مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی

در این صفحه شما با مقایسه قیمت خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف میتوانید بهترین موقعیت های خرید و فروش و آربیتراژ را پیدا کنید. همچنین قیمت خرید کمتر و قیمت فروش بالاتر میتواند یک مزیت برای انتخاب بهترین صرافی ارزدیجیتال تلقی شود.

پخش ویدیو

موقعیت استفاده از آربیتراژ

بیت کوین
تتر
اتریوم
دوج
ریپل
ترون
لایت کوین
کاردانو
استلار
بایننس کوین
بیت کوین کش
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳,۹۹۰,۳۰۹,۴۶۶
۳,۹۹۰,۳۰۹,۴۶۶
رمزینکس
۳,۹۸۹,۹۹۹,۷۹۸
۳,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
نوبیتکس
۳,۹۵۴,۸۹۹,۸۹۸
۳,۹۴۱,۰۹۴,۶۳۹
bitimenبیت ایمن
۴,۰۰۴,۱۰۸,۷۹۴
۳,۹۸۴,۷۰۰,۳۱۸
salamcryptoسلام کریپتو
۴,۰۱۰,۳۱۷,۵۷۹
۳,۹۴۶,۳۸۴,۵۲۸
bitpinبیت پین
۳,۹۷۶,۳۲۴,۶۲۵
۳,۹۹۲,۳۲۳,۸۳۸
bitmitبیت ‌میت
۳,۹۲۳,۹۸۰,۸۰۲
۴,۰۰۳,۳۹۶,۴۰۸
bittestanبیتستان
۴,۰۰۶,۶۷۱,۹۱۱
۳,۹۶۲,۴۵۵,۶۶۸
رمزکس
۴,۴۴۷,۸۴۶,۱۱۳
۴,۲۹۲,۱۷۶,۶۵۲
آریومکس
۳,۹۸۹,۸۱۷,۱۲۱
۳,۹۴۷,۹۲۲,۳۸۶
hamtapayهمتاپی
۳,۹۸۲,۰۹۷,۱۲۹
۳,۹۸۲,۰۹۷,۱۲۹
dollarkadehدلارکده
۴,۰۰۹,۳۰۲,۶۸۳
۳,۹۳۴,۴۵۶,۵۶۰
pingiپینگی
۳,۹۷۱,۰۱۹,۰۵۲
۳,۹۶۳,۰۷۹,۱۲۰
iranicardایرانیکارت
۳,۹۸۰,۴۶۹,۸۷۰
۳,۹۸۰,۴۶۹,۸۷۰
sanacashسانا کش
۴,۰۲۲,۶۷۲,۰۰۰
۳,۹۴۵,۴۴۳,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۳,۹۹۸,۴۰۲,۱۹۹
۴,۰۱۶,۸۶۲,۸۱۵
coininnoکوینینو
۳,۹۶۲,۳۹۲,۲۹۳
۴,۰۰۸,۱۱۷,۲۷۱
توایکس
۴,۰۱۱,۰۸۶,۶۴۰
۳,۹۵۴,۳۰۸,۲۵۴
poolenoپول نو
۳,۹۸۷,۲۷۱,۷۸۰
۳,۹۴۴,۱۱۰,۱۸۲
tetherlandتترلند
۴,۰۰۰,۱۳۱,۲۲۵
۴,۰۰۰,۱۳۱,۲۲۵
arzinjaارزینجا
۴,۰۲۲,۴۲۰,۰۰۰
۳,۹۴۴,۰۵۰,۰۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۵۸,۷۹۸
۵۸,۷۹۸
رمزینکس
۵۸,۵۶۱
۵۸,۵۰۰
نوبیتکس
۵۸,۳۹۵
۵۸,۳۶۰
bitimenبیت ایمن
۵۸,۵۱۷
۵۸,۴۴۰
salamcryptoسلام کریپتو
۵۸,۷۰۷
۵۷,۸۲۸
bitpinبیت پین
۵۸,۶۱۲
۵۸,۶۷۳
bitmitبیت ‌میت
۵۷,۶۹۷
۵۸,۸۶۵
bittestanبیتستان
۵۸,۹۰۰
۵۸,۲۵۰
رمزکس
۷۰,۴۶۴
۶۸,۴۱۹
آریومکس
۵۸,۹۹۰
۵۸,۵۲۲
hamtapayهمتاپی
۵۸,۵۳۵
۵۸,۵۳۵
dollarkadehدلارکده
۵۸,۹۲۴
۵۸,۰۲۴
pingiپینگی
۵۸,۳۸۶
۵۸,۲۴۶
iranicardایرانیکارت
۵۸,۵۰۰
۵۸,۵۰۰
sanacashسانا کش
۵۸,۹۰۰
۵۸,۱۰۰
فرهاد اکسچنج
۵۸,۴۹۰
۵۸,۷۰۰
coininnoکوینینو
۵۸,۲۵۶
۵۸,۴۷۲
توایکس
۵۸,۸۰۰
۵۸,۲۰۰
poolenoپول نو
۵۸,۵۰۰
۵۸,۰۰۰
tetherlandتترلند
۵۸,۷۵۰
۵۸,۷۵۰
arzinjaارزینجا
۵۸,۹۰۰
۵۸,۱۰۰
asretetherعصر تتر
۵۸,۲۳۸
۵۸,۹۸۸
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲۲۲,۰۰۰,۰۴۹
۲۲۲,۰۰۰,۰۴۹
رمزینکس
۲۲۱,۸۰۶,۴۹۴
۲۲۱,۰۰۷,۸۱۵
نوبیتکس
۲۲۰,۸۹۴,۹۶۶
۲۱۹,۶۰۰,۱۶۰
bitimenبیت ایمن
۲۲۱,۸۰۱,۹۳۱
۲۲۱,۱۸۹,۲۳۷
salamcryptoسلام کریپتو
۲۲۲,۹۱۱,۱۱۰
۲۱۹,۳۵۷,۴۲۹
bitpinبیت پین
۲۲۱,۲۵۱,۳۶۷
۲۲۲,۷۱۲,۰۱۵
bitmitبیت ‌میت
۲۱۸,۳۹۷,۱۷۲
۲۲۲,۸۱۷,۴۷۱
bittestanبیتستان
۲۲۳,۰۴۴,۲۸۷
۲۲۰,۵۸۲,۸۴۸
رمزکس
۲۰۸,۴۳۴,۵۴۳
۲۰۱,۱۳۹,۵۷۶
آریومکس
۲۲۲,۴۵۱,۳۷۳
۲۱۹,۰۷۴,۳۷۰
hamtapayهمتاپی
۲۲۱,۷۶۵,۰۲۱
۲۲۱,۷۶۵,۰۲۱
pingiپینگی
۲۲۱,۴۵۳,۱۱۰
۲۲۰,۲۳۷,۸۷۷
iranicardایرانیکارت
۲۲۱,۴۲۲,۵۰۰
۲۲۱,۴۲۲,۵۰۰
sanacashسانا کش
۲۲۳,۸۲۴,۰۰۰
۲۱۹,۵۲۶,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۲۲۱,۵۴۵,۴۷۳
۲۲۳,۴۶۴,۳۸۹
coininnoکوینینو
۲۲۲,۹۹۲,۲۱۰
۲۲۳,۹۲۱,۱۰۵
توایکس
۲۲۳,۲۰۰,۴۸۹
۲۲۰,۰۴۱,۰۰۶
poolenoپول نو
۲۲۱,۸۳۵,۹۰۱
۲۱۹,۴۳۴,۵۶۲
tetherlandتترلند
۲۲۲,۵۷۴,۳۷۵
۲۲۲,۵۷۴,۳۷۵
arzinjaارزینجا
۲۲۳,۷۷۴,۰۰۰
۲۱۹,۴۱۴,۰۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۹,۷۱۶
۹,۷۱۶
رمزینکس
۹,۶۴۷
۹,۶۱۴
نوبیتکس
۹,۶۳۵
۹,۶۲۵
bitimenبیت ایمن
۹,۶۹۶
۹,۶۲۴
salamcryptoسلام کریپتو
۹,۷۱۹
۹,۵۶۴
bitmitبیت ‌میت
۹,۵۱۲
۹,۷۰۵
bittestanبیتستان
۹,۷۰۸
۹,۶۰۱
رمزکس
۱۰,۵۴۷
۱۰,۰۲۸
آریومکس
۹,۷۱۳
۹,۵۳۳
dollarkadehدلارکده
۹,۷۱۱
۹,۵۳۰
pingiپینگی
۹,۶۴۸
۹,۵۷۳
iranicardایرانیکارت
۹,۶۴۳
۹,۶۴۳
sanacashسانا کش
۹,۷۷۸
۹,۵۳۲
فرهاد اکسچنج
۹,۶۴۷
۹,۷۴۰
coininnoکوینینو
۹,۵۶۸
۹,۶۴۴
توایکس
۹,۷۱۴
۹,۵۷۶
poolenoپول نو
۹,۶۷۹
۹,۵۳۹
tetherlandتترلند
۹,۶۹۳
۹,۶۹۳
arzinjaارزینجا
۹,۷۹۲
۹,۵۰۵
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳۰,۸۴۴
۳۰,۸۴۴
رمزینکس
۳۰,۹۴۴
۳۰,۶۳۳
نوبیتکس
۳۰,۶۴۵
۳۰,۶۲۰
bitimenبیت ایمن
۳۰,۹۲۹
۳۰,۷۰۰
salamcryptoسلام کریپتو
۳۰,۹۹۴
۳۰,۵۰۰
bitpinبیت پین
۳۰,۷۹۵
۳۰,۹۲۶
bitmitبیت ‌میت
۳۰,۳۹۷
۳۱,۰۱۲
bittestanبیتستان
۳۱,۰۱۷
۳۰,۶۷۴
رمزکس
۳۳,۵۹۳
۳۱,۹۴۰
آریومکس
۳۱,۱۱۴
۳۰,۳۶۴
hamtapayهمتاپی
۳۰,۸۰۰
۳۰,۸۰۰
pingiپینگی
۳۰,۸۱۹
۳۰,۶۲۹
iranicardایرانیکارت
۳۰,۷۸۹
۳۰,۷۸۹
sanacashسانا کش
۳۱,۲۱۷
۳۰,۴۳۳
فرهاد اکسچنج
۳۰,۷۹۵
۳۱,۰۸۴
coininnoکوینینو
۳۰,۶۰۵
۳۰,۸۶۵
توایکس
۳۱,۰۲۶
۳۰,۵۸۷
poolenoپول نو
۳۰,۸۴۰
۳۰,۴۹۷
tetherlandتترلند
۳۰,۹۵۰
۳۰,۹۵۰
arzinjaارزینجا
۳۱,۲۷۶
۳۰,۳۵۶
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۶,۵۷۴
۶,۵۷۴
رمزینکس
۶,۵۳۳
۶,۵۱۰
نوبیتکس
۶,۵۱۴
۶,۴۹۰
bitimenبیت ایمن
۶,۵۳۸
۶,۴۸۲
salamcryptoسلام کریپتو
۶,۵۵۷
۶,۴۵۳
bitmitبیت ‌میت
۶,۴۳۳
۶,۵۶۹
bittestanبیتستان
۶,۵۶۶
۶,۴۹۳
رمزکس
۷,۷۹۲
۷,۴۰۹
آریومکس
۶,۵۶۳
۶,۴۳۷
hamtapayهمتاپی
۶,۵۲۰
۶,۵۲۰
dollarkadehدلارکده
۶,۵۶۶
۶,۴۴۴
pingiپینگی
۶,۵۱۹
۶,۴۸۱
iranicardایرانیکارت
۶,۵۲۴
۶,۵۲۴
sanacashسانا کش
۶,۶۰۷
۶,۴۴۰
coininnoکوینینو
۶,۴۷۴
۶,۵۰۲
توایکس
۶,۵۶۸
۶,۴۷۵
poolenoپول نو
۶,۵۳۷
۶,۴۶۴
tetherlandتترلند
۶,۵۵۳
۶,۵۵۳
arzinjaارزینجا
۶,۶۱۹
۶,۴۲۵
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۴,۹۰۵,۸۸۰
۴,۹۰۵,۸۸۰
رمزینکس
۴,۹۰۸,۱۷۳
۴,۸۷۵,۲۸۷
نوبیتکس
۴,۸۹۵,۰۰۰
۴,۸۸۲,۱۹۰
bitimenبیت ایمن
۴,۹۲۴,۱۷۸
۴,۸۸۴,۷۷۷
salamcryptoسلام کریپتو
۴,۹۳۲,۴۸۱
۴,۸۵۳,۸۴۷
bitmitبیت ‌میت
۴,۸۳۲,۴۸۷
۴,۹۳۰,۵۷۶
bittestanبیتستان
۴,۹۳۴,۰۵۳
۴,۸۷۹,۶۰۳
رمزکس
۵,۳۵۵,۲۷۵
۵,۰۹۱,۸۴۹
آریومکس
۴,۹۲۵,۶۸۰
۴,۸۴۴,۰۲۳
hamtapayهمتاپی
۴,۹۰۱,۴۶۹
۴,۹۰۱,۴۶۹
dollarkadehدلارکده
۴,۹۳۳,۱۱۷
۴,۸۴۱,۰۲۵
pingiپینگی
۴,۸۹۵,۵۲۷
۴,۸۶۶,۱۸۳
iranicardایرانیکارت
۴,۹۰۰,۵۴۵
۴,۹۰۰,۵۴۵
sanacashسانا کش
۴,۹۶۸,۰۰۰
۴,۸۴۲,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۴,۹۱۸,۱۱۵
۴,۹۴۰,۸۰۱
coininnoکوینینو
۴,۸۲۱,۳۳۰
۴,۸۷۷,۵۵۳
توایکس
۴,۹۳۴,۳۴۹
۴,۸۶۴,۵۰۱
poolenoپول نو
۴,۹۰۵,۲۵۴
۴,۸۵۰,۷۰۰
tetherlandتترلند
۴,۹۲۲,۶۶۳
۴,۹۲۲,۶۶۳
arzinjaارزینجا
۴,۹۵۹,۳۲۰
۴,۸۴۲,۷۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲۶,۶۶۷
۲۶,۶۶۷
رمزینکس
۲۶,۵۶۸
۲۶,۴۴۶
bitimenبیت ایمن
۲۶,۶۵۲
۲۶,۴۱۸
salamcryptoسلام کریپتو
۲۶,۷۰۰
۲۶,۲۷۵
bitmitبیت ‌میت
۲۶,۱۶۶
۲۶,۷۰۱
bittestanبیتستان
۲۶,۷۲۳
۲۶,۴۲۸
رمزکس
۳۱,۵۲۰
۲۹,۹۶۹
آریومکس
۲۶,۷۲۹
۲۶,۱۷۸
hamtapayهمتاپی
۲۶,۵۴۷
۲۶,۵۴۷
pingiپینگی
۲۶,۵۱۰
۲۶,۳۴۵
iranicardایرانیکارت
۲۶,۵۲۴
۲۶,۵۲۴
sanacashسانا کش
۲۶,۸۹۲
۲۶,۲۱۷
coininnoکوینینو
۲۶,۲۷۹
۲۶,۶۵۷
توایکس
۲۶,۷۱۹
۲۶,۳۴۰
poolenoپول نو
۲۶,۵۶۲
۲۶,۲۶۶
tetherlandتترلند
۲۶,۶۴۹
۲۶,۶۴۹
arzinjaارزینجا
۲۶,۹۳۰
۲۶,۱۳۷
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۶,۲۵۶
۶,۲۵۶
رمزینکس
۶,۴۰۰
۶,۲۱۲
نوبیتکس
۶,۲۷۷
۶,۲۴۵
bitimenبیت ایمن
۶,۳۰۴
۶,۲۵۴
salamcryptoسلام کریپتو
۶,۳۲۳
۶,۲۲۲
bitmitبیت ‌میت
۶,۱۴۰
۶,۳۹۷
bittestanبیتستان
۶,۳۳۸
۶,۲۶۸
رمزکس
۷,۳۹۳
۷,۰۳۰
آریومکس
۶,۳۲۹
۶,۲۲۰
pingiپینگی
۶,۲۸۹
۶,۲۳۹
iranicardایرانیکارت
۶,۲۸۶
۶,۲۸۶
sanacashسانا کش
۶,۳۶۷
۶,۲۰۶
فرهاد اکسچنج
۶,۲۹۵
۶,۳۴۵
coininnoکوینینو
۶,۲۵۵
۶,۲۸۹
توایکس
۶,۳۲۸
۶,۲۳۸
poolenoپول نو
۶,۳۰۳
۶,۲۰۹
tetherlandتترلند
۶,۳۱۲
۶,۳۱۲
arzinjaارزینجا
۶,۳۸۲
۶,۱۹۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۳۴,۹۵۲,۰۵۶
۳۴,۹۵۲,۰۵۶
رمزینکس
۳۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۴,۸۲۷,۹۱۰
نوبیتکس
۳۴,۹۰۰,۰۰۰
۳۴,۸۱۵,۰۰۰
bitimenبیت ایمن
۳۵,۰۸۶,۳۱۵
۳۴,۸۲۱,۱۴۹
salamcryptoسلام کریپتو
۳۵,۱۵۹,۷۴۰
۳۴,۵۹۹,۲۱۹
bitmitبیت ‌میت
۳۴,۴۵۰,۰۷۵
۳۵,۱۴۷,۳۰۱
bittestanبیتستان
۳۵,۱۷۵,۰۸۰
۳۴,۷۸۶,۹۰۰
رمزکس
۳۸,۹۸۵,۶۶۷
۳۷,۰۶۷,۹۶۱
آریومکس
۳۴,۹۷۶,۵۱۴
۳۴,۶۶۳,۸۱۴
hamtapayهمتاپی
۳۴,۹۵۳,۱۵۳
۳۴,۹۵۳,۱۵۳
pingiپینگی
۳۴,۹۳۵,۶۱۸
۳۴,۷۲۶,۵۷۳
iranicardایرانیکارت
۳۴,۹۱۹,۲۳۵
۳۴,۹۱۹,۲۳۵
sanacashسانا کش
۳۵,۴۰۳,۰۰۰
۳۴,۵۱۴,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۳۴,۹۴۶,۲۶۴
۳۵,۲۵۱,۸۶۸
coininnoکوینینو
۳۴,۸۴۹,۲۲۱
۳۵,۳۴۱,۷۳۸
توایکس
۳۵,۱۸۵,۵۹۰
۳۴,۶۸۷,۵۲۵
poolenoپول نو
۳۴,۹۸۳,۸۲۵
۳۴,۶۰۵,۱۳۰
tetherlandتترلند
۳۵,۰۹۲,۵۵۰
۳۵,۰۹۲,۵۵۰
arzinjaارزینجا
۳۵,۲۹۸,۳۰۰
۳۴,۶۰۴,۸۰۰
صرافی
قیمت فروش
قیمت خرید
والکس
۲۷,۴۶۹,۶۶۳
۲۷,۴۶۹,۶۶۳
رمزینکس
۲۷,۵۴۱,۷۱۴
۲۷,۰۹۹,۷۵۷
نوبیتکس
۲۷,۳۴۹,۹۹۹
۲۷,۲۰۰,۰۰۰
bitimenبیت ایمن
۲۷,۵۶۰,۱۲۸
۲۷,۳۲۴,۰۰۲
salamcryptoسلام کریپتو
۲۷,۶۱۸,۳۶۷
۲۷,۱۷۸,۰۷۱
bitpinبیت پین
۲۷,۴۰۰,۰۰۱
۲۷,۵۹۱,۷۲۳
bitmitبیت ‌میت
۲۶,۷۴۶,۵۴۷
۲۷,۸۴۳,۸۴۳
bittestanبیتستان
۲۷,۵۸۸,۷۶۰
۲۷,۲۸۴,۳۰۰
رمزکس
۳۳,۱۷۳,۰۷۷
۳۱,۵۴۱,۲۹۲
آریومکس
۲۷,۴۷۰,۵۷۳
۲۷,۱۹۶,۸۵۱
hamtapayهمتاپی
۲۷,۴۱۸,۹۶۳
۲۷,۴۱۸,۹۶۳
pingiپینگی
۲۷,۳۷۱,۲۴۹
۲۷,۲۰۲,۸۶۴
iranicardایرانیکارت
۲۷,۳۹۴,۳۸۰
۲۷,۳۹۴,۳۸۰
sanacashسانا کش
۲۷,۷۴۱,۰۰۰
۲۷,۰۴۵,۰۰۰
فرهاد اکسچنج
۲۷,۵۲۳,۹۱۴
۲۷,۶۵۰,۲۹۴
coininnoکوینینو
۲۷,۳۳۴,۵۶۱
۲۷,۴۸۲,۴۴۸
توایکس
۲۷,۵۹۳,۴۶۸
۲۷,۲۰۲,۸۷۳
poolenoپول نو
۲۷,۴۴۹,۵۱۰
۲۷,۱۴۴,۲۲۵
tetherlandتترلند
۲۷,۵۴۲,۰۰۰
۲۷,۵۴۲,۰۰۰
arzinjaارزینجا
۲۷,۶۹۵,۲۰۰
۲۷,۱۴۹,۸۰۰

چرا مقایسه قیمت بین صرافی های ارزدیجیتال؟

با توجه به محدود سازی کاربران ایرانی توسط صرافی های خارجی اخیراً استقبال کاربران از صرافی های ایرانی افزایش پیدا کرده. به دلیل عدم قانون شفاف در خصوص بیت کوین، هر کدام از صرافی های ایرانی میتوانند محدودیت ها و قوانین خاص خودشان را وضع کنند. تا جایی که حتی بعضی از صرافی ها مقدار زیادی قیمت ارزهای دیجیتال را بنا به سودشان دستکاری میکنند. این قیمت میتواند در بازه های زمانی مختلف بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی ارز های دیجیتال باشد. در نتیجه پیدا کردن بهترین صرافی ایرانی کار بسیار سختی است.

 از کجا بفهمیم که قیمت هر ارز قیمت واقعی آن ارز است؟

شما میتوانید با کمک سرویس قیمت ارزهای دیجیتال، واقعی ترین قیمت بین المللی ارزهای دیجیتال را که اکثر صرافی های آنلاین معتبر مثل بایننس، کوین بیس و کوینکس و کوکوین از آن استفاده میکنند به دست آورید. سپس این قیمت ها را با قیمت درج شده در این سرویس مقایسه نمایید.

سرویس مقایسه قیمت صرافی های ارزدیجیتال چه کاربردی دارد؟

شما می توانید موقع خرید ارزهای دیجیتال پایین ترین قیمت خرید از صرافی ها را پیدا کنید و موقع فروش به صرافی که بالاترین قیمت فروش را در میان رقبا دارد بفروشید. حتی  می توانید برای کسب درامد از روش آربیتراژ یا استفاده از اختلاف قیمت بین صرافی ها استفاده کنید. برای این منظور باید در صرافی های مختلف حساب داشته باشید و حسابتان را احراز هویت کنید. پس از آن میتوانید به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک دارایی در یک بازار خریداری شده و در بازار دیگر با قیمت بالاتر فروخته می‌شود و دلیل آن هم تفاوت قیمتی این دو است. با وجود این توضیح، مفهوم آربیتراژ ارزهای دیجیتال یا کریپتو آربیتراژ نیز کاملاً مشخص است. در این روش از ارزهای دیجیتال برای معامله‌گری استفاده می‌شود. مبنای این روش استفاده از تفاوت قیمتی بین ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف است.

 

برای مثال در صرافی کوینکس قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار است اما در صرافی بایننس با قیمت ۹۸۰۰ دلار معامله می‌شود. استفاده از این تفاوت قیمت کلید ورود به معامله‌های آربیتراژگری است. کاربر می‌تواند در این شرایط در بایننس بیت کوین خریداری کند، آن را به کوینکس منتقل کند و بفروشد و در این میان ۲۰۰ دلار سود کسب کند.

برای اطلاعات بیشتر توصیه میشود مقاله آربیتراژ چیست را مطالعه نمایید.

سلب مسئولیت

این صفحه برای مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی های ایرانی طراحی شده است و میهن سیگنال هیچ گونه مسئولیتی در قبال عملکرد و سرویس دهی صرافی های لیست شده ندارد. بررسی اعتبار و کیفیت خدمات دهی صرافی ها به عهده کاربر می باشد. لازم به ذکر است کاربران میتوانند در صورت مشاهده تخلف صرافی ها با ارائه مستندات، گزارش خود را برای میهن سیگنال از طریق صفحه درباره ما ارسال نمایند.

درخواست اضافه شدن به این صفحه

اگر میخواهید صرافی خود را به لیست بالا اضافه کنید میتوانید از اینجا با ما تماس بگیرید.

نمایش بیشتر
دوره آموزشی کار با صرافی های خارجی
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال
با توجه به جزئیات زیاد معاملات در صرافی های خارجی و سردرگمی تازه واردان در یک دوره آموزشی کاملا رایگان، ۰ تا ۱۰۰ معامله گری در صرافی بایننس و کوکوین را آموزش می دهیم. در این دوره فرامی گیرید چگونه درصرافی های خارجی حساب بازکنید، حسابتان را شارژ کرده و به معامله گری ارزهای دیجیتال بپردازید.
دوره آموزشی 0 تا 100 ارزهای دیجیتال