ورود
حجم بازار: ۱.۹۷۳ تریلیون دلار
:دامیننس
BTC : ۳۷.۷۰%
ETH : ۱۷.۹۱%
USDT : ۳.۷۵%
حجم کل معاملات روزانه:
قیمت ارزها
نمای بازار ارزهای دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نام ارز قیمت حجم بازار معاملات روزانه عرضه در گردش تغییرات روزانه نمودار هفتگی
$۰.۰۲۱۷ ۸۱۹.۷۵
میلیون دلار
۷۰۸۳۸۹
دلار
۳۷.۷۲
میلیون CUSDT
۰.۱۶% ۰.۰۲۱۷۰۳۴۴ ,۰.۰۲۱۶۹۶۱۵ ,۰.۰۲۱۶۷۸۸۱ ,۰.۰۲۱۶۸۲۷۲ ,۰.۰۲۱۶۷۷۳۰ ,۰.۰۲۱۶۷۹۵۷ ,۰.۰۲۱۶۹۶۳۲ ,۰.۰۲۱۶۹۵۴۷ ,۰.۰۲۱۶۸۴۳۰ ,۰.۰۲۱۶۸۵۰۸ ,۰.۰۲۱۷۰۸۴۳ ,۰.۰۲۱۸۱۰۳۰ ,۰.۰۲۱۶۸۶۵۶ ,۰.۰۲۱۶۶۸۸۴ ,۰.۰۲۱۷۴۱۴۵ ,۰.۰۲۱۶۹۸۳۷ ,۰.۰۲۱۶۹۷۱۳ ,۰.۰۲۱۷۷۸۲۹ ,۰.۰۲۱۷۰۱۳۷ ,۰.۰۲۱۶۹۹۱۰ ,۰.۰۲۱۷۲۳۰۵ ,۰.۰۲۱۷۸۰۰۳ ,۰.۰۲۱۷۴۲۷۰ ,۰.۰۲۱۷۰۸۸۲ ,۰.۰۲۱۷۳۵۱۵ ,۰.۰۲۱۶۷۱۹۴ ,۰.۰۲۱۷۱۴۱۲ ,۰.۰۲۱۷۱۰۵۸ ,۰.۰۲۱۶۹۱۴۸ ,۰.۰۲۱۷۲۵۹۷ ,۰.۰۲۱۶۸۲۰۷ ,۰.۰۲۱۷۰۶۰۵ ,۰.۰۲۱۷۲۴۲۱ ,۰.۰۲۱۷۴۸۸۶ ,۰.۰۲۱۷۱۳۰۱ ,۰.۰۲۱۷۵۸۵۳ ,۰.۰۲۱۶۴۸۳۸ ,۰.۰۲۱۷۲۳۵۰ ,۰.۰۲۱۶۵۰۴۷ ,۰.۰۲۱۶۵۵۱۹ ,۰.۰۲۱۶۲۶۷۰ ,۰.۰۲۱۶۸۱۳۹ ,۰.۰۲۱۷۱۶۴۴ ,۰.۰۲۱۶۹۸۳۹ ,۰.۰۲۱۷۲۶۸۶ ,۰.۰۲۱۷۷۸۷۹ ,۰.۰۲۱۷۷۲۵۴ ,۰.۰۲۱۷۴۵۷۹ ,۰.۰۲۱۶۹۵۶۴ ,۰.۰۲۱۷۰۵۰۸ ,۰.۰۲۱۷۰۷۵۵ ,۰.۰۲۱۷۱۲۴۳ ,۰.۰۲۱۸۱۲۰۱ ,۰.۰۲۱۶۴۴۱۶ ,۰.۰۲۱۷۱۹۰۸ ,۰.۰۲۱۶۷۴۰۳ ,۰.۰۲۱۵۶۸۹۴ ,۰.۰۲۱۷۹۶۱۴ ,۰.۰۲۱۷۲۰۳۵ ,۰.۰۲۱۶۴۵۲۴ ,۰.۰۲۱۶۹۶۷۲ ,۰.۰۲۱۷۳۹۶۶ ,۰.۰۲۱۷۰۹۰۴ ,۰.۰۲۱۶۹۵۵۹ ,۰.۰۲۱۷۳۴۸۹ ,۰.۰۲۱۶۷۵۱۵ ,۰.۰۲۱۷۵۲۴۳ ,۰.۰۲۱۶۹۶۸۷ ,۰.۰۲۱۵۵۷۶۴ ,۰.۰۲۱۷۲۹۱۳ ,۰.۰۲۱۶۷۶۰۳ ,۰.۰۲۱۴۳۲۶۵ ,۰.۰۲۱۷۰۳۰۵ ,۰.۰۲۱۷۰۹۹۵ ,۰.۰۲۱۶۸۹۱۲ ,۰.۰۲۱۶۹۴۶۱ ,۰.۰۲۱۶۸۹۹۲ ,۰.۰۲۱۶۷۵۰۷ ,۰.۰۲۱۷۰۲۶۲ ,۰.۰۲۱۷۰۲۹۲ ,۰.۰۲۱۷۰۰۱۸ ,۰.۰۲۱۷۲۵۴۶ ,۰.۰۲۱۷۵۸۰۰ ,۰.۰۲۱۶۶۲۹۰ ,۰.۰۲۱۶۷۳۶۵ ,۰.۰۲۱۷۱۳۰۶ ,۰.۰۲۱۶۵۹۲۸ ,۰.۰۲۱۷۶۹۳۷ ,۰.۰۲۱۶۷۴۱۹ ,۰.۰۲۱۷۶۰۳۷ ,۰.۰۲۱۶۸۶۹۷ ,۰.۰۲۱۷۴۴۲۸ ,۰.۰۲۱۷۵۴۹۲ ,۰.۰۲۱۷۰۰۵۸ ,۰.۰۲۱۷۳۱۷۲ ,۰.۰۲۱۶۶۰۰۸ ,۰.۰۲۱۷۱۲۵۶ ,۰.۰۲۱۷۳۴۲۷ ,۰.۰۲۱۷۰۱۰۱ ,۰.۰۲۱۸۲۵۴۵ ,۰.۰۲۱۸۲۲۶۱ ,۰.۰۲۱۶۹۸۲۲ ,۰.۰۲۱۶۷۹۸۷ ,۰.۰۲۱۶۹۰۱۷ ,۰.۰۲۱۷۶۰۱۴ ,۰.۰۲۱۷۰۰۱۷ ,۰.۰۲۱۶۷۴۳۳ ,۰.۰۲۱۷۶۲۸۱ ,۰.۰۲۱۶۷۵۹۰ ,۰.۰۲۱۷۲۵۶۲ ,۰.۰۲۱۷۲۰۰۷ ,۰.۰۲۱۶۴۵۶۸ ,۰.۰۲۱۶۹۵۳۸ ,۰.۰۲۱۷۰۰۵۱ ,۰.۰۲۱۶۵۸۷۵ ,۰.۰۲۱۷۵۹۲۰ ,۰.۰۲۱۶۹۰۶۳ ,۰.۰۲۱۶۶۶۰۸ ,۰.۰۲۱۶۹۹۵۵ ,۰.۰۲۱۶۳۲۶۳ ,۰.۰۲۱۷۰۳۶۵ ,۰.۰۲۱۶۸۰۷۹ ,۰.۰۲۱۸۲۵۴۴ ,۰.۰۲۱۶۷۲۵۱ ,۰.۰۲۱۶۸۶۸۶ ,۰.۰۲۱۶۹۲۱۱ ,۰.۰۲۱۶۰۴۴۸ ,۰.۰۲۱۶۸۴۵۳ ,۰.۰۲۱۵۷۶۷۱ ,۰.۰۲۱۷۵۶۶۸ ,۰.۰۲۱۷۱۷۶۹ ,۰.۰۲۱۶۸۶۹۷ ,۰.۰۲۱۶۹۱۱۹ ,۰.۰۲۱۶۶۰۴۸ ,۰.۰۲۱۷۰۲۰۷ ,۰.۰۲۱۷۰۷۶۵ ,۰.۰۲۱۶۷۵۸۰ ,۰.۰۲۱۶۳۱۵۴ ,۰.۰۲۱۶۸۰۰۱ ,۰.۰۲۱۶۸۸۸۰ ,۰.۰۲۱۶۵۵۵۶ ,۰.۰۲۱۷۲۰۱۱ ,۰.۰۲۱۷۲۲۷۰ ,۰.۰۲۱۷۱۹۰۸ ,۰.۰۲۱۶۸۷۳۶ ,۰.۰۲۱۶۸۸۸۵ ,۰.۰۲۱۶۹۶۱۰ ,۰.۰۲۱۶۹۴۸۷ ,۰.۰۲۱۶۸۹۵۶ ,۰.۰۲۱۷۰۳۶۷ ,۰.۰۲۱۶۴۱۳۳ ,۰.۰۲۱۷۰۹۹۵ ,۰.۰۲۱۶۹۲۴۱ ,۰.۰۲۱۷۰۱۴۱ ,۰.۰۲۱۷۱۶۶۹ ,۰.۰۲۱۷۱۰۳۴ ,۰.۰۲۱۷۳۷۹۸ ,۰.۰۲۱۶۹۷۳۴ ,۰.۰۲۱۶۸۱۰۸ ,۰.۰۲۱۷۱۹۸۳ ,۰.۰۲۱۶۳۶۰۶ ,۰.۰۲۱۶۹۲۹۷ ,۰.۰۲۱۷۲۹۰۶ ,۰.۰۲۱۷۸۸۰۹ ,۰.۰۲۱۷۰۸۲۲ ,۰.۰۲۱۵۵۳۰۸ ,۰.۰۲۱۷۸۰۲۹ ,۰.۰۲۱۶۶۰۲۷
$۵.۸۱ ۸۱۶.۳۷
میلیون دلار
۲۳۷.۵۳
میلیون دلار
۱۴۰.۲۵
میلیارد OMG
-۵.۶۹% ۵.۲۲ ,۵.۲۷ ,۵.۲۶ ,۵.۲۲ ,۵.۳۹ ,۵.۳۵ ,۵.۳۵ ,۵.۳۷ ,۵.۳۴ ,۵.۳۱ ,۵.۳۲ ,۵.۳۲ ,۵.۴۲ ,۵.۴۶ ,۵.۵۱ ,۵.۵۰ ,۵.۴۸ ,۵.۴۹ ,۵.۴۹ ,۵.۸۳ ,۵.۹۷ ,۵.۹۲ ,۵.۸۸ ,۵.۹۲ ,۵.۹۷ ,۵.۹۶ ,۵.۹۵ ,۵.۸۹ ,۵.۹۳ ,۵.۹۱ ,۵.۸۸ ,۵.۸۶ ,۵.۹۰ ,۵.۸۷ ,۵.۸۹ ,۵.۹۰ ,۵.۹۶ ,۶.۰۰ ,۶.۰۸ ,۶.۱۹ ,۶.۱۶ ,۶.۱۷ ,۶.۲۶ ,۶.۳۲ ,۶.۳۰ ,۶.۲۸ ,۶.۲۷ ,۶.۱۵ ,۶.۲۶ ,۶.۲۷ ,۶.۲۶ ,۶.۰۷ ,۶.۱۶ ,۶.۱۱ ,۶.۱۱ ,۶.۲۰ ,۶.۲۴ ,۶.۱۵ ,۶.۰۸ ,۵.۹۷ ,۵.۹۹ ,۶.۰۶ ,۶.۲۵ ,۶.۲۵ ,۶.۱۹ ,۶.۲۲ ,۶.۲۱ ,۶.۱۱ ,۶.۰۷ ,۶.۱۰ ,۵.۹۸ ,۵.۹۱ ,۵.۹۰ ,۵.۸۹ ,۶.۰۸ ,۶.۰۱ ,۶.۰۰ ,۵.۹۵ ,۶.۰۰ ,۶.۰۲ ,۶.۰۲ ,۶.۰۸ ,۶.۰۷ ,۶.۰۵ ,۶.۴۰ ,۶.۳۳ ,۶.۳۱ ,۶.۲۸ ,۶.۳۲ ,۶.۳۵ ,۶.۳۷ ,۶.۳۷ ,۶.۳۲ ,۶.۲۹ ,۶.۴۶ ,۶.۴۳ ,۶.۳۴ ,۶.۴۸ ,۶.۵۷ ,۶.۵۳ ,۶.۴۶ ,۶.۴۷ ,۶.۵۳ ,۶.۶۸ ,۶.۶۸ ,۶.۶۷ ,۶.۸۲ ,۶.۷۷ ,۶.۶۳ ,۶.۵۴ ,۶.۵۳ ,۶.۵۹ ,۶.۵۵ ,۶.۴۸ ,۶.۵۳ ,۶.۵۱ ,۶.۴۸ ,۶.۴۹ ,۶.۴۸ ,۶.۴۳ ,۶.۴۷ ,۶.۴۴ ,۶.۴۷ ,۶.۴۶ ,۶.۵۱ ,۶.۶۰ ,۶.۵۸ ,۶.۴۹ ,۶.۴۸ ,۶.۵۲ ,۶.۵۳ ,۶.۵۶ ,۶.۴۳ ,۶.۳۶ ,۶.۳۹ ,۶.۲۶ ,۶.۱۴ ,۶.۱۹ ,۶.۲۳ ,۶.۲۲ ,۶.۲۰ ,۶.۲۴ ,۶.۲۱ ,۶.۲۱ ,۶.۱۷ ,۶.۱۶ ,۶.۱۶ ,۶.۱۰ ,۶.۰۸ ,۶.۰۶ ,۶.۱۴ ,۶.۱۳ ,۶.۲۰ ,۶.۰۷ ,۶.۲۷ ,۶.۲۶ ,۶.۲۷ ,۶.۱۶ ,۶.۱۳ ,۶.۰۶ ,۶.۰۰ ,۶.۰۰ ,۶.۱۱ ,۶.۰۷ ,۶.۰۰ ,۵.۹۷ ,۵.۹۷ ,۵.۹۱
$۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۱۱.۰۸
میلیون دلار
۹۲.۸۲
میلیون دلار
۱۶۴,۳۰۱,۲۵۲.۰۳
میلیون BABYDOGE
-۱۴.۸۷% ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ ,۰.۰۰۰۰۰۰۰۱
$۷.۵۹ ۷۹۰.۸۳
میلیون دلار
۱۰۹.۰۵
میلیون دلار
۱۰۴.۰۱
میلیارد QTUM
-۲.۵۵% ۷.۳۳ ,۷.۳۶ ,۷.۳۲ ,۷.۲۷ ,۷.۲۸ ,۷.۵۳ ,۷.۵۰ ,۷.۵۲ ,۷.۵۸ ,۷.۵۵ ,۷.۵۲ ,۷.۵۴ ,۷.۵۷ ,۷.۵۳ ,۷.۵۴ ,۷.۵۳ ,۷.۵۵ ,۷.۵۹ ,۷.۶۱ ,۷.۵۸ ,۷.۵۲ ,۷.۶۰ ,۷.۶۶ ,۷.۶۸ ,۷.۷۵ ,۷.۸۰ ,۷.۹۲ ,۷.۸۹ ,۷.۸۶ ,۷.۹۲ ,۷.۹۳ ,۷.۹۰ ,۷.۹۵ ,۷.۹۷ ,۷.۹۴ ,۷.۹۵ ,۷.۹۵ ,۷.۹۳ ,۷.۸۷ ,۷.۸۷ ,۷.۸۵ ,۷.۹۱ ,۷.۹۶ ,۷.۹۹ ,۷.۹۷ ,۸.۰۴ ,۸.۰۱ ,۸.۰۱ ,۷.۸۶ ,۷.۹۰ ,۷.۹۲ ,۷.۹۹ ,۷.۷۲ ,۷.۸۰ ,۷.۶۹ ,۷.۶۶ ,۷.۶۷ ,۷.۷۰ ,۷.۷۰ ,۷.۶۱ ,۷.۶۰ ,۷.۶۹ ,۷.۶۵ ,۷.۷۱ ,۷.۷۲ ,۷.۷۲ ,۷.۹۶ ,۷.۹۱ ,۷.۸۳ ,۷.۸۳ ,۷.۸۴ ,۷.۶۷ ,۷.۶۲ ,۷.۶۷ ,۷.۶۸ ,۷.۸۵ ,۷.۷۹ ,۷.۸۵ ,۷.۸۱ ,۷.۸۵ ,۷.۸۶ ,۷.۸۷ ,۷.۹۰ ,۷.۸۹ ,۷.۸۵ ,۷.۹۵ ,۷.۹۰ ,۷.۹۳ ,۷.۸۴ ,۷.۸۰ ,۷.۸۰ ,۷.۸۴ ,۸.۲۹ ,۸.۲۶ ,۸.۳۳ ,۸.۳۴ ,۸.۳۴ ,۸.۲۶ ,۸.۳۳ ,۸.۳۴ ,۸.۳۷ ,۸.۲۹ ,۸.۳۱ ,۸.۳۰ ,۸.۳۰ ,۸.۲۸ ,۸.۲۸ ,۸.۲۸ ,۸.۳۰ ,۸.۱۴ ,۸.۱۱ ,۸.۰۵ ,۸.۰۸ ,۸.۰۹ ,۸.۰۷ ,۸.۱۱ ,۸.۱۴ ,۸.۱۰ ,۸.۱۳ ,۸.۰۶ ,۸.۰۹ ,۸.۰۸ ,۸.۰۸ ,۸.۰۹ ,۸.۰۸ ,۸.۱۲ ,۸.۱۰ ,۸.۰۹ ,۸.۰۲ ,۸.۰۵ ,۸.۰۴ ,۸.۰۶ ,۸.۰۶ ,۸.۰۱ ,۷.۹۷ ,۷.۹۸ ,۷.۸۶ ,۷.۷۸ ,۷.۸۴ ,۷.۸۸ ,۷.۸۶ ,۷.۹۰ ,۷.۸۹ ,۷.۸۶ ,۷.۸۶ ,۷.۷۹ ,۷.۸۰ ,۷.۸۰ ,۷.۷۲ ,۷.۶۹ ,۷.۶۶ ,۷.۷۴ ,۷.۷۲ ,۷.۷۱ ,۷.۶۰ ,۷.۷۲ ,۷.۷۱ ,۷.۸۶ ,۷.۸۹ ,۷.۹۱ ,۷.۸۲ ,۷.۷۶ ,۷.۷۳ ,۷.۸۳ ,۷.۷۶ ,۷.۶۲ ,۷.۶۲ ,۷.۶۵
$۴.۳۷ ۷۸۱.۹۶
میلیون دلار
۲.۹۴
میلیون دلار
۱۷۷.۸۲
میلیارد CVXCRV
-۹.۴۲% ۴.۲۶ ,۴.۳۴ ,۴.۲۵ ,۴.۱۹ ,۴.۲۷ ,۴.۴۴ ,۴.۵۰ ,۴.۴۶ ,۴.۴۸ ,۴.۵۱ ,۴.۴۵ ,۴.۵۰ ,۴.۴۸ ,۴.۴۵ ,۴.۴۵ ,۴.۴۹ ,۴.۵۳ ,۴.۵۸ ,۴.۵۷ ,۴.۵۶ ,۴.۶۱ ,۴.۶۶ ,۴.۶۷ ,۴.۶۲ ,۴.۶۴ ,۴.۶۳ ,۴.۶۹ ,۴.۷۶ ,۴.۷۱ ,۴.۷۵ ,۴.۸۳ ,۴.۷۹ ,۴.۸۴ ,۴.۸۸ ,۴.۷۹ ,۴.۷۸ ,۴.۸۰ ,۴.۷۹ ,۴.۶۷ ,۴.۶۸ ,۴.۶۸ ,۴.۶۶ ,۴.۷۰ ,۴.۷۲ ,۴.۷۰ ,۴.۷۹ ,۴.۸۱ ,۴.۷۷ ,۴.۸۳ ,۴.۸۱ ,۴.۸۰ ,۴.۸۳ ,۴.۷۹ ,۴.۸۳ ,۴.۹۵ ,۴.۹۳ ,۵.۰۰ ,۵.۰۴ ,۴.۹۰ ,۴.۸۴ ,۴.۸۵ ,۴.۹۲ ,۴.۸۵ ,۴.۸۵ ,۴.۸۱ ,۴.۷۲ ,۴.۷۱ ,۴.۷۶ ,۴.۶۵ ,۴.۶۹ ,۴.۶۷ ,۴.۵۶ ,۴.۶۳ ,۴.۷۸ ,۴.۷۳ ,۴.۹۴ ,۴.۹۸ ,۴.۹۸ ,۴.۸۹ ,۴.۸۸ ,۴.۸۶ ,۴.۸۸ ,۵.۱۴ ,۵.۲۵ ,۵.۲۲ ,۵.۱۱ ,۵.۰۹ ,۵.۱۷ ,۵.۱۵ ,۵.۱۸ ,۵.۱۶ ,۵.۱۶ ,۵.۱۹ ,۵.۱۸ ,۵.۲۴ ,۵.۲۵ ,۵.۲۴ ,۵.۲۸ ,۵.۲۶ ,۵.۲۶ ,۵.۲۱ ,۵.۲۲ ,۵.۲۰ ,۵.۲۴ ,۵.۳۴ ,۵.۲۹ ,۵.۲۲ ,۵.۲۵ ,۵.۲۲ ,۵.۲۲ ,۵.۱۵ ,۵.۱۳ ,۵.۰۳ ,۵.۰۳ ,۵.۰۳ ,۵.۰۱ ,۵.۰۲ ,۴.۹۸ ,۵.۰۶ ,۴.۹۵ ,۵.۰۳ ,۵.۰۳ ,۴.۹۹ ,۵.۰۱ ,۵.۰۱ ,۵.۰۶ ,۴.۹۸ ,۴.۹۶ ,۴.۹۲ ,۴.۹۵ ,۵.۰۰ ,۴.۹۹ ,۵.۰۱ ,۴.۸۴ ,۴.۸۵ ,۴.۸۱ ,۴.۷۴ ,۴.۷۲ ,۴.۷۴ ,۴.۶۵ ,۴.۶۱ ,۴.۷۲ ,۴.۷۴ ,۴.۶۸ ,۴.۷۰ ,۴.۸۲ ,۴.۸۳ ,۴.۷۵ ,۴.۷۹ ,۴.۷۹ ,۴.۶۳ ,۴.۶۰ ,۴.۶۰ ,۴.۵۸ ,۴.۴۷ ,۴.۵۶ ,۴.۵۸ ,۴.۵۹ ,۴.۵۸ ,۴.۶۱ ,۴.۵۵ ,۴.۵۱ ,۴.۵۶ ,۴.۵۲ ,۴.۵۲ ,۴.۴۸ ,۴.۵۰ ,۴.۴۷
$۱۲۸.۷۴ ۷۶۹.۳۵
میلیون دلار
۱.۹۲
میلیون دلار
۵.۹۸
میلیارد LN
-۲.۵۵% ۱۳۰.۲۹ ,۱۳۰.۵۵ ,۱۲۹.۹۶ ,۱۳۱.۹۰ ,۱۳۵.۲۱ ,۱۳۴.۷۶ ,۱۳۵.۴۱ ,۱۳۶.۸۷ ,۱۳۴.۸۴ ,۱۳۶.۶۸ ,۱۳۳.۸۵ ,۱۳۴.۱۲ ,۱۳۵.۴۶ ,۱۳۶.۰۳ ,۱۳۷.۴۹ ,۱۳۶.۲۹ ,۱۳۵.۰۲ ,۱۳۵.۴۹ ,۱۳۵.۲۵ ,۱۳۵.۸۹ ,۱۳۶.۱۳ ,۱۳۶.۲۷ ,۱۳۶.۹۶ ,۱۳۵.۷۶ ,۱۴۰.۲۹ ,۱۴۲.۳۶ ,۱۴۳.۶۱ ,۱۴۴.۲۸ ,۱۴۰.۹۸ ,۱۴۳.۵۷ ,۱۴۴.۰۸ ,۱۴۲.۶۰ ,۱۴۳.۰۵ ,۱۴۵.۶۳ ,۱۴۴.۹۹ ,۱۴۵.۴۶ ,۱۴۴.۰۰ ,۱۴۲.۸۹ ,۱۴۱.۳۳ ,۱۳۹.۳۶ ,۱۴۱.۹۲ ,۱۴۰.۵۹ ,۱۴۳.۶۱ ,۱۴۳.۵۴ ,۱۴۲.۸۷ ,۱۴۲.۹۹ ,۱۴۲.۱۱ ,۱۴۲.۰۹ ,۱۴۱.۸۵ ,۱۳۸.۴۰ ,۱۴۰.۸۳ ,۱۳۷.۹۱ ,۱۳۷.۶۵ ,۱۳۳.۵۲ ,۱۳۶.۲۳ ,۱۳۴.۷۹ ,۱۳۵.۵۰ ,۱۳۷.۵۸ ,۱۳۷.۶۵ ,۱۳۴.۵۱ ,۱۳۳.۱۲ ,۱۳۲.۹۷ ,۱۳۴.۶۴ ,۱۳۴.۲۹ ,۱۳۳.۸۷ ,۱۳۳.۳۴ ,۱۳۲.۹۲ ,۱۳۲.۳۶ ,۱۳۱.۳۴ ,۱۳۲.۵۲ ,۱۳۲.۶۹ ,۱۲۸.۹۶ ,۱۲۹.۶۰ ,۱۲۷.۹۰ ,۱۲۹.۱۹ ,۱۳۴.۸۰ ,۱۳۵.۶۵ ,۱۳۶.۸۹ ,۱۳۶.۴۷ ,۱۳۵.۰۷ ,۱۳۵.۴۲ ,۱۳۸.۳۲ ,۱۳۷.۳۱ ,۱۳۷.۶۰ ,۱۳۷.۲۶ ,۱۳۳.۰۶ ,۱۳۳.۸۱ ,۱۳۲.۳۸ ,۱۳۲.۷۶ ,۱۳۲.۶۳ ,۱۳۳.۷۲ ,۱۳۴.۴۸ ,۱۳۳.۵۲ ,۱۳۳.۳۷ ,۱۳۵.۸۵ ,۱۳۳.۰۲ ,۱۳۵.۰۲ ,۱۳۲.۷۱ ,۱۳۴.۷۹ ,۱۳۵.۵۴ ,۱۳۶.۴۶ ,۱۳۵.۰۳ ,۱۳۲.۹۴ ,۱۳۳.۳۲ ,۱۳۴.۵۲ ,۱۳۳.۲۲ ,۱۳۵.۵۶ ,۱۳۵.۴۴ ,۱۳۰.۸۹ ,۱۲۹.۸۷ ,۱۳۰.۲۴ ,۱۲۹.۶۰ ,۱۳۳.۲۷ ,۱۳۰.۷۷ ,۱۳۱.۰۹ ,۱۳۱.۱۹ ,۱۳۰.۵۳ ,۱۳۰.۱۷ ,۱۳۰.۸۰ ,۱۳۰.۰۳ ,۱۳۱.۱۹ ,۱۳۰.۳۱ ,۱۳۲.۷۹ ,۱۳۱.۶۴ ,۱۳۲.۷۱ ,۱۳۱.۹۴ ,۱۳۲.۷۴ ,۱۳۲.۳۲ ,۱۳۱.۰۹ ,۱۳۱.۵۵ ,۱۳۲.۶۲ ,۱۳۱.۵۵ ,۱۳۰.۴۵ ,۱۳۰.۹۹ ,۱۳۰.۰۴ ,۱۲۹.۹۸ ,۱۲۸.۶۲ ,۱۲۷.۹۴ ,۱۲۸.۶۲ ,۱۲۹.۳۹ ,۱۲۸.۵۰ ,۱۳۰.۳۷ ,۱۳۰.۴۸ ,۱۳۱.۴۴ ,۱۳۱.۰۳ ,۱۳۱.۴۸ ,۱۳۲.۱۶ ,۱۳۲.۳۰ ,۱۳۱.۶۶ ,۱۳۱.۷۰ ,۱۳۱.۰۶ ,۱۲۹.۷۶ ,۱۲۹.۹۲ ,۱۳۱.۳۴ ,۱۲۹.۷۸ ,۱۲۹.۹۰ ,۱۳۰.۴۹ ,۱۳۰.۷۲ ,۱۲۹.۹۱ ,۱۳۰.۲۵ ,۱۳۱.۱۴ ,۱۲۸.۴۲ ,۱۳۱.۰۴ ,۱۳۱.۳۲ ,۱۳۱.۳۹ ,۱۲۹.۸۹ ,۱۳۰.۰۷ ,۱۲۹.۱۶
$۱.۰۰ ۷۶۸.۴۳
میلیون دلار
۲۱.۰۸
میلیون دلار
۷۶۴.۱۴
میلیارد LUSD
۰.۱۸% ۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۵۴ ,۰.۹۹۹۱۳۳۷۷ ,۱.۰۱۶۱ ,۱.۰۲۶۵ ,۱.۰۰۴۶ ,۰.۹۹۹۲۳۷۴۰ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۸۷ ,۱.۰۰۷۴ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۶۸ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۳۱۷۱۹۸ ,۰.۹۹۷۲۸۴۴۴ ,۰.۹۹۹۷۸۵۱۹ ,۰.۹۹۸۹۵۱۹۶ ,۰.۹۹۴۸۷۸۲۹ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۸۸ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۸۲ ,۰.۹۹۷۹۱۴۶۸ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۹۶ ,۰.۹۹۲۴۸۹۳۵ ,۱.۰۱۲۱ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۸۹۴۲۴۶ ,۰.۹۹۷۱۳۳۲۲ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۳۷ ,۰.۹۹۶۰۷۴۴۴ ,۱.۰۰۳۳ ,۰.۹۹۹۹۴۲۱۹ ,۰.۹۹۹۱۲۷۷۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۸۸ ,۱.۰۰۷۶ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۷۷۶۱۰ ,۰.۹۹۶۳۸۳۳۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۳۵ ,۰.۹۹۹۷۳۲۱۱ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۹۹۱۰۸ ,۰.۹۹۹۸۲۹۸۵ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۷۱۹۶۸۲ ,۰.۹۹۹۳۵۸۹۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۲۱ ,۰.۹۹۸۳۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۱۶۳۸۹ ,۰.۹۹۷۹۴۸۹۹ ,۰.۹۹۹۸۳۱۱۳ ,۰.۹۹۹۰۳۸۷۰ ,۰.۹۹۸۰۱۴۷۸ ,۰.۹۹۵۰۲۱۴۶ ,۰.۹۹۷۸۲۶۴۴ ,۰.۹۹۶۸۶۴۰۴ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۸۳۸۳۳۱ ,۱.۰۰۹۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۴۱۲۰۰ ,۰.۹۹۸۹۷۰۷۲ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۰۰۷۷۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۲۶۵۳۶۴ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۴۱۱۷۴۹ ,۱.۰۰۹۷ ,۱.۰۰۳۶ ,۰.۹۹۹۰۴۹۲۴ ,۰.۹۹۹۷۱۱۰۹ ,۰.۹۹۷۶۵۷۷۰ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۴۶ ,۰.۹۹۸۴۳۲۰۸ ,۰.۹۹۹۵۹۰۷۹ ,۱.۰۰۳۸ ,۰.۹۹۸۸۰۲۸۸ ,۱.۰۰۸۸ ,۰.۹۹۹۴۹۲۵۱ ,۰.۹۹۸۸۵۸۴۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۶۷ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۳۹ ,۰.۹۹۹۶۲۵۰۴ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۳۴ ,۰.۹۹۸۰۰۸۸۹ ,۰.۹۹۹۰۳۲۸۴ ,۱.۰۱۱۰ ,۱.۰۰۱۲
$۲.۹۸ ۷۶۶.۰۰
میلیون دلار
۲۴.۰۲
میلیون دلار
۲۵۶.۵۰
میلیارد BNT
-۴.۵۱% ۳.۱۳ ,۳.۱۰ ,۳.۰۹ ,۳.۱۲ ,۳.۲۰ ,۳.۱۸ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۱۹ ,۳.۱۹ ,۳.۲۰ ,۳.۱۹ ,۳.۲۰ ,۳.۱۹ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۱۷ ,۳.۱۸ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۲۲ ,۳.۲۴ ,۳.۲۷ ,۳.۲۸ ,۳.۲۵ ,۳.۲۶ ,۳.۲۸ ,۳.۲۵ ,۳.۲۷ ,۳.۳۰ ,۳.۲۸ ,۳.۲۸ ,۳.۲۸ ,۳.۲۷ ,۳.۲۵ ,۳.۲۶ ,۳.۲۵ ,۳.۲۵ ,۳.۲۵ ,۳.۲۶ ,۳.۲۶ ,۳.۲۷ ,۳.۲۸ ,۳.۲۷ ,۳.۲۴ ,۳.۲۶ ,۳.۲۸ ,۳.۳۰ ,۳.۱۹ ,۳.۲۱ ,۳.۱۷ ,۳.۱۷ ,۳.۱۶ ,۳.۱۶ ,۳.۱۷ ,۳.۱۵ ,۳.۱۴ ,۳.۱۵ ,۳.۱۴ ,۳.۱۵ ,۳.۱۶ ,۳.۱۵ ,۳.۱۷ ,۳.۱۶ ,۳.۱۵ ,۳.۱۲ ,۳.۱۳ ,۳.۰۹ ,۳.۰۹ ,۳.۰۹ ,۳.۰۹ ,۳.۱۵ ,۳.۱۵ ,۳.۱۶ ,۳.۱۴ ,۳.۱۴ ,۳.۱۷ ,۳.۱۶ ,۳.۱۹ ,۳.۲۰ ,۳.۱۸ ,۳.۱۹ ,۳.۱۸ ,۳.۱۹ ,۳.۱۹ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۲۱ ,۳.۲۱ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۲۱ ,۳.۱۷ ,۳.۱۹ ,۳.۲۲ ,۳.۲۳ ,۳.۲۴ ,۳.۲۴ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۱۹ ,۳.۱۹ ,۳.۱۹ ,۳.۱۸ ,۳.۱۷ ,۳.۱۷ ,۳.۱۷ ,۳.۱۸ ,۳.۱۹ ,۳.۱۸ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۱۹ ,۳.۲۰ ,۳.۱۹ ,۳.۲۲ ,۳.۲۲ ,۳.۲۴ ,۳.۲۳ ,۳.۲۱ ,۳.۱۸ ,۳.۱۹ ,۳.۱۸ ,۳.۲۰ ,۳.۲۰ ,۳.۱۸ ,۳.۱۸ ,۳.۱۸ ,۳.۱۶ ,۳.۱۳ ,۳.۱۳ ,۳.۱۵ ,۳.۱۵ ,۳.۱۴ ,۳.۱۴ ,۳.۱۳ ,۳.۱۳ ,۳.۱۲ ,۳.۱۳ ,۳.۱۳ ,۳.۱۰ ,۳.۰۸ ,۳.۰۷ ,۳.۰۷ ,۳.۰۸ ,۳.۰۷ ,۳.۰۳ ,۳.۰۶ ,۳.۰۸ ,۳.۰۹ ,۳.۰۹ ,۳.۰۹ ,۳.۰۶ ,۳.۰۴ ,۳.۰۴ ,۳.۰۶ ,۳.۰۵ ,۳.۰۲ ,۳.۰۲ ,۳.۰۳ ,۳.۰۱
$۰.۹۹۴۸ ۷۵۴.۵۵
میلیون دلار
۴۷.۷۲
میلیون دلار
۷۵۸.۷۱
میلیارد FEI
-۰.۴۰% ۱.۰۰۳۱ ,۰.۹۹۹۴۴۲۳۸ ,۰.۹۹۶۰۷۲۶۰ ,۱.۰۱۰۶ ,۱.۰۱۶۸ ,۰.۹۹۸۳۴۷۶۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۷۴۳۲۱۰ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۸۶۰۴۲۱ ,۰.۹۹۹۶۶۳۴۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۹۸۹۸۲۰ ,۰.۹۹۷۴۹۹۸۳ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۳۳ ,۰.۹۹۹۸۳۳۷۲ ,۱.۰۰۷۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۱ ,۰.۹۹۸۷۶۹۴۳ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۶۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۸۴۶۸۰۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۷۳۹۶۱۶ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۶۰ ,۰.۹۹۶۸۰۹۷۶ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۱۰۳ ,۰.۹۸۶۸۹۷۱۴ ,۱.۰۰۵۸ ,۰.۹۹۱۴۹۴۱۶ ,۱.۰۰۴۲ ,۰.۹۹۹۶۸۰۰۹ ,۰.۹۹۷۸۳۱۱۵ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۴۳۳۹۶۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۸۶۳۷۱۹ ,۰.۹۹۷۴۶۸۶۷ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۸۶۶۸۶۷ ,۰.۹۹۸۰۷۹۱۲ ,۱.۰۰۳۰ ,۰.۹۹۹۸۴۶۴۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۶۰۹۲۷۲ ,۱.۰۰۱۹ ,۰.۹۹۹۵۰۵۷۶ ,۰.۹۹۹۱۸۰۸۶ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۷۱۱۰۳۷ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۷۹۵۵۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۳۸۸۹۳ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۹۰۷۲۹ ,۰.۹۹۶۸۷۸۱۷ ,۰.۹۹۴۶۸۹۰۲ ,۰.۹۹۸۴۵۶۱۷ ,۰.۹۹۸۰۱۱۰۳ ,۰.۹۹۳۵۲۶۶۷ ,۰.۹۹۵۳۶۸۲۹ ,۰.۹۹۸۴۶۲۰۰ ,۰.۹۹۴۸۸۰۲۷ ,۰.۹۹۷۷۵۷۲۳ ,۰.۹۹۴۰۸۱۰۱ ,۰.۹۹۱۸۲۴۶۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۶۲۸۱۳ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۵۷۶۹۸۱ ,۰.۹۹۷۹۷۰۷۳ ,۰.۹۹۶۷۷۳۹۹ ,۰.۹۸۹۵۵۴۸۱ ,۰.۹۹۷۰۴۱۱۴ ,۰.۹۹۳۵۱۶۶۲ ,۱.۰۰۲۸ ,۰.۹۹۶۵۰۱۴۹ ,۰.۹۹۷۹۸۹۳۱ ,۰.۹۹۴۹۳۱۲۳ ,۰.۹۹۳۶۷۷۹۰ ,۰.۹۹۳۱۸۴۲۲ ,۰.۹۹۹۲۱۷۲۶ ,۰.۹۹۷۵۱۱۶۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۶۴۱۵۱ ,۰.۹۹۶۰۷۸۰۹ ,۰.۹۹۴۷۱۱۹۶ ,۰.۹۹۷۷۵۵۷۷ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۳۰۹۶۶۸ ,۰.۹۹۵۹۳۱۱۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۳۲ ,۰.۹۹۶۱۱۲۳۴ ,۰.۹۹۹۷۴۶۸۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۵۹۳۳۷ ,۰.۹۹۴۳۶۰۶۸ ,۰.۹۹۷۶۰۹۸۳ ,۰.۹۹۸۶۲۸۵۳ ,۰.۹۹۴۵۲۳۲۷ ,۰.۹۹۴۸۱۷۶۲ ,۰.۹۹۷۰۳۵۳۸ ,۰.۹۹۶۴۵۲۴۷ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۸۰۶۶۳۸ ,۰.۹۹۸۲۹۲۱۷ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۴۵۴۶۵ ,۱.۰۰۳۴ ,۰.۹۹۷۴۴۹۷۶ ,۰.۹۹۹۰۷۸۳۴ ,۰.۹۹۹۳۳۸۵۶ ,۰.۹۹۹۳۶۶۶۸ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۳۹۵۸۸۶ ,۰.۹۹۴۶۲۵۳۱ ,۱.۰۰۴۰ ,۰.۹۹۸۱۶۳۵۷
$۴۱,۷۴۳.۰۰ ۷۵۲.۲۱
میلیون دلار
۴۸۶۰۲۱
دلار
۱۷۹۷۷
RENBTC
-۱.۹۴% ۴۱۹۱۴.۱۶ ,۴۱۸۶۹.۷۶ ,۴۱۵۷۴.۸۱ ,۴۲۰۱۷.۷۸ ,۴۲۴۱۹.۶۴ ,۴۲۶۰۱.۹۹ ,۴۲۸۰۹.۵۶ ,۴۲۸۳۶.۸۹ ,۴۲۹۵۰.۳۰ ,۴۲۸۱۷.۳۴ ,۴۲۷۴۵.۹۲ ,۴۲۸۷۰.۹۶ ,۴۲۸۹۰.۳۵ ,۴۲۷۷۱.۱۰ ,۴۲۷۰۲.۱۲ ,۴۲۶۵۰.۵۲ ,۴۲۷۱۶.۳۶ ,۴۲۷۶۰.۸۷ ,۴۲۷۰۹.۱۹ ,۴۲۵۸۵.۶۲ ,۴۲۷۱۹.۹۸ ,۴۲۸۵۹.۶۶ ,۴۲۹۴۹.۷۸ ,۴۲۸۳۶.۳۲ ,۴۳۲۲۹.۴۹ ,۴۳۵۶۲.۹۱ ,۴۳۸۶۷.۶۲ ,۴۳۸۸۸.۲۸ ,۴۳۶۲۲.۵۰ ,۴۳۷۵۴.۹۱ ,۴۳۸۴۵.۲۵ ,۴۳۷۱۲.۶۷ ,۴۳۷۷۲.۵۶ ,۴۴۰۱۲.۰۸ ,۴۳۸۵۶.۷۰ ,۴۳۸۴۵.۳۴ ,۴۳۸۵۰.۳۶ ,۴۵۵۲۳.۷۳ ,۴۵۳۴۸.۵۸ ,۴۵۰۸۶.۰۶ ,۴۴۱۹۳.۲۴ ,۴۴۱۵۸.۵۸ ,۴۴۴۰۵.۹۳ ,۴۴۳۹۵.۷۱ ,۴۴۴۳۲.۸۳ ,۴۴۰۱۳.۳۰ ,۴۴۰۱۱.۳۵ ,۴۳۶۵۸.۱۴ ,۴۳۸۵۵.۵۵ ,۴۳۷۷۳.۷۲ ,۴۴۲۲۲.۸۸ ,۴۳۰۱۵.۹۹ ,۴۳۲۸۱.۶۸ ,۴۲۷۵۵.۸۴ ,۴۲۸۵۵.۸۷ ,۴۲۷۶۴.۳۲ ,۴۲۴۶۶.۰۲ ,۴۲۸۱۳.۱۷ ,۴۲۷۵۲.۳۸ ,۴۲۴۸۹.۸۱ ,۴۲۴۷۸.۴۳ ,۴۲۶۰۰.۸۷ ,۴۲۴۸۴.۰۲ ,۴۲۶۴۶.۶۲ ,۴۲۷۰۲.۳۹ ,۴۲۸۹۹.۹۵ ,۴۲۹۹۸.۶۶ ,۴۲۹۴۲.۸۶ ,۴۲۵۵۴.۷۷ ,۴۲۶۲۲.۶۶ ,۴۲۵۳۳.۸۸ ,۴۱۶۰۷.۶۴ ,۴۲۱۴۴.۲۸ ,۴۲۳۲۷.۶۵ ,۴۲۳۲۵.۹۴ ,۴۳۱۴۵.۷۶ ,۴۳۰۵۹.۷۲ ,۴۲۹۸۹.۵۸ ,۴۲۸۲۷.۱۹ ,۴۳۱۳۴.۶۹ ,۴۳۱۵۲.۹۵ ,۴۳۲۲۸.۲۷ ,۴۳۳۰۴.۷۷ ,۴۳۰۷۳.۴۵ ,۴۳۳۳۱.۶۷ ,۴۳۱۴۹.۱۲ ,۴۳۰۵۷.۹۵ ,۴۳۱۶۶.۰۸ ,۴۲۹۲۲.۵۴ ,۴۳۰۸۸.۰۱ ,۴۳۰۵۲.۰۷ ,۴۳۱۳۱.۱۳ ,۴۳۱۴۹.۵۶ ,۴۲۹۹۷.۸۴ ,۴۳۲۴۰.۷۶ ,۴۳۰۷۷.۱۶ ,۴۳۰۳۶.۶۴ ,۴۳۰۸۹.۴۸ ,۴۳۰۳۴.۲۳ ,۴۳۲۹۳.۴۸ ,۴۳۴۰۸.۴۹ ,۴۳۴۶۹.۴۸ ,۴۳۳۶۴.۶۳ ,۴۳۵۲۹.۲۵ ,۴۴۰۸۲.۸۶ ,۴۳۶۷۶.۴۰ ,۴۳۴۷۸.۰۱ ,۴۳۳۱۲.۰۰ ,۴۳۱۲۱.۷۶ ,۴۳۱۰۸.۹۴ ,۴۳۱۲۷.۲۹ ,۴۲۹۸۷.۳۰ ,۴۳۱۰۴.۳۸ ,۴۳۱۱۷.۸۸ ,۴۳۱۷۸.۲۳ ,۴۳۳۱۴.۹۰ ,۴۳۲۹۴.۵۴ ,۴۳۱۳۱.۴۶ ,۴۳۲۱۰.۹۴ ,۴۲۹۵۰.۳۷ ,۴۳۱۳۷.۸۱ ,۴۲۹۸۲.۵۹ ,۴۳۴۰۰.۱۰ ,۴۳۲۵۳.۶۰ ,۴۳۲۴۹.۸۰ ,۴۳۳۱۲.۷۵ ,۴۳۰۵۴.۶۱ ,۴۲۹۱۱.۰۷ ,۴۲۷۲۴.۹۸ ,۴۳۰۶۲.۳۳ ,۴۳۰۴۲.۳۵ ,۴۳۱۳۲.۶۳ ,۴۳۱۰۶.۱۰ ,۴۲۸۸۶.۳۲ ,۴۲۸۵۵.۴۲ ,۴۲۹۳۶.۳۶ ,۴۲۷۴۸.۸۴ ,۴۲۴۳۴.۹۰ ,۴۲۷۳۰.۲۵ ,۴۲۹۵۷.۱۷ ,۴۲۷۴۲.۵۷ ,۴۲۸۰۰.۹۷ ,۴۳۰۷۴.۴۳ ,۴۲۷۵۷.۳۵ ,۴۲۵۰۹.۶۹ ,۴۲۵۸۰.۰۲ ,۴۲۶۰۳.۵۱ ,۴۲۵۲۵.۱۴ ,۴۲۱۵۷.۶۹ ,۴۱۹۶۴.۱۳ ,۴۱۸۴۷.۳۸ ,۴۲۴۸۶.۱۷ ,۴۲۱۱۷.۵۸ ,۴۱۸۰۲.۶۶ ,۴۱۷۲۵.۱۰ ,۴۲۲۵۵.۰۱ ,۴۲۳۴۴.۶۸ ,۴۲۵۳۶.۹۰ ,۴۲۴۱۵.۲۷ ,۴۲۲۸۰.۰۰ ,۴۱۹۶۱.۰۵ ,۴۱۹۸۹.۹۸ ,۴۲۱۶۱.۱۳ ,۴۲۱۸۲.۲۳ ,۴۲۰۱۷.۹۱ ,۴۱۸۲۰.۳۹ ,۴۲۲۳۸.۶۴ ,۴۲۱۷۵.۱۳
$۰.۳۲۵۸ ۷۳۸.۹۸
میلیون دلار
۸.۶۵
میلیون دلار
۲.۲۶
میلیون RLY
-۰.۶۴% ۰.۲۷۳۷۹۳۸۶ ,۰.۲۷۵۰۸۲۰۵ ,۰.۲۷۱۸۳۹۴۱ ,۰.۲۷۶۲۲۱۶۸ ,۰.۲۸۰۰۹۲۲۵ ,۰.۲۷۷۱۹۰۰۴ ,۰.۲۸۲۶۹۸۷۱ ,۰.۲۸۰۴۷۳۱۵ ,۰.۲۸۳۸۰۶۳۴ ,۰.۲۸۶۵۱۷۸۸ ,۰.۲۸۹۷۳۳۶۰ ,۰.۲۸۸۰۳۲۸۷ ,۰.۲۸۷۸۳۴۶۲ ,۰.۲۸۶۱۱۱۳۶ ,۰.۲۸۶۰۵۶۸۲ ,۰.۲۸۶۶۰۷۱۹ ,۰.۲۸۷۱۶۶۲۴ ,۰.۲۸۷۴۰۸۲۹ ,۰.۲۸۷۹۲۸۱۵ ,۰.۲۸۸۹۲۶۳۳ ,۰.۲۸۶۸۵۸۵۷ ,۰.۲۸۷۹۷۰۸۲ ,۰.۲۸۸۵۹۹۴۵ ,۰.۲۸۹۴۹۳۳۵ ,۰.۲۹۱۲۹۱۷۷ ,۰.۲۹۳۷۷۳۲۰ ,۰.۲۹۵۴۴۳۹۹ ,۰.۲۹۷۷۵۶۴۱ ,۰.۲۹۴۰۸۴۲۹ ,۰.۲۹۵۷۶۲۱۸ ,۰.۲۹۶۴۶۱۹۶ ,۰.۲۹۴۹۳۴۹۶ ,۰.۲۹۷۱۰۰۶۶ ,۰.۲۹۶۸۸۴۴۸ ,۰.۲۹۲۹۴۷۶۴ ,۰.۲۹۳۹۷۱۳۳ ,۰.۲۹۳۸۰۲۲۶ ,۰.۲۹۱۸۴۰۳۱ ,۰.۲۹۰۵۸۵۰۶ ,۰.۲۹۰۴۰۳۵۹ ,۰.۲۸۸۲۳۷۳۲ ,۰.۲۸۸۳۱۷۰۵ ,۰.۲۸۸۷۸۳۳۴ ,۰.۲۸۸۳۶۸۲۱ ,۰.۲۸۸۰۲۸۴۰ ,۰.۲۸۹۵۷۸۲۱ ,۰.۲۹۰۷۶۰۰۳ ,۰.۲۹۰۸۲۰۹۶ ,۰.۲۸۸۳۷۱۴۱ ,۰.۲۹۰۳۵۳۲۸ ,۰.۲۹۲۰۲۲۳۵ ,۰.۲۹۲۳۸۴۵۹ ,۰.۲۸۶۲۴۲۰۰ ,۰.۲۸۶۰۸۹۰۸ ,۰.۲۸۴۹۲۸۴۶ ,۰.۲۸۴۶۰۷۵۴ ,۰.۲۸۴۶۸۲۲۱ ,۰.۲۸۵۲۷۲۳۰ ,۰.۲۸۳۹۷۵۲۱ ,۰.۲۸۱۶۴۷۸۷ ,۰.۲۸۱۷۷۱۶۷ ,۰.۲۸۳۷۰۱۵۸ ,۰.۲۸۳۵۲۹۲۲ ,۰.۲۸۴۲۳۹۶۰ ,۰.۲۸۴۸۸۸۴۵ ,۰.۲۸۴۵۹۹۲۷ ,۰.۲۸۸۷۷۸۵۵ ,۰.۲۸۷۶۳۴۴۹ ,۰.۲۸۵۹۵۷۳۳ ,۰.۲۸۶۳۵۴۰۱ ,۰.۲۸۶۱۸۷۴۴ ,۰.۲۸۲۰۵۶۵۶ ,۰.۲۸۱۶۰۲۲۶ ,۰.۲۸۳۴۸۶۳۴ ,۰.۲۸۲۳۱۴۲۳ ,۰.۲۸۸۵۴۵۲۰ ,۰.۲۸۴۷۴۲۸۵ ,۰.۲۸۷۷۰۰۶۳ ,۰.۲۸۶۲۷۴۲۲ ,۰.۲۸۶۵۷۰۶۸ ,۰.۲۸۷۸۴۸۱۲ ,۰.۲۸۸۳۱۶۷۳ ,۰.۲۸۹۴۳۱۹۷ ,۰.۲۸۸۶۲۷۱۸ ,۰.۲۸۷۳۲۹۲۸ ,۰.۲۸۸۴۱۷۳۸ ,۰.۲۸۶۶۰۰۸۸ ,۰.۲۸۸۴۰۸۶۴ ,۰.۲۸۸۰۳۹۲۴ ,۰.۲۸۷۲۳۸۱۰ ,۰.۲۸۷۲۳۰۶۷ ,۰.۲۸۷۰۷۵۹۳ ,۰.۲۸۶۹۸۲۶۴ ,۰.۲۸۷۱۳۸۸۷ ,۰.۲۸۸۸۱۹۴۷ ,۰.۲۸۷۷۱۹۹۲ ,۰.۲۸۶۵۵۳۲۹ ,۰.۲۸۳۶۸۷۹۳ ,۰.۲۸۷۳۳۵۹۲ ,۰.۲۸۹۲۹۶۰۶ ,۰.۲۹۰۴۰۶۹۶ ,۰.۲۹۱۲۵۷۷۵ ,۰.۲۹۰۸۱۰۶۹ ,۰.۲۸۹۵۶۳۸۷ ,۰.۲۸۹۰۳۴۰۰ ,۰.۲۸۸۳۵۵۶۴ ,۰.۲۸۵۲۹۴۹۹ ,۰.۲۸۵۳۳۳۶۱ ,۰.۲۸۵۰۳۲۷۸ ,۰.۲۸۶۵۹۳۷۴ ,۰.۲۸۶۶۱۴۶۸ ,۰.۲۸۴۴۵۶۴۹ ,۰.۲۸۶۵۳۸۵۱ ,۰.۲۸۹۰۹۲۵۶ ,۰.۲۹۴۱۳۰۴۵ ,۰.۲۹۶۰۹۷۵۱ ,۰.۲۹۷۷۹۳۷۴ ,۰.۲۹۶۰۹۶۸۰ ,۰.۲۹۷۴۶۶۳۵ ,۰.۲۹۹۹۹۴۱۱ ,۰.۳۰۰۷۱۱۶۱ ,۰.۳۰۲۹۳۷۶۲ ,۰.۳۰۲۵۲۷۴۶ ,۰.۳۰۴۵۷۵۵۷ ,۰.۳۰۸۶۰۵۲۵ ,۰.۳۱۳۶۲۲۴۴ ,۰.۳۱۱۲۱۲۵۳ ,۰.۳۱۴۲۷۷۷۵ ,۰.۳۱۰۰۴۸۱۳ ,۰.۳۱۲۸۹۴۷۲ ,۰.۳۱۱۳۶۴۳۷ ,۰.۳۱۱۳۶۲۷۷ ,۰.۳۱۶۵۶۱۴۶ ,۰.۳۳۲۸۵۷۹۷ ,۰.۳۴۷۸۷۴۰۳ ,۰.۳۴۰۵۳۲۱۵ ,۰.۳۳۱۵۹۰۴۱ ,۰.۳۲۴۵۱۴۴۹ ,۰.۳۲۴۳۴۰۴۹ ,۰.۳۳۳۹۵۹۶۳ ,۰.۳۳۵۸۳۰۰۸ ,۰.۳۳۳۵۲۲۶۷ ,۰.۳۳۲۸۶۴۸۰ ,۰.۳۲۸۴۸۰۷۹ ,۰.۳۲۵۸۶۰۳۲ ,۰.۳۲۶۶۹۰۹۴ ,۰.۳۲۷۴۲۹۹۸ ,۰.۳۲۶۸۲۱۸۸ ,۰.۳۲۲۵۳۰۸۴ ,۰.۳۲۲۱۹۸۲۳ ,۰.۳۱۹۴۷۴۹۸ ,۰.۳۲۰۷۵۴۷۹ ,۰.۳۲۱۴۴۱۱۴ ,۰.۳۱۸۵۶۹۰۴ ,۰.۳۱۴۴۹۱۹۱ ,۰.۳۱۶۶۵۰۳۰ ,۰.۳۱۵۲۶۴۶۱ ,۰.۳۱۶۳۳۵۷۰ ,۰.۳۱۴۰۹۱۰۲ ,۰.۳۱۰۹۹۲۹۹ ,۰.۳۰۵۷۸۳۶۱ ,۰.۳۰۹۲۹۰۶۰ ,۰.۳۱۱۷۵۵۲۷ ,۰.۳۲۰۵۶۲۳۶ ,۰.۳۲۵۵۴۷۱۸ ,۰.۳۲۸۷۶۹۷۷ ,۰.۳۳۵۳۷۱۲۱ ,۰.۳۳۶۸۰۷۶۸
$۰.۰۰۰۰۰۲۶۴ ۷۳۲.۶۵
میلیون دلار
۳۰۳.۶۴
میلیون دلار
۲۷۷,۰۸۰.۵۶
میلیون NFT
-۴.۹۳% ۰.۰۰۰۰۰۲۶۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۶۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۶۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۶۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۶۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۹ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۹ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۹ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۶۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۶۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۹ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۹ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۹ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۹ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۹۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۹۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۹۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۹۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۹۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۹۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۹۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۹۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۹۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۹ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۹ ,۰.۰۰۰۰۰۲۹۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۹ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۰ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۵ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۸۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۳ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۲ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۷۱ ,۰.۰۰۰۰۰۲۶۴ ,۰.۰۰۰۰۰۲۶۷ ,۰.۰۰۰۰۰۲۶۶
$۰.۳۸۲۰ ۷۳۰.۴۰
میلیون دلار
۲۷.۹۲
میلیون دلار
۱.۹۱
میلیون WAXP
-۴.۹۰% ۰.۳۸۹۱۲۴۰۸ ,۰.۳۸۹۴۳۷۸۴ ,۰.۳۸۷۱۲۷۶۰ ,۰.۳۹۷۰۳۸۱۲ ,۰.۴۰۲۶۸۱۶۵ ,۰.۴۰۰۴۴۴۸۸ ,۰.۴۰۳۲۳۲۲۱ ,۰.۴۰۹۰۱۸۶۰ ,۰.۴۱۴۲۲۳۶۴ ,۰.۴۰۸۲۵۷۰۸ ,۰.۴۰۷۶۶۵۰۸ ,۰.۴۱۱۴۹۴۴۵ ,۰.۴۰۳۸۵۸۸۰ ,۰.۴۰۱۲۴۱۳۹ ,۰.۴۰۱۷۷۸۰۴ ,۰.۴۰۲۱۳۹۶۶ ,۰.۴۰۳۵۰۲۱۰ ,۰.۴۰۵۵۴۲۴۴ ,۰.۴۰۱۶۲۲۰۰ ,۰.۴۰۴۳۸۰۳۱ ,۰.۴۰۵۶۹۴۶۳ ,۰.۴۰۶۳۸۹۶۷ ,۰.۴۰۵۲۸۴۳۹ ,۰.۴۱۵۲۷۹۵۱ ,۰.۴۱۹۱۰۵۷۶ ,۰.۴۲۲۳۱۸۲۳ ,۰.۴۲۱۵۶۸۴۸ ,۰.۴۱۸۱۸۶۹۲ ,۰.۴۱۹۰۸۲۲۲ ,۰.۴۲۱۰۴۷۴۱ ,۰.۴۲۲۳۹۰۸۳ ,۰.۴۲۱۱۴۱۵۰ ,۰.۴۲۲۲۹۵۰۸ ,۰.۴۲۰۶۹۵۰۲ ,۰.۴۲۲۷۷۷۹۳ ,۰.۴۲۲۷۱۷۰۰ ,۰.۴۱۵۰۹۵۷۳ ,۰.۴۱۳۰۷۶۰۴ ,۰.۴۱۴۶۴۶۱۳ ,۰.۴۱۲۲۳۶۵۵ ,۰.۴۱۴۶۲۴۱۵ ,۰.۴۱۶۷۴۵۳۱ ,۰.۴۱۷۳۲۷۴۹ ,۰.۴۱۹۱۵۴۳۱ ,۰.۴۲۱۷۶۱۶۶ ,۰.۴۲۲۱۸۸۲۰ ,۰.۴۲۰۵۰۴۷۷ ,۰.۴۱۷۰۷۱۹۷ ,۰.۴۱۷۴۷۷۷۸ ,۰.۴۱۸۰۷۶۲۶ ,۰.۴۱۹۶۴۲۱۳ ,۰.۴۰۹۵۷۰۱۹ ,۰.۴۱۲۴۰۰۹۵ ,۰.۴۰۴۹۲۱۳۱ ,۰.۴۰۳۳۹۰۵۶ ,۰.۴۰۲۷۷۶۳۴ ,۰.۴۰۳۳۵۹۲۱ ,۰.۴۰۳۶۴۹۷۰ ,۰.۴۰۰۳۸۴۳۹ ,۰.۴۰۰۰۰۶۹۹ ,۰.۴۰۳۴۷۳۰۰ ,۰.۳۹۹۳۳۴۸۴ ,۰.۴۰۱۶۳۲۷۷ ,۰.۴۰۴۸۵۳۷۷ ,۰.۴۰۳۳۰۰۲۸ ,۰.۴۰۵۴۲۷۴۶ ,۰.۴۰۵۳۸۲۸۱ ,۰.۴۰۴۷۳۰۲۹ ,۰.۴۰۳۳۴۱۴۴ ,۰.۴۰۶۱۷۳۲۲ ,۰.۴۰۰۵۷۹۳۵ ,۰.۳۹۹۳۵۵۲۱ ,۰.۴۰۱۲۶۰۹۰ ,۰.۴۰۳۸۴۷۸۶ ,۰.۴۰۹۸۳۴۲۵ ,۰.۴۰۸۹۷۱۰۹ ,۰.۴۰۹۳۰۸۸۶ ,۰.۴۰۵۳۴۹۰۲ ,۰.۴۰۹۱۹۵۹۵ ,۰.۴۰۹۹۹۴۵۳ ,۰.۴۰۸۵۶۱۵۷ ,۰.۴۱۰۶۶۷۸۷ ,۰.۴۰۸۱۷۱۱۱ ,۰.۴۰۵۶۶۸۵۱ ,۰.۴۰۵۹۴۵۵۱ ,۰.۴۰۳۰۱۹۰۹ ,۰.۴۰۶۹۴۸۸۰ ,۰.۴۰۵۹۸۰۲۱ ,۰.۴۰۵۶۱۰۴۹ ,۰.۴۰۴۹۶۱۵۸ ,۰.۴۰۶۶۰۵۴۱ ,۰.۴۰۶۹۲۶۶۶ ,۰.۴۰۷۳۲۶۹۴ ,۰.۴۰۵۸۲۱۳۲ ,۰.۴۰۷۳۱۹۶۶ ,۰.۴۰۶۹۶۹۸۳ ,۰.۴۰۴۲۸۳۰۲ ,۰.۴۰۹۳۱۹۶۶ ,۰.۴۱۱۶۳۰۲۰ ,۰.۴۱۲۳۰۷۷۴ ,۰.۴۱۱۳۴۳۴۱ ,۰.۴۱۳۵۹۲۰۲ ,۰.۴۱۱۳۹۱۴۹ ,۰.۴۱۱۰۸۹۵۵ ,۰.۴۱۲۶۰۲۲۱ ,۰.۴۱۲۰۲۰۸۰ ,۰.۴۱۱۵۷۲۶۷ ,۰.۴۱۵۲۳۰۸۵ ,۰.۴۱۰۶۷۷۳۸ ,۰.۴۰۹۰۹۵۱۱ ,۰.۴۰۸۱۳۹۲۹ ,۰.۴۰۸۴۸۱۶۵ ,۰.۴۰۸۰۴۳۸۴ ,۰.۴۰۸۴۶۳۶۷ ,۰.۴۱۱۶۲۳۱۶ ,۰.۴۱۰۳۲۴۴۳ ,۰.۴۰۸۳۰۶۳۵ ,۰.۴۰۹۳۵۹۳۹ ,۰.۴۰۸۲۶۵۸۹ ,۰.۴۰۷۷۳۶۴۵ ,۰.۴۰۸۳۳۱۹۲ ,۰.۴۰۸۸۳۴۷۱ ,۰.۴۱۰۳۳۷۱۰ ,۰.۴۱۱۲۳۵۲۲ ,۰.۴۱۵۱۶۷۶۵ ,۰.۴۱۲۳۲۵۵۰ ,۰.۴۱۱۱۲۲۵۱ ,۰.۴۰۹۰۷۸۸۴ ,۰.۴۱۲۶۱۹۸۴ ,۰.۴۰۹۳۵۸۷۷ ,۰.۴۱۱۸۹۸۰۴ ,۰.۴۱۲۱۲۰۶۱ ,۰.۴۰۷۳۵۰۶۳ ,۰.۴۰۷۳۸۷۳۸ ,۰.۴۰۷۲۳۳۳۳ ,۰.۴۰۵۶۰۲۲۶ ,۰.۴۰۴۰۲۹۸۶ ,۰.۴۰۰۶۵۶۴۲ ,۰.۴۰۵۰۳۵۷۱ ,۰.۴۰۷۵۰۱۹۶ ,۰.۴۰۶۵۱۵۷۰ ,۰.۴۰۹۷۱۹۷۹ ,۰.۴۰۷۵۳۵۰۷ ,۰.۴۰۶۲۳۳۸۳ ,۰.۴۰۲۵۳۲۰۰ ,۰.۴۰۱۶۸۷۶۶ ,۰.۴۰۱۵۱۵۵۶ ,۰.۳۹۹۸۴۷۹۲ ,۰.۳۹۵۷۲۹۵۸ ,۰.۳۹۴۵۴۳۰۹ ,۰.۳۹۷۱۹۹۰۳ ,۰.۳۹۹۳۱۵۶۵ ,۰.۳۹۷۷۷۵۶۳ ,۰.۳۹۵۱۳۷۲۹ ,۰.۳۹۹۶۳۱۲۷ ,۰.۳۹۹۹۵۰۳۹ ,۰.۳۹۸۲۰۲۹۲ ,۰.۳۹۶۱۹۲۵۲ ,۰.۳۹۴۱۲۸۹۵ ,۰.۳۹۰۵۳۳۷۴ ,۰.۳۸۵۸۴۲۳۸ ,۰.۳۸۷۴۳۱۱۵ ,۰.۳۹۰۸۳۵۶۵ ,۰.۳۸۷۸۵۴۷۳ ,۰.۳۸۴۷۷۴۹۰ ,۰.۳۸۵۸۱۷۳۵ ,۰.۳۸۶۶۶۴۹۱ ,۰.۳۸۴۴۷۵۶۰
$۱۰۴.۶۵ ۷۲۲.۶۶
میلیون دلار
۸۳۹۱
دلار
۶.۸۹
میلیارد NXM
-۴.۱۹% ۱۰۴.۲۳ ,۱۰۴.۶۶ ,۱۰۴.۲۴ ,۱۰۳.۷۷ ,۱۰۴.۸۷ ,۱۰۸.۰۷ ,۱۰۸.۱۹ ,۱۰۸.۷۲ ,۱۰۸.۵۰ ,۱۰۸.۵۴ ,۱۰۸.۲۷ ,۱۰۸.۲۸ ,۱۰۸.۵۰ ,۱۰۸.۳۵ ,۱۰۸.۱۵ ,۱۰۸.۱۴ ,۱۰۸.۴۰ ,۱۰۸.۱۶ ,۱۰۸.۱۲ ,۱۰۸.۲۴ ,۱۰۷.۸۵ ,۱۰۸.۶۸ ,۱۰۹.۰۸ ,۱۰۸.۹۱ ,۱۰۹.۵۱ ,۱۱۰.۸۸ ,۱۱۲.۶۱ ,۱۱۳.۰۴ ,۱۱۲.۳۳ ,۱۱۲.۸۷ ,۱۱۳.۱۲ ,۱۱۲.۹۶ ,۱۱۳.۱۱ ,۱۱۳.۴۴ ,۱۱۲.۹۵ ,۱۱۲.۶۲ ,۱۱۲.۸۰ ,۱۱۲.۲۵ ,۱۱۱.۸۰ ,۱۱۱.۷۳ ,۱۱۲.۰۳ ,۱۱۱.۸۷ ,۱۱۱.۸۳ ,۱۱۱.۸۳ ,۱۱۱.۹۰ ,۱۱۲.۳۶ ,۱۱۲.۷۰ ,۱۱۲.۴۸ ,۱۱۱.۷۳ ,۱۱۲.۵۹ ,۱۱۲.۸۷ ,۱۱۳.۱۳ ,۱۱۰.۰۱ ,۱۱۰.۵۵ ,۱۰۹.۷۴ ,۱۰۹.۶۱ ,۱۰۹.۵۶ ,۱۰۹.۳۰ ,۱۰۹.۵۶ ,۱۰۸.۹۹ ,۱۰۸.۵۱ ,۱۰۹.۵۱ ,۱۰۹.۱۹ ,۱۰۹.۵۲ ,۱۰۹.۵۵ ,۱۰۹.۶۰ ,۱۱۰.۴۳ ,۱۱۰.۴۲ ,۱۰۹.۵۰ ,۱۰۸.۹۹ ,۱۰۹.۴۹ ,۱۰۸.۱۴ ,۱۰۷.۲۲ ,۱۰۷.۷۹ ,۱۰۷.۵۰ ,۱۰۸.۷۰ ,۱۰۹.۸۱ ,۱۱۰.۲۱ ,۱۰۹.۷۴ ,۱۱۰.۲۶ ,۱۱۰.۸۰ ,۱۱۰.۸۴ ,۱۱۱.۳۷ ,۱۱۱.۰۲ ,۱۱۰.۸۶ ,۱۱۰.۸۷ ,۱۱۰.۶۰ ,۱۱۱.۰۸ ,۱۱۰.۷۲ ,۱۱۰.۵۷ ,۱۱۰.۸۱ ,۱۱۱.۱۵ ,۱۱۰.۸۵ ,۱۱۱.۰۰ ,۱۱۱.۲۳ ,۱۱۱.۳۴ ,۱۱۰.۹۸ ,۱۰۹.۶۸ ,۱۱۰.۶۰ ,۱۱۱.۷۸ ,۱۱۲.۵۶ ,۱۱۲.۲۸ ,۱۱۱.۸۷ ,۱۱۱.۹۶ ,۱۱۲.۲۱ ,۱۱۲.۰۷ ,۱۱۱.۶۳ ,۱۱۱.۹۱ ,۱۱۱.۲۰ ,۱۱۱.۴۵ ,۱۱۱.۱۱ ,۱۱۰.۶۵ ,۱۱۰.۸۸ ,۱۱۱.۰۳ ,۱۱۰.۷۳ ,۱۱۱.۶۷ ,۱۱۱.۵۵ ,۱۱۰.۹۶ ,۱۱۱.۱۲ ,۱۱۰.۷۴ ,۱۱۰.۹۵ ,۱۱۱.۸۱ ,۱۱۱.۶۷ ,۱۱۲.۰۰ ,۱۱۲.۱۴ ,۱۱۲.۸۶ ,۱۱۲.۰۳ ,۱۱۲.۰۵ ,۱۱۱.۰۶ ,۱۱۱.۶۴ ,۱۱۱.۵۵ ,۱۱۲.۰۸ ,۱۱۲.۲۴ ,۱۱۱.۴۰ ,۱۱۱.۲۳ ,۱۱۱.۲۶ ,۱۰۹.۳۵ ,۱۰۹.۲۵ ,۱۰۹.۲۷ ,۱۰۹.۵۷ ,۱۰۹.۷۳ ,۱۰۹.۵۶ ,۱۰۹.۶۳ ,۱۰۹.۴۲ ,۱۰۹.۰۷ ,۱۰۹.۳۴ ,۱۰۹.۳۳ ,۱۰۹.۰۱ ,۱۰۸.۴۴ ,۱۰۸.۱۶ ,۱۰۷.۴۹ ,۱۰۷.۶۱ ,۱۰۷.۸۸ ,۱۰۷.۶۱ ,۱۰۶.۰۲ ,۱۰۷.۱۹ ,۱۰۷.۵۲ ,۱۰۸.۲۰ ,۱۰۷.۹۴ ,۱۰۷.۵۶ ,۱۰۶.۸۰ ,۱۰۶.۳۸ ,۱۰۶.۴۷ ,۱۰۷.۲۸ ,۱۰۶.۶۸ ,۱۰۵.۹۴ ,۱۰۶.۰۷ ,۱۰۶.۴۴
$۴۹.۰۳ ۷۱۶.۴۰
میلیون دلار
۸.۴۹
میلیون دلار
۱۴.۵۸
میلیارد OKT
-۷.۵۱% ۴۵.۹۷ ,۴۵.۸۰ ,۴۵.۶۹ ,۴۵.۸۰ ,۴۶.۴۲ ,۴۷.۵۲ ,۴۸.۴۱ ,۴۸.۱۵ ,۴۸.۰۶ ,۴۷.۹۰ ,۴۸.۳۴ ,۴۸.۴۶ ,۴۸.۷۶ ,۴۹.۰۰ ,۴۹.۲۰ ,۴۸.۹۳ ,۴۸.۷۳ ,۴۸.۷۸ ,۴۸.۶۷ ,۴۸.۷۴ ,۴۸.۸۱ ,۴۸.۸۳ ,۴۸.۷۷ ,۴۹.۲۵ ,۴۹.۷۶ ,۴۹.۹۸ ,۵۰.۱۶ ,۵۰.۲۳ ,۵۰.۰۸ ,۴۹.۷۱ ,۴۹.۷۶ ,۴۹.۶۹ ,۴۹.۷۴ ,۵۰.۰۳ ,۵۰.۰۹ ,۵۰.۰۱ ,۴۹.۳۶ ,۴۹.۱۴ ,۴۹.۱۱ ,۴۸.۸۶ ,۴۹.۱۶ ,۴۹.۲۱ ,۴۹.۵۵ ,۴۹.۵۸ ,۴۹.۴۵ ,۴۹.۶۰ ,۴۹.۴۱ ,۴۹.۰۰ ,۴۹.۱۳ ,۴۹.۱۱ ,۴۹.۴۶ ,۴۸.۱۰ ,۴۸.۷۰ ,۴۷.۸۱ ,۴۷.۶۹ ,۴۷.۴۸ ,۴۷.۴۴ ,۴۷.۷۷ ,۴۷.۴۷ ,۴۷.۴۲ ,۴۷.۴۶ ,۴۷.۵۴ ,۴۷.۶۰ ,۴۷.۹۸ ,۴۸.۰۹ ,۴۸.۱۸ ,۴۸.۵۷ ,۴۸.۵۵ ,۴۷.۹۸ ,۴۸.۲۹ ,۴۷.۹۹ ,۴۶.۷۱ ,۴۷.۶۶ ,۴۸.۰۸ ,۴۷.۹۵ ,۴۸.۶۷ ,۴۸.۳۰ ,۴۸.۱۱ ,۴۷.۷۹ ,۴۷.۹۷ ,۴۷.۹۱ ,۴۸.۰۰ ,۴۸.۰۴ ,۴۷.۷۹ ,۴۷.۸۷ ,۴۸.۲۳ ,۴۸.۲۳ ,۴۸.۱۹ ,۴۷.۹۳ ,۴۸.۰۵ ,۴۸.۱۰ ,۴۸.۰۹ ,۴۸.۲۸ ,۴۸.۱۳ ,۴۷.۸۸ ,۴۷.۹۶ ,۴۷.۵۸ ,۴۷.۶۷ ,۴۷.۵۰ ,۴۸.۳۴ ,۴۸.۳۳ ,۴۸.۳۰ ,۴۸.۲۹ ,۴۸.۲۱ ,۴۸.۴۵ ,۴۸.۱۷ ,۴۸.۲۱ ,۴۸.۰۹ ,۴۸.۰۹ ,۴۸.۱۰ ,۴۸.۲۷ ,۴۷.۹۹ ,۴۸.۱۲ ,۴۷.۸۵ ,۴۸.۰۴ ,۴۸.۰۲ ,۴۸.۱۲ ,۴۷.۹۸ ,۴۸.۲۷ ,۴۷.۹۹ ,۴۸.۴۴ ,۴۸.۱۷ ,۴۸.۸۳ ,۵۱.۸۶ ,۵۷.۰۹ ,۵۴.۶۴ ,۵۴.۱۵ ,۵۴.۲۲ ,۵۴.۳۳ ,۵۴.۷۵ ,۵۵.۹۱ ,۵۶.۱۴ ,۵۵.۲۷ ,۵۴.۶۷ ,۵۵.۰۲ ,۵۳.۸۹ ,۵۲.۸۴ ,۵۱.۴۱ ,۵۲.۳۹ ,۵۳.۲۶ ,۵۳.۰۳ ,۵۴.۴۶ ,۵۴.۴۶ ,۵۳.۳۰ ,۵۲.۸۷ ,۵۳.۰۲ ,۵۳.۰۴ ,۵۲.۵۰ ,۵۲.۰۳ ,۵۲.۶۸ ,۵۳.۴۷ ,۵۴.۳۰ ,۵۳.۸۹ ,۵۳.۹۴ ,۵۳.۷۱ ,۵۵.۳۶ ,۵۴.۸۵ ,۵۵.۱۳ ,۵۳.۷۳ ,۵۳.۴۷ ,۵۲.۶۷ ,۵۲.۷۰ ,۵۳.۴۱ ,۵۳.۵۶ ,۵۲.۸۷ ,۵۰.۴۷ ,۴۹.۹۴ ,۵۰.۲۳
$۰.۸۰۶۳ ۷۱۵.۰۶
میلیون دلار
۳۱.۸۱
میلیون دلار
۸۸۳.۶۳
میلیارد WOO
-۵.۹۴% ۰.۹۳۴۳۱۸۲۹ ,۰.۹۳۰۲۳۹۶۵ ,۰.۹۲۱۶۰۹۵۰ ,۰.۹۲۱۰۱۹۲۰ ,۰.۹۲۹۳۷۵۲۸ ,۰.۹۹۷۶۳۱۲۷ ,۰.۹۷۳۱۳۹۷۷ ,۰.۹۷۹۷۵۲۲۳ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۱۳۵ ,۱.۰۰۵۱ ,۰.۹۸۳۳۹۲۸۶ ,۰.۹۹۵۶۴۶۷۳ ,۰.۹۹۶۸۷۸۹۸ ,۰.۹۹۴۹۲۹۴۹ ,۰.۹۷۴۵۶۵۱۷ ,۰.۹۸۰۲۳۰۷۱ ,۰.۹۸۵۸۷۲۸۸ ,۰.۹۸۲۶۰۱۷۵ ,۰.۹۸۹۳۵۲۸۴ ,۰.۹۸۵۰۹۲۰۲ ,۰.۹۹۰۳۵۶۸۶ ,۰.۹۹۸۸۴۵۶۸ ,۱.۰۱۷۶ ,۱.۰۳۰۵ ,۱.۰۲۶۹ ,۱.۰۶۰۱ ,۱.۰۴۹۰ ,۱.۰۲۹۳ ,۱.۰۴۰۳ ,۱.۰۴۹۷ ,۱.۰۳۹۱ ,۱.۰۴۸۵ ,۱.۰۴۷۸ ,۱.۰۴۲۵ ,۱.۰۵۲۵ ,۱.۰۴۱۱ ,۱.۰۲۶۵ ,۱.۰۱۶۳ ,۱.۰۱۹۱ ,۱.۰۱۹۱ ,۱.۰۱۹۸ ,۱.۰۰۹۱ ,۱.۰۱۲۳ ,۱.۰۲۳۲ ,۱.۰۳۸۱ ,۱.۰۴۲۱ ,۱.۰۴۴۵ ,۱.۰۲۳۰ ,۱.۰۲۸۹ ,۱.۰۳۹۸ ,۱.۰۳۸۹ ,۰.۹۹۲۹۷۹۸۲ ,۰.۹۹۵۲۳۱۶۲ ,۰.۹۷۸۲۸۶۵۹ ,۰.۹۷۴۱۶۷۲۰ ,۰.۹۵۹۸۶۶۳۳ ,۰.۹۷۵۸۲۱۲۱ ,۰.۹۷۷۸۲۲۰۸ ,۰.۹۶۰۵۸۲۶۳ ,۰.۹۶۷۸۷۳۶۸ ,۰.۹۶۳۸۱۲۱۳ ,۰.۹۵۲۳۸۴۴۲ ,۰.۹۵۹۵۳۷۲۵ ,۰.۹۶۰۶۳۷۳۳ ,۰.۹۶۱۹۵۳۸۱ ,۰.۹۷۸۶۵۷۲۲ ,۰.۹۷۶۹۵۸۳۰ ,۰.۹۵۶۱۶۸۹۲ ,۰.۹۵۵۸۵۸۹۷ ,۰.۹۴۳۶۴۹۷۵ ,۰.۹۲۵۴۳۱۵۳ ,۰.۹۳۲۰۵۵۱۵ ,۰.۹۴۴۳۸۳۶۰ ,۰.۹۴۵۴۱۰۲۸ ,۰.۹۷۲۱۴۱۴۷ ,۰.۹۸۶۳۷۵۵۷ ,۰.۹۹۳۷۹۵۸۴ ,۰.۹۸۱۲۰۴۹۱ ,۰.۹۸۲۹۳۴۴۰ ,۰.۹۸۱۹۵۰۱۲ ,۰.۹۷۴۵۷۸۶۲ ,۰.۹۸۸۱۰۰۸۲ ,۱.۰۰۴۸ ,۰.۹۹۷۷۵۵۶۴ ,۰.۹۹۸۲۹۴۲۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۳۲ ,۰.۹۹۳۷۱۵۲۰ ,۰.۹۹۳۷۳۹۸۸ ,۰.۹۹۶۹۶۲۹۸ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۸۸۴۷۹۰۰ ,۰.۹۸۶۵۷۰۷۹ ,۰.۹۸۵۸۱۱۱۷ ,۰.۹۸۱۷۴۲۳۳ ,۰.۹۷۰۰۴۰۶۳ ,۰.۹۷۰۵۳۳۹۸ ,۰.۹۸۲۱۴۳۴۲ ,۰.۹۷۱۴۰۴۳۴ ,۰.۹۶۴۶۱۰۷۹ ,۰.۹۶۸۸۸۴۴۷ ,۰.۹۵۹۴۷۳۲۶ ,۰.۹۶۴۲۴۱۳۷ ,۰.۹۶۹۲۸۰۷۲ ,۰.۹۶۵۰۹۳۷۸ ,۰.۹۵۷۴۱۸۱۷ ,۰.۹۴۹۴۰۰۹۵ ,۰.۹۵۵۱۴۴۸۵ ,۰.۹۴۳۲۵۴۲۹ ,۰.۹۳۶۹۲۲۰۳ ,۰.۹۳۰۹۹۵۳۳ ,۰.۹۳۰۰۳۵۰۶ ,۰.۹۳۸۳۴۷۲۲ ,۰.۹۳۹۱۰۱۳۲ ,۰.۹۳۷۷۲۷۶۱ ,۰.۹۳۴۰۳۴۳۹ ,۰.۹۳۱۲۰۶۱۴ ,۰.۹۳۷۵۶۲۶۵ ,۰.۹۲۶۵۰۰۶۴ ,۰.۹۳۰۷۹۱۵۵ ,۰.۹۲۳۰۲۰۶۹ ,۰.۹۲۸۸۸۳۹۱ ,۰.۹۳۳۶۰۷۶۵ ,۰.۹۳۹۶۹۷۱۳ ,۰.۹۴۸۶۷۵۵۲ ,۰.۹۴۸۱۹۱۱۲ ,۰.۹۳۵۷۸۵۸۲ ,۰.۹۴۴۲۹۵۲۹ ,۰.۹۲۷۰۶۳۹۹ ,۰.۹۲۳۸۲۴۴۷ ,۰.۹۲۷۲۱۰۱۱ ,۰.۹۱۹۴۵۱۱۰ ,۰.۹۱۹۱۴۲۴۶ ,۰.۹۱۱۷۷۱۵۳ ,۰.۸۹۷۹۷۰۶۱ ,۰.۸۸۹۵۳۶۲۱ ,۰.۸۹۴۷۶۱۴۸ ,۰.۹۰۱۴۵۹۰۸ ,۰.۹۰۰۵۲۷۶۳ ,۰.۸۹۳۲۴۰۶۵ ,۰.۸۸۱۹۰۶۰۵ ,۰.۸۷۵۸۶۵۵۱ ,۰.۸۶۷۹۸۵۹۶ ,۰.۸۶۳۳۷۶۲۸ ,۰.۸۵۶۹۲۵۰۲ ,۰.۸۶۴۹۹۲۸۵ ,۰.۸۵۴۹۵۴۰۶ ,۰.۸۴۸۲۶۱۹۳ ,۰.۸۴۳۲۰۸۹۷ ,۰.۸۳۸۸۸۹۷۸ ,۰.۸۵۴۹۵۳۴۰ ,۰.۸۳۹۵۴۹۴۹ ,۰.۸۳۴۳۴۱۵۴ ,۰.۸۵۹۷۷۲۵۹ ,۰.۸۶۱۳۷۵۱۵ ,۰.۸۷۸۰۲۳۹۷ ,۰.۸۷۲۶۸۱۱۵ ,۰.۸۶۹۲۸۶۴۴ ,۰.۸۵۱۲۲۰۵۹ ,۰.۸۳۰۵۱۳۲۳ ,۰.۸۳۰۴۶۰۶۳ ,۰.۸۴۸۱۶۸۰۵ ,۰.۸۴۳۹۶۸۴۰ ,۰.۸۲۹۸۸۰۹۵ ,۰.۸۳۰۰۵۸۰۹ ,۰.۸۴۳۲۱۱۴۴
$۰.۳۱۵۷ ۷۱۰.۱۹
میلیون دلار
۴.۱۱
میلیون دلار
۲.۲۵
میلیون VLX
-۴.۷۹% ۰.۳۱۰۴۲۳۶۹ ,۰.۳۱۴۱۱۷۲۲ ,۰.۳۱۲۶۹۸۹۶ ,۰.۳۱۰۱۸۵۳۸ ,۰.۳۰۶۲۰۴۸۶ ,۰.۳۲۱۳۹۳۸۸ ,۰.۳۲۲۱۲۰۹۴ ,۰.۳۲۸۰۸۰۴۶ ,۰.۳۳۰۸۲۰۹۱ ,۰.۳۳۰۹۹۰۱۰ ,۰.۳۲۶۸۴۱۴۵ ,۰.۳۲۱۶۴۵۰۸ ,۰.۳۲۴۳۸۱۸۴ ,۰.۳۲۲۹۷۱۲۹ ,۰.۳۲۶۲۸۰۰۰ ,۰.۳۲۹۶۰۰۲۸ ,۰.۳۲۷۷۴۷۹۷ ,۰.۳۲۹۴۶۲۱۳ ,۰.۳۲۸۱۳۶۵۳ ,۰.۳۲۷۵۸۵۷۶ ,۰.۳۲۹۶۳۴۰۹ ,۰.۳۳۳۶۷۸۹۶ ,۰.۳۳۸۸۹۹۸۸ ,۰.۳۴۵۵۵۶۸۸ ,۰.۳۴۶۴۸۵۹۴ ,۰.۳۶۱۴۹۴۲۴ ,۰.۳۶۵۲۲۲۹۰ ,۰.۳۶۶۴۶۶۱۰ ,۰.۳۶۱۷۵۰۵۲ ,۰.۳۶۱۷۵۴۴۴ ,۰.۳۸۱۸۳۰۰۲ ,۰.۳۸۴۴۵۳۵۰ ,۰.۳۷۹۶۹۵۰۳ ,۰.۳۷۰۷۹۰۰۸ ,۰.۳۶۶۹۱۱۳۴ ,۰.۳۷۳۲۶۲۳۲ ,۰.۳۸۱۷۲۱۲۶ ,۰.۳۷۲۵۶۶۳۱ ,۰.۳۶۹۱۹۶۰۵ ,۰.۳۶۸۴۴۲۰۶ ,۰.۳۶۴۶۰۱۵۷ ,۰.۳۷۰۳۵۳۵۱ ,۰.۳۷۰۹۱۹۲۳ ,۰.۳۸۰۵۵۳۴۲ ,۰.۳۷۴۸۳۸۷۸ ,۰.۳۸۲۵۱۱۶۰ ,۰.۳۸۸۷۴۷۴۷ ,۰.۴۰۷۱۵۲۲۰ ,۰.۴۰۳۴۰۸۰۴ ,۰.۴۱۲۹۷۷۵۰ ,۰.۳۹۹۰۴۴۲۰ ,۰.۴۰۲۶۴۲۶۰ ,۰.۳۷۲۳۲۸۴۰ ,۰.۳۸۲۴۴۰۱۵ ,۰.۳۷۰۷۱۹۴۷ ,۰.۳۷۲۶۸۱۴۶ ,۰.۳۶۴۱۵۸۲۹ ,۰.۳۶۵۱۵۸۷۱ ,۰.۳۶۷۷۳۱۸۳ ,۰.۳۶۴۷۵۵۹۷ ,۰.۳۶۶۱۴۸۸۶ ,۰.۳۶۷۳۶۵۳۱ ,۰.۳۶۲۰۰۱۷۶ ,۰.۳۵۲۶۶۲۸۱ ,۰.۳۵۱۳۰۹۷۱ ,۰.۳۵۱۰۰۱۴۶ ,۰.۳۴۹۶۵۳۸۹ ,۰.۳۵۱۹۰۸۹۹ ,۰.۳۵۵۵۲۲۸۶ ,۰.۳۵۱۲۰۶۰۳ ,۰.۳۵۱۴۲۷۳۷ ,۰.۳۴۷۳۳۳۰۹ ,۰.۳۴۸۱۲۷۶۶ ,۰.۳۴۴۱۸۴۵۹ ,۰.۳۴۳۹۳۵۰۶ ,۰.۳۵۳۶۱۷۹۳ ,۰.۳۵۵۸۰۰۳۷ ,۰.۳۶۱۲۷۱۱۷ ,۰.۳۴۹۱۴۲۱۳ ,۰.۳۵۶۲۳۲۹۱ ,۰.۳۵۹۴۹۲۲۵ ,۰.۳۵۹۰۳۲۴۴ ,۰.۳۵۸۰۶۳۴۵ ,۰.۳۵۹۴۷۹۹۹ ,۰.۳۵۲۹۷۹۰۹ ,۰.۳۵۵۶۲۰۸۷ ,۰.۳۵۶۲۲۱۳۵ ,۰.۳۵۶۴۸۳۹۵ ,۰.۳۵۳۹۹۲۴۰ ,۰.۳۵۷۱۱۲۹۳ ,۰.۳۵۸۰۲۳۴۵ ,۰.۳۶۴۲۱۶۱۲ ,۰.۳۶۳۶۶۲۹۵ ,۰.۳۵۸۱۷۸۰۰ ,۰.۳۵۸۸۲۶۹۲ ,۰.۳۶۲۳۶۸۴۱ ,۰.۳۶۳۲۹۶۰۹ ,۰.۳۶۲۶۲۴۸۰ ,۰.۳۶۲۸۲۴۵۶ ,۰.۳۶۵۶۴۶۲۷ ,۰.۳۶۷۵۷۷۸۰ ,۰.۳۶۲۴۹۷۵۶ ,۰.۳۶۴۴۰۵۳۸ ,۰.۳۶۶۳۱۸۳۶ ,۰.۳۶۸۲۵۸۵۵ ,۰.۳۶۶۵۸۶۹۴ ,۰.۳۶۵۰۵۴۰۰ ,۰.۳۵۹۵۳۶۸۵ ,۰.۳۶۰۷۸۴۷۳ ,۰.۳۶۱۶۸۱۷۸ ,۰.۳۵۹۷۳۱۶۲ ,۰.۳۶۱۵۰۹۲۱ ,۰.۳۵۹۴۳۹۶۱ ,۰.۳۵۶۹۴۲۵۸ ,۰.۳۵۶۴۳۳۱۱ ,۰.۳۵۵۹۳۳۳۵ ,۰.۳۵۵۹۸۷۱۷ ,۰.۳۵۲۱۸۶۲۶ ,۰.۳۴۹۷۷۱۶۲ ,۰.۳۵۰۲۴۲۱۱ ,۰.۳۵۰۵۷۶۱۲ ,۰.۳۵۱۵۱۲۴۴ ,۰.۳۵۴۱۱۱۱۲ ,۰.۳۵۱۸۵۸۴۱ ,۰.۳۵۱۶۹۴۳۵ ,۰.۳۵۳۸۸۷۹۱ ,۰.۳۵۲۰۸۸۳۹ ,۰.۳۴۱۴۸۸۹۰ ,۰.۳۴۲۸۶۵۲۴ ,۰.۳۴۳۲۰۱۶۳ ,۰.۳۴۲۹۵۹۵۲ ,۰.۳۴۲۷۹۸۳۳ ,۰.۳۴۰۸۲۴۰۴ ,۰.۳۳۸۳۵۲۲۸ ,۰.۳۴۱۰۶۶۱۹ ,۰.۳۳۷۸۰۳۸۱ ,۰.۳۳۴۳۲۰۷۶ ,۰.۳۳۶۸۹۹۲۱ ,۰.۳۳۳۲۸۴۰۵ ,۰.۳۳۵۵۵۲۹۵ ,۰.۳۳۱۶۶۲۹۱ ,۰.۳۳۴۰۴۶۴۸ ,۰.۳۳۲۱۵۲۹۳ ,۰.۳۲۸۷۲۸۲۱ ,۰.۳۳۰۸۵۷۷۵ ,۰.۳۳۱۰۵۹۴۳ ,۰.۳۳۱۵۰۰۴۴ ,۰.۳۳۰۷۵۵۴۳ ,۰.۳۳۲۶۱۷۲۸ ,۰.۳۲۶۰۵۳۰۹ ,۰.۳۲۰۱۱۱۷۲ ,۰.۳۲۰۳۰۶۴۹ ,۰.۳۲۸۳۷۳۶۸ ,۰.۳۲۹۰۷۳۵۵ ,۰.۳۲۵۷۸۶۹۷ ,۰.۳۳۱۱۶۹۸۷ ,۰.۳۳۱۷۵۱۶۴ ,۰.۳۲۸۳۹۴۳۲ ,۰.۳۲۷۵۵۸۲۴ ,۰.۳۲۸۱۸۶۱۰ ,۰.۳۲۱۵۲۵۱۸ ,۰.۳۲۰۲۰۰۱۰ ,۰.۳۲۴۵۵۲۷۰ ,۰.۳۲۷۰۹۲۲۲ ,۰.۳۲۵۷۹۹۸۰ ,۰.۳۲۰۲۲۵۲۹ ,۰.۳۲۰۹۳۲۳۸ ,۰.۳۱۹۱۲۰۷۷ ,۰.۳۲۰۱۹۱۰۹
$۰.۰۸۵۷ ۷۰۲.۰۵
میلیون دلار
۲۸.۴۲
میلیون دلار
۸.۱۶
میلیون ANKR
-۵.۴۶% ۰.۰۸۷۸۰۸۷۸ ,۰.۰۸۸۱۰۳۶۳ ,۰.۰۸۸۲۱۹۶۵ ,۰.۰۸۷۵۳۰۶۲ ,۰.۰۸۷۵۶۵۹۷ ,۰.۰۹۱۳۲۱۲۰ ,۰.۰۹۰۵۱۶۴۹ ,۰.۰۹۰۸۱۵۳۶ ,۰.۰۹۱۳۸۴۶۰ ,۰.۰۹۱۲۰۰۹۹ ,۰.۰۹۱۶۴۷۲۷ ,۰.۰۹۱۷۹۵۷۹ ,۰.۰۹۱۸۰۳۲۷ ,۰.۰۹۱۸۲۳۲۹ ,۰.۰۹۲۸۹۳۹۸ ,۰.۰۹۳۲۱۰۲۴ ,۰.۰۹۳۳۲۷۲۶ ,۰.۰۹۳۴۸۷۷۲ ,۰.۰۹۳۱۰۵۴۱ ,۰.۰۹۳۰۲۶۶۲ ,۰.۰۹۲۴۱۵۱۹ ,۰.۰۹۲۷۰۹۶۱ ,۰.۰۹۲۹۶۴۳۴ ,۰.۰۹۲۹۹۴۰۵ ,۰.۰۹۳۴۹۲۱۷ ,۰.۰۹۴۵۱۵۳۵ ,۰.۰۹۶۱۴۱۴۱ ,۰.۰۹۵۶۹۰۰۳ ,۰.۰۹۵۷۴۴۹۹ ,۰.۰۹۶۵۰۴۲۲ ,۰.۰۹۶۷۹۸۴۱ ,۰.۰۹۶۵۹۴۴۲ ,۰.۰۹۷۶۱۸۱۲ ,۰.۰۹۸۱۶۲۶۶ ,۰.۰۹۸۲۴۷۷۲ ,۰.۰۹۸۰۴۷۹۸ ,۰.۰۹۷۹۰۵۳۹ ,۰.۰۹۷۰۹۱۴۱ ,۰.۰۹۶۹۹۳۳۷ ,۰.۰۹۶۰۵۲۳۷ ,۰.۰۹۶۵۴۴۱۵ ,۰.۰۹۶۲۱۳۷۴ ,۰.۰۹۷۱۰۵۴۸ ,۰.۰۹۷۱۲۰۱۸ ,۰.۰۹۶۷۰۱۴۴ ,۰.۰۹۷۳۷۹۵۳ ,۰.۰۹۷۲۲۳۹۱ ,۰.۰۹۶۹۲۸۲۷ ,۰.۰۹۵۴۴۵۲۸ ,۰.۰۹۶۳۶۴۱۲ ,۰.۰۹۶۵۳۹۲۴ ,۰.۰۹۷۲۵۷۲۱ ,۰.۰۹۴۲۳۶۳۰ ,۰.۰۹۵۱۱۲۶۸ ,۰.۰۹۳۴۸۰۴۰ ,۰.۰۹۳۳۳۹۳۱ ,۰.۰۹۳۶۸۵۱۰ ,۰.۰۹۳۶۷۸۴۱ ,۰.۰۹۳۸۰۰۴۲ ,۰.۰۹۲۹۱۰۶۱ ,۰.۰۹۲۵۲۴۲۱ ,۰.۰۹۳۴۵۰۹۸ ,۰.۰۹۳۱۴۳۸۸ ,۰.۰۹۳۳۸۴۰۹ ,۰.۰۹۳۳۹۱۰۵ ,۰.۰۹۳۹۸۹۷۶ ,۰.۰۹۵۰۹۹۲۱ ,۰.۰۹۴۵۴۰۳۸ ,۰.۰۹۳۶۴۷۹۸ ,۰.۰۹۳۴۰۹۳۳ ,۰.۰۹۳۳۳۷۹۱ ,۰.۰۹۱۵۶۹۴۹ ,۰.۰۹۱۰۹۳۹۳ ,۰.۰۹۱۳۰۷۵۵ ,۰.۰۹۱۳۸۸۵۳ ,۰.۰۹۳۷۱۹۱۶ ,۰.۰۹۲۹۹۳۱۸ ,۰.۰۹۲۹۳۱۳۲ ,۰.۰۹۲۳۳۰۲۲ ,۰.۰۹۳۳۱۱۰۶ ,۰.۰۹۲۹۰۹۵۵ ,۰.۰۹۳۵۲۶۷۲ ,۰.۰۹۳۷۸۰۴۵ ,۰.۰۹۳۷۴۰۳۲ ,۰.۰۹۳۷۹۱۵۴ ,۰.۰۹۴۲۰۷۳۷ ,۰.۰۹۳۵۷۲۵۰ ,۰.۰۹۳۸۹۲۹۰ ,۰.۰۹۳۱۶۳۶۳ ,۰.۰۹۳۳۰۳۴۴ ,۰.۰۹۲۹۱۸۶۷ ,۰.۰۹۳۲۹۵۴۹ ,۰.۰۹۳۹۴۱۵۴ ,۰.۰۹۴۲۲۳۶۲ ,۰.۰۹۴۶۰۴۱۴ ,۰.۰۹۴۱۶۵۲۰ ,۰.۰۹۳۹۴۷۸۲ ,۰.۰۹۳۵۲۹۸۶ ,۰.۰۹۴۸۹۲۹۳ ,۰.۰۹۴۸۶۰۰۵ ,۰.۰۹۵۱۸۸۳۲ ,۰.۰۹۴۲۷۰۴۷ ,۰.۰۹۴۵۴۶۶۶ ,۰.۰۹۴۵۸۵۰۹ ,۰.۰۹۴۳۸۸۳۴ ,۰.۰۹۵۷۴۱۶۸ ,۰.۰۹۴۲۸۲۹۷ ,۰.۰۹۳۹۵۷۳۱ ,۰.۰۹۳۶۱۴۸۹ ,۰.۰۹۳۵۶۹۳۹ ,۰.۰۹۳۷۱۲۴۹ ,۰.۰۹۳۵۱۴۱۱ ,۰.۰۹۳۲۳۰۱۰ ,۰.۰۹۳۰۰۴۰۹ ,۰.۰۹۳۴۶۱۵۴ ,۰.۰۹۴۱۲۷۱۱ ,۰.۰۹۴۲۶۹۸۴ ,۰.۰۹۳۷۵۰۷۸ ,۰.۰۹۳۸۹۰۳۶ ,۰.۰۹۳۷۹۰۳۲ ,۰.۰۹۳۴۳۰۵۲ ,۰.۰۹۳۴۷۲۲۸ ,۰.۰۹۳۶۱۷۹۰ ,۰.۰۹۳۸۷۳۸۳ ,۰.۰۹۳۳۸۵۰۲ ,۰.۰۹۴۱۵۲۲۷ ,۰.۰۹۳۳۵۵۷۴ ,۰.۰۹۳۲۹۹۲۴ ,۰.۰۹۲۴۰۲۲۰ ,۰.۰۹۲۹۹۲۲۷ ,۰.۰۹۲۶۲۵۶۱ ,۰.۰۹۲۹۸۵۴۱ ,۰.۰۹۲۹۲۴۷۶ ,۰.۰۹۲۵۰۸۶۵ ,۰.۰۹۲۶۱۰۱۰ ,۰.۰۹۲۴۱۵۹۲ ,۰.۰۹۱۲۸۰۳۰ ,۰.۰۹۰۳۲۰۴۱ ,۰.۰۹۰۹۸۱۵۹ ,۰.۰۹۱۱۹۵۳۲ ,۰.۰۹۱۰۴۶۷۷ ,۰.۰۹۱۳۹۵۶۹ ,۰.۰۹۱۵۴۴۳۱ ,۰.۰۹۱۴۲۱۰۶ ,۰.۰۹۰۹۵۰۴۸ ,۰.۰۹۰۵۹۶۸۱ ,۰.۰۹۰۷۱۲۸۲ ,۰.۰۹۰۷۶۲۶۹ ,۰.۰۸۹۲۲۲۱۸ ,۰.۰۸۹۲۸۳۳۹ ,۰.۰۸۹۳۹۱۶۹ ,۰.۰۸۹۶۷۹۴۹ ,۰.۰۸۹۸۱۱۹۹ ,۰.۰۸۹۷۰۶۳۶ ,۰.۰۸۸۷۷۵۳۹ ,۰.۰۸۹۴۵۶۴۳ ,۰.۰۸۹۴۷۲۲۵ ,۰.۰۹۰۲۷۶۱۵ ,۰.۰۸۹۶۷۳۲۳ ,۰.۰۸۹۵۲۲۹۸ ,۰.۰۸۸۶۲۵۲۰ ,۰.۰۸۸۱۷۳۰۲ ,۰.۰۸۷۹۶۳۰۴ ,۰.۰۸۸۹۶۲۲۱ ,۰.۰۸۸۱۵۵۹۱ ,۰.۰۸۶۴۶۱۶۸ ,۰.۰۸۶۴۹۳۶۳ ,۰.۰۸۶۷۵۰۴۶
$۱.۱۱ ۷۰۱.۲۲
میلیون دلار
۳۴.۰۰
میلیون دلار
۶۳۱.۷۷
میلیارد SYS
-۲.۷۲% ۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۱۷۹ ,۱.۰۱۳۲ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۱۲۰ ,۱.۰۶۷۸ ,۱.۰۴۰۵ ,۱.۰۴۴۷ ,۱.۰۴۷۸ ,۱.۰۴۰۵ ,۱.۰۳۶۷ ,۱.۰۳۳۴ ,۱.۰۳۰۰ ,۱.۰۱۷۲ ,۱.۰۱۵۳ ,۱.۰۱۰۴ ,۱.۰۱۱۰ ,۱.۰۰۸۶ ,۱.۰۱۶۱ ,۱.۰۳۰۴ ,۱.۰۳۲۵ ,۱.۰۲۴۸ ,۱.۰۴۵۷ ,۱.۰۴۷۵ ,۱.۰۶۴۱ ,۱.۰۸۳۳ ,۱.۱۳۸۶ ,۱.۱۴۵۳ ,۱.۱۴۰۲ ,۱.۱۲۱۸ ,۱.۱۴۹۰ ,۱.۱۴۱۷ ,۱.۱۲۹۶ ,۱.۱۳۰۵ ,۱.۱۳۴۴ ,۱.۱۳۶۷ ,۱.۱۱۸۵ ,۱.۰۹۴۰ ,۱.۰۸۹۴ ,۱.۰۹۰۶ ,۱.۰۹۱۳ ,۱.۰۹۵۰ ,۱.۰۹۶۱ ,۱.۱۰۸۵ ,۱.۱۰۷۸ ,۱.۱۴۰۸ ,۱.۱۴۳۲ ,۱.۱۳۸۸ ,۱.۱۱۶۲ ,۱.۱۲۵۰ ,۱.۱۳۷۵ ,۱.۱۳۲۸ ,۱.۰۷۲۳ ,۱.۰۷۹۸ ,۱.۰۴۶۴ ,۱.۰۵۲۴ ,۱.۰۴۸۰ ,۱.۰۳۹۲ ,۱.۰۷۰۲ ,۱.۰۶۵۸ ,۱.۰۵۵۱ ,۱.۰۵۴۵ ,۱.۰۴۹۶ ,۱.۰۵۶۷ ,۱.۰۴۷۱ ,۱.۰۵۷۴ ,۱.۰۷۲۱ ,۱.۰۷۰۰ ,۱.۰۶۴۷ ,۱.۰۵۰۴ ,۱.۰۵۷۴ ,۱.۰۳۸۶ ,۱.۰۲۳۲ ,۱.۰۳۴۶ ,۱.۰۳۶۰ ,۱.۰۴۸۲ ,۱.۰۷۰۵ ,۱.۰۷۳۷ ,۱.۰۷۸۰ ,۱.۱۱۷۰ ,۱.۱۰۹۴ ,۱.۱۰۰۷ ,۱.۱۲۲۰ ,۱.۱۲۰۳ ,۱.۱۱۵۲ ,۱.۱۰۹۱ ,۱.۰۹۸۷ ,۱.۰۹۱۵ ,۱.۰۸۹۲ ,۱.۰۸۱۳ ,۱.۰۹۰۱ ,۱.۰۹۳۳ ,۱.۱۰۳۵ ,۱.۱۱۳۴ ,۱.۱۳۲۷ ,۱.۱۳۵۱ ,۱.۱۶۹۴ ,۱.۱۳۳۳ ,۱.۱۶۱۱ ,۱.۱۷۱۲ ,۱.۱۷۴۰ ,۱.۱۷۰۳ ,۱.۱۷۱۸ ,۱.۱۶۵۶ ,۱.۱۸۴۴ ,۱.۲۳۳۸ ,۱.۲۱۲۴ ,۱.۲۲۷۱ ,۱.۲۲۸۳ ,۱.۲۳۳۳ ,۱.۲۳۶۱ ,۱.۲۳۶۸ ,۱.۲۱۲۲ ,۱.۱۹۲۹ ,۱.۱۹۲۴ ,۱.۲۰۴۹ ,۱.۲۴۵۷ ,۱.۲۱۹۶ ,۱.۲۱۰۰ ,۱.۲۰۰۳ ,۱.۱۹۴۰ ,۱.۲۱۴۴ ,۱.۱۹۴۳ ,۱.۲۰۲۰ ,۱.۱۹۰۶ ,۱.۱۸۵۷ ,۱.۱۷۶۷ ,۱.۱۸۹۵ ,۱.۱۸۴۴ ,۱.۱۸۷۶ ,۱.۱۸۱۷ ,۱.۲۰۶۸ ,۱.۱۹۳۴ ,۱.۱۹۵۸ ,۱.۱۸۹۴ ,۱.۱۷۳۸ ,۱.۱۶۵۰ ,۱.۱۴۴۰ ,۱.۱۳۵۷ ,۱.۱۵۱۸ ,۱.۱۴۹۰ ,۱.۱۵۴۵ ,۱.۱۵۶۵ ,۱.۱۵۶۲ ,۱.۱۵۲۶ ,۱.۱۴۴۸ ,۱.۱۴۹۶ ,۱.۱۶۱۹ ,۱.۱۵۰۲ ,۱.۱۳۰۲ ,۱.۱۱۴۹ ,۱.۱۱۱۱ ,۱.۱۴۵۸ ,۱.۱۱۶۳ ,۱.۰۹۷۳ ,۱.۱۳۰۳ ,۱.۱۲۸۱ ,۱.۱۴۷۳ ,۱.۱۴۸۳ ,۱.۱۸۲۷ ,۱.۱۷۱۴ ,۱.۱۶۴۰ ,۱.۱۶۴۳ ,۱.۱۸۶۶ ,۱.۱۶۴۱ ,۱.۱۵۴۱ ,۱.۱۴۴۰ ,۱.۱۳۵۵
$۸.۷۶ ۶۷۵.۶۷
میلیون دلار
۹۶.۴۹
میلیون دلار
۷۶.۹۰
میلیارد GLMR
-۱۵.۹۵% ۱۶.۰۴ ,۱۴.۵۳ ,۱۹.۵۰ ,۱۸.۴۳ ,۱۴.۹۸ ,۱۴.۳۴ ,۱۳.۹۰ ,۱۴.۹۳ ,۱۴.۴۸ ,۱۴.۰۹ ,۱۲.۵۷ ,۱۱.۹۴ ,۱۲.۴۳ ,۱۰.۱۵ ,۹.۸۳ ,۸.۹۸ ,۸.۹۱ ,۸.۴۹ ,۸.۹۳ ,۹.۴۱ ,۸.۸۷ ,۹.۰۰ ,۸.۶۵ ,۸.۶۹ ,۹.۳۰ ,۹.۲۰ ,۸.۹۷ ,۸.۸۳ ,۸.۶۱ ,۸.۸۳ ,۹.۱۸ ,۹.۳۰ ,۹.۰۷ ,۹.۰۷ ,۹.۱۵ ,۸.۹۵ ,۸.۶۹ ,۸.۶۱ ,۸.۶۲ ,۸.۸۶ ,۸.۸۶ ,۸.۸۸ ,۸.۷۱ ,۸.۸۴ ,۸.۸۹ ,۹.۰۵ ,۹.۰۶ ,۹.۰۸ ,۱۰.۸۲ ,۱۳.۰۳ ,۱۲.۵۴ ,۱۲.۶۰ ,۱۴.۱۷ ,۱۳.۷۵ ,۱۳.۵۱ ,۱۳.۴۱ ,۱۲.۷۸ ,۱۲.۸۶ ,۱۲.۳۶ ,۱۱.۶۵ ,۱۱.۹۹ ,۱۲.۱۴ ,۱۲.۲۵ ,۱۲.۵۰ ,۱۳.۰۶ ,۱۳.۵۰ ,۱۳.۲۴ ,۱۳.۳۰ ,۱۳.۰۲ ,۱۳.۳۳ ,۱۳.۴۲ ,۱۴.۳۴ ,۱۴.۹۲ ,۱۴.۳۱ ,۱۴.۵۷ ,۱۴.۲۱ ,۱۳.۶۴ ,۱۴.۰۵ ,۱۴.۴۵ ,۱۴.۱۱ ,۱۴.۱۸ ,۱۳.۶۱ ,۱۳.۶۲ ,۱۳.۳۶ ,۱۳.۰۸ ,۱۲.۸۵ ,۱۲.۹۸ ,۱۳.۱۸ ,۱۲.۹۷ ,۱۳.۲۰ ,۱۳.۸۵ ,۱۳.۸۹ ,۱۳.۵۷ ,۱۳.۷۳ ,۱۳.۷۵ ,۱۳.۷۹ ,۱۳.۰۷ ,۱۳.۳۴ ,۱۳.۲۱ ,۱۳.۰۵ ,۱۲.۸۹ ,۱۲.۷۶ ,۱۲.۹۹ ,۱۳.۱۳ ,۱۲.۸۲ ,۱۲.۸۳ ,۱۲.۷۹ ,۱۲.۶۴ ,۱۲.۶۵ ,۱۲.۶۱ ,۱۲.۶۳ ,۱۲.۱۹ ,۱۲.۰۸ ,۱۲.۰۴ ,۱۱.۹۳ ,۱۱.۹۰ ,۱۱.۵۸ ,۱۱.۶۴ ,۱۱.۵۷ ,۱۱.۸۳ ,۱۲.۲۱ ,۱۱.۸۷ ,۱۲.۱۱ ,۱۲.۰۸ ,۱۱.۸۱ ,۱۱.۶۶ ,۱۱.۷۱ ,۱۱.۳۵ ,۱۱.۴۷ ,۱۱.۱۳ ,۱۰.۸۶ ,۱۰.۷۰ ,۱۰.۶۷ ,۱۰.۶۴ ,۱۰.۰۸ ,۱۰.۰۷ ,۱۰.۱۱ ,۹.۹۹ ,۱۰.۲۲ ,۱۰.۸۰ ,۱۰.۴۹ ,۱۰.۴۱ ,۱۰.۲۰ ,۱۰.۱۷ ,۱۰.۴۰ ,۱۰.۳۸ ,۱۰.۳۲ ,۹.۹۶ ,۹.۸۴ ,۹.۷۳ ,۱۰.۰۷ ,۱۰.۱۵ ,۱۰.۴۰ ,۹.۹۹ ,۱۰.۱۰ ,۹.۹۸ ,۱۰.۱۱ ,۱۰.۱۸ ,۹.۹۵ ,۹.۷۵ ,۹.۷۹ ,۹.۷۷ ,۹.۸۷ ,۱۰.۱۳ ,۹.۹۲ ,۹.۵۵ ,۹.۲۵

ارزدیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یا رمز ارز (cryptocurrency) نوعی پول است که واحدهای آن با روش های رمزنگاری ایجاد شده است. تایید انتقال وجه و کارکرد آن هم مستقل از بانک مرکزی انجام می گیرد. ارزهای دیجیتال دو ویژگی مهم غیرمتمرکز بودن و شفافیت را دارا هستند و برای دستیابی به این ویژگی ها از بلاک چین استفاده می کنند.

پادکست آموزشی ارزدیجیتال

در این پادکست بشنوید که ارزهای دیجیتال چگونه کار میکنند و چه آینده ای دارند؟

غیر متمرکز بودن یعنی این ارزها توسط هیچ نهاد یا بانک واسطه ای کنترل نمی شوند. به همین دلیل انتقال ارزهای دیجیتال به افراد دیگر نیازی به استفاده از خدمات بانکی واسطه ای ندارد.

ایجاد رمز ارزها به روش های مختلفی اتفاق می افتد. برخی از رمز ارزها مانند بیت کوین با فرایندی به نام ماینینگ توسط ماینرها استخراج می شوند. در مورد برخی دیگر هم سکه های از قبل استخراج شده در شبکه ی توزیع قرار می گیرد.

ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری “دفتر کل توزیع شده” ساخته شده اند. یکی از محصولات این فناوری، بلاک چین است.به کار گیری بلاکچین موجب دستیابی به شفافیت می شود.

از چندین سال پیش تلاشهایی برای ایجاد ارزهای دیجیتال صورت گرفته بود. نیاز به ایجاد ارز دیجیتال از دو مشکل بزرگ اعتماد به شخص ثالث (واسطه) و دوبار خرج کردن پول شکل گرفت.

مشکل اعتماد به شخص ثالث به این معناست که شما برای انجام تراکنش های خود با ارزهای دیجیتال نیازی به یک واسطه بانکی نخواهید داشت.

مشکل دوبار خرج کردن هم با استفاده از ماهیت غیرمتمرکز و شفافیت ارزهای دیجیتال رفع شد. به این ترتیب که همه کاربران می توانند همه ی تراکنش ها را مشاهده کنند؛ بنابراین امکان تقلب و دوباره خرج کردن از بین می رود. با حل این مسئله نیاز به بانک ها برای تایید انتقال و نگهداری وجه هم رفع می شود.

اولین نمونه موفقیت آمیز ارزهای دیجیتال بیت کوین است که ایده آن در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت و در ۲۰۰۹ اولین بار استخراج شد.
با توجه به ویژگی های ارزهای دیجیتال به تدریج انواع مختلف آن ایجاد شد. از جمله اتریوم بر بستری برای توسعه برنامه‌های مختلف و اجرای قراردادهای هوشمند معرفی شد و ریپل بر تجدید ساختار ارتباطات بین بانکی و ارائه سیستم های پرداخت کم هزینه و پرسرعت متمرکز شد.
امروزه توکن های مختلفی بر بستر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم، ایاس و ترون ساخته شده اند و از بلاک چین برای ثبت تراکنش هایشان استفاده می کنند.

ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟

 برای جابجایی و تراکنش‌ها، ارزهای دیجیتال در شبکه بلاک چین، نیاز به الگوریتم اجماع دارند. و هر ارز دیجیتال از نوع خاصی از این الگوریتم پیروی می‌کند.

به عنوان مثال بیت کوین از الگوریتم اثبات کار برای انجام تراکنش‌های خود استفاده می‌کند.الگوریتم اجماع به صورت همتا به همتا کار می‌کند و واسطه را از بین می‌برد.

برای این که تراکنش‌ها به درستی انجام شوند نیاز به تایید دارند، کار تایید برای ارزهای دیجیتال مختلف بر اساس شبکه آن‌ها متفاوت است. برای بیت کوین تامین امنیت بر عهده نودها است.

تفاوت ارزهای دیجیتال با پول معمولی

یکی از ویژگی‌هایی که ارز دیجیتال را از پول معمولی متمایز می‌کند، غیر قابل برگشت بودن تراکنش‌ها است. و فقط در صورتی می‌توان پول را برگشت کرد که گیرنده پول را برگرداند. ولی اگر پول معمولی اشتباهی جابجا شود بانک می‌‌تواند پول را براحتی به حساب اصلی برگرداند.

دومین دلیل تفاوت آن‌ها ناشناس ماندن هویت آدرس‌های کیف پول است، در حالی که شماره حساب بانک هویت کامل دارنده حساب را نشان می‌دهد. آدرس کیف پول ارز دیجیتال از تعدادی حرف و عدد تشکیل شده است که شاید با بررسی تاریخچه تراکنش‌ها به هویت فرد اصلی رسید.

بیل گیتس می گوید:

 بیت کوین بهتر از ارز‌های سنتی است، زیرا شما مجبور نیستید که به صورت فیزیکی آن را حمل کنید و البته، برای معاملات بزرگ، پول فیزیکی بسیار آزاردهنده خواهد بود.

سومین ویژگی رمز ارزها،فرامرزی بودن آن‌هاست یعنی با ارزهای دیجیتال ارسال پول به نقاط مختلف دنیا در عرض چند دقیقه انجام میشود درحالی که با سیستم‌های فعلی چندین روز طول می کشد. ارزهای دیجیتال را می‌توان از هر نقطه‌ای در دنیا به نقطه دیگر فرستاد و محدودیت مرزی نمی شناسد.

چهارمین ویژگی امنیت ارزهای دیجیتال است. این امنیت در مبادلات درون شبکه‌ای توسط قدرت هش به اشتراک گذاشته شده توسط افراد تامین می‌شود. از طرفی سیستم رمزنگاری کلید عمومی و کلید خصوصی این امکان را به وجود می آورد که خودشان کنترل پول‌های دیجیتالشان را بر عهده بگیرند و شخص دیگری نتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

پنجمین ویژگی که باعث تمایز رمز ارزها از سایر پول‌‌های معمولی شده، انحصاری نبودن آن‌هاست. افراد برای اینکه بتوانند از شبکه‌های ارز دیجیتال مختلف استفاده کنند، نیازی ندارند از شخص یا گروه و سازمانی اجازه بگیرند. آن‌ها می‌توانند کل تاریخچه تراکنش‌ها را دانلود کرده و بدون نیاز به کسب اجازه اقدام به ارسال یا دریافت ارز دیجیتال کنند.

انواع ارز دیجیتال

رمز ارز ها به جز بیت کوین را به دو دسته آلت کوین‌ها و توکن‌ها تقسیم می کنند. آلت کوین‌ها هر کدام بلاک چین مخصوص خودشان را دارند. بخشی از کوین‌ها از کدهای اولیه بیت کوین ساخته شده‌اند و یا به اصطلاح فورکی از بیت کوین هستند. این‌ها با اعمال اصلاحات جزئی در متغیرهایی مانند تعداد سکه‌ها، الگوریتم استخراج، زمان ایجاد بلاک‌ها و غیره از بیت کوین به وجود آمده‌اند.

برخی کوین‌های دیگر هستند که شبکه خود را بدون استفاده از کدهای بیت کوین ساخته‌اند. این بلاک چین‌ها اغلب برای کاربردهای بیشتری به جز پول دیجیتال ایجاد شده‌اند مانند اتریوم و ریپل .

دسته دیگری از رمز ارز ها هستند که بر بستر یک پلتفرم مانند اتریوم یا ایاس ساخته می‌شوند که به این دسته توکن‌ها می گویند که بلاک چین جداگانه‌ای ندارند و از قدرت بلاک چین اصلی برای اجرای تراکنش‌های خود کمک می‌گیرند.

توکن‌ها طی عرضه اولیه سکه یا همان ICOها در ازای تامین سرمایه جمعی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شوند. توکن‌ها را نمی توان به چشم یک ارز دید و کاربردهای مخصوص خودشان را دارند.

علت محبوبیت ارزهای دیجیتال

از دلایل محبوبیت ارز های دیجیتال میتوان به بالا بودن میزان نوسان بازارشان و فناوری به کار گرفته شده در آنها و استفاده ی آنها در راستای آزادی خواهی اشاره نمود. دلیل نوسانات زیاد این بازار ، نوپا بودن آن است ، مقدار نوسان در حدی است که ممکن است در یک روز قیمت رمز ارزی صدها برابر بیشتر یا ده ها برابر کمتر شود.

برای جلوگیری از امکان تقلب در این فناوری از علم رمز نگاری که پایه ی آن ریاضیات است استفاده میشود و این تشویقی برای سیستم های پرداختی در جهت راستگویی میشود. افرادی که نسبت به سیستم های مالی و پرداخت سنتی بدبین بوده اند به دلیل جنبه ی آزادی خواهانه ی این فناوری و از بین بردن واسطه ها، به بازار ارزهای دیجیتال علاقه مند شده اند.

آینده ارز های دیجیتال

در طول هفته‌های اخیر ارزش بیت کوین اتریوم و سایر رمز ارزها، با نوسانات زیادی همراه بود.هر صعود شدید، با یک سقوط شدید دنبال شد و می‌توان گفت افزایش و کاهش‌های شدید، هرکدام تنها چند روز یا چند هفته دوام داشتند.

هیچ تاجر ریسک‌پذیری ، آن‌قدر باهوش نیست که روندهای آینده این بازار را ارزیابی کند.برخی از تحلیلگران معتقدند که دلال های ارزهای دیجیتال راه اشتباهی در پیش گرفته اند و ثروت خود را از دست خواهند داد.

پس باید در این سرمایه گذاری ها افق دیدی فراتر از نوسانات فعلی داشت و پیش بینی کرد که این ارزها در ۲۰ سال آینده چه جایگاهی خواهند داشت. اما چیزی که مشخص است این است که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال همیشه ریسک بسیار بالایی همراه خواهند داشت.

سوالات متداول ارزهای دیجیتال

چه فاکتورهایی تعیین کننده قیمت ارز دیجیتال هستند؟

عوامل فاندامنتال و بنیادی مثل نقشه راه، میزان عرضه و تقاضا ، تیم توسعه و لیست شدن در صرافی های مختلف می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر گذار باشد.

داده های قیمت ارزهای دیجیتال از کدام سایت ها دریافت می شود؟

معتبرترین داده قیمت های ارزدیجیتال از سایت های کوین مارکت کپ، کوین گکو و کوین ۳۶۰ دریافت می شود.
چگونه قیمت آینده ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

برای اینکار کافیست بعد از فراگیری کامل تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و بررسی شرایط بازار ارزهای دیجیتال حدود آینده قیمتی ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید.

‫5 نظر

  • سلام واسه هولدینگ ۶ ماه تا یکسال کدوم ارز ها رو پیشنهاد میکنید ؟

    • سلام برای هولدینگ بلند مدت فقط پنج ارز اول جدول قابل سرمایه گذاری هستن
      سایر آلت کوین ها تا شش ماه دیگه ممکنه اسمی هم ازشون وجود نداشته باشه.

  • لطفا بگید baby ilon چجوری بخرم؟ ممنون

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *