ایداس

ازدحام در شبکه EOS به دلیل ایردراپ ایداس

ازدحام در شبکه EOS به دلیل ایردراپ ایداس

درحال حاضر تنها هدف فعالیت شبکه EOS، توزیع کوین جدیدی به اسم ایداس (EIDOS) می‌باشد. این کوین هم اکنون به طور گسترده در صرافی ها معامله می‌شود و فرصت ایجاد درآمد تقریبا تضمین شده ای را از فروش خود ارائه می‌دهد.