ورود
حجم بازار: ۲.۲۷۷ تریلیون دلار
:دامیننس
BTC : ۳۸.۱۳%
ETH : ۲۰.۱۶%
BNB : ۳.۹۷%
حجم کل معاملات روزانه:
قیمت ارزها
نمای بازار ارزهای دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نام ارز قیمت حجم بازار معاملات روزانه عرضه در گردش تغییرات روزانه نمودار هفتگی
$۴۸,۵۶۴.۰۰ ۹۱۴.۱۴
میلیارد دلار
۶۳.۲۴
میلیارد دلار
۱۸.۸۹
میلیارد BTC
-۱۳.۷۱% ۵۴۶۶۲.۵۵ ,۵۴۸۷۷.۲۸ ,۵۵۲۲۵.۹۴ ,۵۴۸۷۲.۴۱ ,۵۵۰۳۴.۳۲ ,۵۵۱۳۷.۸۲ ,۵۴۹۲۹.۷۴ ,۵۵۱۲۰.۱۴ ,۵۵۰۴۲.۳۲ ,۵۴۳۰۲.۵۳ ,۵۴۶۷۳.۳۶ ,۵۵۰۱۷.۸۶ ,۵۴۷۰۶.۴۶ ,۵۴۹۱۳.۷۹ ,۵۴۲۸۹.۲۸ ,۵۴۳۵۱.۴۱ ,۵۴۱۴۷.۳۶ ,۵۴۰۳۰.۲۳ ,۵۴۳۶۰.۷۹ ,۵۴۶۱۵.۱۰ ,۵۴۶۱۸.۳۵ ,۵۴۳۵۸.۱۹ ,۵۴۳۵۱.۳۸ ,۵۵۰۷۵.۷۵ ,۵۴۵۳۸.۷۶ ,۵۴۴۴۳.۹۵ ,۵۴۲۸۰.۳۶ ,۵۴۳۶۹.۱۵ ,۵۴۵۳۹.۱۸ ,۵۴۱۵۷.۲۳ ,۵۳۹۱۷.۳۱ ,۵۴۱۲۵.۶۳ ,۵۴۸۱۳.۳۵ ,۵۴۹۵۶.۸۴ ,۵۶۳۰۳.۹۷ ,۵۶۲۶۲.۵۵ ,۵۷۲۳۷.۶۶ ,۵۷۶۷۲.۴۰ ,۵۷۶۴۴.۹۵ ,۵۷۴۲۸.۲۹ ,۵۷۳۴۲.۵۰ ,۵۷۴۰۶.۱۱ ,۵۷۴۳۱.۵۵ ,۵۷۴۶۰.۹۹ ,۵۷۵۸۷.۴۱ ,۵۷۳۰۰.۱۲ ,۵۶۶۳۹.۶۷ ,۵۷۲۰۲.۴۷ ,۵۷۰۰۶.۷۸ ,۵۶۹۷۷.۹۰ ,۵۷۴۴۹.۱۰ ,۵۶۹۶۳.۹۶ ,۵۷۱۴۸.۶۳ ,۵۷۴۶۶.۵۵ ,۵۸۶۶۱.۳۹ ,۵۸۷۷۸.۰۹ ,۵۷۹۲۲.۴۴ ,۵۸۲۳۸.۰۱ ,۵۸۲۹۸.۷۴ ,۵۸۱۳۲.۱۱ ,۵۷۸۴۸.۷۷ ,۵۷۶۷۳.۰۲ ,۵۷۲۶۴.۷۶ ,۵۷۳۸۳.۹۹ ,۵۶۹۱۴.۹۳ ,۵۷۰۸۵.۷۶ ,۵۶۴۵۴.۰۴ ,۵۶۵۴۲.۰۴ ,۵۶۵۲۳.۲۶ ,۵۷۰۸۷.۵۳ ,۵۶۷۴۳.۳۵ ,۵۷۲۴۵.۴۹ ,۵۷۸۰۳.۹۹ ,۵۸۰۰۴.۵۶ ,۵۸۲۸۷.۴۸ ,۵۸۲۴۵.۰۲ ,۵۸۰۳۷.۰۷ ,۵۶۹۰۰.۶۶ ,۵۷۵۶۱.۱۹ ,۵۸۱۶۸.۸۳ ,۵۷۵۷۱.۷۳ ,۵۷۴۷۷.۶۸ ,۵۷۱۴۰.۳۰ ,۵۷۲۸۴.۸۰ ,۵۷۰۱۱.۲۸ ,۵۷۶۶۷.۲۷ ,۵۷۱۲۲.۶۶ ,۵۷۴۸۳.۸۲ ,۵۷۳۶۵.۳۴ ,۵۷۱۵۳.۸۱ ,۵۶۸۲۵.۲۱ ,۵۷۰۳۴.۲۶ ,۵۷۲۳۱.۷۴ ,۵۶۷۴۹.۱۰ ,۵۷۱۰۹.۲۷ ,۵۶۹۹۲.۳۰ ,۵۷۰۷۲.۳۶ ,۵۷۰۹۷.۰۰ ,۵۷۸۷۹.۶۷ ,۵۸۵۳۳.۷۴ ,۵۸۶۱۲.۹۲ ,۵۸۵۶۶.۵۷ ,۵۸۳۲۷.۴۲ ,۵۷۵۱۶.۵۹ ,۵۷۶۰۶.۴۳ ,۵۶۹۷۳.۰۷ ,۵۷۰۶۸.۰۶ ,۵۷۱۲۴.۸۷ ,۵۷۱۶۹.۳۷ ,۵۶۹۱۶.۵۵ ,۵۷۲۱۴.۰۸ ,۵۷۰۰۴.۲۲ ,۵۶۳۶۷.۴۳ ,۵۶۵۲۲.۴۴ ,۵۶۹۲۲.۷۶ ,۵۶۵۷۱.۴۶ ,۵۶۸۸۸.۶۸ ,۵۷۰۶۷.۴۷ ,۵۶۷۰۹.۰۸ ,۵۶۵۵۷.۲۵ ,۵۶۴۳۲.۷۲ ,۵۶۵۰۳.۱۹ ,۵۶۳۱۳.۹۳ ,۵۷۲۲۴.۴۸ ,۵۶۵۴۷.۴۸ ,۵۶۲۲۵.۰۸ ,۵۶۵۹۶.۳۳ ,۵۶۸۵۵.۲۵ ,۵۶۶۷۲.۲۶ ,۵۷۰۶۱.۱۷ ,۵۶۹۲۳.۱۱ ,۵۶۹۰۲.۲۵ ,۵۶۵۰۸.۲۷ ,۵۶۶۶۷.۵۴ ,۵۶۶۰۵.۵۰ ,۵۶۳۰۵.۸۱ ,۵۶۴۶۵.۷۶ ,۵۶۶۰۶.۰۳ ,۵۶۹۵۴.۴۸ ,۵۶۹۰۸.۳۵ ,۵۶۷۶۴.۳۷ ,۵۶۵۸۸.۱۶ ,۵۶۸۳۰.۳۱ ,۵۶۸۳۶.۲۹ ,۵۷۰۰۶.۹۶ ,۵۶۸۴۱.۷۷ ,۵۷۰۶۰.۸۳ ,۵۶۳۱۳.۶۴ ,۵۵۹۵۸.۲۴ ,۵۵۱۵۸.۱۲ ,۵۴۹۹۴.۳۹ ,۵۵۰۰۴.۳۲ ,۵۴۰۰۱.۸۵ ,۵۳۴۴۸.۷۲ ,۵۳۸۲۴.۵۱ ,۵۳۴۸۳.۴۰ ,۵۳۷۸۵.۹۷ ,۵۳۲۷۰.۹۸ ,۵۳۰۶۱.۴۳ ,۵۳۲۱۲.۱۸ ,۵۲۴۲۶.۱۲ ,۵۰۱۱۶.۵۲ ,۴۷۶۱۲.۸۶ ,۴۷۷۶۸.۳۲ ,۴۷۱۴۷.۳۷ ,۴۷۸۳۱.۰۲ ,۴۷۶۰۹.۹۳ ,۴۷۴۸۷.۴۳
$۴,۰۶۵.۷۱ ۴۸۱.۷۴
میلیارد دلار
۴۷.۵۸
میلیارد دلار
۱۱۸.۶۰
میلیارد ETH
-۱۰.۰۸% ۴۱۲۷.۶۷ ,۴۱۴۰.۲۹ ,۴۱۶۰.۱۸ ,۴۱۲۹.۱۱ ,۴۱۴۷.۹۱ ,۴۱۵۵.۲۰ ,۴۱۴۲.۰۸ ,۴۱۴۹.۶۰ ,۴۱۳۵.۴۲ ,۴۰۶۲.۴۲ ,۴۰۸۵.۱۶ ,۴۱۲۵.۳۹ ,۴۰۸۴.۰۹ ,۴۰۸۲.۹۱ ,۴۰۴۵.۳۷ ,۴۰۴۲.۳۶ ,۴۰۳۳.۸۵ ,۴۰۲۹.۱۸ ,۴۰۵۱.۰۶ ,۴۰۷۶.۴۷ ,۴۰۷۷.۲۵ ,۴۰۶۲.۳۹ ,۴۰۶۷.۸۱ ,۴۱۲۹.۴۷ ,۴۱۰۱.۷۱ ,۴۱۰۳.۷۵ ,۴۰۷۸.۹۵ ,۴۰۸۵.۵۹ ,۴۰۹۶.۸۶ ,۴۰۶۹.۱۰ ,۴۰۴۴.۳۸ ,۴۰۴۲.۸۰ ,۴۱۱۷.۶۵ ,۴۱۴۳.۹۹ ,۴۲۴۶.۱۲ ,۴۲۴۶.۳۲ ,۴۲۹۰.۰۹ ,۴۳۳۸.۳۳ ,۴۳۳۸.۹۲ ,۴۳۲۳.۳۹ ,۴۳۰۷.۵۷ ,۴۳۳۹.۲۲ ,۴۳۳۲.۶۱ ,۴۳۳۹.۶۰ ,۴۳۴۸.۴۰ ,۴۳۲۵.۴۱ ,۴۲۷۹.۱۸ ,۴۳۲۶.۷۳ ,۴۳۰۸.۱۱ ,۴۳۱۲.۳۵ ,۴۳۶۱.۴۰ ,۴۳۱۷.۳۷ ,۴۳۳۳.۴۱ ,۴۳۹۳.۴۲ ,۴۴۴۵.۲۹ ,۴۴۴۱.۰۶ ,۴۳۸۵.۵۹ ,۴۴۲۵.۱۵ ,۴۴۴۸.۷۸ ,۴۴۴۹.۴۳ ,۴۴۴۴.۵۳ ,۴۴۵۶.۶۷ ,۴۴۶۴.۹۲ ,۴۴۷۳.۵۹ ,۴۴۲۴.۹۹ ,۴۴۳۸.۱۰ ,۴۳۹۷.۰۷ ,۴۴۰۸.۱۹ ,۴۴۰۱.۷۲ ,۴۴۵۰.۵۲ ,۴۴۳۵.۰۷ ,۴۴۸۷.۳۸ ,۴۵۸۴.۹۵ ,۴۶۰۶.۴۴ ,۴۶۳۹.۲۳ ,۴۶۸۳.۷۰ ,۴۶۴۹.۵۸ ,۴۵۸۵.۸۱ ,۴۶۱۴.۵۰ ,۴۶۷۳.۵۹ ,۴۶۵۳.۲۲ ,۴۶۴۸.۱۹ ,۴۶۲۴.۸۶ ,۴۶۵۵.۳۸ ,۴۶۳۷.۱۲ ,۴۷۲۲.۹۶ ,۴۷۰۲.۶۵ ,۴۷۴۵.۷۲ ,۴۷۴۵.۱۸ ,۴۷۳۲.۱۹ ,۴۷۱۸.۹۴ ,۴۷۳۹.۷۴ ,۴۷۷۰.۳۱ ,۴۶۸۷.۵۹ ,۴۷۴۱.۸۹ ,۴۷۱۹.۲۱ ,۴۶۹۳.۵۰ ,۴۶۷۵.۷۰ ,۴۷۰۴.۱۵ ,۴۷۴۷.۲۹ ,۴۷۳۵.۷۵ ,۴۷۰۵.۸۴ ,۴۶۹۱.۷۸ ,۴۶۶۲.۲۸ ,۴۶۶۰.۵۵ ,۴۵۹۶.۵۳ ,۴۵۷۲.۳۲ ,۴۵۷۰.۳۴ ,۴۵۸۶.۳۸ ,۴۵۶۴.۴۶ ,۴۶۰۳.۳۸ ,۴۵۹۱.۰۶ ,۴۵۱۲.۳۱ ,۴۵۱۴.۷۰ ,۴۵۳۷.۳۲ ,۴۵۲۱.۵۰ ,۴۵۶۹.۵۴ ,۴۵۹۴.۶۱ ,۴۵۷۳.۵۸ ,۴۵۶۷.۰۰ ,۴۵۴۰.۴۲ ,۴۵۴۳.۸۳ ,۴۵۲۵.۰۳ ,۴۵۹۹.۶۰ ,۴۵۳۸.۸۸ ,۴۴۸۲.۸۹ ,۴۵۰۵.۷۷ ,۴۴۷۱.۰۵ ,۴۴۸۸.۷۴ ,۴۵۳۵.۴۳ ,۴۵۵۲.۷۰ ,۴۵۵۱.۴۴ ,۴۵۱۹.۴۴ ,۴۵۳۵.۹۵ ,۴۵۲۲.۴۲ ,۴۴۸۸.۷۹ ,۴۵۰۹.۴۷ ,۴۵۳۸.۵۲ ,۴۵۷۰.۳۵ ,۴۵۸۵.۲۷ ,۴۵۶۱.۹۸ ,۴۵۶۱.۴۲ ,۴۵۷۷.۸۵ ,۴۵۸۳.۳۱ ,۴۶۱۹.۱۲ ,۴۵۹۵.۰۰ ,۴۶۰۴.۶۲ ,۴۵۳۴.۱۳ ,۴۴۸۵.۱۶ ,۴۳۶۴.۴۳ ,۴۳۵۹.۲۶ ,۴۳۲۸.۴۴ ,۴۲۳۱.۲۳ ,۴۲۰۴.۰۲ ,۴۲۳۷.۰۹ ,۴۲۱۹.۹۶ ,۴۲۴۰.۱۶ ,۴۱۷۰.۵۰ ,۴۱۷۹.۶۹ ,۴۱۷۲.۴۴ ,۴۰۹۶.۶۶ ,۳۹۸۳.۰۴ ,۳۸۲۸.۱۴ ,۳۹۱۴.۰۷ ,۳۸۷۱.۶۷ ,۳۹۶۳.۸۳ ,۳۹۳۶.۹۶ ,۳۹۲۴.۳۰
$۵۶۵.۳۰ ۹۴.۸۲
میلیارد دلار
۴.۵۴
میلیارد دلار
۱۶۸.۱۴
میلیارد BNB
-۷.۷۲% ۵۹۹.۲۹ ,۶۰۳.۸۷ ,۶۱۲.۵۵ ,۶۰۶.۹۷ ,۶۱۰.۳۴ ,۶۱۳.۹۶ ,۶۱۸.۵۰ ,۶۱۷.۴۲ ,۶۱۲.۹۶ ,۶۰۲.۷۷ ,۶۰۳.۷۵ ,۶۰۷.۷۵ ,۵۹۸.۰۷ ,۶۰۱.۰۷ ,۵۸۹.۷۱ ,۵۸۱.۴۴ ,۵۷۸.۱۰ ,۵۷۷.۲۰ ,۵۸۳.۸۶ ,۵۸۷.۳۷ ,۵۹۲.۴۲ ,۵۸۷.۹۲ ,۵۹۵.۴۵ ,۶۰۱.۶۶ ,۵۹۸.۶۸ ,۵۹۷.۰۸ ,۵۹۵.۳۹ ,۵۹۳.۸۷ ,۵۹۴.۴۷ ,۵۸۷.۹۵ ,۵۸۱.۵۸ ,۵۸۴.۲۷ ,۵۹۱.۴۱ ,۵۹۴.۳۳ ,۶۰۷.۱۳ ,۶۰۴.۲۰ ,۶۱۱.۴۵ ,۶۱۳.۳۸ ,۶۱۲.۵۳ ,۶۱۰.۱۰ ,۶۰۴.۵۵ ,۶۰۹.۳۷ ,۶۰۸.۷۹ ,۶۱۰.۸۷ ,۶۱۷.۹۸ ,۶۱۲.۱۳ ,۶۰۴.۲۸ ,۶۰۹.۲۹ ,۶۱۱.۶۶ ,۶۱۴.۲۴ ,۶۲۳.۶۵ ,۶۱۷.۵۷ ,۶۱۶.۸۴ ,۶۲۱.۹۰ ,۶۲۵.۶۳ ,۶۲۵.۱۰ ,۶۱۷.۸۲ ,۶۲۰.۶۶ ,۶۲۴.۰۲ ,۶۲۱.۷۴ ,۶۲۴.۰۶ ,۶۲۸.۳۳ ,۶۲۴.۱۸ ,۶۲۴.۱۹ ,۶۱۷.۶۳ ,۶۱۶.۴۳ ,۶۱۰.۶۳ ,۶۱۲.۶۲ ,۶۱۲.۳۲ ,۶۱۷.۷۷ ,۶۱۱.۵۶ ,۶۱۹.۰۶ ,۶۲۶.۸۹ ,۶۲۵.۹۸ ,۶۲۵.۹۴ ,۶۲۸.۵۱ ,۶۲۶.۱۲ ,۶۱۷.۶۹ ,۶۲۳.۰۲ ,۶۲۶.۳۸ ,۶۲۱.۹۴ ,۶۲۱.۵۹ ,۶۱۹.۹۴ ,۶۲۵.۹۳ ,۶۲۴.۰۵ ,۶۲۹.۲۸ ,۶۲۶.۰۸ ,۶۳۳.۸۶ ,۶۳۲.۶۴ ,۶۲۹.۸۷ ,۶۲۹.۹۷ ,۶۲۹.۴۷ ,۶۳۳.۳۰ ,۶۳۲.۴۴ ,۶۴۱.۸۷ ,۶۴۲.۳۳ ,۶۴۱.۵۲ ,۶۳۸.۳۸ ,۶۴۵.۲۴ ,۶۴۷.۹۷ ,۶۴۶.۷۷ ,۶۴۲.۷۰ ,۶۴۰.۸۳ ,۶۳۴.۸۲ ,۶۳۷.۸۶ ,۶۲۷.۸۸ ,۶۲۱.۵۰ ,۶۲۳.۳۳ ,۶۲۷.۵۳ ,۶۲۱.۴۶ ,۶۲۷.۰۸ ,۶۲۲.۹۵ ,۶۱۱.۸۳ ,۶۱۶.۴۵ ,۶۲۰.۵۷ ,۶۱۷.۹۳ ,۶۲۶.۶۲ ,۶۲۲.۸۲ ,۶۲۱.۰۸ ,۶۲۰.۸۹ ,۶۲۰.۹۴ ,۶۲۴.۰۰ ,۶۲۰.۳۳ ,۶۲۷.۳۰ ,۶۲۲.۰۶ ,۶۱۶.۹۹ ,۶۱۹.۰۱ ,۶۱۹.۰۷ ,۶۱۷.۹۸ ,۶۲۲.۲۲ ,۶۲۴.۶۸ ,۶۲۴.۴۰ ,۶۲۰.۵۱ ,۶۱۷.۹۱ ,۶۱۴.۲۵ ,۶۱۰.۴۶ ,۶۱۳.۵۹ ,۶۱۶.۶۷ ,۶۱۸.۶۷ ,۶۱۹.۵۷ ,۶۱۹.۹۶ ,۶۲۰.۲۱ ,۶۲۱.۰۸ ,۶۲۲.۳۱ ,۶۲۴.۱۸ ,۶۲۵.۱۸ ,۶۲۲.۷۵ ,۶۱۵.۹۳ ,۶۰۷.۸۳ ,۵۹۸.۶۲ ,۶۰۲.۱۳ ,۶۰۱.۹۶ ,۵۸۹.۵۱ ,۵۸۹.۲۲ ,۵۹۸.۲۱ ,۵۹۲.۸۳ ,۵۹۶.۴۰ ,۵۸۳.۸۷ ,۵۸۴.۳۲ ,۵۸۶.۲۹ ,۵۷۷.۶۰ ,۵۴۴.۴۲ ,۵۳۰.۲۸ ,۵۴۱.۰۹ ,۵۳۳.۱۵ ,۵۴۳.۵۵ ,۵۴۱.۱۸ ,۵۳۷.۹۱
$۱.۰۰ ۷۵.۴۵
میلیارد دلار
۱۲۶.۶۰
میلیارد دلار
۷۵.۱۳
میلیون USDT
۰.۲۸% ۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۸۷۶۳۸۴ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۴۷۳۰۹۶ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۹۹۸۱۸۹ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۸۰ ,۰.۹۹۹۸۸۲۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۱۶۸ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۰۷۹۲۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۹۹۰۵۶۱ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۴۴۹۸۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۲۵۷۲۵۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۹۱۵۲۶ ,۰.۹۹۹۴۸۵۲۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۵۱۷۶۰۱ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۲۸ ,۰.۹۹۹۹۸۳۹۹ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۵۸۹۹۳۱ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۶۶۲۲۷ ,۰.۹۹۹۶۷۱۲۵ ,۰.۹۹۸۵۵۸۱۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۴۳۶۶۲۹ ,۰.۹۹۶۸۹۹۲۵ ,۰.۹۹۶۸۴۲۰۹ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۹۸۰۸۰۶ ,۰.۹۹۴۷۰۳۹۸ ,۰.۹۹۹۰۵۳۹۹ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۳۵ ,۰.۹۹۸۹۰۲۶۱ ,۰.۹۹۹۴۳۹۰۴ ,۰.۹۹۸۸۸۸۲۸ ,۰.۹۹۹۶۹۴۶۷ ,۰.۹۹۸۴۹۵۷۰ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۰۱۸۳۵ ,۰.۹۹۹۵۹۴۹۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۳۴۵۳۵۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۳۷۲۹۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۱۲۴۵۲ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۸۳۹۷۴۰ ,۰.۹۹۹۳۵۹۶۳ ,۰.۹۹۷۰۶۱۶۱ ,۱.۰۰۲۸ ,۰.۹۹۹۵۴۹۰۴ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۸۷۴۲۶ ,۰.۹۹۹۶۹۱۷۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۸۹۹۹۷۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۹۹۹۰۸ ,۰.۹۹۹۲۵۷۹۵ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۸۹۲۶۶۴ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۵۴۵۰۸ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۸۵۵۲۶۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۷۷۴۳۳۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۸۷۸۸۹۷ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۹۶۰۸۸۷ ,۰.۹۹۸۳۶۷۰۲ ,۰.۹۹۴۰۹۷۶۵ ,۰.۹۹۷۹۶۲۲۳ ,۰.۹۹۸۷۱۷۱۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۷۵۷۴۷ ,۰.۹۹۶۳۶۶۰۸ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۶۶۳۷۶۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۷۴۲۰۴۸۲ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۹۱۵۵۹۷ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۲۳
$۲۰۵.۷۸ ۶۲.۶۲
میلیارد دلار
۶.۴۲
میلیارد دلار
۳۰۵.۶۴
میلیارد SOL
-۱۰.۰۰% ۱۹۶.۴۴ ,۱۹۷.۸۷ ,۱۹۸.۵۳ ,۱۹۶.۸۱ ,۱۹۷.۱۲ ,۱۹۷.۶۳ ,۱۹۸.۱۳ ,۱۹۷.۰۶ ,۱۹۶.۸۰ ,۱۹۳.۰۹ ,۱۹۴.۲۷ ,۱۹۵.۲۴ ,۱۹۲.۵۵ ,۱۹۱.۱۲ ,۱۸۷.۲۰ ,۱۸۷.۲۰ ,۱۸۶.۷۳ ,۱۸۶.۹۹ ,۱۸۹.۱۸ ,۱۸۹.۷۲ ,۱۸۹.۳۸ ,۱۸۸.۹۶ ,۱۸۹.۳۵ ,۱۹۱.۱۵ ,۱۸۹.۸۷ ,۱۹۰.۶۴ ,۱۸۹.۶۳ ,۱۸۹.۳۰ ,۱۸۹.۷۴ ,۱۸۶.۹۸ ,۱۸۵.۶۳ ,۱۸۵.۳۹ ,۱۸۹.۳۳ ,۱۹۲.۱۵ ,۱۹۸.۶۸ ,۱۹۷.۱۳ ,۲۰۰.۴۶ ,۲۰۲.۰۷ ,۲۰۱.۶۹ ,۲۰۱.۱۷ ,۲۰۰.۹۶ ,۲۰۲.۳۵ ,۲۰۳.۱۱ ,۲۰۵.۳۸ ,۲۰۳.۸۸ ,۲۰۳.۳۷ ,۲۰۲.۱۰ ,۲۰۴.۸۶ ,۲۰۳.۹۸ ,۲۰۳.۹۸ ,۲۰۹.۵۵ ,۲۰۶.۵۷ ,۲۰۵.۷۷ ,۲۰۹.۷۵ ,۲۱۰.۹۱ ,۲۱۰.۵۳ ,۲۰۶.۳۷ ,۲۰۶.۹۷ ,۲۰۷.۰۱ ,۲۰۵.۴۸ ,۲۰۴.۳۵ ,۲۰۴.۵۱ ,۲۰۴.۹۹ ,۲۰۴.۴۴ ,۲۰۳.۰۶ ,۲۰۳.۶۷ ,۲۰۲.۲۲ ,۲۰۳.۱۲ ,۲۰۱.۹۴ ,۲۰۲.۴۶ ,۲۰۱.۶۸ ,۲۰۳.۳۵ ,۲۰۷.۶۲ ,۲۱۴.۳۵ ,۲۱۴.۳۴ ,۲۱۴.۳۸ ,۲۱۲.۹۱ ,۲۱۰.۷۹ ,۲۱۳.۰۲ ,۲۱۵.۵۱ ,۲۱۴.۱۶ ,۲۱۲.۹۹ ,۲۱۲.۷۹ ,۲۱۰.۸۱ ,۲۰۸.۷۱ ,۲۱۱.۴۹ ,۲۱۱.۰۱ ,۲۱۴.۴۰ ,۲۱۴.۲۹ ,۲۱۵.۲۲ ,۲۱۶.۳۵ ,۲۱۷.۸۵ ,۲۱۸.۸۷ ,۲۱۶.۶۴ ,۲۲۲.۲۰ ,۲۲۳.۳۳ ,۲۲۲.۲۶ ,۲۲۱.۸۷ ,۲۲۴.۴۲ ,۲۲۸.۰۸ ,۲۲۹.۷۲ ,۲۲۷.۴۱ ,۲۲۷.۵۱ ,۲۲۶.۴۸ ,۲۳۰.۴۲ ,۲۲۶.۱۵ ,۲۲۳.۷۶ ,۲۲۴.۷۱ ,۲۲۹.۴۵ ,۲۲۷.۳۰ ,۲۳۴.۱۴ ,۲۲۷.۳۸ ,۲۲۴.۰۴ ,۲۲۵.۶۸ ,۲۲۴.۰۶ ,۲۲۲.۴۲ ,۲۲۳.۷۸ ,۲۲۸.۴۹ ,۲۲۶.۹۴ ,۲۲۷.۷۵ ,۲۲۷.۵۲ ,۲۲۵.۴۸ ,۲۲۳.۰۰ ,۲۲۸.۰۰ ,۲۲۸.۷۷ ,۲۲۷.۴۳ ,۲۳۰.۹۱ ,۲۳۴.۴۵ ,۲۳۴.۵۸ ,۲۳۸.۴۸ ,۲۴۱.۶۹ ,۲۳۷.۹۳ ,۲۳۲.۵۷ ,۲۳۱.۸۷ ,۲۳۰.۷۷ ,۲۲۷.۳۸ ,۲۲۹.۶۱ ,۲۳۰.۶۵ ,۲۳۱.۴۸ ,۲۳۵.۰۶ ,۲۳۲.۶۵ ,۲۳۰.۹۸ ,۲۳۳.۸۲ ,۲۳۶.۳۱ ,۲۳۷.۸۵ ,۲۳۶.۵۱ ,۲۳۷.۰۵ ,۲۳۱.۴۴ ,۲۲۳.۸۵ ,۲۲۰.۳۸ ,۲۱۹.۹۷ ,۲۱۷.۶۷ ,۲۱۱.۵۹ ,۲۱۴.۱۶ ,۲۱۶.۷۱ ,۲۱۱.۸۰ ,۲۱۲.۱۳ ,۲۰۳.۷۹ ,۲۰۴.۱۱ ,۲۰۴.۸۸ ,۲۰۰.۶۸ ,۱۹۲.۴۹ ,۱۹۰.۷۳ ,۱۹۱.۹۲ ,۱۹۰.۴۸ ,۱۹۳.۴۹ ,۱۹۲.۶۳ ,۱۹۳.۱۷
$۱.۴۱ ۴۴.۹۸
میلیارد دلار
۳.۹۴
میلیارد دلار
۳۲.۰۷
میلیون ADA
-۱۳.۸۲% ۱.۵۵۸۴ ,۱.۵۷۷۷ ,۱.۵۶۶۳ ,۱.۵۷۳۸ ,۱.۵۷۴۰ ,۱.۵۷۴۴ ,۱.۵۷۳۸ ,۱.۵۶۹۵ ,۱.۵۴۴۲ ,۱.۵۵۲۲ ,۱.۵۵۶۹ ,۱.۵۳۹۶ ,۱.۵۴۰۳ ,۱.۵۱۰۶ ,۱.۵۰۲۲ ,۱.۴۹۱۴ ,۱.۴۸۸۶ ,۱.۴۹۶۶ ,۱.۵۰۶۱ ,۱.۵۱۳۷ ,۱.۵۰۵۲ ,۱.۵۰۳۳ ,۱.۵۲۱۹ ,۱.۵۱۶۹ ,۱.۵۱۰۱ ,۱.۵۰۱۵ ,۱.۵۰۱۶ ,۱.۵۰۳۹ ,۱.۴۸۷۴ ,۱.۴۷۴۷ ,۱.۴۵۴۷ ,۱.۴۸۴۵ ,۱.۵۱۳۰ ,۱.۵۸۱۰ ,۱.۵۵۹۳ ,۱.۵۹۲۶ ,۱.۵۹۶۶ ,۱.۶۰۳۸ ,۱.۵۹۲۲ ,۱.۵۹۰۴ ,۱.۵۹۰۷ ,۱.۵۸۶۸ ,۱.۵۸۶۴ ,۱.۵۸۷۶ ,۱.۵۷۷۱ ,۱.۵۵۹۹ ,۱.۵۷۲۹ ,۱.۵۶۷۴ ,۱.۵۶۴۲ ,۱.۵۸۸۵ ,۱.۵۶۸۲ ,۱.۵۶۵۲ ,۱.۵۹۳۹ ,۱.۶۲۴۰ ,۱.۶۲۲۴ ,۱.۵۹۳۰ ,۱.۶۰۹۱ ,۱.۶۱۳۳ ,۱.۶۰۹۰ ,۱.۶۰۳۴ ,۱.۶۰۸۱ ,۱.۵۹۹۷ ,۱.۵۹۵۵ ,۱.۵۷۸۶ ,۱.۵۸۱۸ ,۱.۵۶۵۲ ,۱.۵۶۴۵ ,۱.۵۵۹۹ ,۱.۵۷۱۹ ,۱.۵۶۹۰ ,۱.۵۷۶۵ ,۱.۵۹۱۷ ,۱.۵۹۷۵ ,۱.۶۰۰۶ ,۱.۶۰۱۵ ,۱.۵۹۳۶ ,۱.۵۶۵۴ ,۱.۵۷۷۱ ,۱.۵۹۵۵ ,۱.۵۷۱۵ ,۱.۵۶۳۹ ,۱.۵۶۴۶ ,۱.۵۶۲۷ ,۱.۵۵۴۰ ,۱.۵۷۴۲ ,۱.۵۶۵۳ ,۱.۵۷۷۳ ,۱.۵۸۰۷ ,۱.۵۷۳۱ ,۱.۵۷۱۴ ,۱.۵۸۲۱ ,۱.۶۰۱۴ ,۱.۵۷۳۰ ,۱.۵۹۶۹ ,۱.۵۸۵۱ ,۱.۵۸۹۱ ,۱.۵۸۳۱ ,۱.۶۰۲۷ ,۱.۶۰۵۲ ,۱.۶۰۱۹ ,۱.۶۰۲۶ ,۱.۵۹۴۰ ,۱.۵۷۸۵ ,۱.۵۸۰۷ ,۱.۵۵۷۹ ,۱.۵۵۱۱ ,۱.۵۴۲۶ ,۱.۵۴۷۷ ,۱.۵۳۹۸ ,۱.۵۴۸۹ ,۱.۵۵۰۱ ,۱.۵۳۸۱ ,۱.۵۳۱۸ ,۱.۵۴۴۶ ,۱.۵۳۷۰ ,۱.۵۴۶۵ ,۱.۵۵۲۶ ,۱.۵۷۵۲ ,۱.۵۸۳۷ ,۱.۶۳۷۵ ,۱.۷۲۸۴ ,۱.۶۹۴۴ ,۱.۷۰۰۷ ,۱.۶۹۶۵ ,۱.۷۰۱۵ ,۱.۷۲۱۱ ,۱.۷۴۱۶ ,۱.۷۲۷۳ ,۱.۷۲۶۶ ,۱.۷۰۸۵ ,۱.۷۲۲۵ ,۱.۷۱۴۲ ,۱.۶۸۶۰ ,۱.۶۸۸۵ ,۱.۶۶۵۳ ,۱.۶۸۴۴ ,۱.۶۸۱۰ ,۱.۶۹۱۵ ,۱.۶۶۵۸ ,۱.۶۵۳۲ ,۱.۶۶۳۳ ,۱.۶۶۸۹ ,۱.۶۶۰۳ ,۱.۶۶۷۳ ,۱.۶۴۹۹ ,۱.۶۵۸۳ ,۱.۶۲۸۴ ,۱.۶۱۴۰ ,۱.۵۹۲۱ ,۱.۶۰۱۳ ,۱.۵۹۷۰ ,۱.۵۶۲۴ ,۱.۵۷۲۸ ,۱.۵۸۱۰ ,۱.۵۵۹۸ ,۱.۵۶۲۶ ,۱.۵۱۴۶ ,۱.۵۲۲۷ ,۱.۵۲۶۲ ,۱.۵۰۲۴ ,۱.۴۳۵۹ ,۱.۳۲۶۵ ,۱.۳۲۱۹ ,۱.۳۳۰۷ ,۱.۳۶۹۵ ,۱.۳۵۹۸ ,۱.۳۶۲۹
$۱.۰۰ ۳۹.۷۶
میلیارد دلار
۹.۰۰
میلیارد دلار
۳۹.۷۳
میلیون USDC
۰.۲۲% ۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۸۸۵۱۴۵ ,۱.۰۰۱۵ ,۰.۹۹۹۲۷۱۳۴ ,۰.۹۹۸۷۴۰۵۹ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۵۲۹۹۴۶ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۹۷۳۶۸۹ ,۰.۹۹۹۳۰۶۷۵ ,۰.۹۹۹۶۶۳۵۷ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۴۶۸۸۰ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۴۸۷۱۶ ,۰.۹۹۹۴۶۳۸۴ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۴۴۵۶۹ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۷۹۵۲۶ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۳۸ ,۰.۹۹۸۷۵۸۱۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۸۹۴۵۱۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۸۷۱۶۷۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۴۵۰۳۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۶۷۸۴۰۵ ,۰.۹۹۹۴۶۸۸۳ ,۰.۹۹۹۳۵۲۶۷ ,۰.۹۹۹۱۴۶۶۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۷۱۴۱۶۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۵۰ ,۰.۹۹۹۱۲۷۴۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۶۶۷۰۰۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۰۶۰۲۹ ,۰.۹۹۹۶۳۷۲۴ ,۰.۹۹۹۲۰۹۱۰ ,۰.۹۹۷۷۹۲۵۹ ,۰.۹۹۹۳۹۹۳۶ ,۰.۹۹۸۹۲۳۹۰ ,۰.۹۹۶۱۷۱۲۵ ,۰.۹۹۹۰۴۳۷۲ ,۰.۹۹۶۶۱۵۱۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۴۰ ,۰.۹۹۹۲۷۲۵۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۰۱۵۱۸۷ ,۰.۹۹۵۷۹۴۹۸ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۱۵۶۵۱ ,۰.۹۹۹۰۶۳۹۴ ,۰.۹۹۹۳۳۵۴۸ ,۰.۹۹۷۷۶۵۸۰ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۵۱۱۵۵ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۹۷۱۹۵ ,۰.۹۹۹۰۹۷۵۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۵۱۶۷۵۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۱۹۱۶۹ ,۰.۹۹۸۷۱۰۴۷ ,۱.۰۰۴۰ ,۰.۹۹۹۴۶۱۳۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۶۹۸۶۲۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۷۲۹۶۷۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۷۷۵۱۵۱ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۴۸۰۳۸ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۹۳۰۴۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۳۶۱۸۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۸۸۴۶۷۲ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۷۶۹۳۰ ,۰.۹۹۹۳۲۱۹۷ ,۰.۹۹۹۴۱۸۸۴ ,۰.۹۹۹۲۶۴۶۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۹۴۹۸۲۴ ,۰.۹۹۹۴۴۲۱۰ ,۰.۹۹۹۹۰۲۴۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۸۵۶۴۰۴ ,۰.۹۹۹۸۲۷۱۶ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۱۸۴۷۴ ,۰.۹۹۹۱۰۷۶۲ ,۰.۹۹۹۹۳۶۲۵ ,۰.۹۹۸۵۵۹۳۸ ,۰.۹۹۹۰۴۵۹۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۸۲۱۷۳ ,۰.۹۹۹۸۲۱۳۱ ,۰.۹۹۸۷۹۹۱۰ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۵۶۲۵۲۰ ,۰.۹۹۸۹۱۷۰۳ ,۰.۹۹۶۶۰۱۹۵ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۷۹۰۰۱۸ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۹۸۸۷۸ ,۰.۹۹۸۵۶۸۲۰ ,۰.۹۹۹۱۳۱۳۸ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۵۶۴۴۸ ,۰.۹۸۴۲۸۹۵۱ ,۱.۰۰۳۵ ,۰.۹۹۴۹۶۱۰۵ ,۰.۹۹۷۸۸۶۷۹ ,۰.۹۹۸۵۹۵۰۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۲۲
$۰.۷۹۸۹ ۳۷.۷۳
میلیارد دلار
۵.۹۵
میلیارد دلار
۴۷.۲۵
میلیون XRP
-۱۷.۲۷% ۰.۹۵۸۵۹۱۵۳ ,۰.۹۵۴۴۰۸۶۹ ,۰.۹۵۷۲۴۸۵۰ ,۰.۹۵۳۷۴۸۸۷ ,۰.۹۵۹۰۵۶۷۸ ,۰.۹۵۹۴۹۹۱۶ ,۰.۹۵۵۵۱۴۲۶ ,۰.۹۵۵۶۷۲۹۵ ,۰.۹۵۹۷۸۸۷۵ ,۰.۹۳۹۶۶۷۲۵ ,۰.۹۴۵۹۲۵۰۰ ,۰.۹۴۸۷۳۶۴۷ ,۰.۹۴۱۰۳۵۵۹ ,۰.۹۴۵۱۸۱۷۳ ,۰.۹۲۹۴۰۷۸۱ ,۰.۹۱۴۷۲۶۶۱ ,۰.۹۱۰۵۰۷۱۰ ,۰.۹۰۸۵۶۳۱۳ ,۰.۹۱۶۴۸۰۹۱ ,۰.۹۲۴۴۷۵۱۲ ,۰.۹۳۰۶۸۱۵۲ ,۰.۹۲۷۱۷۰۴۵ ,۰.۹۳۲۴۳۳۳۸ ,۰.۹۴۱۲۴۴۷۹ ,۰.۹۳۳۷۸۰۳۰ ,۰.۹۳۰۱۹۱۷۵ ,۰.۹۲۶۷۱۲۵۱ ,۰.۹۲۱۵۳۶۴۶ ,۰.۹۲۷۴۷۵۷۰ ,۰.۹۱۷۳۵۵۴۰ ,۰.۹۱۳۶۳۸۵۶ ,۰.۹۰۹۲۳۳۸۵ ,۰.۹۲۵۶۶۲۱۷ ,۰.۹۳۸۲۹۱۶۸ ,۰.۹۵۸۸۵۴۲۷ ,۰.۹۵۱۵۱۸۰۲ ,۰.۹۶۶۷۰۳۶۷ ,۰.۹۷۵۵۱۱۰۴ ,۰.۹۷۵۸۶۸۱۹ ,۰.۹۷۱۶۸۱۳۷ ,۰.۹۷۴۹۷۹۱۲ ,۰.۹۷۵۹۰۴۵۶ ,۰.۹۸۵۳۰۴۲۸ ,۰.۹۸۹۳۲۰۸۲ ,۰.۹۹۱۶۸۷۸۴ ,۰.۹۸۲۷۸۰۰۱ ,۰.۹۶۲۷۶۰۰۴ ,۰.۹۷۶۴۷۶۷۶ ,۰.۹۷۱۰۶۸۰۷ ,۰.۹۷۱۵۵۲۸۳ ,۰.۹۸۲۹۴۵۳۱ ,۰.۹۷۱۱۷۷۷۱ ,۰.۹۷۵۴۴۹۰۵ ,۰.۹۸۳۹۸۶۷۷ ,۰.۹۹۳۶۴۰۹۲ ,۰.۹۹۲۰۷۱۰۰ ,۰.۹۷۴۷۰۴۹۲ ,۰.۹۸۹۱۳۸۶۶ ,۰.۹۹۶۷۱۳۲۳ ,۰.۹۹۸۳۷۹۰۸ ,۰.۹۹۰۸۳۳۰۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۳۹ ,۰.۹۹۵۲۳۳۶۵ ,۰.۹۹۷۹۳۶۸۳ ,۰.۹۸۲۱۶۵۷۹ ,۰.۹۸۴۷۳۲۴۰ ,۰.۹۸۱۱۸۰۷۰ ,۰.۹۸۵۱۳۹۸۷ ,۰.۹۸۰۷۷۲۰۲ ,۰.۹۸۸۷۶۱۵۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۷۱ ,۱.۰۱۴۱ ,۱.۰۲۱۱ ,۱.۰۱۳۷ ,۰.۹۹۳۰۸۵۶۲ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۱۱۸ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۴۸ ,۰.۹۹۹۰۸۳۴۱ ,۱.۰۰۴۵ ,۰.۹۹۷۶۴۹۴۰ ,۱.۰۱۰۲ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۹۳ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۹۴ ,۱.۰۱۵۶ ,۰.۹۹۹۱۷۴۱۰ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۵۷۸۲۱۲ ,۱.۰۰۶۷ ,۱.۰۱۲۴ ,۱.۰۱۰۸ ,۱.۰۱۰۲ ,۱.۰۰۹۳ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۳۲ ,۰.۹۹۱۵۵۰۱۱ ,۰.۹۸۸۴۵۱۰۹ ,۰.۹۹۱۷۵۳۰۶ ,۰.۹۹۰۳۰۹۹۷ ,۰.۹۷۷۸۳۲۰۸ ,۰.۹۸۱۶۲۱۸۴ ,۰.۹۷۹۵۰۱۵۱ ,۰.۹۶۹۵۳۹۷۱ ,۰.۹۶۹۴۷۵۰۹ ,۰.۹۷۲۵۴۵۳۲ ,۰.۹۶۸۸۹۲۰۱ ,۰.۹۸۰۱۴۹۲۸ ,۰.۹۷۹۷۴۸۱۹ ,۰.۹۷۴۰۶۲۹۴ ,۰.۹۷۴۱۶۹۹۳ ,۰.۹۶۹۴۸۰۳۲ ,۰.۹۷۲۶۲۹۸۹ ,۰.۹۷۰۱۴۴۱۷ ,۰.۹۸۳۸۹۵۳۲ ,۰.۹۷۲۳۸۹۴۲ ,۰.۹۷۰۰۲۷۵۸ ,۰.۹۸۰۳۴۳۰۲ ,۰.۹۷۶۱۶۴۷۱ ,۰.۹۷۳۷۴۳۷۸ ,۰.۹۸۰۰۰۶۲۳ ,۰.۹۸۵۵۰۹۲۸ ,۰.۹۸۰۰۹۷۱۴ ,۰.۹۷۲۲۶۱۴۲ ,۰.۹۷۰۷۵۵۷۵ ,۰.۹۷۰۳۸۴۳۵ ,۰.۹۶۴۵۸۷۶۵ ,۰.۹۶۹۳۴۴۲۴ ,۰.۹۷۰۳۲۰۸۶ ,۰.۹۷۵۲۱۵۹۰ ,۰.۹۷۹۸۷۱۹۰ ,۰.۹۷۶۸۷۷۲۷ ,۰.۹۷۵۵۵۱۱۹ ,۰.۹۷۷۷۱۳۹۱ ,۰.۹۷۵۳۵۸۸۷ ,۰.۹۷۸۰۷۹۵۱ ,۰.۹۷۹۶۳۹۹۵ ,۰.۹۷۶۴۸۵۰۵ ,۰.۹۶۶۸۰۶۶۲ ,۰.۹۶۱۸۶۹۴۵ ,۰.۹۴۱۶۱۷۳۴ ,۰.۹۴۴۰۴۲۱۶ ,۰.۹۴۲۶۸۷۰۵ ,۰.۹۲۷۵۷۲۳۵ ,۰.۹۲۹۰۲۵۰۰ ,۰.۹۳۶۸۸۶۴۰ ,۰.۹۲۵۳۷۸۲۴ ,۰.۹۲۱۷۰۸۳۴ ,۰.۹۰۴۹۴۲۷۳ ,۰.۹۰۹۲۷۶۴۹ ,۰.۹۰۸۶۷۴۳۳ ,۰.۸۹۸۰۱۰۵۹ ,۰.۸۶۰۱۴۶۰۵ ,۰.۷۴۱۳۵۲۴۶ ,۰.۷۲۲۳۸۰۶۸ ,۰.۷۳۷۷۰۱۰۰ ,۰.۷۷۷۳۴۳۳۸ ,۰.۷۸۴۶۵۸۱۷ ,۰.۷۸۳۵۷۱۲۹
$۲۹.۱۵ ۳۰.۸۳
میلیارد دلار
۲.۷۰
میلیارد دلار
۱.۰۶
میلیون DOT
-۱۸.۳۰% ۳۵.۳۱ ,۳۵.۵۶ ,۳۵.۸۶ ,۳۵.۵۰ ,۳۵.۷۶ ,۳۵.۶۹ ,۳۵.۶۹ ,۳۵.۹۱ ,۳۵.۷۷ ,۳۵.۱۰ ,۳۵.۱۵ ,۳۵.۵۳ ,۳۴.۹۵ ,۳۵.۱۱ ,۳۴.۲۶ ,۳۳.۲۶ ,۳۳.۰۷ ,۳۳.۰۱ ,۳۳.۲۵ ,۳۳.۶۰ ,۳۳.۸۲ ,۳۳.۴۳ ,۳۳.۷۵ ,۳۴.۱۴ ,۳۳.۸۰ ,۳۳.۶۳ ,۳۳.۵۶ ,۳۳.۷۹ ,۳۳.۹۲ ,۳۳.۵۰ ,۳۳.۰۴ ,۳۳.۰۰ ,۳۳.۶۹ ,۳۳.۹۰ ,۳۵.۲۲ ,۳۵.۱۰ ,۳۵.۶۸ ,۳۶.۳۰ ,۳۶.۵۹ ,۳۶.۴۶ ,۳۶.۲۲ ,۳۶.۳۷ ,۳۶.۱۴ ,۳۵.۹۷ ,۳۶.۳۸ ,۳۶.۰۴ ,۳۵.۴۳ ,۳۵.۸۰ ,۳۵.۵۴ ,۳۵.۵۴ ,۳۶.۱۳ ,۳۵.۸۵ ,۳۵.۸۹ ,۳۶.۱۷ ,۳۶.۸۳ ,۳۷.۱۹ ,۳۶.۳۰ ,۳۶.۷۶ ,۳۶.۹۱ ,۳۷.۲۸ ,۳۷.۱۹ ,۳۷.۰۹ ,۳۶.۷۲ ,۳۶.۷۶ ,۳۶.۳۳ ,۳۶.۴۸ ,۳۵.۸۸ ,۳۵.۸۶ ,۳۵.۷۷ ,۳۶.۱۸ ,۳۵.۸۶ ,۳۶.۳۰ ,۳۶.۷۲ ,۳۷.۲۱ ,۳۷.۵۲ ,۳۸.۲۸ ,۳۷.۸۲ ,۳۸.۰۰ ,۳۹.۰۴ ,۳۹.۰۱ ,۳۸.۴۴ ,۳۸.۵۰ ,۳۸.۳۱ ,۳۸.۲۴ ,۳۸.۰۰ ,۳۸.۶۸ ,۳۸.۰۸ ,۳۸.۱۵ ,۳۸.۲۱ ,۳۷.۸۱ ,۳۷.۶۳ ,۳۷.۷۵ ,۳۷.۸۳ ,۳۷.۲۹ ,۳۷.۷۶ ,۳۷.۴۶ ,۳۷.۳۷ ,۳۷.۳۰ ,۳۷.۸۳ ,۳۸.۱۵ ,۳۸.۱۲ ,۳۷.۹۹ ,۳۷.۶۱ ,۳۷.۳۷ ,۳۷.۵۷ ,۳۶.۹۰ ,۳۶.۸۳ ,۳۶.۶۸ ,۳۶.۷۰ ,۳۶.۳۷ ,۳۶.۵۶ ,۳۶.۴۰ ,۳۵.۳۱ ,۳۵.۴۰ ,۳۵.۷۳ ,۳۵.۴۶ ,۳۵.۷۱ ,۳۵.۹۹ ,۳۵.۹۵ ,۳۵.۸۹ ,۳۵.۷۶ ,۳۶.۱۵ ,۳۵.۹۵ ,۳۶.۵۰ ,۳۶.۰۶ ,۳۵.۸۲ ,۳۶.۱۰ ,۳۶.۲۰ ,۳۵.۸۰ ,۳۶.۲۶ ,۳۶.۲۲ ,۳۶.۰۸ ,۳۵.۷۲ ,۳۵.۸۳ ,۳۵.۸۱ ,۳۵.۴۸ ,۳۵.۶۶ ,۳۵.۶۴ ,۳۵.۸۱ ,۳۶.۰۰ ,۳۵.۸۵ ,۳۵.۹۴ ,۳۵.۹۴ ,۳۶.۰۷ ,۳۶.۴۰ ,۳۶.۴۰ ,۳۶.۵۳ ,۳۵.۷۸ ,۳۵.۳۴ ,۳۴.۰۹ ,۳۴.۳۱ ,۳۴.۲۵ ,۳۳.۵۴ ,۳۳.۵۵ ,۳۴.۱۲ ,۳۳.۷۲ ,۳۳.۸۰ ,۳۳.۰۷ ,۳۳.۰۰ ,۳۲.۸۰ ,۳۲.۱۹ ,۳۰.۵۴ ,۲۷.۵۶ ,۲۷.۷۸ ,۲۷.۶۳ ,۲۸.۲۵ ,۲۸.۳۸ ,۲۸.۳۱
$۶۱.۳۳ ۲۳.۷۰
میلیارد دلار
۴.۰۸
میلیارد دلار
۳۸۸.۳۴
میلیارد LUNA
-۱۱.۶۹% ۴۳.۵۵ ,۴۳.۶۹ ,۴۴.۲۴ ,۴۳.۹۴ ,۴۳.۹۴ ,۴۳.۸۴ ,۴۳.۶۴ ,۴۳.۶۶ ,۴۳.۷۲ ,۴۳.۲۱ ,۴۳.۶۳ ,۴۴.۱۵ ,۴۳.۴۵ ,۴۴.۸۹ ,۴۳.۱۹ ,۴۲.۹۹ ,۴۲.۷۱ ,۴۲.۸۴ ,۴۵.۲۹ ,۴۶.۶۲ ,۴۵.۸۹ ,۴۶.۴۰ ,۴۶.۵۹ ,۴۶.۵۱ ,۴۵.۹۱ ,۴۵.۸۷ ,۴۵.۶۵ ,۴۷.۷۶ ,۴۷.۲۶ ,۴۶.۸۹ ,۴۷.۴۷ ,۴۷.۷۶ ,۴۸.۹۳ ,۴۹.۱۴ ,۴۹.۷۸ ,۴۹.۶۷ ,۵۰.۰۴ ,۴۹.۷۷ ,۴۹.۹۷ ,۴۹.۶۵ ,۴۹.۶۶ ,۴۹.۱۴ ,۴۹.۰۴ ,۴۸.۰۱ ,۴۸.۶۵ ,۴۸.۷۰ ,۴۷.۹۷ ,۴۸.۵۱ ,۴۸.۰۵ ,۴۸.۵۵ ,۴۸.۴۳ ,۴۷.۹۶ ,۴۹.۴۸ ,۵۱.۶۴ ,۵۲.۲۵ ,۵۲.۶۸ ,۵۲.۱۴ ,۵۲.۴۲ ,۵۲.۵۵ ,۵۱.۵۸ ,۵۱.۶۶ ,۵۱.۲۶ ,۵۱.۳۷ ,۵۱.۴۶ ,۵۰.۹۴ ,۵۲.۶۲ ,۵۱.۵۰ ,۵۲.۴۲ ,۵۳.۴۲ ,۵۳.۹۸ ,۵۳.۹۲ ,۵۴.۰۲ ,۵۵.۸۹ ,۵۵.۴۶ ,۵۶.۸۲ ,۵۸.۰۶ ,۵۷.۷۵ ,۵۸.۳۴ ,۵۸.۲۵ ,۵۸.۲۴ ,۵۸.۸۹ ,۵۸.۵۲ ,۵۸.۱۷ ,۵۸.۶۰ ,۵۹.۱۳ ,۵۷.۳۵ ,۵۶.۹۱ ,۵۷.۴۱ ,۵۷.۲۶ ,۵۶.۳۸ ,۵۶.۶۴ ,۵۶.۸۵ ,۵۷.۰۹ ,۵۵.۷۰ ,۵۶.۶۹ ,۵۸.۷۰ ,۵۷.۹۰ ,۵۶.۹۳ ,۵۹.۸۰ ,۶۰.۷۹ ,۶۳.۳۱ ,۶۳.۳۴ ,۶۲.۳۵ ,۶۱.۹۷ ,۶۲.۶۱ ,۶۲.۷۴ ,۶۳.۴۱ ,۶۴.۱۸ ,۶۴.۳۲ ,۶۳.۰۴ ,۶۴.۵۹ ,۶۳.۵۷ ,۶۳.۰۵ ,۶۴.۳۴ ,۶۳.۲۱ ,۶۲.۱۶ ,۶۲.۴۴ ,۶۲.۴۳ ,۶۱.۵۸ ,۶۲.۰۱ ,۶۳.۵۶ ,۶۴.۷۵ ,۶۵.۳۸ ,۶۴.۸۴ ,۶۵.۶۱ ,۶۴.۷۲ ,۶۳.۸۷ ,۶۳.۲۰ ,۶۳.۱۶ ,۶۳.۷۷ ,۶۳.۹۵ ,۶۵.۰۹ ,۶۵.۸۱ ,۶۵.۹۰ ,۶۶.۸۵ ,۶۶.۲۸ ,۶۶.۹۲ ,۶۸.۲۶ ,۶۹.۳۷ ,۶۹.۵۴ ,۶۸.۷۹ ,۶۸.۲۵ ,۶۸.۱۳ ,۶۷.۹۲ ,۶۷.۵۱ ,۶۶.۹۶ ,۶۸.۰۱ ,۶۸.۳۸ ,۶۸.۸۹ ,۶۸.۷۹ ,۶۸.۹۰ ,۶۹.۶۶ ,۶۸.۱۰ ,۶۶.۱۷ ,۶۸.۲۵ ,۶۵.۵۳ ,۶۴.۱۴ ,۵۹.۹۷ ,۶۱.۰۴ ,۶۰.۷۲ ,۵۹.۵۳ ,۵۶.۸۲ ,۵۷.۵۶ ,۵۷.۴۵ ,۵۵.۴۲ ,۵۶.۷۳ ,۵۶.۷۲ ,۵۶.۲۵
$۰.۱۷۶۴ ۲۳.۴۵
میلیارد دلار
۳.۷۱
میلیارد دلار
۱۳۲.۳۹
میلیون DOGE
-۱۴.۸۶% ۰.۲۰۶۹۷۵۰۲ ,۰.۲۰۷۳۷۷۱۴ ,۰.۲۰۷۹۷۳۵۷ ,۰.۲۰۶۸۷۲۳۳ ,۰.۲۰۷۹۹۲۲۹ ,۰.۲۰۸۳۰۴۰۹ ,۰.۲۰۷۹۳۵۳۵ ,۰.۲۰۸۰۸۹۷۹ ,۰.۲۰۶۹۵۱۲۷ ,۰.۲۰۳۸۲۶۱۵ ,۰.۲۰۵۴۵۷۱۹ ,۰.۲۰۶۲۵۳۰۴ ,۰.۲۰۴۳۸۲۴۸ ,۰.۲۰۴۰۷۳۵۷ ,۰.۲۰۰۸۹۵۳۱ ,۰.۲۰۱۴۱۱۴۳ ,۰.۲۰۰۱۱۶۵۶ ,۰.۱۹۹۱۰۸۶۲ ,۰.۲۰۰۹۱۲۹۵ ,۰.۲۰۱۴۱۶۰۲ ,۰.۲۰۱۷۶۰۶۱ ,۰.۲۰۰۴۱۹۶۵ ,۰.۲۰۰۵۳۵۷۷ ,۰.۲۰۲۸۹۰۹۶ ,۰.۲۰۱۱۸۱۸۹ ,۰.۲۰۰۶۹۵۲۰ ,۰.۲۰۰۳۲۶۳۴ ,۰.۱۹۹۹۲۲۹۰ ,۰.۲۰۰۳۰۸۵۲ ,۰.۱۹۸۴۲۹۶۴ ,۰.۱۹۶۱۸۴۱۳ ,۰.۱۹۵۴۶۵۶۶ ,۰.۱۹۹۱۸۷۸۳ ,۰.۲۰۰۲۰۱۷۸ ,۰.۲۰۵۶۳۷۶۹ ,۰.۲۰۴۲۱۳۲۴ ,۰.۲۰۷۵۳۳۸۸ ,۰.۲۰۷۶۸۶۷۰ ,۰.۲۰۷۲۶۳۵۱ ,۰.۲۰۵۳۳۲۷۰ ,۰.۲۰۵۶۴۶۷۵ ,۰.۲۰۵۷۵۳۱۹ ,۰.۲۰۵۷۹۵۰۴ ,۰.۲۰۷۰۱۶۶۶ ,۰.۲۰۷۱۹۷۲۹ ,۰.۲۰۶۰۴۹۰۳ ,۰.۲۰۳۱۷۱۵۵ ,۰.۲۰۵۳۵۱۴۵ ,۰.۲۰۴۴۴۳۱۷ ,۰.۲۰۴۶۰۳۳۴ ,۰.۲۲۰۵۶۷۳۱ ,۰.۲۱۵۲۰۲۳۱ ,۰.۲۱۴۶۶۳۴۶ ,۰.۲۱۴۴۱۶۸۳ ,۰.۲۱۶۲۹۱۱۵ ,۰.۲۱۷۰۵۶۵۵ ,۰.۲۱۵۲۲۰۹۱ ,۰.۲۱۶۲۲۰۸۸ ,۰.۲۱۷۱۴۳۱۶ ,۰.۲۱۵۹۱۸۶۳ ,۰.۲۱۵۲۳۴۷۷ ,۰.۲۱۶۸۱۲۶۴ ,۰.۲۱۷۱۹۴۱۱ ,۰.۲۱۸۴۴۱۷۸ ,۰.۲۲۰۶۰۹۴۵ ,۰.۲۲۳۱۷۶۱۳ ,۰.۲۱۷۷۸۰۴۹ ,۰.۲۱۷۰۶۶۵۹ ,۰.۲۱۵۹۶۷۲۰ ,۰.۲۱۸۱۷۸۷۰ ,۰.۲۱۶۷۰۴۷۹ ,۰.۲۱۸۳۸۶۴۲ ,۰.۲۲۲۱۷۳۰۲ ,۰.۲۲۲۷۷۰۰۹ ,۰.۲۲۱۳۰۳۸۶ ,۰.۲۲۱۵۹۳۹۹ ,۰.۲۱۹۲۸۹۳۸ ,۰.۲۱۵۵۶۶۴۴ ,۰.۲۱۶۱۷۷۵۲ ,۰.۲۱۸۷۴۲۱۲ ,۰.۲۱۶۵۶۱۶۸ ,۰.۲۱۵۶۸۴۴۸ ,۰.۲۱۵۷۷۱۷۹ ,۰.۲۱۶۵۳۸۶۹ ,۰.۲۱۴۹۸۲۵۵ ,۰.۲۱۶۱۵۹۶۷ ,۰.۲۱۵۳۶۰۲۵ ,۰.۲۱۶۹۴۳۷۱ ,۰.۲۱۵۵۸۱۴۱ ,۰.۲۱۴۸۱۴۹۱ ,۰.۲۱۴۱۵۷۶۶ ,۰.۲۱۴۹۱۰۴۹ ,۰.۲۱۶۰۱۰۸۰ ,۰.۲۱۳۰۳۰۸۴ ,۰.۲۱۴۸۵۲۱۱ ,۰.۲۱۴۰۹۴۲۴ ,۰.۲۱۳۴۳۱۳۱ ,۰.۲۱۳۴۶۰۱۵ ,۰.۲۱۵۵۶۴۳۱ ,۰.۲۱۵۷۹۸۲۷ ,۰.۲۱۵۵۵۱۸۸ ,۰.۲۱۴۶۹۳۲۶ ,۰.۲۱۴۰۰۳۸۷ ,۰.۲۱۲۲۰۶۷۸ ,۰.۲۱۲۱۴۲۶۸ ,۰.۲۰۸۴۷۰۵۲ ,۰.۲۰۸۳۳۴۴۱ ,۰.۲۰۸۶۶۸۴۳ ,۰.۲۰۹۴۸۶۵۲ ,۰.۲۰۷۶۲۸۴۵ ,۰.۲۰۸۷۸۸۷۸ ,۰.۲۰۷۶۷۹۶۶ ,۰.۲۰۴۵۷۷۰۴ ,۰.۲۰۵۶۲۱۴۰ ,۰.۲۰۶۲۷۳۹۰ ,۰.۲۰۵۶۵۱۲۸ ,۰.۲۰۶۷۰۵۰۶ ,۰.۲۱۹۷۳۸۸۹ ,۰.۲۱۴۶۲۲۳۵ ,۰.۲۱۶۷۳۶۵۸ ,۰.۲۱۵۷۶۹۲۲ ,۰.۲۱۴۹۵۱۴۲ ,۰.۲۱۲۷۱۱۷۷ ,۰.۲۱۳۳۴۲۰۶ ,۰.۲۱۰۴۹۴۷۱ ,۰.۲۰۸۹۶۶۸۸ ,۰.۲۱۰۲۵۳۴۳ ,۰.۲۰۹۵۱۹۷۰ ,۰.۲۰۸۰۷۲۴۳ ,۰.۲۱۰۲۵۶۴۴ ,۰.۲۱۱۷۹۱۷۹ ,۰.۲۱۰۹۸۰۱۲ ,۰.۲۰۹۴۶۶۵۶ ,۰.۲۱۰۶۴۱۱۸ ,۰.۲۰۹۹۳۸۴۰ ,۰.۲۰۶۹۳۵۶۸ ,۰.۲۰۸۱۸۳۶۳ ,۰.۲۰۸۷۶۳۳۱ ,۰.۲۱۰۰۸۳۸۷ ,۰.۲۱۰۲۵۸۳۵ ,۰.۲۰۹۷۶۶۳۵ ,۰.۲۰۹۷۸۲۶۲ ,۰.۲۰۹۴۶۶۳۴ ,۰.۲۱۰۱۱۴۳۱ ,۰.۲۰۹۲۶۲۹۰ ,۰.۲۰۹۹۰۹۳۲ ,۰.۲۱۰۰۳۸۷۰ ,۰.۲۰۷۰۳۳۵۵ ,۰.۲۰۵۱۱۵۷۷ ,۰.۱۹۹۸۷۹۲۴ ,۰.۲۰۳۱۸۵۵۳ ,۰.۲۰۳۰۶۹۸۷ ,۰.۲۰۰۱۸۸۸۹ ,۰.۱۹۹۶۳۸۵۵ ,۰.۲۰۱۴۸۱۶۳ ,۰.۲۰۰۴۴۵۷۶ ,۰.۲۰۰۸۱۵۲۰ ,۰.۱۹۷۷۶۱۳۶ ,۰.۱۹۷۸۸۵۱۷ ,۰.۱۹۸۱۰۱۶۴ ,۰.۱۹۲۳۸۶۷۹ ,۰.۱۸۴۳۰۱۹۴ ,۰.۱۵۸۷۸۳۱۵ ,۰.۱۶۲۵۷۳۵۳ ,۰.۱۵۹۵۹۵۳۶ ,۰.۱۶۴۷۲۴۱۸ ,۰.۱۶۷۰۲۳۲۷ ,۰.۱۶۶۵۲۹۰۶
$۹۴.۹۸ ۲۲.۹۸
میلیارد دلار
۲.۱۳
میلیارد دلار
۲۴۲.۶۹
میلیارد AVAX
-۱۲.۳۴% ۱۰۸.۲۵ ,۱۰۸.۴۸ ,۱۰۸.۸۷ ,۱۰۸.۳۰ ,۱۰۹.۴۹ ,۱۱۰.۶۴ ,۱۱۵.۱۳ ,۱۱۶.۹۰ ,۱۱۶.۳۸ ,۱۱۲.۰۸ ,۱۱۳.۰۳ ,۱۱۲.۹۱ ,۱۱۲.۵۷ ,۱۱۱.۸۶ ,۱۰۷.۹۷ ,۱۰۵.۸۶ ,۱۰۵.۶۰ ,۱۰۵.۶۲ ,۱۰۸.۱۰ ,۱۱۰.۴۰ ,۱۰۹.۰۷ ,۱۰۷.۷۵ ,۱۰۸.۴۴ ,۱۰۹.۸۸ ,۱۰۸.۵۶ ,۱۰۹.۵۳ ,۱۰۶.۷۱ ,۱۰۷.۰۵ ,۱۰۶.۷۷ ,۱۰۴.۹۰ ,۱۰۳.۰۸ ,۱۰۳.۲۳ ,۱۰۶.۷۵ ,۱۰۸.۲۴ ,۱۱۲.۲۴ ,۱۱۰.۴۷ ,۱۱۰.۹۷ ,۱۱۴.۰۶ ,۱۱۳.۱۲ ,۱۱۲.۲۲ ,۱۱۴.۱۱ ,۱۱۳.۵۵ ,۱۱۲.۹۵ ,۱۱۲.۰۷ ,۱۱۲.۸۰ ,۱۱۲.۰۰ ,۱۰۹.۸۶ ,۱۱۱.۳۱ ,۱۱۰.۲۳ ,۱۰۹.۸۶ ,۱۱۲.۷۷ ,۱۱۱.۰۷ ,۱۱۱.۰۷ ,۱۱۲.۰۸ ,۱۱۴.۹۳ ,۱۱۷.۰۷ ,۱۱۴.۷۳ ,۱۱۷.۵۰ ,۱۱۷.۲۹ ,۱۱۷.۲۷ ,۱۱۸.۶۱ ,۱۱۹.۰۵ ,۱۱۹.۷۵ ,۱۲۰.۵۷ ,۱۱۷.۳۵ ,۱۱۹.۲۴ ,۱۱۶.۰۷ ,۱۱۶.۸۶ ,۱۱۶.۰۹ ,۱۱۸.۱۲ ,۱۱۸.۲۳ ,۱۲۰.۱۳ ,۱۱۹.۶۶ ,۱۱۸.۰۵ ,۱۱۷.۵۹ ,۱۱۸.۸۱ ,۱۲۰.۲۳ ,۱۲۱.۶۷ ,۱۲۴.۱۵ ,۱۲۳.۶۱ ,۱۲۱.۹۶ ,۱۲۱.۰۶ ,۱۱۹.۷۷ ,۱۲۰.۱۴ ,۱۲۰.۸۸ ,۱۲۳.۸۶ ,۱۲۵.۶۵ ,۱۲۳.۹۵ ,۱۲۴.۵۲ ,۱۲۴.۰۷ ,۱۲۴.۳۷ ,۱۲۵.۲۷ ,۱۲۶.۳۰ ,۱۲۳.۸۵ ,۱۲۵.۶۵ ,۱۲۵.۱۹ ,۱۲۲.۴۱ ,۱۲۲.۳۸ ,۱۲۴.۲۲ ,۱۲۴.۷۷ ,۱۲۴.۰۷ ,۱۲۵.۵۰ ,۱۲۵.۸۸ ,۱۲۵.۱۷ ,۱۲۵.۰۰ ,۱۲۰.۹۱ ,۱۱۹.۴۹ ,۱۱۸.۸۷ ,۱۱۹.۲۷ ,۱۱۷.۱۱ ,۱۱۸.۲۶ ,۱۱۸.۶۸ ,۱۱۶.۵۰ ,۱۱۶.۹۷ ,۱۱۷.۲۲ ,۱۱۶.۶۳ ,۱۱۷.۶۱ ,۱۱۸.۰۲ ,۱۱۷.۲۴ ,۱۱۷.۷۶ ,۱۱۷.۷۱ ,۱۱۸.۶۶ ,۱۱۶.۸۸ ,۱۱۷.۲۷ ,۱۱۳.۰۱ ,۱۱۲.۷۳ ,۱۱۲.۷۳ ,۱۱۱.۱۳ ,۱۱۱.۵۷ ,۱۱۳.۱۴ ,۱۱۱.۸۴ ,۱۱۰.۹۹ ,۱۰۸.۱۶ ,۱۰۸.۴۲ ,۱۰۸.۱۱ ,۱۰۶.۹۲ ,۱۰۷.۰۶ ,۱۰۷.۴۱ ,۱۰۷.۶۰ ,۱۰۹.۳۰ ,۱۰۸.۳۶ ,۱۰۸.۴۱ ,۱۰۹.۶۲ ,۱۱۰.۰۸ ,۱۱۱.۲۱ ,۱۱۱.۲۴ ,۱۱۲.۱۵ ,۱۰۸.۳۶ ,۱۰۷.۲۳ ,۱۰۵.۱۸ ,۱۰۷.۰۷ ,۱۰۵.۲۹ ,۱۰۲.۳۴ ,۱۰۵.۹۸ ,۱۰۷.۱۲ ,۱۰۶.۱۴ ,۱۰۸.۳۵ ,۱۰۳.۴۱ ,۱۰۴.۰۴ ,۱۰۳.۲۳ ,۱۰۰.۳۱ ,۹۳.۶۸ ,۸۸.۶۵ ,۹۳.۲۰ ,۹۱.۷۶ ,۹۴.۴۰ ,۹۳.۵۷ ,۹۰.۶۳
$۰.۰۰۰۰۳۸۵۱ ۲۱.۱۷
میلیارد دلار
۳.۹۸
میلیارد دلار
۵۴۹,۱۵۱.۵۱
میلیون SHIB
-۹.۴۶% ۰.۰۰۰۰۳۹۳۵ ,۰.۰۰۰۰۳۹۴۷ ,۰.۰۰۰۰۳۹۶۵ ,۰.۰۰۰۰۳۹۳۴ ,۰.۰۰۰۰۳۹۵۵ ,۰.۰۰۰۰۴۰۰۹ ,۰.۰۰۰۰۴۰۶۰ ,۰.۰۰۰۰۴۰۴۳ ,۰.۰۰۰۰۳۹۷۵ ,۰.۰۰۰۰۳۸۹۹ ,۰.۰۰۰۰۳۹۲۱ ,۰.۰۰۰۰۳۹۳۸ ,۰.۰۰۰۰۳۹۲۰ ,۰.۰۰۰۰۳۸۸۸ ,۰.۰۰۰۰۳۷۷۶ ,۰.۰۰۰۰۳۷۶۰ ,۰.۰۰۰۰۳۷۶۸ ,۰.۰۰۰۰۳۷۷۲ ,۰.۰۰۰۰۳۸۱۱ ,۰.۰۰۰۰۳۸۵۴ ,۰.۰۰۰۰۳۸۵۴ ,۰.۰۰۰۰۳۸۲۸ ,۰.۰۰۰۰۳۸۴۰ ,۰.۰۰۰۰۳۸۸۱ ,۰.۰۰۰۰۳۸۴۷ ,۰.۰۰۰۰۳۸۳۶ ,۰.۰۰۰۰۳۸۱۱ ,۰.۰۰۰۰۳۸۱۶ ,۰.۰۰۰۰۳۸۵۷ ,۰.۰۰۰۰۳۷۹۹ ,۰.۰۰۰۰۳۷۵۹ ,۰.۰۰۰۰۳۷۴۰ ,۰.۰۰۰۰۳۷۹۸ ,۰.۰۰۰۰۳۸۱۴ ,۰.۰۰۰۰۳۸۸۳ ,۰.۰۰۰۰۳۸۴۳ ,۰.۰۰۰۰۳۹۱۹ ,۰.۰۰۰۰۳۹۶۲ ,۰.۰۰۰۰۳۹۵۴ ,۰.۰۰۰۰۳۹۰۶ ,۰.۰۰۰۰۳۸۹۴ ,۰.۰۰۰۰۳۹۴۶ ,۰.۰۰۰۰۳۹۲۸ ,۰.۰۰۰۰۳۹۱۰ ,۰.۰۰۰۰۳۹۳۴ ,۰.۰۰۰۰۳۹۲۲ ,۰.۰۰۰۰۳۸۷۹ ,۰.۰۰۰۰۳۹۰۷ ,۰.۰۰۰۰۳۸۸۱ ,۰.۰۰۰۰۳۸۶۹ ,۰.۰۰۰۰۳۹۴۹ ,۰.۰۰۰۰۳۹۰۸ ,۰.۰۰۰۰۳۹۰۷ ,۰.۰۰۰۰۴۰۲۲ ,۰.۰۰۰۰۴۱۳۴ ,۰.۰۰۰۰۴۱۸۴ ,۰.۰۰۰۰۴۳۰۸ ,۰.۰۰۰۰۴۲۲۴ ,۰.۰۰۰۰۴۲۷۰ ,۰.۰۰۰۰۴۳۵۴ ,۰.۰۰۰۰۴۴۵۹ ,۰.۰۰۰۰۴۴۲۱ ,۰.۰۰۰۰۴۳۹۲ ,۰.۰۰۰۰۴۴۸۸ ,۰.۰۰۰۰۴۷۰۱ ,۰.۰۰۰۰۴۸۷۲ ,۰.۰۰۰۰۴۸۹۵ ,۰.۰۰۰۰۴۸۰۱ ,۰.۰۰۰۰۴۷۶۵ ,۰.۰۰۰۰۴۹۲۳ ,۰.۰۰۰۰۴۸۷۵ ,۰.۰۰۰۰۵۱۳۵ ,۰.۰۰۰۰۵۳۴۲ ,۰.۰۰۰۰۵۲۲۰ ,۰.۰۰۰۰۵۱۷۱ ,۰.۰۰۰۰۵۱۷۰ ,۰.۰۰۰۰۴۸۵۰ ,۰.۰۰۰۰۴۷۲۸ ,۰.۰۰۰۰۴۷۳۲ ,۰.۰۰۰۰۴۸۱۲ ,۰.۰۰۰۰۴۶۷۵ ,۰.۰۰۰۰۴۸۳۹ ,۰.۰۰۰۰۴۷۵۹ ,۰.۰۰۰۰۴۸۵۵ ,۰.۰۰۰۰۴۷۴۱ ,۰.۰۰۰۰۴۸۰۹ ,۰.۰۰۰۰۴۷۶۳ ,۰.۰۰۰۰۴۷۶۸ ,۰.۰۰۰۰۴۶۳۳ ,۰.۰۰۰۰۴۵۵۶ ,۰.۰۰۰۰۴۵۱۴ ,۰.۰۰۰۰۴۵۷۷ ,۰.۰۰۰۰۴۵۸۵ ,۰.۰۰۰۰۴۴۴۱ ,۰.۰۰۰۰۴۵۴۱ ,۰.۰۰۰۰۴۵۰۹ ,۰.۰۰۰۰۴۵۸۴ ,۰.۰۰۰۰۴۶۴۰ ,۰.۰۰۰۰۴۵۹۵ ,۰.۰۰۰۰۴۶۳۹ ,۰.۰۰۰۰۴۷۰۰ ,۰.۰۰۰۰۴۶۴۱ ,۰.۰۰۰۰۴۵۹۸ ,۰.۰۰۰۰۴۵۷۴ ,۰.۰۰۰۰۴۵۸۲ ,۰.۰۰۰۰۴۴۷۹ ,۰.۰۰۰۰۴۴۲۶ ,۰.۰۰۰۰۴۴۱۴ ,۰.۰۰۰۰۴۴۰۴ ,۰.۰۰۰۰۴۲۵۸ ,۰.۰۰۰۰۴۲۹۸ ,۰.۰۰۰۰۴۲۸۲ ,۰.۰۰۰۰۴۲۲۶ ,۰.۰۰۰۰۴۲۶۰ ,۰.۰۰۰۰۴۳۰۵ ,۰.۰۰۰۰۴۲۷۶ ,۰.۰۰۰۰۴۳۱۱ ,۰.۰۰۰۰۴۳۱۵ ,۰.۰۰۰۰۴۲۸۸ ,۰.۰۰۰۰۴۲۸۷ ,۰.۰۰۰۰۴۲۶۱ ,۰.۰۰۰۰۴۲۵۰ ,۰.۰۰۰۰۴۲۶۰ ,۰.۰۰۰۰۴۳۴۱ ,۰.۰۰۰۰۴۲۷۸ ,۰.۰۰۰۰۴۲۰۹ ,۰.۰۰۰۰۴۲۷۳ ,۰.۰۰۰۰۴۲۵۰ ,۰.۰۰۰۰۴۲۱۳ ,۰.۰۰۰۰۴۲۴۸ ,۰.۰۰۰۰۴۲۵۳ ,۰.۰۰۰۰۴۲۷۵ ,۰.۰۰۰۰۴۲۳۳ ,۰.۰۰۰۰۴۲۰۹ ,۰.۰۰۰۰۴۲۳۰ ,۰.۰۰۰۰۴۱۵۹ ,۰.۰۰۰۰۴۱۲۹ ,۰.۰۰۰۰۴۱۳۹ ,۰.۰۰۰۰۴۱۳۸ ,۰.۰۰۰۰۴۱۷۶ ,۰.۰۰۰۰۴۱۸۰ ,۰.۰۰۰۰۴۱۷۰ ,۰.۰۰۰۰۴۱۵۹ ,۰.۰۰۰۰۴۱۷۵ ,۰.۰۰۰۰۴۴۰۶ ,۰.۰۰۰۰۴۴۲۷ ,۰.۰۰۰۰۴۴۱۰ ,۰.۰۰۰۰۴۲۴۷ ,۰.۰۰۰۰۴۱۸۷ ,۰.۰۰۰۰۴۰۷۹ ,۰.۰۰۰۰۴۱۴۸ ,۰.۰۰۰۰۴۱۶۱ ,۰.۰۰۰۰۴۰۲۹ ,۰.۰۰۰۰۴۰۴۷ ,۰.۰۰۰۰۴۱۱۸ ,۰.۰۰۰۰۴۰۷۶ ,۰.۰۰۰۰۴۰۷۴ ,۰.۰۰۰۰۳۹۵۷ ,۰.۰۰۰۰۳۹۷۲ ,۰.۰۰۰۰۴۰۰۶ ,۰.۰۰۰۰۳۹۳۱ ,۰.۰۰۰۰۳۷۷۱ ,۰.۰۰۰۰۳۴۲۹ ,۰.۰۰۰۰۳۵۷۵ ,۰.۰۰۰۰۳۵۱۶ ,۰.۰۰۰۰۳۶۱۰ ,۰.۰۰۰۰۳۵۹۰ ,۰.۰۰۰۰۳۵۱۳
$۰.۵۸۷۸ ۱۴.۶۹
میلیارد دلار
۸۵۱.۳۱
میلیون دلار
۲۵.۲۶
میلیون CRO
-۱۲.۷۱% ۰.۷۵۵۵۵۸۵۴ ,۰.۷۶۷۷۵۹۷۴ ,۰.۷۸۴۴۰۰۶۱ ,۰.۷۷۸۳۴۳۲۴ ,۰.۷۸۴۹۲۵۳۳ ,۰.۷۸۷۳۹۱۲۵ ,۰.۷۸۹۷۲۴۷۳ ,۰.۷۹۱۰۸۲۶۵ ,۰.۸۰۶۷۱۵۷۴ ,۰.۷۸۶۸۵۴۷۳ ,۰.۷۹۰۰۹۳۸۳ ,۰.۷۹۱۵۰۷۹۳ ,۰.۷۷۱۵۲۹۳۹ ,۰.۷۵۴۰۳۸۲۳ ,۰.۷۲۱۰۷۹۵۰ ,۰.۷۱۸۷۱۳۶۵ ,۰.۷۲۰۱۲۱۵۸ ,۰.۷۲۴۴۰۳۵۰ ,۰.۷۴۶۰۹۶۵۶ ,۰.۷۵۱۵۳۱۳۳ ,۰.۷۵۶۷۵۰۹۸ ,۰.۷۴۶۹۱۱۸۷ ,۰.۷۳۵۹۹۳۴۲ ,۰.۷۴۷۱۱۰۶۷ ,۰.۷۴۲۸۶۱۶۶ ,۰.۷۴۰۲۵۸۲۳ ,۰.۷۲۹۶۸۸۵۶ ,۰.۷۲۷۵۸۵۸۱ ,۰.۷۳۳۹۰۲۹۴ ,۰.۷۱۶۲۹۰۸۹ ,۰.۷۰۹۷۱۰۰۵ ,۰.۷۰۰۶۸۴۳۶ ,۰.۷۲۱۹۱۰۲۰ ,۰.۷۳۳۸۵۶۶۳ ,۰.۷۶۲۴۵۲۵۸ ,۰.۷۴۴۰۸۰۲۰ ,۰.۷۵۱۲۴۰۲۷ ,۰.۷۵۰۳۲۳۶۲ ,۰.۷۵۳۴۰۱۸۴ ,۰.۷۵۵۰۷۶۰۹ ,۰.۷۵۸۱۹۳۶۴ ,۰.۷۶۲۱۴۶۰۱ ,۰.۷۶۲۶۶۳۸۶ ,۰.۷۵۹۹۳۶۹۸ ,۰.۷۶۲۵۵۹۹۴ ,۰.۷۵۰۲۸۷۴۸ ,۰.۷۳۴۳۲۵۸۱ ,۰.۷۳۸۶۴۰۸۵ ,۰.۷۳۸۲۹۱۴۴ ,۰.۷۴۳۱۴۱۹۵ ,۰.۷۵۴۷۹۳۹۲ ,۰.۷۴۵۵۶۳۸۳ ,۰.۷۴۴۹۷۶۶۷ ,۰.۷۳۹۳۶۰۲۰ ,۰.۷۴۳۰۳۹۳۷ ,۰.۷۳۴۲۴۶۵۲ ,۰.۷۱۳۵۴۹۰۹ ,۰.۷۳۱۱۸۵۱۵ ,۰.۷۲۷۴۵۴۵۱ ,۰.۷۲۸۲۷۸۴۹ ,۰.۷۱۳۶۱۰۷۳ ,۰.۷۰۸۸۲۷۱۸ ,۰.۷۰۴۴۹۷۵۶ ,۰.۷۰۱۶۷۸۳۷ ,۰.۶۸۶۵۵۰۶۰ ,۰.۶۸۹۲۶۰۶۴ ,۰.۶۷۶۰۴۵۹۰ ,۰.۶۸۱۷۷۸۳۹ ,۰.۶۹۲۰۳۰۰۱ ,۰.۷۰۱۰۴۷۷۳ ,۰.۶۹۲۳۲۷۳۴ ,۰.۶۹۶۹۵۹۷۳ ,۰.۶۹۶۶۱۶۳۹ ,۰.۷۰۲۴۲۸۳۶ ,۰.۷۱۱۲۴۸۵۶ ,۰.۷۰۷۴۳۹۳۳ ,۰.۷۰۸۰۸۸۴۷ ,۰.۶۸۵۷۸۰۲۷ ,۰.۶۹۱۱۰۶۰۴ ,۰.۶۹۶۹۷۰۱۹ ,۰.۶۹۰۸۸۷۵۷ ,۰.۶۸۷۸۷۱۸۹ ,۰.۶۸۳۶۸۴۰۰ ,۰.۶۹۰۰۷۷۱۳ ,۰.۶۸۹۶۸۰۸۴ ,۰.۶۹۸۹۸۵۲۵ ,۰.۶۹۱۷۷۱۶۱ ,۰.۶۹۷۸۵۷۴۰ ,۰.۷۱۲۹۱۷۳۲ ,۰.۷۱۶۸۶۵۰۸ ,۰.۷۱۸۰۸۶۵۵ ,۰.۷۱۹۹۹۶۴۱ ,۰.۷۳۲۶۲۷۹۲ ,۰.۷۳۵۱۲۴۹۵ ,۰.۷۴۲۴۷۱۲۷ ,۰.۷۴۲۱۶۸۰۱ ,۰.۷۳۵۸۱۴۸۳ ,۰.۷۳۶۷۲۱۸۵ ,۰.۷۵۱۱۸۸۲۴ ,۰.۷۶۳۱۰۷۷۹ ,۰.۷۵۰۱۲۲۵۸ ,۰.۷۴۲۲۰۳۷۵ ,۰.۷۲۷۶۲۶۴۳ ,۰.۷۲۴۳۷۵۸۲ ,۰.۷۲۸۴۲۲۱۲ ,۰.۷۱۱۷۰۷۳۸ ,۰.۷۱۱۶۳۲۶۴ ,۰.۷۱۱۲۸۴۹۱ ,۰.۷۲۰۴۵۱۴۱ ,۰.۷۰۵۸۹۰۶۵ ,۰.۷۰۸۷۲۶۸۳ ,۰.۷۱۵۹۵۰۷۲ ,۰.۷۰۲۴۶۸۱۱ ,۰.۷۱۰۱۷۲۱۲ ,۰.۷۱۳۲۲۹۸۱ ,۰.۷۰۲۹۴۳۴۵ ,۰.۷۱۳۱۳۲۱۷ ,۰.۷۱۹۴۹۳۶۳ ,۰.۷۱۵۶۲۹۹۴ ,۰.۷۱۹۳۸۹۰۳ ,۰.۷۱۱۱۰۸۹۲ ,۰.۷۰۴۵۱۲۱۷ ,۰.۷۰۱۱۱۳۹۶ ,۰.۷۱۰۲۸۹۹۸ ,۰.۷۰۳۲۷۹۶۰ ,۰.۶۹۵۲۹۲۷۴ ,۰.۶۹۴۳۹۶۶۴ ,۰.۶۹۰۶۰۷۰۶ ,۰.۶۸۷۱۰۳۷۲ ,۰.۶۹۰۲۵۷۶۰ ,۰.۶۹۱۳۳۶۰۱ ,۰.۶۸۹۶۹۹۲۶ ,۰.۶۸۹۴۵۶۰۸ ,۰.۷۰۰۳۱۷۳۰ ,۰.۶۹۹۳۶۵۲۳ ,۰.۶۹۰۱۱۴۹۰ ,۰.۶۸۷۵۰۱۲۷ ,۰.۶۸۹۳۴۱۷۴ ,۰.۶۸۹۷۱۳۵۶ ,۰.۶۸۷۸۲۹۴۸ ,۰.۶۸۸۵۹۱۴۳ ,۰.۶۸۶۱۵۳۷۵ ,۰.۶۸۵۹۲۰۲۶ ,۰.۶۹۱۲۱۲۸۱ ,۰.۶۹۲۳۱۰۸۳ ,۰.۶۹۳۴۵۰۹۳ ,۰.۶۹۰۶۲۴۹۷ ,۰.۶۷۳۷۲۶۸۴ ,۰.۶۶۸۶۶۸۹۵ ,۰.۶۴۵۷۸۵۹۱ ,۰.۶۳۵۱۶۱۷۲ ,۰.۶۳۶۲۴۷۴۶ ,۰.۶۱۵۷۲۱۶۵ ,۰.۶۰۵۹۳۵۶۳ ,۰.۶۳۴۳۶۰۴۹ ,۰.۶۲۹۵۷۸۸۵ ,۰.۶۳۷۷۲۹۰۳ ,۰.۶۲۴۷۴۱۹۰ ,۰.۶۱۶۹۴۳۱۴ ,۰.۶۱۶۶۶۹۵۸ ,۰.۶۰۴۶۷۶۴۲ ,۰.۵۷۲۲۳۲۱۲ ,۰.۵۲۹۴۰۴۳۳ ,۰.۵۴۱۷۰۲۴۵ ,۰.۵۳۷۸۸۹۶۴ ,۰.۵۵۳۱۴۷۸۲ ,۰.۵۵۱۱۸۱۰۰ ,۰.۵۵۳۴۶۴۲۱
$۱.۰۰ ۱۳.۷۵
میلیارد دلار
۱۱.۹۳
میلیارد دلار
۱۳.۷۳
میلیون BUSD
۰.۳۶% ۰.۹۹۹۱۶۹۷۶ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۴۲ ,۰.۹۹۸۴۲۵۶۹ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۳۶۳۰۴۰ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۲۹ ,۰.۹۹۸۲۳۷۰۹ ,۱.۰۰۵۰ ,۰.۹۹۸۹۱۵۳۲ ,۰.۹۹۸۸۲۵۵۲ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۷۱۱۴۸۹ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۴۶ ,۰.۹۹۹۲۸۸۲۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۸۲۱۶۴ ,۰.۹۹۹۶۴۷۲۴ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۹۳۳۱۲۳ ,۱.۰۰۲۱ ,۰.۹۹۹۷۶۹۶۱ ,۰.۹۹۸۹۶۸۴۸ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۹۵۴۴۰ ,۰.۹۹۸۹۷۵۲۷ ,۰.۹۹۸۶۹۳۵۴ ,۰.۹۹۴۵۱۰۱۱ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۸۳۳۸۴۶ ,۰.۹۹۹۴۶۳۸۶ ,۱.۰۰۴۱ ,۰.۹۹۶۰۳۴۳۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۴۱۹۲۹۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۷۵۳۶۲ ,۰.۹۹۹۱۳۴۲۰ ,۰.۹۹۹۱۳۴۴۶ ,۰.۹۹۶۹۸۶۶۹ ,۰.۹۹۹۹۰۰۴۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۳۷۰۰۴۸ ,۰.۹۹۶۱۳۸۵۵ ,۰.۹۹۴۳۴۳۰۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۳۰ ,۰.۹۹۶۷۷۶۷۶ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۹۳۱۵۱۶ ,۰.۹۸۴۸۹۵۷۵ ,۰.۹۹۴۶۳۲۰۲ ,۱.۰۰۷۰ ,۱.۰۰۲۱ ,۰.۹۹۷۳۲۵۴۴ ,۰.۹۹۸۳۵۶۹۷ ,۰.۹۹۷۵۴۵۹۶ ,۰.۹۹۸۹۱۰۲۸ ,۰.۹۹۶۱۲۷۰۳ ,۱.۰۰۱۹ ,۰.۹۹۸۷۹۷۱۳ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۸۴۱۹۷۲ ,۰.۹۹۹۰۱۶۳۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۵۵۶۱۱۴ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۳۷۲۸۰ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۶۸۵۸۳۳ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۶۲۶۵۰۳ ,۰.۹۹۸۵۳۴۶۹ ,۰.۹۹۵۵۷۰۶۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۳۶۱۷۴۱ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۴۳۲۸۰ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۷۳۴۹۹ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۸۹۳۵۶۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۹۵۱۱۰ ,۰.۹۹۹۲۶۳۳۱ ,۰.۹۹۹۴۸۳۶۷ ,۰.۹۹۹۴۶۱۱۱ ,۰.۹۹۹۲۵۰۴۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۱۴۲۵۰ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۸۹۹۰۵۸ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۵۸۹۵۳ ,۰.۹۹۹۰۲۷۸۳ ,۰.۹۹۹۸۰۲۷۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۷۹۵۷۰۰ ,۰.۹۹۹۷۸۴۶۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۳۰۶۱۶ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۹۳۶۲۱۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۲۳۱۸۲ ,۰.۹۹۹۷۹۳۵۰ ,۰.۹۹۹۷۴۶۸۹ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۹۹۵۲۵ ,۰.۹۹۹۱۷۹۹۶ ,۰.۹۹۶۲۶۵۷۱ ,۰.۹۹۲۹۱۶۳۲ ,۰.۹۹۷۳۴۳۰۶ ,۰.۹۹۵۷۳۸۶۱ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۴۸۵۳۸۵ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۹۸۹۸۲۰ ,۰.۹۹۶۷۵۵۴۳ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۷۴۲۴۰۰ ,۰.۹۶۵۶۶۷۲۳ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۲۹ ,۰.۹۹۶۵۹۴۴۲ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۸۳۶۳۹۸ ,۱.۰۰۳۲
$۱.۹۶ ۱۳.۳۸
میلیارد دلار
۴.۶۴
میلیارد دلار
۶.۸۷
میلیون MATIC
-۱۵.۳۲% ۱.۶۸۲۱ ,۱.۶۸۳۸ ,۱.۶۹۲۲ ,۱.۶۷۳۲ ,۱.۶۷۳۴ ,۱.۶۷۱۵ ,۱.۶۴۷۰ ,۱.۶۴۷۰ ,۱.۶۳۲۴ ,۱.۵۹۸۴ ,۱.۶۱۴۵ ,۱.۶۲۲۲ ,۱.۶۰۶۰ ,۱.۶۰۲۱ ,۱.۵۶۵۰ ,۱.۵۶۴۰ ,۱.۵۵۴۹ ,۱.۵۴۷۶ ,۱.۵۷۴۶ ,۱.۵۹۰۱ ,۱.۵۹۷۳ ,۱.۵۶۹۹ ,۱.۵۷۶۷ ,۱.۵۹۹۰ ,۱.۵۸۳۰ ,۱.۵۸۱۸ ,۱.۵۷۲۶ ,۱.۵۷۱۹ ,۱.۵۸۵۲ ,۱.۵۵۵۰ ,۱.۵۳۴۱ ,۱.۵۳۸۹ ,۱.۵۶۹۹ ,۱.۵۹۳۷ ,۱.۶۴۹۰ ,۱.۶۳۵۹ ,۱.۶۴۹۵ ,۱.۶۵۷۸ ,۱.۶۵۴۹ ,۱.۶۴۱۴ ,۱.۶۳۶۶ ,۱.۶۴۹۰ ,۱.۶۵۹۱ ,۱.۶۶۹۶ ,۱.۶۸۳۵ ,۱.۶۷۱۹ ,۱.۶۴۷۶ ,۱.۶۷۱۵ ,۱.۶۷۲۱ ,۱.۷۰۸۶ ,۱.۷۱۲۹ ,۱.۶۹۷۷ ,۱.۷۰۲۲ ,۱.۷۲۰۳ ,۱.۷۴۶۴ ,۱.۷۶۴۵ ,۱.۷۲۸۲ ,۱.۷۶۱۴ ,۱.۷۷۴۰ ,۱.۷۹۸۲ ,۱.۸۱۶۹ ,۱.۸۲۸۱ ,۱.۸۰۲۵ ,۱.۷۸۲۶ ,۱.۷۶۹۲ ,۱.۷۷۴۱ ,۱.۷۴۲۲ ,۱.۷۳۶۱ ,۱.۷۲۷۸ ,۱.۷۳۵۸ ,۱.۷۲۰۳ ,۱.۷۳۱۰ ,۱.۷۶۰۶ ,۱.۷۶۸۸ ,۱.۸۰۴۶ ,۱.۸۳۹۳ ,۱.۸۱۳۴ ,۱.۷۷۹۰ ,۱.۸۱۳۱ ,۱.۸۴۲۹ ,۱.۸۱۱۷ ,۱.۸۱۳۶ ,۱.۷۹۷۷ ,۱.۸۲۷۲ ,۱.۷۸۸۶ ,۱.۸۳۱۴ ,۱.۸۵۱۹ ,۱.۸۵۸۱ ,۱.۸۹۲۱ ,۱.۸۶۹۷ ,۱.۹۰۷۹ ,۱.۹۱۰۶ ,۱.۹۳۰۴ ,۱.۹۰۹۷ ,۱.۹۴۴۰ ,۱.۹۰۰۶ ,۱.۹۶۰۰ ,۱.۹۷۴۴ ,۲.۰۱ ,۲.۰۸ ,۲.۰۷ ,۲.۰۲ ,۱.۹۹۱۸ ,۲.۰۰ ,۲.۰۱ ,۱.۹۵۸۹ ,۱.۹۴۷۸ ,۱.۹۵۵۹ ,۲.۰۱ ,۲.۱۶ ,۲.۱۹ ,۲.۱۲ ,۲.۰۷ ,۲.۱۲ ,۲.۱۵ ,۲.۱۲ ,۲.۱۴ ,۲.۰۸ ,۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۴ ,۱.۹۹۲۵ ,۱.۹۶۱۷ ,۲.۰۵ ,۲.۰۴ ,۱.۹۹۹۲ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۰۹ ,۲.۱۱ ,۲.۱۱ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۲۰ ,۲.۱۳ ,۲.۱۰ ,۲.۱۱ ,۲.۱۳ ,۲.۱۸ ,۲.۲۲ ,۲.۲۳ ,۲.۱۹ ,۲.۲۳ ,۲.۲۹ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۲ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۲۱ ,۲.۲۶ ,۲.۲۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۳۱ ,۲.۲۴ ,۲.۲۹ ,۲.۱۴ ,۲.۱۶ ,۲.۱۴ ,۲.۰۴ ,۱.۹۱۲۱ ,۱.۸۲۰۹ ,۱.۸۸۴۹ ,۱.۸۵۹۱ ,۱.۹۳۵۷ ,۱.۹۰۲۹ ,۱.۸۶۰۴
$۴۸,۳۸۸.۰۰ ۱۲.۲۸
میلیارد دلار
۹۳۱.۱۷
میلیون دلار
۲۵۴۱۹۰
WBTC
-۱۳.۹۲% ۵۴۵۹۹.۷۸ ,۵۴۹۲۳.۵۲ ,۵۵۱۱۷.۰۸ ,۵۴۹۱۸.۲۱ ,۵۵۰۶۷.۰۷ ,۵۵۰۹۷.۰۶ ,۵۴۸۵۴.۴۲ ,۵۵۰۱۷.۲۷ ,۵۵۰۷۷.۲۲ ,۵۴۰۸۵.۸۴ ,۵۴۶۸۷.۳۹ ,۵۴۷۶۸.۲۴ ,۵۴۶۹۵.۹۱ ,۵۴۴۶۶.۸۵ ,۵۴۲۲۲.۵۴ ,۵۴۲۸۶.۲۴ ,۵۴۰۶۲.۳۰ ,۵۴۳۲۴.۴۰ ,۵۴۲۸۴.۴۳ ,۵۴۵۵۴.۳۳ ,۵۴۶۵۲.۷۶ ,۵۴۳۵۵.۰۹ ,۵۴۳۳۹.۹۸ ,۵۴۶۸۰.۳۳ ,۵۴۵۵۸.۲۲ ,۵۴۳۲۴.۴۸ ,۵۴۳۰۳.۸۸ ,۵۴۳۴۲.۸۱ ,۵۴۲۰۳.۱۰ ,۵۴۲۴۳.۳۳ ,۵۳۹۰۰.۹۴ ,۵۴۵۴۹.۱۳ ,۵۴۸۴۴.۲۵ ,۵۵۲۳۸.۸۹ ,۵۶۵۷۸.۱۵ ,۵۷۲۷۶.۱۰ ,۵۷۲۴۲.۱۸ ,۵۷۸۲۶.۲۰ ,۵۷۶۸۴.۱۵ ,۵۷۳۶۸.۲۵ ,۵۷۴۵۳.۰۰ ,۵۷۳۵۹.۲۸ ,۵۷۴۴۶.۱۳ ,۵۷۵۹۲.۷۰ ,۵۷۳۶۲.۳۸ ,۵۷۳۹۷.۴۸ ,۵۶۹۷۰.۶۴ ,۵۷۲۴۵.۴۱ ,۵۷۰۵۱.۰۲ ,۵۷۳۲۲.۸۲ ,۵۷۳۰۱.۹۳ ,۵۷۰۳۳.۵۰ ,۵۷۰۷۸.۷۱ ,۵۸۳۵۳.۹۹ ,۵۸۵۶۴.۳۶ ,۵۸۲۷۰.۸۷ ,۵۸۰۱۱.۷۱ ,۵۸۲۱۰.۷۸ ,۵۸۳۰۹.۴۴ ,۵۸۰۰۷.۴۴ ,۵۷۸۶۵.۱۳ ,۵۷۶۲۱.۵۵ ,۵۷۵۲۸.۰۶ ,۵۷۳۷۰.۶۷ ,۵۷۳۱۲.۳۰ ,۵۷۱۳۳.۴۴ ,۵۶۱۹۰.۳۰ ,۵۶۶۰۱.۴۴ ,۵۶۵۱۳.۵۷ ,۵۶۶۸۵.۳۰ ,۵۶۸۸۹.۸۵ ,۵۷۲۷۲.۷۳ ,۵۸۱۷۹.۴۱ ,۵۸۰۴۸.۳۳ ,۵۸۶۰۴.۲۳ ,۵۹۰۵۱.۰۱ ,۵۸۴۷۳.۱۰ ,۵۶۷۹۰.۱۳ ,۵۷۳۴۰.۷۵ ,۵۷۸۹۹.۳۹ ,۵۷۶۱۷.۲۱ ,۵۷۶۱۲.۹۵ ,۵۷۳۴۰.۷۸ ,۵۷۲۳۶.۰۷ ,۵۷۴۹۷.۷۴ ,۵۷۴۱۰.۴۶ ,۵۶۹۹۲.۰۹ ,۵۷۳۰۴.۱۴ ,۵۷۳۳۹.۰۷ ,۵۷۰۰۸.۵۶ ,۵۷۰۳۲.۹۷ ,۵۷۱۲۰.۶۳ ,۵۷۲۲۴.۶۰ ,۵۶۹۹۶.۷۶ ,۵۷۲۲۱.۷۴ ,۵۷۰۴۳.۰۲ ,۵۷۳۳۴.۷۲ ,۵۷۳۴۰.۱۴ ,۵۸۰۴۲.۱۲ ,۵۸۴۵۳.۴۲ ,۵۸۸۳۱.۶۶ ,۵۸۴۴۲.۱۱ ,۵۷۸۶۳.۵۱ ,۵۷۱۶۴.۴۳ ,۵۷۰۹۶.۶۷ ,۵۶۸۲۶.۳۳ ,۵۶۹۰۰.۷۴ ,۵۷۱۶۵.۰۸ ,۵۷۰۸۳.۴۰ ,۵۶۹۶۴.۷۹ ,۵۶۹۷۰.۵۴ ,۵۵۸۰۹.۴۱ ,۵۶۴۰۲.۰۲ ,۵۶۸۳۶.۱۱ ,۵۶۷۷۱.۷۵ ,۵۶۹۵۴.۱۲ ,۵۶۹۳۳.۴۱ ,۵۷۰۳۲.۱۶ ,۵۶۶۵۲.۵۶ ,۵۶۳۹۶.۵۰ ,۵۶۲۲۵.۶۰ ,۵۶۴۷۹.۵۴ ,۵۶۴۹۹.۲۵ ,۵۶۷۸۵.۴۶ ,۵۶۳۸۴.۶۶ ,۵۶۴۱۴.۹۲ ,۵۶۲۹۸.۴۲ ,۵۶۷۵۵.۵۰ ,۵۶۸۲۲.۳۵ ,۵۶۹۲۴.۰۰ ,۵۶۷۸۴.۶۶ ,۵۶۷۶۴.۵۶ ,۵۶۵۵۶.۸۱ ,۵۶۵۴۳.۲۸ ,۵۶۵۲۹.۵۴ ,۵۶۱۴۵.۱۰ ,۵۶۵۲۲.۳۹ ,۵۶۵۳۵.۱۰ ,۵۶۷۸۶.۷۱ ,۵۶۸۰۱.۴۸ ,۵۶۷۳۶.۹۹ ,۵۶۵۸۴.۳۷ ,۵۷۱۸۹.۱۷ ,۵۷۰۴۴.۳۲ ,۵۷۱۲۰.۱۹ ,۵۶۹۹۱.۶۵ ,۵۶۸۲۲.۳۲ ,۵۶۱۳۲.۸۱ ,۵۵۲۲۳.۴۴ ,۵۴۹۵۳.۶۵ ,۵۵۰۲۹.۷۰ ,۵۴۶۷۵.۶۲ ,۵۳۰۵۴.۸۶ ,۵۳۹۶۰.۲۸ ,۵۳۵۶۰.۵۲ ,۵۳۵۷۸.۷۱ ,۵۳۷۶۴.۰۹ ,۵۲۹۸۹.۵۶ ,۵۲۹۱۲.۲۳ ,۵۲۵۴۰.۵۳ ,۵۲۴۰۶.۳۹ ,۴۹۱۶۷.۶۵ ,۴۷۷۲۱.۴۰ ,۴۷۳۰۳.۱۳ ,۴۷۹۴۱.۰۰ ,۴۷۴۱۱.۸۱ ,۴۷۵۴۳.۸۷ ,۴۷۰۰۵.۵۸
$۱۶۰.۰۲ ۱۱.۰۴
میلیارد دلار
۳.۴۵
میلیارد دلار
۶۹.۱۱
میلیارد LTC
-۲۰.۵۲% ۱۹۶.۴۳ ,۱۹۶.۹۱ ,۱۹۷.۴۹ ,۱۹۶.۱۱ ,۱۹۷.۳۱ ,۱۹۷.۶۰ ,۱۹۷.۰۲ ,۱۹۷.۱۹ ,۱۹۶.۹۷ ,۱۹۲.۶۷ ,۱۹۴.۲۵ ,۱۹۵.۷۳ ,۱۹۳.۸۵ ,۱۹۴.۴۱ ,۱۹۱.۵۴ ,۱۸۸.۷۹ ,۱۸۹.۰۲ ,۱۸۸.۵۲ ,۱۸۹.۴۸ ,۱۹۰.۷۲ ,۱۹۰.۷۰ ,۱۸۹.۲۷ ,۱۸۹.۵۲ ,۱۹۲.۸۵ ,۱۹۰.۲۶ ,۱۹۰.۳۲ ,۱۸۹.۸۸ ,۱۸۹.۹۰ ,۱۹۰.۵۹ ,۱۸۸.۸۶ ,۱۸۷.۷۹ ,۱۸۶.۹۰ ,۱۹۰.۴۷ ,۱۹۱.۵۴ ,۱۹۷.۸۳ ,۱۹۵.۸۰ ,۱۹۹.۴۴ ,۲۰۰.۴۱ ,۲۰۰.۸۶ ,۱۹۹.۸۴ ,۱۹۸.۹۴ ,۱۹۸.۹۰ ,۱۹۹.۳۱ ,۱۹۹.۰۰ ,۱۹۹.۸۹ ,۱۹۸.۰۳ ,۱۹۵.۷۴ ,۱۹۷.۰۹ ,۱۹۶.۵۹ ,۱۹۷.۴۶ ,۲۰۱.۶۱ ,۱۹۹.۳۸ ,۱۹۹.۶۲ ,۲۰۱.۱۱ ,۲۰۸.۲۴ ,۲۰۸.۵۰ ,۲۰۵.۹۵ ,۲۰۷.۰۵ ,۲۰۶.۵۰ ,۲۰۶.۶۸ ,۲۰۶.۳۰ ,۲۰۴.۵۹ ,۲۰۴.۲۴ ,۲۰۴.۶۸ ,۲۰۲.۲۶ ,۲۰۳.۶۱ ,۲۰۰.۵۸ ,۲۰۰.۳۷ ,۲۰۱.۲۰ ,۲۰۲.۶۴ ,۲۰۱.۳۷ ,۲۰۳.۱۸ ,۲۰۸.۴۶ ,۲۱۳.۱۹ ,۲۱۴.۲۵ ,۲۱۴.۵۲ ,۲۱۳.۹۵ ,۲۰۸.۱۱ ,۲۱۰.۴۷ ,۲۱۲.۷۵ ,۲۱۰.۷۷ ,۲۰۹.۸۹ ,۲۰۸.۵۹ ,۲۰۹.۲۰ ,۲۰۷.۹۴ ,۲۱۰.۳۰ ,۲۰۹.۳۱ ,۲۱۱.۲۸ ,۲۱۱.۵۸ ,۲۱۰.۶۹ ,۲۱۰.۵۰ ,۲۱۲.۹۳ ,۲۱۴.۷۳ ,۲۱۱.۷۹ ,۲۱۳.۳۸ ,۲۱۲.۵۳ ,۲۱۲.۲۴ ,۲۱۰.۴۳ ,۲۱۳.۷۶ ,۲۱۶.۲۴ ,۲۱۵.۶۳ ,۲۱۴.۲۹ ,۲۱۲.۹۹ ,۲۱۱.۳۴ ,۲۱۱.۲۴ ,۲۰۷.۹۴ ,۲۰۷.۲۵ ,۲۰۷.۴۲ ,۲۰۸.۴۷ ,۲۰۶.۹۴ ,۲۰۸.۸۵ ,۲۰۷.۳۶ ,۲۰۲.۶۲ ,۲۰۲.۸۷ ,۲۰۴.۰۵ ,۲۰۳.۲۳ ,۲۰۴.۱۵ ,۲۰۵.۳۰ ,۲۰۵.۲۸ ,۲۰۵.۰۰ ,۲۰۴.۰۹ ,۲۰۴.۸۷ ,۲۰۳.۲۶ ,۲۰۶.۶۱ ,۲۰۴.۶۱ ,۲۰۳.۲۸ ,۲۰۵.۶۹ ,۲۰۷.۳۹ ,۲۰۵.۱۵ ,۲۰۶.۴۱ ,۲۰۶.۰۲ ,۲۰۵.۰۳ ,۲۰۳.۶۸ ,۲۰۳.۷۹ ,۲۰۲.۹۹ ,۲۰۱.۲۵ ,۲۰۰.۸۰ ,۲۰۱.۵۰ ,۲۰۲.۸۲ ,۲۰۴.۰۷ ,۲۰۳.۳۵ ,۲۰۳.۵۷ ,۲۰۳.۹۴ ,۲۰۵.۱۱ ,۲۰۶.۵۳ ,۲۰۵.۳۱ ,۲۰۵.۳۸ ,۲۰۲.۳۸ ,۱۹۹.۱۳ ,۱۹۳.۹۵ ,۱۹۴.۴۹ ,۱۹۴.۱۷ ,۱۸۹.۶۷ ,۱۸۶.۹۹ ,۱۹۰.۱۴ ,۱۸۸.۰۳ ,۱۸۸.۵۵ ,۱۸۴.۴۳ ,۱۸۴.۰۹ ,۱۸۴.۲۷ ,۱۸۰.۴۱ ,۱۷۱.۲۷ ,۱۵۱.۱۱ ,۱۵۴.۳۷ ,۱۵۰.۷۱ ,۱۵۳.۳۴ ,۱۵۳.۵۳ ,۱۵۱.۵۲
$۱.۶۳ ۱۰.۲۰
میلیارد دلار
۷۲۲.۹۴
میلیون دلار
۶.۲۹
میلیون ALGO
-۱۳.۱۳% ۱.۶۸۱۳ ,۱.۶۹۱۳ ,۱.۷۰۵۵ ,۱.۶۸۵۹ ,۱.۶۹۸۵ ,۱.۶۹۸۱ ,۱.۶۹۹۴ ,۱.۷۱۸۵ ,۱.۷۱۶۸ ,۱.۶۷۲۵ ,۱.۶۶۹۴ ,۱.۶۸۵۲ ,۱.۶۶۷۲ ,۱.۷۰۱۳ ,۱.۶۴۰۳ ,۱.۶۲۹۳ ,۱.۶۲۰۶ ,۱.۶۱۹۲ ,۱.۶۴۹۲ ,۱.۶۵۴۷ ,۱.۶۵۴۱ ,۱.۶۳۸۰ ,۱.۶۴۵۳ ,۱.۶۵۹۹ ,۱.۶۴۰۱ ,۱.۶۳۹۳ ,۱.۶۳۳۰ ,۱.۶۴۱۹ ,۱.۶۴۵۹ ,۱.۶۲۶۲ ,۱.۶۰۶۱ ,۱.۶۱۷۰ ,۱.۶۴۳۰ ,۱.۶۵۰۹ ,۱.۷۰۱۵ ,۱.۶۶۷۵ ,۱.۷۰۹۴ ,۱.۷۱۲۶ ,۱.۷۱۸۹ ,۱.۷۱۴۷ ,۱.۷۰۸۸ ,۱.۷۱۷۶ ,۱.۷۰۹۹ ,۱.۷۱۷۸ ,۱.۷۲۷۰ ,۱.۷۲۷۵ ,۱.۶۹۶۷ ,۱.۷۲۴۶ ,۱.۷۳۲۹ ,۱.۷۵۲۱ ,۱.۷۸۰۶ ,۱.۷۸۸۱ ,۱.۸۰۷۹ ,۱.۷۹۶۵ ,۱.۷۸۸۲ ,۱.۸۰۰۹ ,۱.۷۸۹۵ ,۱.۸۰۰۳ ,۱.۸۱۱۰ ,۱.۷۹۲۹ ,۱.۷۸۱۲ ,۱.۷۷۲۱ ,۱.۷۷۲۹ ,۱.۷۸۳۸ ,۱.۷۶۷۲ ,۱.۷۶۷۳ ,۱.۷۵۲۸ ,۱.۷۶۱۰ ,۱.۷۶۷۵ ,۱.۷۷۱۳ ,۱.۷۵۶۴ ,۱.۷۶۸۵ ,۱.۷۸۵۲ ,۱.۷۹۶۴ ,۱.۸۲۹۳ ,۱.۸۲۸۵ ,۱.۷۹۵۷ ,۱.۷۶۴۵ ,۱.۸۶۰۰ ,۱.۸۴۸۵ ,۱.۸۱۰۸ ,۱.۸۱۹۵ ,۱.۸۲۶۷ ,۱.۸۳۴۴ ,۱.۸۱۴۱ ,۱.۸۳۷۱ ,۱.۸۶۱۱ ,۱.۸۷۴۲ ,۱.۸۵۲۱ ,۱.۸۳۶۰ ,۱.۸۶۵۹ ,۱.۸۹۳۹ ,۱.۹۰۵۶ ,۱.۸۹۳۱ ,۱.۹۱۹۷ ,۱.۹۳۴۶ ,۱.۹۵۵۷ ,۱.۹۷۰۴ ,۱.۹۵۰۱ ,۱.۹۴۴۳ ,۱.۹۴۴۸ ,۱.۹۵۸۷ ,۱.۹۹۷۴ ,۱.۹۷۳۱ ,۱.۹۹۰۹ ,۱.۹۲۸۲ ,۱.۹۲۲۳ ,۱.۹۳۶۴ ,۱.۹۶۲۳ ,۱.۹۹۶۹ ,۲.۰۲ ,۱.۹۳۲۷ ,۱.۸۷۸۳ ,۱.۸۹۵۱ ,۱.۸۹۲۴ ,۱.۸۶۷۷ ,۱.۸۸۰۶ ,۱.۸۷۹۱ ,۱.۸۷۹۲ ,۱.۸۹۶۲ ,۱.۸۷۷۸ ,۱.۸۸۵۴ ,۱.۸۶۱۴ ,۱.۸۸۷۸ ,۱.۸۷۰۶ ,۱.۸۵۹۲ ,۱.۸۹۶۴ ,۱.۹۱۶۶ ,۱.۹۱۱۴ ,۱.۹۲۲۴ ,۱.۹۱۰۸ ,۱.۸۹۲۹ ,۱.۸۸۶۲ ,۱.۸۷۵۹ ,۱.۸۸۰۸ ,۱.۸۵۶۸ ,۱.۸۸۴۶ ,۱.۸۸۹۲ ,۱.۹۱۱۳ ,۱.۹۱۳۲ ,۱.۹۱۹۹ ,۱.۹۳۲۴ ,۱.۹۳۴۳ ,۱.۹۱۵۱ ,۱.۹۰۴۱ ,۱.۸۸۳۰ ,۱.۸۹۳۹ ,۱.۸۶۸۹ ,۱.۸۵۰۱ ,۱.۷۹۱۷ ,۱.۸۰۶۰ ,۱.۸۰۵۸ ,۱.۷۶۰۶ ,۱.۷۵۳۵ ,۱.۷۵۷۹ ,۱.۷۳۴۶ ,۱.۷۴۷۷ ,۱.۷۰۴۵ ,۱.۷۰۶۱ ,۱.۷۰۰۹ ,۱.۶۷۰۸ ,۱.۶۰۴۱ ,۱.۴۱۹۱ ,۱.۵۶۲۱ ,۱.۵۱۰۶ ,۱.۵۵۱۳ ,۱.۵۴۲۰ ,۱.۵۳۷۹
$۲۰.۲۶ ۹.۴۴
میلیارد دلار
۲.۲۶
میلیارد دلار
۴۶۷.۰۱
میلیارد LINK
-۱۹.۸۴% ۲۴.۵۲ ,۲۴.۴۵ ,۲۴.۶۴ ,۲۴.۴۲ ,۲۴.۴۹ ,۲۴.۶۶ ,۲۴.۶۸ ,۲۴.۷۶ ,۲۴.۶۰ ,۲۳.۹۶ ,۲۴.۱۶ ,۲۴.۳۶ ,۲۳.۹۷ ,۲۴.۱۸ ,۲۳.۷۱ ,۲۳.۵۱ ,۲۳.۴۲ ,۲۳.۲۸ ,۲۳.۵۳ ,۲۳.۶۲ ,۲۳.۶۷ ,۲۳.۵۰ ,۲۳.۵۵ ,۲۳.۸۷ ,۲۳.۶۵ ,۲۳.۶۷ ,۲۳.۶۰ ,۲۳.۶۸ ,۲۳.۷۰ ,۲۳.۴۵ ,۲۳.۳۸ ,۲۳.۲۷ ,۲۳.۷۰ ,۲۳.۹۷ ,۲۴.۵۱ ,۲۴.۲۷ ,۲۴.۷۸ ,۲۴.۹۸ ,۲۴.۹۰ ,۲۴.۹۰ ,۲۴.۸۸ ,۲۴.۹۰ ,۲۵.۰۷ ,۲۴.۹۸ ,۲۵.۰۹ ,۲۵.۰۶ ,۲۴.۶۰ ,۲۴.۸۵ ,۲۴.۷۶ ,۲۴.۷۵ ,۲۵.۱۳ ,۲۴.۸۴ ,۲۴.۸۴ ,۲۵.۰۰ ,۲۵.۳۵ ,۲۵.۲۵ ,۲۴.۷۴ ,۲۵.۰۳ ,۲۵.۰۳ ,۲۴.۸۸ ,۲۴.۹۷ ,۲۴.۹۵ ,۲۴.۹۸ ,۲۵.۰۵ ,۲۴.۷۴ ,۲۴.۹۰ ,۲۴.۵۷ ,۲۴.۵۱ ,۲۴.۴۸ ,۲۴.۶۸ ,۲۴.۵۸ ,۲۴.۷۹ ,۲۵.۱۵ ,۲۵.۸۴ ,۲۶.۱۵ ,۲۶.۲۲ ,۲۶.۰۸ ,۲۵.۸۷ ,۲۶.۲۴ ,۲۶.۲۵ ,۲۵.۹۷ ,۲۵.۹۳ ,۲۵.۷۰ ,۲۵.۶۷ ,۲۵.۳۴ ,۲۵.۶۶ ,۲۵.۷۵ ,۲۵.۸۸ ,۲۵.۹۶ ,۲۵.۹۲ ,۲۵.۸۳ ,۲۵.۹۷ ,۲۶.۱۱ ,۲۵.۸۵ ,۲۶.۲۴ ,۲۶.۲۰ ,۲۶.۲۰ ,۲۶.۳۰ ,۲۶.۷۲ ,۲۶.۸۱ ,۲۶.۵۴ ,۲۶.۴۵ ,۲۶.۳۸ ,۲۶.۰۰ ,۲۶.۰۴ ,۲۵.۵۶ ,۲۵.۲۴ ,۲۵.۳۴ ,۲۵.۳۸ ,۲۴.۹۳ ,۲۵.۲۲ ,۲۵.۰۷ ,۲۴.۵۶ ,۲۴.۶۵ ,۲۴.۸۲ ,۲۴.۶۶ ,۲۴.۸۵ ,۲۴.۹۰ ,۲۴.۷۸ ,۲۴.۸۲ ,۲۴.۷۷ ,۲۴.۷۹ ,۲۴.۶۵ ,۲۵.۰۸ ,۲۴.۷۲ ,۲۴.۶۱ ,۲۴.۸۸ ,۲۴.۸۱ ,۲۴.۷۱ ,۲۴.۸۵ ,۲۴.۸۳ ,۲۴.۷۸ ,۲۴.۵۴ ,۲۴.۷۰ ,۲۴.۶۰ ,۲۴.۴۵ ,۲۴.۵۴ ,۲۴.۶۸ ,۲۴.۹۰ ,۲۵.۱۳ ,۲۵.۰۷ ,۲۵.۳۹ ,۲۵.۳۱ ,۲۵.۲۸ ,۲۵.۶۷ ,۲۵.۴۷ ,۲۵.۶۲ ,۲۵.۳۵ ,۲۵.۰۲ ,۲۴.۱۶ ,۲۴.۲۷ ,۲۴.۰۴ ,۲۳.۴۱ ,۲۳.۴۲ ,۲۳.۵۱ ,۲۳.۲۲ ,۲۳.۳۴ ,۲۲.۷۷ ,۲۲.۷۸ ,۲۲.۸۱ ,۲۲.۳۹ ,۲۰.۸۰ ,۱۸.۲۱ ,۱۸.۸۷ ,۱۸.۸۱ ,۱۹.۲۷ ,۱۹.۴۰ ,۱۹.۲۸

ارزدیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یا رمز ارز (cryptocurrency) نوعی پول است که واحدهای آن با روش های رمزنگاری ایجاد شده است. تایید انتقال وجه و کارکرد آن هم مستقل از بانک مرکزی انجام می گیرد. ارزهای دیجیتال دو ویژگی مهم غیرمتمرکز بودن و شفافیت را دارا هستند و برای دستیابی به این ویژگی ها از بلاک چین استفاده می کنند.

پادکست آموزشی ارزدیجیتال

در این پادکست بشنوید که ارزهای دیجیتال چگونه کار میکنند و چه آینده ای دارند؟

غیر متمرکز بودن یعنی این ارزها توسط هیچ نهاد یا بانک واسطه ای کنترل نمی شوند. به همین دلیل انتقال ارزهای دیجیتال به افراد دیگر نیازی به استفاده از خدمات بانکی واسطه ای ندارد.

ایجاد رمز ارزها به روش های مختلفی اتفاق می افتد. برخی از رمز ارزها مانند بیت کوین با فرایندی به نام ماینینگ توسط ماینرها استخراج می شوند. در مورد برخی دیگر هم سکه های از قبل استخراج شده در شبکه ی توزیع قرار می گیرد.

ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری “دفتر کل توزیع شده” ساخته شده اند. یکی از محصولات این فناوری، بلاک چین است.به کار گیری بلاکچین موجب دستیابی به شفافیت می شود.

از چندین سال پیش تلاشهایی برای ایجاد ارزهای دیجیتال صورت گرفته بود. نیاز به ایجاد ارز دیجیتال از دو مشکل بزرگ اعتماد به شخص ثالث (واسطه) و دوبار خرج کردن پول شکل گرفت.

مشکل اعتماد به شخص ثالث به این معناست که شما برای انجام تراکنش های خود با ارزهای دیجیتال نیازی به یک واسطه بانکی نخواهید داشت.

مشکل دوبار خرج کردن هم با استفاده از ماهیت غیرمتمرکز و شفافیت ارزهای دیجیتال رفع شد. به این ترتیب که همه کاربران می توانند همه ی تراکنش ها را مشاهده کنند؛ بنابراین امکان تقلب و دوباره خرج کردن از بین می رود. با حل این مسئله نیاز به بانک ها برای تایید انتقال و نگهداری وجه هم رفع می شود.

اولین نمونه موفقیت آمیز ارزهای دیجیتال بیت کوین است که ایده آن در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت و در ۲۰۰۹ اولین بار استخراج شد.
با توجه به ویژگی های ارزهای دیجیتال به تدریج انواع مختلف آن ایجاد شد. از جمله اتریوم بر بستری برای توسعه برنامه‌های مختلف و اجرای قراردادهای هوشمند معرفی شد و ریپل بر تجدید ساختار ارتباطات بین بانکی و ارائه سیستم های پرداخت کم هزینه و پرسرعت متمرکز شد.
امروزه توکن های مختلفی بر بستر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم، ایاس و ترون ساخته شده اند و از بلاک چین برای ثبت تراکنش هایشان استفاده می کنند.

ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟

 برای جابجایی و تراکنش‌ها، ارزهای دیجیتال در شبکه بلاک چین، نیاز به الگوریتم اجماع دارند. و هر ارز دیجیتال از نوع خاصی از این الگوریتم پیروی می‌کند.

به عنوان مثال بیت کوین از الگوریتم اثبات کار برای انجام تراکنش‌های خود استفاده می‌کند.الگوریتم اجماع به صورت همتا به همتا کار می‌کند و واسطه را از بین می‌برد.

برای این که تراکنش‌ها به درستی انجام شوند نیاز به تایید دارند، کار تایید برای ارزهای دیجیتال مختلف بر اساس شبکه آن‌ها متفاوت است. برای بیت کوین تامین امنیت بر عهده نودها است.

تفاوت ارزهای دیجیتال با پول معمولی

یکی از ویژگی‌هایی که ارز دیجیتال را از پول معمولی متمایز می‌کند، غیر قابل برگشت بودن تراکنش‌ها است. و فقط در صورتی می‌توان پول را برگشت کرد که گیرنده پول را برگرداند. ولی اگر پول معمولی اشتباهی جابجا شود بانک می‌‌تواند پول را براحتی به حساب اصلی برگرداند.

دومین دلیل تفاوت آن‌ها ناشناس ماندن هویت آدرس‌های کیف پول است، در حالی که شماره حساب بانک هویت کامل دارنده حساب را نشان می‌دهد. آدرس کیف پول ارز دیجیتال از تعدادی حرف و عدد تشکیل شده است که شاید با بررسی تاریخچه تراکنش‌ها به هویت فرد اصلی رسید.

بیل گیتس می گوید:

 بیت کوین بهتر از ارز‌های سنتی است، زیرا شما مجبور نیستید که به صورت فیزیکی آن را حمل کنید و البته، برای معاملات بزرگ، پول فیزیکی بسیار آزاردهنده خواهد بود.

سومین ویژگی رمز ارزها،فرامرزی بودن آن‌هاست یعنی با ارزهای دیجیتال ارسال پول به نقاط مختلف دنیا در عرض چند دقیقه انجام میشود درحالی که با سیستم‌های فعلی چندین روز طول می کشد. ارزهای دیجیتال را می‌توان از هر نقطه‌ای در دنیا به نقطه دیگر فرستاد و محدودیت مرزی نمی شناسد.

چهارمین ویژگی امنیت ارزهای دیجیتال است. این امنیت در مبادلات درون شبکه‌ای توسط قدرت هش به اشتراک گذاشته شده توسط افراد تامین می‌شود. از طرفی سیستم رمزنگاری کلید عمومی و کلید خصوصی این امکان را به وجود می آورد که خودشان کنترل پول‌های دیجیتالشان را بر عهده بگیرند و شخص دیگری نتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

پنجمین ویژگی که باعث تمایز رمز ارزها از سایر پول‌‌های معمولی شده، انحصاری نبودن آن‌هاست. افراد برای اینکه بتوانند از شبکه‌های ارز دیجیتال مختلف استفاده کنند، نیازی ندارند از شخص یا گروه و سازمانی اجازه بگیرند. آن‌ها می‌توانند کل تاریخچه تراکنش‌ها را دانلود کرده و بدون نیاز به کسب اجازه اقدام به ارسال یا دریافت ارز دیجیتال کنند.

انواع ارز دیجیتال

رمز ارز ها به جز بیت کوین را به دو دسته آلت کوین‌ها و توکن‌ها تقسیم می کنند. آلت کوین‌ها هر کدام بلاک چین مخصوص خودشان را دارند. بخشی از کوین‌ها از کدهای اولیه بیت کوین ساخته شده‌اند و یا به اصطلاح فورکی از بیت کوین هستند. این‌ها با اعمال اصلاحات جزئی در متغیرهایی مانند تعداد سکه‌ها، الگوریتم استخراج، زمان ایجاد بلاک‌ها و غیره از بیت کوین به وجود آمده‌اند.

برخی کوین‌های دیگر هستند که شبکه خود را بدون استفاده از کدهای بیت کوین ساخته‌اند. این بلاک چین‌ها اغلب برای کاربردهای بیشتری به جز پول دیجیتال ایجاد شده‌اند مانند اتریوم و ریپل .

دسته دیگری از رمز ارز ها هستند که بر بستر یک پلتفرم مانند اتریوم یا ایاس ساخته می‌شوند که به این دسته توکن‌ها می گویند که بلاک چین جداگانه‌ای ندارند و از قدرت بلاک چین اصلی برای اجرای تراکنش‌های خود کمک می‌گیرند.

توکن‌ها طی عرضه اولیه سکه یا همان ICOها در ازای تامین سرمایه جمعی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شوند. توکن‌ها را نمی توان به چشم یک ارز دید و کاربردهای مخصوص خودشان را دارند.

علت محبوبیت ارزهای دیجیتال

از دلایل محبوبیت ارز های دیجیتال میتوان به بالا بودن میزان نوسان بازارشان و فناوری به کار گرفته شده در آنها و استفاده ی آنها در راستای آزادی خواهی اشاره نمود. دلیل نوسانات زیاد این بازار ، نوپا بودن آن است ، مقدار نوسان در حدی است که ممکن است در یک روز قیمت رمز ارزی صدها برابر بیشتر یا ده ها برابر کمتر شود.

برای جلوگیری از امکان تقلب در این فناوری از علم رمز نگاری که پایه ی آن ریاضیات است استفاده میشود و این تشویقی برای سیستم های پرداختی در جهت راستگویی میشود. افرادی که نسبت به سیستم های مالی و پرداخت سنتی بدبین بوده اند به دلیل جنبه ی آزادی خواهانه ی این فناوری و از بین بردن واسطه ها، به بازار ارزهای دیجیتال علاقه مند شده اند.

آینده ارز های دیجیتال

در طول هفته‌های اخیر ارزش بیت کوین اتریوم و سایر رمز ارزها، با نوسانات زیادی همراه بود.هر صعود شدید، با یک سقوط شدید دنبال شد و می‌توان گفت افزایش و کاهش‌های شدید، هرکدام تنها چند روز یا چند هفته دوام داشتند.

هیچ تاجر ریسک‌پذیری ، آن‌قدر باهوش نیست که روندهای آینده این بازار را ارزیابی کند.برخی از تحلیلگران معتقدند که دلال های ارزهای دیجیتال راه اشتباهی در پیش گرفته اند و ثروت خود را از دست خواهند داد.

پس باید در این سرمایه گذاری ها افق دیدی فراتر از نوسانات فعلی داشت و پیش بینی کرد که این ارزها در ۲۰ سال آینده چه جایگاهی خواهند داشت. اما چیزی که مشخص است این است که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال همیشه ریسک بسیار بالایی همراه خواهند داشت.

سوالات متداول ارزهای دیجیتال

چه فاکتورهایی تعیین کننده قیمت ارز دیجیتال هستند؟

عوامل فاندامنتال و بنیادی مثل نقشه راه، میزان عرضه و تقاضا ، تیم توسعه و لیست شدن در صرافی های مختلف می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر گذار باشد.

داده های قیمت ارزهای دیجیتال از کدام سایت ها دریافت می شود؟

معتبرترین داده قیمت های ارزدیجیتال از سایت های کوین مارکت کپ، کوین گکو و کوین ۳۶۰ دریافت می شود.
چگونه قیمت آینده ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

برای اینکار کافیست بعد از فراگیری کامل تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و بررسی شرایط بازار ارزهای دیجیتال حدود آینده قیمتی ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید.

‫5 نظر

 • سلام واسه هولدینگ ۶ ماه تا یکسال کدوم ارز ها رو پیشنهاد میکنید ؟

  • سلام برای هولدینگ بلند مدت فقط پنج ارز اول جدول قابل سرمایه گذاری هستن
   سایر آلت کوین ها تا شش ماه دیگه ممکنه اسمی هم ازشون وجود نداشته باشه.

 • لطفا بگید baby ilon چجوری بخرم؟ ممنون

 • خوبه

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *