ,۰.۳۲۰۱۵۵۵۴ ,۰.۳۲۳۴۶۵۶۱ ,۰.۳۲۰۲۱۲۰۲ ,۰.۳۱۵۰۷۳۳۸ ,۰.۳۱۲۵۵۸۲۵ ,۰.۳۱۶۸۶۰۴۳ ,۰.۳۱۵۸۸۴۸۴ ,۰.۳۱۴۴۳۰۵۸ ,۰.۳۱۴۰۱۹۲۴ ,۰.۳۱۳۸۲۸۲۳ ,۰.۳۱۲۵۵۳۱۱ ,۰.۳۱۱۴۳۴۶۸ ,۰.۳۱۱۰۴۰۴۷ ,۰.۳۰۶۴۱۰۴۵ ,۰.۳۰۸۰۷۶۶۱ ,۰.۳۱۰۸۷۰۲۵ ,۰.۳۰۹۹۹۰۸۰ ,۰.۳۰۹۰۵۳۱۲ ,۰.۳۰۹۶۷۴۱۹ ,۰.۳۰۹۱۰۸۲۹ ,۰.۳۰۷۶۰۶۳۷ ,۰.۳۱۱۴۷۹۴۴ ,۰.۳۱۰۶۷۵۲۵ ,۰.۳۱۹۲۹۴۲۷ ,۰.۳۱۳۵۲۶۹۸ ,۰.۳۱۰۳۰۱۹۲ ,۰.۳۰۸۸۷۰۲۰ ,۰.۳۱۰۲۴۸۷۶ ,۰.۳۱۱۰۰۸۳۸ ,۰.۳۱۱۵۴۳۵۱ ,۰.۳۱۰۸۴۱۷۹ ,۰.۳۱۱۷۵۰۸۲ ,۰.۳۱۴۰۰۲۳۹ ,۰.۳۱۶۷۸۳۳۶ ,۰.۳۱۲۷۲۷۷۵ ,۰.۳۱۳۹۶۰۶۶ ,۰.۳۰۹۶۶۵۱۴ ,۰.۳۱۰۴۹۰۷۵ ,۰.۳۱۱۶۵۲۰۴ ,۰.۳۱۱۴۰۳۲۹ ,۰.۳۰۸۵۲۰۷۳ ,۰.۳۰۸۰۰۸۴۰ ,۰.۳۰۸۸۲۵۰۳ ,۰.۳۱۳۳۴۳۰۸
$۳.۴۷ ۲۵۲.۹۹
میلیون دلار
۲۷.۲۱
میلیون دلار
۷۲.۸۸
میلیارد BICO
-۲.۷۲% ۳.۵۱ ,۳.۴۹ ,۳.۵۰ ,۳.۴۸ ,۳.۴۳ ,۳.۶۳ ,۳.۵۸ ,۳.۵۸ ,۳.۶۱ ,۳.۵۶ ,۳.۵۵ ,۳.۵۹ ,۳.۶۱ ,۳.۵۸ ,۳.۵۹ ,۳.۵۲ ,۳.۵۸ ,۳.۵۸ ,۳.۵۸ ,۳.۵۶ ,۳.۵۱ ,۳.۶۷ ,۳.۶۴ ,۳.۶۱ ,۳.۶۷ ,۳.۷۱ ,۳.۷۴ ,۳.۷۳ ,۳.۷۴ ,۳.۸۳ ,۳.۸۶ ,۳.۷۸ ,۳.۸۰ ,۳.۸۲ ,۳.۷۸ ,۳.۷۴ ,۳.۷۴ ,۳.۷۳ ,۳.۶۵ ,۳.۶۴ ,۳.۶۸ ,۳.۷۴ ,۳.۷۱ ,۳.۶۸ ,۳.۷۲ ,۳.۷۵ ,۳.۷۵ ,۳.۷۹ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۴ ,۳.۷۷ ,۳.۷۱ ,۳.۶۸ ,۳.۶۶ ,۳.۶۸ ,۳.۵۸ ,۳.۶۴ ,۳.۶۶ ,۳.۶۵ ,۳.۷۱ ,۳.۶۵ ,۳.۶۶ ,۳.۶۵ ,۳.۷۰ ,۳.۶۷ ,۳.۶۹ ,۳.۶۶ ,۳.۶۲ ,۳.۵۸ ,۳.۵۸ ,۳.۵۰ ,۳.۵۲ ,۳.۵۲ ,۳.۵۵ ,۳.۶۳ ,۳.۶۱ ,۳.۶۱ ,۳.۵۶ ,۳.۵۹ ,۳.۵۷ ,۳.۵۸ ,۳.۶۰ ,۳.۶۰ ,۳.۶۲ ,۳.۶۱ ,۳.۵۶ ,۳.۵۷ ,۳.۵۶ ,۳.۵۴ ,۳.۵۸ ,۳.۵۹ ,۳.۵۶ ,۳.۵۳ ,۳.۵۶ ,۳.۵۹ ,۳.۵۶ ,۳.۵۱ ,۳.۵۴ ,۳.۵۶ ,۳.۵۷ ,۳.۵۴ ,۳.۵۶ ,۳.۵۶ ,۳.۵۴ ,۳.۵۶ ,۳.۵۶ ,۳.۵۸ ,۳.۵۳ ,۳.۵۳ ,۳.۵۰ ,۳.۴۶ ,۳.۴۹ ,۳.۶۴ ,۳.۶۶ ,۳.۷۰ ,۳.۷۳ ,۳.۷۱ ,۳.۶۹ ,۳.۷۴ ,۳.۷۷ ,۳.۷۶ ,۳.۷۱ ,۳.۷۳ ,۳.۸۰ ,۴.۰۱ ,۳.۸۶ ,۳.۷۹ ,۳.۷۶ ,۳.۸۲ ,۳.۸۵ ,۳.۸۳ ,۳.۸۲ ,۳.۸۴ ,۳.۷۸ ,۳.۷۲ ,۳.۶۸ ,۳.۶۱ ,۳.۶۵ ,۳.۶۹ ,۳.۶۷ ,۳.۶۸ ,۳.۶۷ ,۳.۶۳ ,۳.۶۲ ,۳.۵۸ ,۳.۵۷ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۵۰ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۵۴ ,۳.۴۸ ,۳.۵۲ ,۳.۵۴ ,۳.۶۰ ,۳.۶۰ ,۳.۵۹ ,۳.۵۲ ,۳.۵۲ ,۳.۵۴ ,۳.۵۹ ,۳.۵۴ ,۳.۶۰ ,۳.۵۸ ,۳.۵۸ ,۳.۵۵
$۱.۱۱ ۲۵۲.۰۶
میلیون دلار
۱۲.۲۴
میلیون دلار
۲۲۵.۴۶
میلیارد HTR
-۵.۰۶% ۱.۲۸۴۲ ,۱.۲۹۷۳ ,۱.۲۶۴۲ ,۱.۲۸۸۷ ,۱.۳۱۹۴ ,۱.۴۵۱۲ ,۱.۴۱۵۲ ,۱.۴۲۲۸ ,۱.۴۰۷۴ ,۱.۳۸۱۶ ,۱.۳۸۳۵ ,۱.۴۰۰۸ ,۱.۴۰۵۱ ,۱.۴۰۶۵ ,۱.۳۸۷۸ ,۱.۳۷۵۲ ,۱.۳۸۶۹ ,۱.۳۶۵۶ ,۱.۳۹۹۷ ,۱.۳۹۶۲ ,۱.۳۸۲۰ ,۱.۴۲۸۲ ,۱.۴۵۹۰ ,۱.۴۴۱۰ ,۱.۵۰۳۸ ,۱.۴۸۴۱ ,۱.۵۱۲۰ ,۱.۵۱۵۷ ,۱.۴۸۸۹ ,۱.۴۸۶۷ ,۱.۵۱۸۶ ,۱.۴۸۳۵ ,۱.۴۹۳۳ ,۱.۵۳۵۷ ,۱.۵۱۳۷ ,۱.۵۲۶۵ ,۱.۵۳۳۴ ,۱.۴۸۷۱ ,۱.۵۰۷۴ ,۱.۴۵۷۶ ,۱.۴۸۳۳ ,۱.۴۸۳۷ ,۱.۴۹۳۰ ,۱.۴۹۷۵ ,۱.۴۹۲۹ ,۱.۴۹۹۲ ,۱.۴۹۱۳ ,۱.۴۶۳۹ ,۱.۴۶۸۵ ,۱.۴۷۶۷ ,۱.۵۰۵۰ ,۱.۴۸۷۰ ,۱.۴۴۳۲ ,۱.۳۹۷۴ ,۱.۴۱۱۳ ,۱.۳۸۰۰ ,۱.۳۴۳۵ ,۱.۳۷۲۲ ,۱.۳۶۶۵ ,۱.۳۶۱۳ ,۱.۳۶۱۲ ,۱.۳۸۰۸ ,۱.۳۴۷۷ ,۱.۳۶۵۰ ,۱.۳۸۰۴ ,۱.۳۲۲۲ ,۱.۳۱۹۶ ,۱.۳۱۹۵ ,۱.۲۸۱۵ ,۱.۲۸۶۰ ,۱.۲۷۷۸ ,۱.۲۵۸۱ ,۱.۳۱۴۴ ,۱.۳۱۸۷ ,۱.۳۱۳۱ ,۱.۳۴۴۵ ,۱.۳۴۹۲ ,۱.۳۴۷۶ ,۱.۳۰۵۵ ,۱.۳۲۶۹ ,۱.۳۰۷۶ ,۱.۳۲۳۳ ,۱.۳۴۸۲ ,۱.۳۳۲۶ ,۱.۳۲۸۹ ,۱.۳۲۱۲ ,۱.۳۰۷۶ ,۱.۳۰۷۹ ,۱.۲۷۳۳ ,۱.۲۸۹۹ ,۱.۲۹۹۳ ,۱.۲۹۳۲ ,۱.۳۰۶۹ ,۱.۲۹۷۶ ,۱.۳۱۹۴ ,۱.۳۱۵۸ ,۱.۲۹۹۵ ,۱.۲۹۷۸ ,۱.۲۸۸۶ ,۱.۳۱۹۵ ,۱.۳۰۶۷ ,۱.۲۹۶۷ ,۱.۲۹۵۳ ,۱.۳۳۲۲ ,۱.۳۸۴۵ ,۱.۳۵۵۲ ,۱.۳۳۰۹ ,۱.۳۵۱۱ ,۱.۳۳۱۳ ,۱.۳۱۸۱ ,۱.۳۰۳۶ ,۱.۲۹۷۴ ,۱.۳۱۳۳ ,۱.۳۱۱۱ ,۱.۳۱۳۰ ,۱.۳۱۷۷ ,۱.۳۱۴۰ ,۱.۲۹۹۲ ,۱.۲۸۵۳ ,۱.۲۸۳۶ ,۱.۲۸۸۹ ,۱.۲۹۴۲ ,۱.۳۰۱۳ ,۱.۲۹۶۳ ,۱.۲۹۸۳ ,۱.۳۰۶۹ ,۱.۲۸۵۶ ,۱.۲۸۰۷ ,۱.۲۸۸۵ ,۱.۲۹۲۷ ,۱.۲۹۴۵ ,۱.۳۰۰۷ ,۱.۲۹۴۸ ,۱.۳۰۰۳ ,۱.۲۶۶۳ ,۱.۲۶۶۷ ,۱.۲۵۵۲ ,۱.۲۴۹۴ ,۱.۲۵۲۱ ,۱.۲۵۹۶ ,۱.۲۵۳۰ ,۱.۲۵۳۲ ,۱.۲۶۱۰ ,۱.۲۵۴۰ ,۱.۲۵۰۰ ,۱.۲۱۰۹ ,۱.۱۷۶۲ ,۱.۱۷۲۶ ,۱.۱۲۰۸ ,۱.۱۳۶۸ ,۱.۱۳۵۸ ,۱.۲۰۷۱ ,۱.۱۸۵۹ ,۱.۱۷۵۳ ,۱.۱۶۴۶ ,۱.۲۰۲۰ ,۱.۲۴۹۷ ,۱.۲۷۷۸ ,۱.۲۴۲۰ ,۱.۲۲۲۷ ,۱.۲۱۸۴ ,۱.۲۰۴۹ ,۱.۲۰۲۳ ,۱.۲۰۱۰ ,۱.۱۶۱۴ ,۱.۱۳۹۲ ,۱.۱۷۳۹ ,۱.۱۴۲۳
$۰.۳۲۳۰ ۲۴۹.۰۸
میلیون دلار
۱۳۰.۸۸
میلیون دلار
۷۷۱.۸۰
میلیارد REQ
-۱۹.۱۳% ۰.۲۷۹۶۱۳۹۰ ,۰.۲۸۱۵۷۹۴۶ ,۰.۲۷۶۲۸۹۰۵ ,۰.۲۷۹۱۲۶۶۹ ,۰.۲۸۳۵۷۱۴۱ ,۰.۲۸۶۰۲۸۱۹ ,۰.۲۸۷۷۳۵۰۹ ,۰.۲۸۵۶۷۸۴۰ ,۰.۲۸۶۵۶۷۹۱ ,۰.۲۸۶۷۹۶۵۷ ,۰.۲۸۵۹۳۲۲۳ ,۰.۲۸۵۹۶۳۳۵ ,۰.۲۸۶۲۸۲۲۸ ,۰.۲۸۵۰۲۶۵۳ ,۰.۲۸۸۵۲۷۷۳ ,۰.۲۸۹۴۱۷۷۰ ,۰.۲۸۸۷۴۴۸۸ ,۰.۲۸۸۵۲۴۶۷ ,۰.۲۸۹۹۴۵۹۰ ,۰.۲۸۹۵۴۶۳۶ ,۰.۲۸۹۰۱۹۳۲ ,۰.۲۹۲۰۷۲۶۹ ,۰.۲۹۱۸۵۴۳۴ ,۰.۲۸۹۳۲۷۸۳ ,۰.۲۹۱۵۴۷۷۱ ,۰.۲۹۲۹۵۸۹۷ ,۰.۳۰۳۲۵۷۴۹ ,۰.۳۰۱۱۳۲۳۴ ,۰.۳۰۴۳۴۱۵۴ ,۰.۳۰۱۷۹۶۰۳ ,۰.۳۰۳۶۱۲۶۷ ,۰.۳۰۱۳۴۷۵۷ ,۰.۳۰۱۶۶۱۰۲ ,۰.۳۰۴۱۳۱۷۴ ,۰.۳۰۱۷۲۸۸۸ ,۰.۳۰۱۴۷۷۱۸ ,۰.۳۰۱۱۲۱۰۸ ,۰.۲۹۶۵۹۲۵۷ ,۰.۲۹۵۴۲۲۱۵ ,۰.۲۹۳۵۹۰۵۵ ,۰.۲۹۶۱۴۸۹۶ ,۰.۲۹۵۵۹۲۹۴ ,۰.۲۹۶۴۲۶۵۷ ,۰.۲۹۶۲۳۰۲۳ ,۰.۲۹۹۸۹۶۶۲ ,۰.۲۹۹۰۳۴۱۹ ,۰.۳۰۱۰۷۹۶۰ ,۰.۲۹۵۵۲۲۶۲ ,۰.۲۹۴۹۵۱۷۵ ,۰.۲۹۴۷۸۸۰۷ ,۰.۲۹۶۵۴۸۲۰ ,۰.۲۹۵۵۷۳۵۷ ,۰.۲۹۳۳۷۲۴۳ ,۰.۲۸۷۳۱۱۴۵ ,۰.۲۸۶۵۴۶۷۱ ,۰.۲۸۶۳۰۴۹۶ ,۰.۲۸۱۶۵۶۴۹ ,۰.۲۸۶۹۸۶۲۷ ,۰.۲۸۶۹۷۸۲۳ ,۰.۲۸۴۶۳۳۹۱ ,۰.۲۸۳۳۱۹۸۹ ,۰.۲۸۳۴۹۰۶۱ ,۰.۲۸۲۲۱۱۸۱ ,۰.۲۸۱۸۴۴۸۳ ,۰.۲۸۴۶۸۷۲۴ ,۰.۲۸۲۸۶۸۲۵ ,۰.۲۸۴۴۴۳۸۹ ,۰.۲۸۳۴۸۱۱۲ ,۰.۲۷۹۷۶۸۷۸ ,۰.۲۸۲۲۳۳۲۹ ,۰.۲۸۰۲۸۹۵۸ ,۰.۲۷۶۳۱۸۸۱ ,۰.۲۷۸۶۳۸۲۵ ,۰.۲۸۱۲۰۸۶۸ ,۰.۲۸۰۹۳۶۰۳ ,۰.۲۸۴۶۴۹۷۷ ,۰.۲۸۰۵۴۲۶۰ ,۰.۲۸۱۰۹۱۶۳ ,۰.۲۷۹۷۳۴۰۰ ,۰.۲۸۳۶۶۲۲۸ ,۰.۲۸۸۰۷۶۴۰ ,۰.۲۸۵۹۰۵۴۸ ,۰.۲۸۵۰۹۸۸۳ ,۰.۲۸۳۰۷۶۸۴ ,۰.۲۸۵۴۹۱۸۴ ,۰.۲۸۶۰۷۴۰۲ ,۰.۲۸۴۱۷۳۸۱ ,۰.۲۸۳۸۵۱۰۱ ,۰.۲۸۱۰۷۳۰۹ ,۰.۲۸۳۰۱۵۷۷ ,۰.۲۸۲۲۶۹۰۴ ,۰.۲۸۳۵۲۲۲۰ ,۰.۲۸۴۵۷۰۴۳ ,۰.۲۸۵۸۴۳۴۱ ,۰.۲۸۷۱۵۵۸۲ ,۰.۲۸۹۷۵۲۷۸ ,۰.۲۸۷۸۲۵۴۴ ,۰.۲۸۸۴۷۲۷۱ ,۰.۲۸۶۷۳۷۸۹ ,۰.۲۹۱۵۸۹۴۷ ,۰.۲۹۱۱۶۸۶۹ ,۰.۲۹۰۵۰۱۱۶ ,۰.۲۸۹۱۸۵۵۲ ,۰.۲۹۰۱۴۷۰۷ ,۰.۲۹۳۱۶۲۰۹ ,۰.۲۸۹۵۹۶۳۰ ,۰.۲۸۸۰۴۱۵۷ ,۰.۲۸۸۴۶۵۸۱ ,۰.۲۸۶۲۳۵۵۰ ,۰.۲۸۵۴۷۴۰۷ ,۰.۲۸۵۹۵۵۰۵ ,۰.۲۸۵۹۰۹۵۵ ,۰.۲۸۷۸۴۲۸۵ ,۰.۲۸۷۹۰۸۶۶ ,۰.۲۸۸۸۱۹۲۸ ,۰.۲۸۹۰۴۶۷۰ ,۰.۲۸۹۷۹۹۰۶ ,۰.۲۸۶۲۶۸۱۴ ,۰.۲۸۷۸۳۲۳۵ ,۰.۲۸۷۱۵۳۹۰ ,۰.۲۸۹۰۶۲۰۰ ,۰.۲۸۷۹۹۷۵۰ ,۰.۲۸۷۷۴۱۳۰ ,۰.۲۸۷۲۷۶۳۸ ,۰.۲۸۸۲۹۱۸۶ ,۰.۲۹۱۴۱۳۸۸ ,۰.۲۸۸۸۵۲۳۰ ,۰.۲۸۷۰۸۱۷۵ ,۰.۲۸۸۷۹۵۰۷ ,۰.۲۸۸۸۷۱۹۴ ,۰.۲۹۳۲۵۴۰۶ ,۰.۲۹۱۳۴۸۵۹ ,۰.۲۹۱۹۲۳۸۵ ,۰.۲۹۵۱۷۲۶۸ ,۰.۳۰۱۷۰۴۷۵ ,۰.۲۹۷۷۱۱۶۸ ,۰.۲۹۴۰۴۹۱۷ ,۰.۲۹۲۱۲۶۹۰ ,۰.۲۹۵۱۷۶۰۹ ,۰.۳۳۰۰۰۶۵۶ ,۰.۳۵۷۰۹۳۵۹ ,۰.۳۴۸۲۰۹۶۳ ,۰.۳۴۱۸۷۲۸۷ ,۰.۳۵۵۹۱۶۹۶ ,۰.۳۸۰۳۳۸۰۲ ,۰.۳۸۶۷۹۲۷۴ ,۰.۴۰۰۹۹۷۹۴ ,۰.۳۹۴۳۹۷۳۶ ,۰.۳۸۱۷۵۲۶۵ ,۰.۳۷۵۳۳۲۳۰ ,۰.۳۵۸۴۹۷۰۰ ,۰.۳۵۶۶۸۵۱۴ ,۰.۳۵۷۱۲۹۱۳ ,۰.۳۵۳۸۰۱۴۸ ,۰.۳۴۵۰۰۵۱۴ ,۰.۳۴۳۳۳۲۸۷ ,۰.۳۴۴۸۶۳۷۵ ,۰.۳۵۱۱۶۷۲۲ ,۰.۳۳۶۸۹۱۴۵ ,۰.۳۴۰۸۳۶۹۰ ,۰.۳۴۰۹۶۷۴۷ ,۰.۳۵۱۳۷۶۵۷ ,۰.۳۵۰۸۵۵۹۷ ,۰.۳۵۶۵۶۳۱۱ ,۰.۳۳۸۸۱۲۹۰ ,۰.۳۲۶۵۰۷۱۹ ,۰.۳۲۵۵۷۲۴۰ ,۰.۳۱۶۳۲۴۸۱
$۰.۳۲۵۴ ۲۴۷.۶۸
میلیون دلار
۱.۲۹
میلیون دلار
۷۶۲.۱۶
میلیارد XDB
-۸.۴۹% ۰.۳۷۲۵۲۹۱۲ ,۰.۳۶۹۲۳۵۴۱ ,۰.۳۶۸۹۹۷۸۹ ,۰.۳۷۲۴۵۱۹۵ ,۰.۳۷۲۴۰۳۵۹ ,۰.۳۷۷۲۰۳۹۹ ,۰.۳۸۰۸۱۴۴۹ ,۰.۳۷۸۹۳۶۴۶ ,۰.۳۷۵۰۸۲۹۵ ,۰.۳۷۵۵۲۱۹۴ ,۰.۳۸۸۶۱۶۱۳ ,۰.۳۹۹۳۹۸۰۴ ,۰.۳۹۶۶۸۱۰۵ ,۰.۳۹۴۴۶۰۷۳ ,۰.۳۹۲۲۵۹۱۳ ,۰.۳۸۷۱۷۳۱۲ ,۰.۳۸۷۲۵۱۴۹ ,۰.۳۸۶۹۲۴۷۵ ,۰.۳۸۹۰۳۱۹۴ ,۰.۳۸۱۷۰۵۸۷ ,۰.۳۷۹۳۸۱۰۲ ,۰.۳۷۹۰۴۴۹۹ ,۰.۳۸۰۹۲۱۳۳ ,۰.۳۸۵۶۷۱۶۴ ,۰.۳۸۷۰۳۱۲۶ ,۰.۳۹۰۷۵۱۳۰ ,۰.۳۸۷۴۰۴۹۷ ,۰.۳۸۴۷۸۱۴۴ ,۰.۳۸۹۲۶۷۰۰ ,۰.۳۹۴۰۴۹۷۰ ,۰.۳۹۱۰۲۱۱۵ ,۰.۳۹۱۸۶۶۵۴ ,۰.۳۹۲۵۵۸۲۵ ,۰.۳۹۳۸۲۹۴۴ ,۰.۳۹۴۳۰۷۷۱ ,۰.۳۹۳۵۱۳۶۳ ,۰.۳۹۲۳۳۹۵۳ ,۰.۳۸۹۵۴۰۵۲ ,۰.۳۸۷۸۰۵۳۷ ,۰.۳۸۶۹۳۱۰۱ ,۰.۳۸۶۷۴۵۲۵ ,۰.۳۸۰۸۰۷۳۵ ,۰.۳۸۱۶۱۷۸۳ ,۰.۳۸۰۵۷۶۰۹ ,۰.۳۸۰۶۸۴۱۷ ,۰.۳۸۱۳۱۷۲۷ ,۰.۳۸۱۰۵۵۱۷ ,۰.۳۷۹۵۷۱۱۳ ,۰.۳۷۷۳۷۶۸۶ ,۰.۳۷۵۶۰۵۲۰ ,۰.۳۷۹۴۱۷۳۲ ,۰.۳۸۸۴۷۶۴۹ ,۰.۳۸۲۸۹۶۰۵ ,۰.۳۷۹۸۳۷۳۶ ,۰.۳۷۵۷۷۱۳۱ ,۰.۳۷۳۵۰۵۹۹ ,۰.۳۶۷۸۴۱۱۰ ,۰.۳۷۲۶۹۳۸۳ ,۰.۳۶۰۶۱۵۷۷ ,۰.۳۶۶۲۶۷۰۹ ,۰.۳۷۳۲۰۸۶۴ ,۰.۳۷۴۶۳۲۹۳ ,۰.۳۵۵۶۲۱۶۹ ,۰.۳۶۱۳۲۴۸۳ ,۰.۳۵۳۳۲۱۰۹ ,۰.۳۵۳۰۸۵۶۵ ,۰.۳۵۶۶۹۰۸۰ ,۰.۳۵۶۴۶۹۵۱ ,۰.۳۵۱۹۵۰۴۰ ,۰.۳۴۶۳۲۶۹۸ ,۰.۳۵۲۹۱۵۷۵ ,۰.۳۴۷۴۸۴۱۲ ,۰.۳۴۵۶۱۰۲۷ ,۰.۳۴۷۸۸۹۲۰ ,۰.۳۴۷۷۶۳۲۳ ,۰.۳۵۱۳۵۲۲۵ ,۰.۳۵۶۷۹۰۸۰ ,۰.۳۵۹۲۷۹۷۵ ,۰.۳۶۱۴۵۵۱۲ ,۰.۳۶۲۱۹۲۰۲ ,۰.۳۶۰۴۰۲۷۷ ,۰.۳۶۳۱۶۰۳۰ ,۰.۳۶۲۶۱۰۶۱ ,۰.۳۵۷۲۱۰۵۲ ,۰.۳۵۸۱۰۹۵۵ ,۰.۳۵۸۴۴۴۱۶ ,۰.۳۵۳۸۴۱۷۵ ,۰.۳۵۶۶۷۲۸۸ ,۰.۳۵۴۹۹۳۴۰ ,۰.۳۴۸۶۷۱۳۲ ,۰.۳۴۷۴۴۸۱۵ ,۰.۳۴۸۶۰۹۷۷ ,۰.۳۴۶۰۳۱۸۵ ,۰.۳۴۶۶۰۰۵۱ ,۰.۳۳۲۵۰۰۷۳ ,۰.۳۳۶۰۱۳۲۹ ,۰.۳۴۷۳۵۵۳۵ ,۰.۳۴۹۹۹۸۴۶ ,۰.۳۴۹۳۲۸۰۵ ,۰.۳۵۰۹۲۱۶۷ ,۰.۳۵۴۴۵۹۵۶ ,۰.۳۵۰۸۲۴۰۲ ,۰.۳۵۱۲۷۰۶۳ ,۰.۳۴۹۱۰۶۶۵ ,۰.۳۴۹۷۵۴۱۶ ,۰.۳۴۸۳۰۷۳۹ ,۰.۳۴۹۵۶۶۵۶ ,۰.۳۴۷۵۷۵۶۸ ,۰.۳۴۷۹۶۷۸۱ ,۰.۳۵۰۰۰۸۴۹ ,۰.۳۵۰۰۹۰۲۸ ,۰.۳۶۰۰۸۱۳۶ ,۰.۳۵۸۷۴۶۸۷ ,۰.۳۵۲۸۴۰۸۵ ,۰.۳۵۵۴۸۰۵۹ ,۰.۳۵۲۰۸۷۶۷ ,۰.۳۵۴۹۰۱۶۶ ,۰.۳۵۴۸۷۷۹۰ ,۰.۳۶۰۴۴۶۶۲ ,۰.۳۶۲۸۳۲۲۸ ,۰.۳۵۵۲۹۸۲۲ ,۰.۳۵۴۱۹۶۰۵ ,۰.۳۵۳۹۷۴۵۹ ,۰.۳۵۳۷۸۴۱۵ ,۰.۳۵۱۳۹۳۰۳ ,۰.۳۵۲۳۵۴۰۴ ,۰.۳۵۱۸۷۸۲۰ ,۰.۳۵۳۲۸۶۶۰ ,۰.۳۴۸۲۸۷۷۵ ,۰.۳۴۷۶۱۱۶۵ ,۰.۳۴۷۲۷۰۰۴ ,۰.۳۴۶۶۴۹۰۳ ,۰.۳۴۸۹۶۱۱۵ ,۰.۳۴۷۸۱۹۴۲ ,۰.۳۴۴۶۵۰۱۳ ,۰.۳۴۳۷۷۹۰۴ ,۰.۳۴۰۱۷۷۵۲ ,۰.۳۳۸۸۳۰۰۹ ,۰.۳۳۷۶۹۱۱۰ ,۰.۳۲۵۷۹۰۹۰ ,۰.۳۳۱۱۰۸۸۳ ,۰.۳۳۰۱۵۷۳۹ ,۰.۳۲۳۳۱۹۰۴ ,۰.۳۲۳۰۰۹۹۳ ,۰.۳۲۱۶۲۹۸۲ ,۰.۳۳۱۶۹۸۶۰ ,۰.۳۵۵۵۸۸۲۵ ,۰.۳۵۲۰۶۰۸۹ ,۰.۳۴۶۴۶۸۳۷ ,۰.۳۳۴۷۱۹۹۵ ,۰.۳۳۵۰۲۳۱۳ ,۰.۳۴۲۲۹۲۰۸ ,۰.۳۴۹۹۶۴۵۷ ,۰.۳۶۴۹۸۹۱۳ ,۰.۳۵۲۷۷۱۰۰ ,۰.۳۵۱۲۴۹۴۵ ,۰.۳۵۱۸۰۵۹۸ ,۰.۳۵۳۲۷۲۸۶ ,۰.۳۴۹۹۱۷۹۵ ,۰.۳۵۲۵۴۹۳۰ ,۰.۳۴۹۷۴۹۴۲ ,۰.۳۳۸۹۷۵۵۹ ,۰.۳۴۲۲۴۲۸۷ ,۰.۳۴۳۷۱۳۳۹ ,۰.۳۴۱۹۷۹۵۹ ,۰.۳۳۷۰۸۵۵۰ ,۰.۳۳۴۸۴۸۸۲ ,۰.۳۳۰۷۶۷۲۷ ,۰.۳۲۸۸۶۰۳۷
$۸۵.۵۶ ۲۴۵.۷۱
میلیون دلار
۱۱.۴۱
میلیون دلار
۲.۸۸
میلیارد XCH
-۴.۷۴% ۸۶.۵۰ ,۸۶.۳۱ ,۸۶.۲۵ ,۸۶.۳۶ ,۸۸.۸۷ ,۸۹.۳۰ ,۸۸.۵۵ ,۸۸.۳۴ ,۸۸.۳۶ ,۸۹.۰۴ ,۸۸.۸۶ ,۸۸.۹۲ ,۸۸.۸۷ ,۸۸.۵۶ ,۸۸.۵۱ ,۸۸.۳۰ ,۸۸.۵۰ ,۸۸.۹۶ ,۸۹.۷۷ ,۹۰.۰۶ ,۹۴.۶۳ ,۹۲.۸۰ ,۹۴.۵۱ ,۹۳.۵۱ ,۹۳.۳۸ ,۹۴.۱۱ ,۹۴.۲۴ ,۹۴.۸۴ ,۹۴.۷۹ ,۹۷.۹۸ ,۹۸.۶۰ ,۹۸.۳۷ ,۹۸.۵۷ ,۹۸.۹۴ ,۹۶.۸۵ ,۹۵.۵۲ ,۹۶.۴۵ ,۹۷.۱۳ ,۹۶.۴۰ ,۹۵.۳۳ ,۹۶.۰۳ ,۹۵.۰۷ ,۹۵.۶۹ ,۹۶.۸۱ ,۹۵.۶۵ ,۹۵.۸۴ ,۹۶.۳۸ ,۹۵.۰۷ ,۹۵.۱۶ ,۹۵.۰۹ ,۹۶.۰۶ ,۹۳.۳۶ ,۹۵.۶۸ ,۹۳.۰۵ ,۹۳.۸۳ ,۹۳.۳۰ ,۹۳.۶۶ ,۹۳.۷۵ ,۹۳.۲۶ ,۹۳.۲۴ ,۹۲.۹۶ ,۹۳.۰۶ ,۹۲.۹۰ ,۹۲.۹۶ ,۹۳.۲۸ ,۹۲.۹۴ ,۹۳.۵۲ ,۹۲.۸۹ ,۹۱.۳۲ ,۹۱.۸۹ ,۹۱.۵۹ ,۸۹.۲۹ ,۹۰.۵۷ ,۹۱.۱۹ ,۹۰.۹۷ ,۹۲.۳۲ ,۹۱.۶۴ ,۹۱.۱۹ ,۹۰.۷۲ ,۹۱.۷۶ ,۹۱.۸۸ ,۹۲.۲۰ ,۹۲.۰۸ ,۹۱.۳۷ ,۹۱.۵۷ ,۹۱.۵۹ ,۹۱.۴۹ ,۹۲.۰۷ ,۹۱.۱۷ ,۹۰.۹۰ ,۹۰.۹۷ ,۹۱.۲۵ ,۹۰.۹۹ ,۹۰.۶۱ ,۹۱.۵۵ ,۹۱.۲۴ ,۹۱.۰۶ ,۹۱.۶۴ ,۹۱.۰۰ ,۹۲.۱۵ ,۹۲.۷۰ ,۹۴.۱۴ ,۹۲.۹۴ ,۹۳.۲۴ ,۹۳.۸۶ ,۹۳.۰۳ ,۹۳.۰۰ ,۹۲.۶۳ ,۹۱.۷۳ ,۹۱.۱۸ ,۹۱.۳۵ ,۹۰.۶۵ ,۹۰.۸۶ ,۹۰.۸۴ ,۹۰.۸۶ ,۹۱.۲۳ ,۹۱.۵۳ ,۹۱.۲۵ ,۹۲.۰۸ ,۹۱.۳۹ ,۹۲.۱۸ ,۹۱.۹۹ ,۹۲.۹۴ ,۹۳.۱۰ ,۹۲.۵۱ ,۹۲.۰۷ ,۹۱.۴۳ ,۹۱.۲۲ ,۹۱.۴۲ ,۹۱.۰۴ ,۹۱.۳۱ ,۹۱.۹۰ ,۹۱.۶۹ ,۹۰.۹۲ ,۹۱.۱۰ ,۹۰.۹۸ ,۹۰.۹۲ ,۸۹.۸۱ ,۹۰.۱۵ ,۹۰.۴۵ ,۹۰.۱۸ ,۸۹.۸۸ ,۹۰.۲۳ ,۹۰.۰۵ ,۸۸.۸۵ ,۸۹.۲۰ ,۸۹.۶۹ ,۸۸.۶۳ ,۸۷.۶۹ ,۸۸.۱۴ ,۸۸.۸۸ ,۸۹.۸۳ ,۸۹.۵۵ ,۸۹.۵۶ ,۸۹.۷۵ ,۹۰.۷۳ ,۹۰.۴۹ ,۹۰.۰۷ ,۸۹.۵۳ ,۸۹.۱۷ ,۸۷.۹۶ ,۸۷.۹۴ ,۸۸.۱۸ ,۸۸.۵۳ ,۸۷.۳۲ ,۸۴.۹۶ ,۸۶.۲۱ ,۸۵.۱۵
$۰.۰۰۰۸ ۲۴۱.۸۱
میلیون دلار
۴۷۱۲۸۸
دلار
۲۹۷.۰۴
میلیون PRCH
-۲.۴۸% ۰.۰۰۰۸۴۵۴۶ ,۰.۰۰۰۸۴۳۲۳ ,۰.۰۰۰۸۵۰۷۰ ,۰.۰۰۰۷۹۰۵۸ ,۰.۰۰۰۷۹۲۰۱ ,۰.۰۰۰۸۳۱۳۴ ,۰.۰۰۰۸۳۴۲۱ ,۰.۰۰۰۸۳۰۷۸ ,۰.۰۰۰۸۵۹۵۴ ,۰.۰۰۰۸۴۲۰۹ ,۰.۰۰۰۸۴۳۴۱ ,۰.۰۰۰۸۴۶۶۲ ,۰.۰۰۰۸۴۰۶۷ ,۰.۰۰۰۸۳۹۵۸ ,۰.۰۰۰۸۳۸۲۱ ,۰.۰۰۰۸۴۱۸۶ ,۰.۰۰۰۸۴۲۹۷ ,۰.۰۰۰۸۳۱۵۸ ,۰.۰۰۰۸۳۰۸۵ ,۰.۰۰۰۸۴۳۱۳ ,۰.۰۰۰۸۳۴۲۸ ,۰.۰۰۰۸۲۸۲۲ ,۰.۰۰۰۸۱۴۷۳ ,۰.۰۰۰۸۳۲۲۳ ,۰.۰۰۰۸۱۱۰۰ ,۰.۰۰۰۸۵۴۲۰ ,۰.۰۰۰۸۴۹۶۶ ,۰.۰۰۰۸۹۰۰۶ ,۰.۰۰۰۸۵۰۵۲ ,۰.۰۰۰۸۴۶۵۹ ,۰.۰۰۰۸۴۸۸۵ ,۰.۰۰۰۸۴۵۸۴ ,۰.۰۰۰۸۴۹۶۲ ,۰.۰۰۰۸۵۲۲۴ ,۰.۰۰۰۸۴۸۱۰ ,۰.۰۰۰۸۴۳۶۹ ,۰.۰۰۰۸۴۹۹۵ ,۰.۰۰۰۸۴۱۳۹ ,۰.۰۰۰۸۵۳۳۰ ,۰.۰۰۰۸۴۳۷۲ ,۰.۰۰۰۵۶۹۳۰ ,۰.۰۰۰۵۶۸۹۹ ,۰.۰۰۰۵۶۹۲۵ ,۰.۰۰۰۸۴۸۴۸ ,۰.۰۰۰۸۵۱۹۷ ,۰.۰۰۰۸۴۹۰۱ ,۰.۰۰۰۸۵۶۸۶ ,۰.۰۰۰۸۴۹۸۷ ,۰.۰۰۰۸۵۶۶۳ ,۰.۰۰۰۸۵۰۸۳ ,۰.۰۰۰۸۴۶۳۷ ,۰.۰۰۰۸۴۷۴۱ ,۰.۰۰۰۸۴۳۴۵ ,۰.۰۰۰۸۴۰۴۳ ,۰.۰۰۰۸۴۴۵۸ ,۰.۰۰۰۸۳۸۱۱ ,۰.۰۰۰۸۳۰۱۶ ,۰.۰۰۰۸۴۴۸۵ ,۰.۰۰۰۸۵۱۹۹ ,۰.۰۰۰۸۵۱۴۰ ,۰.۰۰۰۸۳۴۷۶ ,۰.۰۰۰۸۳۶۰۸ ,۰.۰۰۰۸۳۰۰۲ ,۰.۰۰۰۸۴۲۶۰ ,۰.۰۰۰۸۴۵۴۴ ,۰.۰۰۰۸۳۹۰۹ ,۰.۰۰۰۸۴۹۶۱ ,۰.۰۰۰۸۵۰۰۱ ,۰.۰۰۰۸۴۴۶۱ ,۰.۰۰۰۸۴۷۹۲ ,۰.۰۰۰۸۵۰۱۴ ,۰.۰۰۰۸۳۹۶۴ ,۰.۰۰۰۸۴۰۶۷ ,۰.۰۰۰۸۴۸۹۹ ,۰.۰۰۰۸۴۵۴۳ ,۰.۰۰۰۸۴۸۳۵ ,۰.۰۰۰۸۰۷۷۲ ,۰.۰۰۰۸۹۲۳۶ ,۰.۰۰۰۸۸۶۵۲ ,۰.۰۰۰۸۲۶۲۳ ,۰.۰۰۰۸۳۹۲۷ ,۰.۰۰۰۸۳۰۷۹ ,۰.۰۰۰۸۳۳۴۲ ,۰.۰۰۰۸۳۱۳۹ ,۰.۰۰۰۸۳۲۵۵ ,۰.۰۰۰۸۲۷۲۷ ,۰.۰۰۰۸۲۷۲۵ ,۰.۰۰۰۸۲۷۵۳ ,۰.۰۰۰۸۲۸۹۶ ,۰.۰۰۰۸۲۹۴۰ ,۰.۰۰۰۸۲۵۲۳ ,۰.۰۰۰۸۶۵۴۶ ,۰.۰۰۰۸۵۹۳۳ ,۰.۰۰۰۸۶۷۰۵ ,۰.۰۰۰۸۶۴۳۲ ,۰.۰۰۰۸۶۸۶۴ ,۰.۰۰۰۸۷۲۷۱ ,۰.۰۰۰۸۷۰۵۷ ,۰.۰۰۰۸۷۳۸۰ ,۰.۰۰۰۸۷۶۹۶ ,۰.۰۰۰۸۷۸۶۵ ,۰.۰۰۰۸۷۸۳۴ ,۰.۰۰۰۸۷۸۷۹ ,۰.۰۰۰۸۶۱۷۶ ,۰.۰۰۰۸۴۵۴۱ ,۰.۰۰۰۸۴۶۲۴ ,۰.۰۰۰۸۴۲۹۸ ,۰.۰۰۰۸۴۶۶۴ ,۰.۰۰۰۸۳۳۲۳ ,۰.۰۰۰۸۳۶۱۱ ,۰.۰۰۰۸۳۴۱۹ ,۰.۰۰۰۸۳۵۳۵ ,۰.۰۰۰۸۴۴۳۲ ,۰.۰۰۰۸۳۵۳۰ ,۰.۰۰۰۸۳۳۹۷ ,۰.۰۰۰۸۳۵۲۴ ,۰.۰۰۰۸۳۵۰۸ ,۰.۰۰۰۸۳۸۷۰ ,۰.۰۰۰۸۴۲۱۶ ,۰.۰۰۰۸۳۸۲۳ ,۰.۰۰۰۸۳۸۷۳ ,۰.۰۰۰۸۳۸۲۹ ,۰.۰۰۰۸۳۶۹۲ ,۰.۰۰۰۸۳۵۱۸ ,۰.۰۰۰۸۳۹۰۷ ,۰.۰۰۰۸۵۸۳۱ ,۰.۰۰۰۸۵۴۶۹ ,۰.۰۰۰۸۵۴۳۴ ,۰.۰۰۰۸۴۶۷۳ ,۰.۰۰۰۸۶۲۱۹ ,۰.۰۰۰۸۵۸۳۱ ,۰.۰۰۰۸۰۹۴۰ ,۰.۰۰۰۸۵۲۵۱ ,۰.۰۰۰۸۵۱۹۷ ,۰.۰۰۰۸۴۸۰۳ ,۰.۰۰۰۸۵۰۸۱ ,۰.۰۰۰۸۷۷۴۲ ,۰.۰۰۰۸۳۵۶۵ ,۰.۰۰۰۸۲۶۹۹ ,۰.۰۰۰۸۴۸۵۲ ,۰.۰۰۰۸۴۵۹۴ ,۰.۰۰۰۸۴۱۷۳ ,۰.۰۰۰۸۳۴۵۸ ,۰.۰۰۰۸۴۵۲۵ ,۰.۰۰۰۸۳۴۶۵ ,۰.۰۰۰۸۲۹۶۴ ,۰.۰۰۰۸۳۷۳۶ ,۰.۰۰۰۸۳۵۱۹ ,۰.۰۰۰۸۳۰۸۸ ,۰.۰۰۰۸۲۸۱۶ ,۰.۰۰۰۸۲۶۰۳ ,۰.۰۰۰۸۳۰۸۶ ,۰.۰۰۰۸۳۴۰۳ ,۰.۰۰۰۸۳۲۹۰ ,۰.۰۰۰۸۴۵۴۰ ,۰.۰۰۰۸۴۵۸۳ ,۰.۰۰۰۸۴۱۶۴ ,۰.۰۰۰۸۴۴۴۲ ,۰.۰۰۰۸۴۱۱۱ ,۰.۰۰۰۸۱۸۴۵ ,۰.۰۰۰۸۱۵۶۲ ,۰.۰۰۰۸۱۸۵۰ ,۰.۰۰۰۸۳۴۳۳ ,۰.۰۰۰۸۳۳۰۳ ,۰.۰۰۰۸۲۸۱۵ ,۰.۰۰۰۸۳۹۹۰ ,۰.۰۰۰۸۵۳۰۴ ,۰.۰۰۰۸۴۰۲۷

ارزدیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یا رمز ارز (cryptocurrency) نوعی پول است که واحدهای آن با روش های رمزنگاری ایجاد شده است. تایید انتقال وجه و کارکرد آن هم مستقل از بانک مرکزی انجام می گیرد. ارزهای دیجیتال دو ویژگی مهم غیرمتمرکز بودن و شفافیت را دارا هستند و برای دستیابی به این ویژگی ها از بلاک چین استفاده می کنند.

پادکست آموزشی ارزدیجیتال

در این پادکست بشنوید که ارزهای دیجیتال چگونه کار میکنند و چه آینده ای دارند؟

غیر متمرکز بودن یعنی این ارزها توسط هیچ نهاد یا بانک واسطه ای کنترل نمی شوند. به همین دلیل انتقال ارزهای دیجیتال به افراد دیگر نیازی به استفاده از خدمات بانکی واسطه ای ندارد.

ایجاد رمز ارزها به روش های مختلفی اتفاق می افتد. برخی از رمز ارزها مانند بیت کوین با فرایندی به نام ماینینگ توسط ماینرها استخراج می شوند. در مورد برخی دیگر هم سکه های از قبل استخراج شده در شبکه ی توزیع قرار می گیرد.

ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری “دفتر کل توزیع شده” ساخته شده اند. یکی از محصولات این فناوری، بلاک چین است.به کار گیری بلاکچین موجب دستیابی به شفافیت می شود.

از چندین سال پیش تلاشهایی برای ایجاد ارزهای دیجیتال صورت گرفته بود. نیاز به ایجاد ارز دیجیتال از دو مشکل بزرگ اعتماد به شخص ثالث (واسطه) و دوبار خرج کردن پول شکل گرفت.

مشکل اعتماد به شخص ثالث به این معناست که شما برای انجام تراکنش های خود با ارزهای دیجیتال نیازی به یک واسطه بانکی نخواهید داشت.

مشکل دوبار خرج کردن هم با استفاده از ماهیت غیرمتمرکز و شفافیت ارزهای دیجیتال رفع شد. به این ترتیب که همه کاربران می توانند همه ی تراکنش ها را مشاهده کنند؛ بنابراین امکان تقلب و دوباره خرج کردن از بین می رود. با حل این مسئله نیاز به بانک ها برای تایید انتقال و نگهداری وجه هم رفع می شود.

اولین نمونه موفقیت آمیز ارزهای دیجیتال بیت کوین است که ایده آن در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت و در ۲۰۰۹ اولین بار استخراج شد.
با توجه به ویژگی های ارزهای دیجیتال به تدریج انواع مختلف آن ایجاد شد. از جمله اتریوم بر بستری برای توسعه برنامه‌های مختلف و اجرای قراردادهای هوشمند معرفی شد و ریپل بر تجدید ساختار ارتباطات بین بانکی و ارائه سیستم های پرداخت کم هزینه و پرسرعت متمرکز شد.
امروزه توکن های مختلفی بر بستر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم، ایاس و ترون ساخته شده اند و از بلاک چین برای ثبت تراکنش هایشان استفاده می کنند.

ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟

 برای جابجایی و تراکنش‌ها، ارزهای دیجیتال در شبکه بلاک چین، نیاز به الگوریتم اجماع دارند. و هر ارز دیجیتال از نوع خاصی از این الگوریتم پیروی می‌کند.

به عنوان مثال بیت کوین از الگوریتم اثبات کار برای انجام تراکنش‌های خود استفاده می‌کند.الگوریتم اجماع به صورت همتا به همتا کار می‌کند و واسطه را از بین می‌برد.

برای این که تراکنش‌ها به درستی انجام شوند نیاز به تایید دارند، کار تایید برای ارزهای دیجیتال مختلف بر اساس شبکه آن‌ها متفاوت است. برای بیت کوین تامین امنیت بر عهده نودها است.

تفاوت ارزهای دیجیتال با پول معمولی

یکی از ویژگی‌هایی که ارز دیجیتال را از پول معمولی متمایز می‌کند، غیر قابل برگشت بودن تراکنش‌ها است. و فقط در صورتی می‌توان پول را برگشت کرد که گیرنده پول را برگرداند. ولی اگر پول معمولی اشتباهی جابجا شود بانک می‌‌تواند پول را براحتی به حساب اصلی برگرداند.

دومین دلیل تفاوت آن‌ها ناشناس ماندن هویت آدرس‌های کیف پول است، در حالی که شماره حساب بانک هویت کامل دارنده حساب را نشان می‌دهد. آدرس کیف پول ارز دیجیتال از تعدادی حرف و عدد تشکیل شده است که شاید با بررسی تاریخچه تراکنش‌ها به هویت فرد اصلی رسید.

بیل گیتس می گوید:

 بیت کوین بهتر از ارز‌های سنتی است، زیرا شما مجبور نیستید که به صورت فیزیکی آن را حمل کنید و البته، برای معاملات بزرگ، پول فیزیکی بسیار آزاردهنده خواهد بود.

سومین ویژگی رمز ارزها،فرامرزی بودن آن‌هاست یعنی با ارزهای دیجیتال ارسال پول به نقاط مختلف دنیا در عرض چند دقیقه انجام میشود درحالی که با سیستم‌های فعلی چندین روز طول می کشد. ارزهای دیجیتال را می‌توان از هر نقطه‌ای در دنیا به نقطه دیگر فرستاد و محدودیت مرزی نمی شناسد.

چهارمین ویژگی امنیت ارزهای دیجیتال است. این امنیت در مبادلات درون شبکه‌ای توسط قدرت هش به اشتراک گذاشته شده توسط افراد تامین می‌شود. از طرفی سیستم رمزنگاری کلید عمومی و کلید خصوصی این امکان را به وجود می آورد که خودشان کنترل پول‌های دیجیتالشان را بر عهده بگیرند و شخص دیگری نتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

پنجمین ویژگی که باعث تمایز رمز ارزها از سایر پول‌‌های معمولی شده، انحصاری نبودن آن‌هاست. افراد برای اینکه بتوانند از شبکه‌های ارز دیجیتال مختلف استفاده کنند، نیازی ندارند از شخص یا گروه و سازمانی اجازه بگیرند. آن‌ها می‌توانند کل تاریخچه تراکنش‌ها را دانلود کرده و بدون نیاز به کسب اجازه اقدام به ارسال یا دریافت ارز دیجیتال کنند.

انواع ارز دیجیتال

رمز ارز ها به جز بیت کوین را به دو دسته آلت کوین‌ها و توکن‌ها تقسیم می کنند. آلت کوین‌ها هر کدام بلاک چین مخصوص خودشان را دارند. بخشی از کوین‌ها از کدهای اولیه بیت کوین ساخته شده‌اند و یا به اصطلاح فورکی از بیت کوین هستند. این‌ها با اعمال اصلاحات جزئی در متغیرهایی مانند تعداد سکه‌ها، الگوریتم استخراج، زمان ایجاد بلاک‌ها و غیره از بیت کوین به وجود آمده‌اند.

برخی کوین‌های دیگر هستند که شبکه خود را بدون استفاده از کدهای بیت کوین ساخته‌اند. این بلاک چین‌ها اغلب برای کاربردهای بیشتری به جز پول دیجیتال ایجاد شده‌اند مانند اتریوم و ریپل .

دسته دیگری از رمز ارز ها هستند که بر بستر یک پلتفرم مانند اتریوم یا ایاس ساخته می‌شوند که به این دسته توکن‌ها می گویند که بلاک چین جداگانه‌ای ندارند و از قدرت بلاک چین اصلی برای اجرای تراکنش‌های خود کمک می‌گیرند.

توکن‌ها طی عرضه اولیه سکه یا همان ICOها در ازای تامین سرمایه جمعی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شوند. توکن‌ها را نمی توان به چشم یک ارز دید و کاربردهای مخصوص خودشان را دارند.

علت محبوبیت ارزهای دیجیتال

از دلایل محبوبیت ارز های دیجیتال میتوان به بالا بودن میزان نوسان بازارشان و فناوری به کار گرفته شده در آنها و استفاده ی آنها در راستای آزادی خواهی اشاره نمود. دلیل نوسانات زیاد این بازار ، نوپا بودن آن است ، مقدار نوسان در حدی است که ممکن است در یک روز قیمت رمز ارزی صدها برابر بیشتر یا ده ها برابر کمتر شود.

برای جلوگیری از امکان تقلب در این فناوری از علم رمز نگاری که پایه ی آن ریاضیات است استفاده میشود و این تشویقی برای سیستم های پرداختی در جهت راستگویی میشود. افرادی که نسبت به سیستم های مالی و پرداخت سنتی بدبین بوده اند به دلیل جنبه ی آزادی خواهانه ی این فناوری و از بین بردن واسطه ها، به بازار ارزهای دیجیتال علاقه مند شده اند.

آینده ارز های دیجیتال

در طول هفته‌های اخیر ارزش بیت کوین اتریوم و سایر رمز ارزها، با نوسانات زیادی همراه بود.هر صعود شدید، با یک سقوط شدید دنبال شد و می‌توان گفت افزایش و کاهش‌های شدید، هرکدام تنها چند روز یا چند هفته دوام داشتند.

هیچ تاجر ریسک‌پذیری ، آن‌قدر باهوش نیست که روندهای آینده این بازار را ارزیابی کند.برخی از تحلیلگران معتقدند که دلال های ارزهای دیجیتال راه اشتباهی در پیش گرفته اند و ثروت خود را از دست خواهند داد.

پس باید در این سرمایه گذاری ها افق دیدی فراتر از نوسانات فعلی داشت و پیش بینی کرد که این ارزها در ۲۰ سال آینده چه جایگاهی خواهند داشت. اما چیزی که مشخص است این است که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال همیشه ریسک بسیار بالایی همراه خواهند داشت.

سوالات متداول ارزهای دیجیتال

چه فاکتورهایی تعیین کننده قیمت ارز دیجیتال هستند؟

عوامل فاندامنتال و بنیادی مثل نقشه راه، میزان عرضه و تقاضا ، تیم توسعه و لیست شدن در صرافی های مختلف می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر گذار باشد.

داده های قیمت ارزهای دیجیتال از کدام سایت ها دریافت می شود؟

معتبرترین داده قیمت های ارزدیجیتال از سایت های کوین مارکت کپ، کوین گکو و کوین ۳۶۰ دریافت می شود.
چگونه قیمت آینده ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

برای اینکار کافیست بعد از فراگیری کامل تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و بررسی شرایط بازار ارزهای دیجیتال حدود آینده قیمتی ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید.

‫5 نظر

  • سلام واسه هولدینگ ۶ ماه تا یکسال کدوم ارز ها رو پیشنهاد میکنید ؟

    • سلام برای هولدینگ بلند مدت فقط پنج ارز اول جدول قابل سرمایه گذاری هستن
      سایر آلت کوین ها تا شش ماه دیگه ممکنه اسمی هم ازشون وجود نداشته باشه.

  • لطفا بگید baby ilon چجوری بخرم؟ ممنون

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *