ZEC

تحلیل چهار آلتکوین

چهار  آلتکوین که وارد چرخه صعودی بعدی می شوند اکثر آلتکوین ها با توجه به جفت BTC  خود روند نزولی داشته اند. حرکت صعودی اخیر برخی ارزهای دیجیتال اصلی باعث…