مقایسه قیمت ارز های دیجیتال در صرافی های ایرانی

صرافی قیمت خرید بیت کوین قیمت فروش بیت کوین آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۲۹۴,۳۰۴,۲۱۴ تومان
۲۹۵,۳۶۰,۱۲۸ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۲۹۴,۴۱۰,۹۵۸ تومان
۲۹۸,۵۸۶,۹۹۹ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹۴,۹۸۵,۴۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسیر

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید اتریوم قیمت فروش اتریوم آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۱۰,۲۶۴,۷۳۹ تومان
۱۰,۳۰۱,۵۶۷ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۱۰,۲۵۸,۰۵۸ تومان
۱۰,۴۱۴,۱۱۳ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۱۰,۲۲۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۸۱,۸۹۹ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسیر

۱۰,۳۵۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید ریپل قیمت فروش ریپل آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۶,۶۹۴ تومان
۶,۷۱۸ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۶,۶۹۰ تومان
۶,۷۹۱ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۶,۷۰۸ تومان
۶,۷۱۲ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسیر

۶,۷۲۶ تومان
۶,۷۲۶ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید لایت کوین قیمت فروش لایت کوین آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۱,۲۹۶,۰۰۳ تومان
۱,۳۰۰,۶۵۳ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۱,۲۹۵,۱۵۹ تومان
۱,۳۱۴,۸۶۲ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۹۹,۵۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید تتر قیمت فروش تتر آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۲۶,۸۸۶ تومان
۲۶,۹۲۳ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۲۶,۸۹۱ تومان
۲۷,۱۹۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۲۶,۸۵۱ تومان
۲۶,۸۸۳ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسیر

۲۷,۲۸۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
صرافی قیمت خرید بایننس کوین قیمت فروش بایننس کوین آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۷۳۰,۷۲۶ تومان
۷۳۴,۰۸۱ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۷۳۰,۲۵۳ تومان
۷۴۸,۷۸۷ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۷۲۸,۴۰۰ تومان
۷۳۳,۳۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی
`
صرافی قیمت خرید بیت کوین کش قیمت فروش بیت کوین کش آخرین بروزرسانی نوع صرافی

رمزینکس

۶,۲۹۶,۹۲۸ تومان
۶,۳۳۸,۵۰۴ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسکوینو

۶,۳۰۲,۰۷۲ تومان
۶,۳۹۷,۹۴۵ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

نوبیتکس

۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۳۱۹,۹۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی

اکسیر

۶,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان
چند لحظه پیش
بازار معاملاتی