ردیت

بیت کوینیست از مسافر زمان بیت کوین خبر بدی داد!

بیت کوینیست از مسافر زمان بیت کوین خبر بدی داد!

مسافر زمان بیت کوین را یادتان هست؟ وی بار دیگر با اطلاعات جدیدی برگشته که مربوط به آینده نیست. در جدیدترین اظهارنظر، این فرد اعتراف کرده که همه حرف‌هایش دروغ…