متاورس

در این دسته بندی پروژه های متاورسی قرار میگیرد. این پروژه ها اکثرا با مدل کسب درآمد ساخته شده اند و شما میتوانید از متاورس بدون سرمایه اولیه کسب درآ»د کنید.