مقایسه قیمت ارز های دیجیتال در صرافی های ایرانی

صرافی قیمت خرید بیت کوین قیمت فروش بیت کوین آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۵۰۲,۷۶۱,۰۵۷ تومان
۵۰۷,۳۲۷,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۵۰۱,۷۲۲,۴۰۰ تومان
۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسیر

۵۰۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

رمز ارز مارکت

۵۰۱,۶۹۷,۰۰۰ تومان
۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

والکس

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

ارزخانه

۵۰۳,۸۵۲,۶۵۵ تومان
۵۰۵,۳۶۴,۲۱۳ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

کوین نیک

۵۰۰,۵۵۰,۷۹۶ تومان
۵۰۵,۹۸۸,۲۸۵ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید اتریوم قیمت فروش اتریوم آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۱۵,۷۷۷,۰۱۳ تومان
۱۵,۸۹۷,۱۸۱ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۱۵,۷۸۸,۸۳۷ تومان
۱۵,۹۶۴,۲۶۸ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسیر

۱۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

رمز ارز مارکت

۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

والکس

۱۵,۸۵۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

ارزخانه

۱۵,۸۸۶,۴۴۱ تومان
۱۵,۹۸۱,۴۷۴ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

کوین نیک

۱۵,۷۲۳,۶۶۸ تومان
۱۵,۸۹۹,۷۸۴ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید ریپل قیمت فروش ریپل آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۱۶,۰۳۲ تومان
۱۶,۱۷۱ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۱۶,۰۵۴ تومان
۱۶,۲۳۳ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۱۶,۲۲۰ تومان
۱۶,۲۴۹ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسیر

۱۵,۹۵۵ تومان
۱۵,۹۴۹ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

ارزخانه

۱۶,۰۲۲ تومان
۱۶,۱۰۲ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید لایت کوین قیمت فروش لایت کوین آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۲,۲۷۳,۱۵۵ تومان
۲,۲۹۲,۷۶۲ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۲,۲۷۸,۷۵۸ تومان
۲,۳۰۴,۰۷۸ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۹۹ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

والکس

۲,۲۹۵,۰۰۱ تومان
۲,۳۲۹,۶۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

ارزخانه

۲,۲۷۶,۶۱۵ تومان
۲,۲۹۷,۱۸۷ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

کوین نیک

۲,۲۷۰,۶۴۱ تومان
۲,۲۹۴,۲۲۶ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید تتر قیمت فروش تتر آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۲۶,۰۲۸ تومان
۲۶,۱۷۴ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۲۶,۰۹۰ تومان
۲۶,۳۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۲۶,۱۰۱ تومان
۲۶,۱۰۴ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسیر

۲۶,۱۰۰ تومان
۲۶,۰۱۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

رمز ارز مارکت

۲۶,۱۰۱ تومان
۲۶,۱۱۴ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

والکس

۲۶,۱۰۰ تومان
۲۶,۱۷۶ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

ارزخانه

۲۶,۰۸۷ تومان
۲۶,۳۲۲ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

کوین نیک

۲۵,۹۱۵ تومان
۲۶,۲۶۸ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید بایننس کوین قیمت فروش بایننس کوین آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۷۸۸,۵۴۴ تومان
۷۹۴,۵۵۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۷۸۹,۴۴۵ تومان
۸۰۰,۶۳۲ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۷۹۱,۰۰۹ تومان
۸۰۴,۱۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

ارزخانه

۷۸۵,۹۹۶ تومان
۸۰۱,۸۷۵ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
`
صرافی قیمت خرید بیت کوین کش قیمت فروش بیت کوین کش آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۷,۴۴۹,۱۲۳ تومان
۷,۵۲۰,۸۸۷ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۷,۴۶۲,۹۸۵ تومان
۷,۵۴۵,۹۰۷ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۷,۴۶۴,۰۰۱ تومان
۷,۵۴۷,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسیر

۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۵,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

والکس

۷,۵۲۳,۰۰۰ تومان
۷,۵۷۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

ارزخانه

۷,۴۴۸,۴۱۰ تومان
۷,۶۷۲,۹۸۵ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

کوین نیک

۷,۳۴۵,۷۷۲ تومان
۷,۶۱۶,۵۸۹ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی