ورود

آموزش سایر اندیکاتور ها

در این دسته بندی به آموزش سایر اندیکاتور ها میپردازیم.

اندیکاتور هایی که در دسته های مومنتوم، حجمی، نوسانی، روندی طبقه بندی نمی شوند، در این دسته جای میگیرند.

برای مثال اندیکاتور الیگیتور و یا اندیکاتور متقدم و متاخر در این دسته جای میگیرند.

معرفی اندیکاتور ها و انواع دسته بندی اندیکاتورها