ورود
حجم بازار: ۱.۹۷۸ تریلیون دلار
:دامیننس
BTC : ۳۷.۶۷%
ETH : ۱۷.۹۴%
USDT : ۳.۷۳%
حجم کل معاملات روزانه:
قیمت ارزها
نمای بازار ارزهای دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نام ارز قیمت حجم بازار معاملات روزانه عرضه در گردش تغییرات روزانه نمودار هفتگی
$۳۷.۳۷ ۱۰.۷۲
میلیارد دلار
۱.۱۶
میلیارد دلار
۲۸۶.۳۲
میلیارد ATOM
-۹.۵۳% ۳۷.۱۰ ,۳۷.۶۶ ,۳۷.۱۶ ,۳۶.۸۴ ,۳۶.۶۷ ,۳۸.۷۸ ,۳۸.۳۶ ,۳۸.۳۵ ,۳۸.۹۶ ,۳۸.۷۶ ,۳۹.۳۶ ,۳۸.۷۳ ,۳۸.۸۶ ,۳۹.۹۴ ,۴۰.۶۶ ,۴۰.۵۸ ,۴۰.۳۸ ,۴۰.۶۸ ,۴۰.۵۴ ,۴۱.۴۱ ,۴۱.۰۳ ,۴۱.۲۴ ,۴۰.۵۲ ,۳۹.۹۶ ,۴۰.۴۳ ,۴۰.۷۰ ,۴۱.۴۶ ,۴۱.۷۲ ,۴۱.۰۸ ,۴۱.۴۹ ,۴۱.۵۷ ,۴۱.۱۲ ,۴۱.۴۰ ,۴۲.۱۱ ,۴۱.۵۷ ,۴۰.۷۹ ,۴۰.۲۵ ,۳۹.۸۳ ,۳۹.۴۵ ,۳۹.۷۷ ,۳۹.۷۸ ,۳۹.۹۵ ,۴۰.۱۰ ,۴۰.۰۶ ,۴۰.۱۹ ,۴۱.۰۳ ,۴۰.۹۹ ,۴۰.۹۳ ,۴۰.۳۲ ,۴۰.۴۴ ,۴۰.۷۶ ,۴۰.۹۴ ,۳۹.۲۶ ,۳۹.۷۶ ,۳۹.۲۹ ,۳۹.۱۵ ,۳۸.۸۰ ,۳۹.۰۴ ,۳۹.۳۰ ,۳۸.۵۱ ,۳۷.۷۰ ,۳۷.۹۲ ,۳۷.۸۳ ,۳۸.۱۸ ,۳۸.۱۸ ,۳۸.۴۵ ,۳۸.۷۰ ,۳۸.۵۲ ,۳۷.۹۲ ,۳۷.۹۵ ,۳۸.۱۷ ,۳۷.۰۱ ,۳۷.۴۶ ,۳۷.۱۷ ,۳۷.۲۷ ,۳۸.۶۵ ,۳۸.۲۷ ,۳۸.۸۶ ,۳۸.۸۵ ,۳۹.۷۵ ,۳۹.۴۵ ,۳۹.۴۹ ,۳۹.۴۰ ,۴۰.۳۶ ,۴۰.۴۹ ,۴۰.۷۸ ,۴۰.۵۲ ,۴۰.۴۵ ,۴۰.۱۷ ,۴۰.۰۱ ,۳۹.۹۳ ,۴۰.۳۱ ,۴۰.۵۱ ,۴۰.۳۴ ,۴۰.۱۷ ,۴۰.۰۴ ,۳۹.۸۴ ,۳۹.۲۴ ,۳۹.۸۲ ,۳۹.۹۶ ,۴۰.۲۵ ,۳۹.۹۲ ,۴۰.۱۷ ,۴۰.۱۶ ,۴۰.۱۶ ,۴۰.۳۶ ,۳۹.۹۹ ,۳۹.۸۰ ,۳۹.۲۲ ,۳۹.۳۴ ,۳۹.۳۵ ,۳۹.۳۲ ,۴۰.۸۴ ,۴۱.۴۲ ,۴۱.۶۰ ,۴۱.۹۲ ,۴۲.۳۰ ,۴۲.۱۹ ,۴۳.۲۲ ,۴۳.۰۸ ,۴۳.۱۷ ,۴۳.۶۳ ,۴۳.۶۵ ,۴۳.۳۸ ,۴۳.۱۷ ,۴۲.۹۵ ,۴۲.۹۴ ,۴۳.۰۷ ,۴۲.۵۲ ,۴۲.۷۶ ,۴۲.۴۰ ,۴۲.۶۲ ,۴۳.۵۹ ,۴۳.۳۰ ,۴۲.۷۲ ,۴۳.۲۷ ,۴۲.۳۲ ,۴۱.۹۰ ,۴۱.۸۴ ,۴۲.۲۱ ,۴۲.۱۸ ,۴۲.۵۲ ,۴۲.۰۹ ,۴۱.۹۱ ,۴۱.۷۰ ,۴۱.۲۹ ,۴۱.۱۷ ,۴۱.۴۶ ,۴۰.۶۹ ,۴۰.۷۰ ,۳۹.۹۹ ,۴۰.۲۴ ,۴۰.۱۵ ,۳۹.۵۸ ,۳۸.۹۰ ,۳۹.۳۴ ,۳۹.۳۱ ,۳۹.۸۱ ,۳۹.۶۱ ,۳۹.۱۹ ,۳۸.۴۶ ,۳۸.۳۵ ,۳۸.۴۱ ,۳۹.۰۶ ,۳۸.۳۹ ,۳۷.۷۷ ,۳۸.۰۰ ,۳۷.۸۷
$۱۴۰.۲۵ ۹.۷۵
میلیارد دلار
۱.۳۶
میلیارد دلار
۶۹.۴۴
میلیارد LTC
-۷.۷۴% ۱۲۸.۵۵ ,۱۲۸.۹۳ ,۱۲۸.۳۵ ,۱۲۸.۰۳ ,۱۲۸.۵۵ ,۱۳۳.۳۲ ,۱۳۱.۱۱ ,۱۳۱.۶۱ ,۱۳۲.۳۸ ,۱۳۱.۳۱ ,۱۳۱.۳۰ ,۱۳۱.۶۹ ,۱۳۲.۰۲ ,۱۳۱.۵۸ ,۱۳۱.۶۳ ,۱۳۱.۳۲ ,۱۳۱.۵۹ ,۱۳۱.۶۲ ,۱۳۱.۹۲ ,۱۳۲.۱۶ ,۱۳۱.۷۰ ,۱۳۲.۲۸ ,۱۳۲.۸۵ ,۱۳۲.۸۸ ,۱۳۴.۳۱ ,۱۳۵.۵۷ ,۱۳۷.۵۰ ,۱۳۷.۴۹ ,۱۳۶.۹۶ ,۱۳۸.۳۰ ,۱۳۹.۳۴ ,۱۳۸.۷۶ ,۱۴۰.۷۸ ,۱۴۱.۲۵ ,۱۴۰.۷۱ ,۱۴۱.۵۴ ,۱۴۱.۷۶ ,۱۴۰.۰۶ ,۱۳۹.۶۸ ,۱۳۹.۶۶ ,۱۳۹.۶۶ ,۱۴۰.۰۹ ,۱۴۰.۳۲ ,۱۴۰.۲۳ ,۱۴۰.۱۱ ,۱۴۱.۱۱ ,۱۴۱.۰۴ ,۱۴۰.۹۵ ,۱۳۷.۵۶ ,۱۳۸.۷۰ ,۱۳۹.۲۱ ,۱۴۰.۰۷ ,۱۳۶.۵۲ ,۱۳۷.۷۸ ,۱۳۵.۵۳ ,۱۳۵.۹۰ ,۱۳۶.۰۲ ,۱۳۶.۷۲ ,۱۳۶.۹۶ ,۱۳۶.۳۳ ,۱۳۶.۷۰ ,۱۳۸.۲۲ ,۱۳۹.۳۳ ,۱۳۹.۴۲ ,۱۳۸.۸۷ ,۱۳۸.۲۳ ,۱۳۹.۶۸ ,۱۳۹.۰۱ ,۱۳۸.۳۷ ,۱۳۷.۹۳ ,۱۳۸.۰۴ ,۱۳۶.۸۸ ,۱۳۸.۵۱ ,۱۳۹.۷۸ ,۱۴۳.۰۷ ,۱۴۷.۳۳ ,۱۴۴.۹۲ ,۱۴۴.۹۵ ,۱۴۳.۸۱ ,۱۴۴.۳۴ ,۱۴۴.۶۹ ,۱۴۴.۷۸ ,۱۴۵.۸۲ ,۱۴۵.۴۴ ,۱۴۴.۷۳ ,۱۴۶.۵۹ ,۱۴۶.۹۴ ,۱۴۷.۶۹ ,۱۴۷.۵۹ ,۱۴۸.۲۲ ,۱۴۹.۲۹ ,۱۴۹.۱۰ ,۱۴۹.۲۴ ,۱۴۸.۳۶ ,۱۴۸.۴۶ ,۱۴۸.۸۴ ,۱۴۸.۴۹ ,۱۴۵.۶۶ ,۱۴۷.۳۴ ,۱۴۸.۳۹ ,۱۴۹.۴۹ ,۱۴۸.۷۸ ,۱۴۸.۶۲ ,۱۴۸.۴۶ ,۱۴۹.۳۲ ,۱۴۸.۸۵ ,۱۴۷.۸۶ ,۱۴۷.۹۸ ,۱۴۷.۸۸ ,۱۴۷.۴۸ ,۱۴۸.۲۸ ,۱۴۸.۲۱ ,۱۴۶.۴۱ ,۱۴۶.۳۲ ,۱۴۵.۸۳ ,۱۴۶.۴۲ ,۱۴۶.۶۸ ,۱۴۵.۷۲ ,۱۴۵.۷۴ ,۱۴۵.۹۴ ,۱۴۵.۱۴ ,۱۴۵.۵۰ ,۱۴۵.۲۵ ,۱۴۶.۴۴ ,۱۴۵.۸۶ ,۱۴۶.۹۴ ,۱۴۶.۷۳ ,۱۴۶.۹۵ ,۱۴۵.۴۸ ,۱۴۶.۴۲ ,۱۴۶.۷۵ ,۱۴۶.۶۹ ,۱۴۶.۶۱ ,۱۴۵.۵۸ ,۱۴۶.۷۲ ,۱۴۹.۳۵ ,۱۴۸.۸۱ ,۱۴۸.۱۴ ,۱۴۷.۵۵ ,۱۴۸.۴۲ ,۱۴۸.۱۲ ,۱۴۹.۵۴ ,۱۵۲.۶۰ ,۱۵۱.۷۹ ,۱۵۱.۷۶ ,۱۵۱.۴۳ ,۱۵۲.۲۹ ,۱۵۲.۸۷ ,۱۴۹.۷۳ ,۱۴۸.۱۸ ,۱۴۶.۳۹ ,۱۴۶.۹۰ ,۱۵۰.۰۶ ,۱۴۹.۹۰ ,۱۴۷.۰۴ ,۱۵۳.۵۰ ,۱۵۱.۷۶ ,۱۵۲.۹۰ ,۱۵۰.۶۶ ,۱۴۹.۸۹ ,۱۴۷.۴۳ ,۱۴۶.۳۲ ,۱۴۶.۱۵ ,۱۴۸.۳۰ ,۱۴۶.۱۵ ,۱۴۳.۷۸ ,۱۴۳.۱۶ ,۱۴۳.۳۴
$۰.۹۹۶۷ ۹.۳۰
میلیارد دلار
۳۶۹.۵۲
میلیون دلار
۹.۳۳
میلیون DAI
-۰.۶۸% ۱.۰۰۲۶ ,۰.۹۹۹۱۸۳۲۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۷۸ ,۰.۹۹۲۵۵۶۰۸ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۲۹ ,۰.۹۹۹۶۱۳۴۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۶۸۸۳۹ ,۰.۹۹۸۰۸۳۱۱ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۹۴۲۵۹۰ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۱۰۴ ,۱.۰۰۲۷ ,۰.۹۹۶۷۸۷۳۳ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۹ ,۰.۹۹۹۱۷۷۴۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۸۸۸۸۸۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۳۳ ,۰.۹۹۶۴۰۷۶۲ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۲۳۴۷۳ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۰۸۵۳۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۸۹۸۱۲۴۶ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۱۲۳ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۶۳ ,۰.۹۹۹۶۶۱۹۴ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۲۹ ,۰.۹۹۹۱۷۹۹۳ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۹۸۲۸۳۷ ,۰.۹۹۷۴۵۱۶۸ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۷۹ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۷ ,۰.۹۹۹۲۷۸۰۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۹۸۹۴۱۶ ,۰.۹۹۹۴۱۹۰۹ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۴۲۹۶۰ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۵۳۸۰۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۸۲۷۵۷۷ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۷۲۹۸۸۸ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۳۷ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۳۶۸۱۰ ,۰.۹۹۹۳۴۷۳۶ ,۰.۹۹۷۵۲۶۰۵ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۰.۹۹۹۵۱۳۷۴ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۹۴۳۹۵۴ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۸۵۶۹۲۷ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۰ ,۰.۹۹۸۸۸۶۹۱ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۸۷۸۲۵۵ ,۰.۹۹۸۷۹۸۵۳ ,۱.۰۰۲۲ ,۰.۹۹۹۲۷۴۶۷ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۵۵ ,۰.۹۹۹۵۶۶۵۸ ,۰.۹۹۹۹۷۵۶۹ ,۱.۰۰۹۴ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۹۴۱۹۲۶ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۹۶۲۷۱۹ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۳۴ ,۰.۹۹۸۵۹۲۰۴ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۷
$۱.۳۰ ۸.۴۵
میلیارد دلار
۲۵۹.۰۸
میلیون دلار
۶.۴۸
میلیون ALGO
-۶.۲۸% ۱.۳۸۸۲ ,۱.۳۹۴۶ ,۱.۳۸۱۶ ,۱.۳۷۱۵ ,۱.۳۷۲۰ ,۱.۴۴۷۸ ,۱.۴۲۱۴ ,۱.۴۲۸۶ ,۱.۴۴۴۷ ,۱.۴۲۸۴ ,۱.۴۳۵۰ ,۱.۴۳۶۸ ,۱.۴۴۵۷ ,۱.۴۶۰۹ ,۱.۴۵۲۶ ,۱.۴۵۰۸ ,۱.۴۶۱۱ ,۱.۴۷۳۹ ,۱.۴۸۲۷ ,۱.۴۶۹۵ ,۱.۴۸۷۶ ,۱.۴۹۵۴ ,۱.۴۸۹۸ ,۱.۴۸۲۳ ,۱.۴۸۳۸ ,۱.۴۸۱۴ ,۱.۵۰۱۶ ,۱.۴۸۴۴ ,۱.۴۷۴۲ ,۱.۴۸۳۶ ,۱.۴۸۹۷ ,۱.۴۷۲۲ ,۱.۴۷۹۲ ,۱.۴۸۰۷ ,۱.۴۷۷۶ ,۱.۴۸۸۳ ,۱.۴۹۵۴ ,۱.۴۶۷۱ ,۱.۴۴۱۹ ,۱.۴۴۹۹ ,۱.۴۴۹۹ ,۱.۴۵۸۶ ,۱.۴۶۴۹ ,۱.۴۶۰۵ ,۱.۴۶۱۱ ,۱.۴۷۰۴ ,۱.۴۶۴۷ ,۱.۴۵۸۱ ,۱.۴۳۲۶ ,۱.۴۴۳۲ ,۱.۴۵۱۹ ,۱.۴۶۷۰ ,۱.۴۱۳۳ ,۱.۴۱۱۹ ,۱.۳۹۱۸ ,۱.۳۷۶۵ ,۱.۳۶۳۶ ,۱.۳۶۱۳ ,۱.۳۶۸۷ ,۱.۳۵۴۹ ,۱.۳۶۰۸ ,۱.۳۷۴۷ ,۱.۳۷۰۸ ,۱.۳۷۸۰ ,۱.۳۸۵۵ ,۱.۳۸۷۰ ,۱.۴۰۴۰ ,۱.۴۰۷۸ ,۱.۳۸۸۵ ,۱.۳۶۷۵ ,۱.۳۷۲۷ ,۱.۳۴۷۳ ,۱.۳۴۹۴ ,۱.۳۶۳۳ ,۱.۳۵۸۳ ,۱.۳۹۹۹ ,۱.۳۸۷۲ ,۱.۳۸۷۰ ,۱.۳۷۱۲ ,۱.۳۸۱۶ ,۱.۳۸۵۲ ,۱.۳۸۴۰ ,۱.۳۹۲۳ ,۱.۳۸۷۴ ,۱.۳۸۵۱ ,۱.۳۸۷۲ ,۱.۳۷۸۶ ,۱.۳۸۲۶ ,۱.۳۷۷۷ ,۱.۳۷۲۱ ,۱.۳۷۱۰ ,۱.۳۷۸۳ ,۱.۳۸۳۸ ,۱.۳۸۲۸ ,۱.۳۸۵۱ ,۱.۳۸۴۰ ,۱.۳۸۶۶ ,۱.۳۷۲۶ ,۱.۳۹۵۰ ,۱.۴۰۵۲ ,۱.۴۰۸۸ ,۱.۴۰۱۹ ,۱.۴۱۱۶ ,۱.۴۰۱۸ ,۱.۳۹۹۶ ,۱.۴۰۲۲ ,۱.۳۸۶۲ ,۱.۳۸۶۰ ,۱.۳۸۰۵ ,۱.۳۷۶۷ ,۱.۳۷۹۹ ,۱.۳۷۴۷ ,۱.۳۸۰۱ ,۱.۳۸۹۷ ,۱.۳۸۴۸ ,۱.۳۹۴۹ ,۱.۳۹۷۲ ,۱.۳۹۰۳ ,۱.۳۹۵۳ ,۱.۳۹۱۷ ,۱.۳۸۸۸ ,۱.۴۰۲۴ ,۱.۴۰۱۵ ,۱.۴۰۴۷ ,۱.۴۲۳۵ ,۱.۴۴۲۴ ,۱.۴۳۲۱ ,۱.۴۱۳۱ ,۱.۴۱۹۶ ,۱.۴۲۶۷ ,۱.۴۳۳۰ ,۱.۴۳۲۶ ,۱.۴۳۰۴ ,۱.۴۱۵۳ ,۱.۴۰۲۲ ,۱.۳۹۹۶ ,۱.۳۸۹۹ ,۱.۳۸۹۷ ,۱.۳۹۱۰ ,۱.۴۱۶۴ ,۱.۴۱۵۶ ,۱.۴۰۵۰ ,۱.۴۱۵۱ ,۱.۴۱۲۵ ,۱.۴۰۸۲ ,۱.۳۹۳۴ ,۱.۳۸۳۸ ,۱.۳۸۲۹ ,۱.۳۶۲۵ ,۱.۳۵۶۸ ,۱.۳۴۶۲ ,۱.۳۶۳۲ ,۱.۳۶۸۹ ,۱.۳۶۳۲ ,۱.۳۴۹۰ ,۱.۳۶۶۶ ,۱.۳۵۰۷ ,۱.۳۵۹۷ ,۱.۳۵۴۵ ,۱.۳۴۹۵ ,۱.۳۳۶۷ ,۱.۳۴۰۴ ,۱.۳۳۸۲ ,۱.۳۵۷۷ ,۱.۳۴۱۶ ,۱.۳۲۳۳ ,۱.۳۲۴۰ ,۱.۳۲۴۸
$۱۶.۸۹ ۷.۶۶
میلیارد دلار
۲۸۶.۷۵
میلیون دلار
۴۵۲.۳۴
میلیارد UNI
-۰.۰۹% ۱۵.۷۹ ,۱۵.۷۷ ,۱۵.۷۷ ,۱۵.۷۵ ,۱۵.۷۷ ,۱۶.۲۷ ,۱۶.۰۷ ,۱۵.۹۹ ,۱۶.۱۱ ,۱۶.۰۰ ,۱۵.۹۲ ,۱۵.۹۵ ,۱۵.۹۸ ,۱۶.۰۴ ,۱۶.۱۲ ,۱۶.۱۳ ,۱۶.۲۵ ,۱۶.۲۴ ,۱۶.۲۱ ,۱۶.۳۱ ,۱۶.۰۶ ,۱۶.۱۹ ,۱۶.۲۹ ,۱۶.۲۴ ,۱۶.۴۰ ,۱۶.۴۷ ,۱۶.۶۶ ,۱۶.۵۸ ,۱۶.۴۹ ,۱۶.۵۷ ,۱۶.۶۱ ,۱۶.۴۲ ,۱۶.۳۸ ,۱۶.۴۰ ,۱۶.۳۰ ,۱۶.۲۴ ,۱۶.۲۹ ,۱۶.۲۰ ,۱۵.۹۷ ,۱۶.۰۱ ,۱۵.۹۱ ,۱۵.۹۹ ,۱۶.۰۹ ,۱۶.۱۸ ,۱۶.۱۷ ,۱۶.۳۰ ,۱۶.۳۱ ,۱۶.۳۶ ,۱۶.۱۸ ,۱۶.۳۳ ,۱۶.۴۳ ,۱۶.۶۰ ,۱۵.۹۷ ,۱۶.۱۶ ,۱۵.۶۸ ,۱۵.۶۹ ,۱۵.۶۳ ,۱۵.۶۱ ,۱۵.۶۴ ,۱۵.۵۴ ,۱۵.۴۷ ,۱۵.۶۲ ,۱۵.۶۱ ,۱۵.۷۵ ,۱۵.۷۴ ,۱۵.۸۱ ,۱۵.۸۹ ,۱۵.۸۸ ,۱۵.۷۱ ,۱۵.۶۴ ,۱۵.۶۲ ,۱۵.۳۵ ,۱۵.۳۱ ,۱۵.۳۸ ,۱۵.۳۲ ,۱۵.۸۳ ,۱۵.۶۵ ,۱۵.۷۰ ,۱۵.۵۴ ,۱۵.۷۳ ,۱۵.۷۵ ,۱۵.۷۷ ,۱۵.۸۸ ,۱۵.۸۷ ,۱۵.۹۰ ,۱۵.۹۳ ,۱۵.۷۷ ,۱۵.۹۷ ,۱۵.۹۷ ,۱۶.۰۱ ,۱۶.۱۲ ,۱۶.۴۱ ,۱۶.۲۹ ,۱۶.۲۶ ,۱۶.۴۶ ,۱۶.۴۳ ,۱۶.۳۴ ,۱۶.۱۸ ,۱۶.۴۰ ,۱۶.۵۹ ,۱۶.۶۷ ,۱۶.۵۶ ,۱۶.۵۶ ,۱۶.۵۰ ,۱۶.۵۴ ,۱۶.۵۶ ,۱۶.۵۶ ,۱۶.۵۸ ,۱۶.۴۸ ,۱۶.۶۲ ,۱۶.۵۵ ,۱۶.۴۹ ,۱۶.۴۹ ,۱۶.۵۱ ,۱۶.۴۸ ,۱۶.۵۶ ,۱۶.۶۹ ,۱۶.۷۲ ,۱۶.۹۱ ,۱۶.۹۹ ,۱۷.۰۰ ,۱۷.۵۱ ,۱۷.۴۰ ,۱۷.۳۱ ,۱۷.۴۲ ,۱۷.۵۶ ,۱۷.۵۹ ,۱۷.۹۱ ,۱۷.۹۹ ,۱۸.۰۳ ,۱۷.۹۰ ,۱۷.۸۶ ,۱۷.۸۲ ,۱۷.۷۰ ,۱۷.۸۳ ,۱۷.۷۳ ,۱۷.۳۷ ,۱۷.۱۴ ,۱۷.۱۶ ,۱۷.۲۳ ,۱۷.۲۳ ,۱۷.۱۷ ,۱۷.۲۴ ,۱۷.۰۵ ,۱۶.۹۶ ,۱۶.۸۹ ,۱۶.۸۲ ,۱۶.۶۴ ,۱۶.۶۶ ,۱۶.۶۳ ,۱۶.۵۰ ,۱۶.۶۹ ,۱۶.۷۵ ,۱۶.۷۳ ,۱۶.۴۱ ,۱۶.۶۶ ,۱۶.۶۸ ,۱۶.۸۷ ,۱۶.۹۳ ,۱۷.۰۴ ,۱۶.۷۶ ,۱۶.۷۵ ,۱۶.۷۰ ,۱۷.۱۹ ,۱۷.۲۲ ,۱۶.۹۸ ,۱۷.۶۲ ,۱۷.۳۹
$۳۷۶.۸۱ ۷.۱۵
میلیارد دلار
۱.۶۲
میلیارد دلار
۱۸.۹۶
میلیارد BCH
-۱.۱۲% ۳۶۶.۵۶ ,۳۶۷.۱۲ ,۳۶۶.۲۹ ,۳۶۴.۷۷ ,۳۶۷.۱۱ ,۳۷۳.۷۴ ,۳۶۹.۸۶ ,۳۶۸.۴۹ ,۳۶۸.۵۹ ,۳۶۸.۸۷ ,۳۶۹.۲۳ ,۳۷۰.۸۲ ,۳۷۱.۳۹ ,۳۷۰.۳۴ ,۳۷۰.۴۹ ,۳۶۹.۴۷ ,۳۷۰.۰۲ ,۳۷۱.۲۵ ,۳۷۱.۰۷ ,۳۷۰.۳۲ ,۳۷۱.۱۶ ,۳۷۲.۰۱ ,۳۷۲.۷۱ ,۳۷۲.۷۸ ,۳۷۷.۸۴ ,۳۷۹.۸۹ ,۳۷۹.۸۲ ,۳۸۲.۴۶ ,۳۸۱.۹۱ ,۳۸۳.۹۲ ,۳۸۳.۳۹ ,۳۸۴.۱۰ ,۳۸۵.۸۲ ,۳۸۶.۳۰ ,۳۸۳.۸۰ ,۳۸۳.۷۳ ,۳۸۴.۲۷ ,۳۸۲.۴۹ ,۳۸۱.۹۶ ,۳۸۱.۸۵ ,۳۸۵.۴۶ ,۳۸۴.۹۴ ,۳۸۸.۱۷ ,۳۸۸.۷۳ ,۳۸۹.۹۴ ,۳۹۱.۶۹ ,۳۹۱.۵۰ ,۳۸۶.۳۳ ,۳۸۷.۲۷ ,۳۸۷.۹۲ ,۳۹۱.۴۸ ,۳۸۳.۳۶ ,۳۸۴.۹۹ ,۳۷۹.۵۱ ,۳۸۱.۷۶ ,۳۸۱.۳۹ ,۳۸۰.۳۸ ,۳۸۱.۵۲ ,۳۷۹.۵۴ ,۳۷۸.۱۸ ,۳۷۸.۶۰ ,۳۸۱.۲۹ ,۳۸۱.۸۹ ,۳۸۳.۰۰ ,۳۸۵.۸۴ ,۳۸۶.۵۰ ,۳۹۱.۲۰ ,۳۹۰.۷۴ ,۳۸۴.۷۲ ,۳۸۶.۳۷ ,۳۸۵.۴۳ ,۳۸۰.۱۳ ,۳۸۲.۱۸ ,۳۸۳.۲۵ ,۳۸۵.۴۸ ,۳۹۱.۷۳ ,۳۹۰.۶۰ ,۳۹۲.۲۶ ,۳۸۹.۹۹ ,۳۸۸.۰۸ ,۳۸۸.۶۰ ,۳۸۸.۱۸ ,۳۸۸.۲۴ ,۳۸۶.۲۶ ,۳۸۵.۷۴ ,۳۸۵.۷۱ ,۳۸۴.۷۱ ,۳۸۵.۹۷ ,۳۸۵.۸۹ ,۳۸۷.۳۳ ,۳۸۸.۲۵ ,۳۸۹.۳۶ ,۳۹۰.۱۳ ,۳۸۸.۷۷ ,۳۹۰.۳۲ ,۳۸۹.۳۰ ,۳۸۸.۹۳ ,۳۸۸.۲۶ ,۳۸۷.۷۹ ,۳۹۰.۲۲ ,۳۹۰.۹۰ ,۳۹۱.۳۷ ,۳۹۱.۱۸ ,۳۹۲.۲۹ ,۳۹۳.۴۳ ,۳۹۱.۵۹ ,۳۹۰.۶۵ ,۳۹۲.۰۴ ,۳۹۰.۳۹ ,۳۹۱.۲۷ ,۳۹۱.۵۶ ,۳۹۱.۹۳ ,۳۹۰.۵۱ ,۳۸۷.۹۶ ,۳۸۷.۶۸ ,۳۸۸.۴۷ ,۳۸۸.۷۱ ,۳۸۷.۲۳ ,۳۸۷.۹۹ ,۳۸۵.۹۷ ,۳۸۷.۱۶ ,۳۸۶.۵۵ ,۳۸۸.۶۰ ,۳۸۷.۷۵ ,۳۸۸.۱۸ ,۳۸۹.۵۲ ,۳۸۹.۷۱ ,۳۸۸.۸۶ ,۳۸۸.۱۹ ,۳۸۸.۷۱ ,۳۹۰.۸۹ ,۳۹۰.۵۸ ,۳۸۸.۸۳ ,۳۸۵.۹۹ ,۳۸۳.۳۵ ,۳۸۳.۸۴ ,۳۸۰.۸۰ ,۳۷۹.۲۸ ,۳۸۲.۱۹ ,۳۸۲.۹۳ ,۳۸۱.۸۷ ,۳۸۲.۱۹ ,۳۸۲.۸۷ ,۳۸۲.۸۹ ,۳۷۹.۶۹ ,۳۸۰.۴۱ ,۳۸۱.۳۳ ,۳۷۹.۷۴ ,۳۷۶.۳۱ ,۳۷۶.۰۸ ,۳۷۶.۰۰ ,۳۷۹.۲۱ ,۳۷۸.۵۷ ,۳۷۶.۸۲ ,۳۷۴.۹۸ ,۳۸۰.۴۰ ,۳۸۲.۱۴ ,۳۹۱.۸۱ ,۳۹۲.۶۲ ,۳۹۰.۴۱ ,۳۸۹.۸۵ ,۳۸۴.۸۵ ,۳۸۵.۵۴ ,۳۸۸.۱۸ ,۳۸۳.۳۰ ,۳۷۸.۸۲ ,۳۸۰.۹۰ ,۳۷۸.۸۸
$۲.۷۶ ۷.۰۵
میلیارد دلار
۱.۶۰
میلیارد دلار
۲.۵۴
میلیون FTM
-۱۲.۹۹% ۲.۳۲ ,۲.۴۰ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۵۲ ,۲.۵۲ ,۲.۵۶ ,۲.۵۹ ,۲.۵۸ ,۲.۵۵ ,۲.۵۴ ,۲.۵۹ ,۲.۶۱ ,۲.۶۴ ,۲.۶۳ ,۲.۶۹ ,۲.۷۴ ,۲.۷۶ ,۲.۷۹ ,۲.۷۸ ,۲.۸۵ ,۲.۸۲ ,۲.۸۰ ,۲.۸۶ ,۲.۸۵ ,۲.۹۶ ,۲.۹۹ ,۲.۹۵ ,۲.۹۴ ,۲.۹۷ ,۲.۹۴ ,۲.۹۲ ,۲.۹۰ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۹۲ ,۲.۸۳ ,۲.۸۱ ,۲.۸۴ ,۲.۸۵ ,۲.۸۸ ,۲.۸۹ ,۲.۹۵ ,۲.۹۸ ,۳.۱۰ ,۳.۰۶ ,۳.۰۵ ,۳.۰۰ ,۳.۰۳ ,۳.۰۵ ,۳.۱۲ ,۳.۰۳ ,۳.۰۵ ,۳.۰۳ ,۲.۹۹ ,۲.۹۴ ,۲.۹۸ ,۳.۰۳ ,۳.۰۱ ,۳.۰۱ ,۳.۰۴ ,۲.۹۹ ,۲.۹۹ ,۲.۹۶ ,۲.۹۹ ,۳.۰۱ ,۳.۰۱ ,۲.۹۸ ,۲.۹۴ ,۲.۹۳ ,۲.۸۶ ,۲.۸۵ ,۲.۸۷ ,۲.۸۹ ,۲.۹۹ ,۳.۰۳ ,۳.۰۲ ,۲.۹۵ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۲.۹۴ ,۲.۹۹ ,۳.۰۱ ,۲.۹۵ ,۲.۹۶ ,۲.۹۵ ,۲.۹۴ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۲ ,۲.۸۹ ,۲.۸۹ ,۲.۸۸ ,۲.۹۰ ,۲.۸۷ ,۲.۸۵ ,۲.۸۹ ,۲.۹۲ ,۲.۹۳ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۰ ,۲.۹۲ ,۲.۹۴ ,۲.۹۱ ,۲.۹۶ ,۳.۰۰ ,۳.۰۳ ,۲.۹۹ ,۲.۹۶ ,۲.۹۹ ,۳.۰۴ ,۳.۰۱ ,۳.۰۶ ,۳.۱۴ ,۳.۲۴ ,۳.۲۴ ,۳.۲۴ ,۳.۳۰ ,۳.۲۹ ,۳.۲۸ ,۳.۲۸ ,۳.۲۴ ,۳.۲۲ ,۳.۲۱ ,۳.۲۵ ,۳.۲۷ ,۳.۲۸ ,۳.۲۶ ,۳.۲۹ ,۳.۲۹ ,۳.۳۲ ,۳.۲۶ ,۳.۲۱ ,۳.۱۴ ,۳.۱۶ ,۳.۱۷ ,۳.۲۲ ,۳.۱۷ ,۳.۱۸ ,۳.۲۱ ,۳.۲۰ ,۳.۲۱ ,۳.۱۷ ,۳.۱۵ ,۳.۱۵ ,۳.۰۷ ,۳.۰۴ ,۳.۰۰ ,۳.۰۳ ,۳.۰۲ ,۲.۹۹ ,۲.۹۱ ,۲.۹۸ ,۲.۹۳ ,۲.۹۶ ,۲.۹۴ ,۲.۹۶ ,۲.۹۳ ,۲.۹۰ ,۲.۸۸ ,۲.۹۷ ,۲.۹۲ ,۲.۸۸ ,۲.۸۹ ,۲.۹۲
$۰.۰۶۸۲ ۶.۹۶
میلیارد دلار
۹۶۴.۳۴
میلیون دلار
۱۰۱.۸۲
میلیون TRX
-۴.۳۸% ۰.۰۶۴۱۶۸۳۳ ,۰.۰۶۴۲۶۱۸۴ ,۰.۰۶۴۱۷۶۱۶ ,۰.۰۶۳۹۸۴۲۱ ,۰.۰۶۳۷۶۰۳۴ ,۰.۰۶۵۸۲۵۲۷ ,۰.۰۶۴۶۴۲۲۰ ,۰.۰۶۴۸۷۶۵۸ ,۰.۰۶۵۲۹۲۸۶ ,۰.۰۶۵۰۰۴۱۱ ,۰.۰۶۴۹۶۴۹۲ ,۰.۰۶۵۰۸۸۴۰ ,۰.۰۶۵۰۹۶۶۸ ,۰.۰۶۵۵۷۵۴۴ ,۰.۰۶۵۶۵۱۱۱ ,۰.۰۶۵۵۵۱۹۲ ,۰.۰۶۵۹۵۲۹۲ ,۰.۰۶۵۷۹۵۹۹ ,۰.۰۶۵۸۴۲۶۷ ,۰.۰۶۵۸۲۳۹۱ ,۰.۰۶۵۷۳۸۲۵ ,۰.۰۶۶۱۵۲۶۵ ,۰.۰۶۶۵۵۲۷۰ ,۰.۰۶۶۶۵۹۶۵ ,۰.۰۶۷۴۱۸۷۷ ,۰.۰۶۷۴۱۰۵۵ ,۰.۰۶۸۳۴۹۴۴ ,۰.۰۶۸۳۵۴۹۴ ,۰.۰۶۷۶۵۳۵۰ ,۰.۰۶۸۲۳۳۰۶ ,۰.۰۶۸۳۰۷۹۱ ,۰.۰۶۷۹۵۴۵۲ ,۰.۰۶۸۲۱۹۱۶ ,۰.۰۶۸۳۸۱۳۱ ,۰.۰۶۷۹۲۹۶۵ ,۰.۰۶۸۱۷۸۷۵ ,۰.۰۶۸۲۳۷۳۱ ,۰.۰۶۸۰۸۲۳۲ ,۰.۰۶۷۸۳۰۰۴ ,۰.۰۶۷۷۰۷۰۹ ,۰.۰۶۷۵۲۸۷۹ ,۰.۰۶۷۸۴۸۶۳ ,۰.۰۶۸۰۷۲۹۸ ,۰.۰۶۸۳۴۶۳۹ ,۰.۰۶۸۳۸۲۱۶ ,۰.۰۶۸۷۰۲۰۲ ,۰.۰۶۸۴۹۴۴۱ ,۰.۰۶۸۵۱۵۰۰ ,۰.۰۶۷۷۳۹۱۶ ,۰.۰۶۸۱۱۳۱۲ ,۰.۰۶۸۳۲۹۷۸ ,۰.۰۶۸۳۹۲۰۱ ,۰.۰۶۶۷۱۱۸۳ ,۰.۰۶۷۵۸۰۸۵ ,۰.۰۶۶۶۸۳۸۸ ,۰.۰۶۶۶۹۳۴۴ ,۰.۰۶۶۸۶۹۸۱ ,۰.۰۶۶۷۸۳۴۲ ,۰.۰۶۶۸۶۹۷۶ ,۰.۰۶۶۵۱۶۵۶ ,۰.۰۶۶۲۴۶۹۷ ,۰.۰۶۶۸۲۹۵۲ ,۰.۰۶۶۸۰۲۶۷ ,۰.۰۶۷۱۶۹۰۱ ,۰.۰۶۷۲۵۸۳۳ ,۰.۰۶۷۱۹۱۹۹ ,۰.۰۶۷۷۸۵۴۶ ,۰.۰۶۷۹۰۹۳۱ ,۰.۰۶۷۴۳۲۳۶ ,۰.۰۶۷۴۸۰۳۷ ,۰.۰۶۷۸۳۱۸۰ ,۰.۰۶۶۵۱۷۱۹ ,۰.۰۶۶۶۱۰۹۴ ,۰.۰۶۶۷۸۴۱۲ ,۰.۰۶۶۷۶۲۷۸ ,۰.۰۶۷۷۲۳۸۳ ,۰.۰۶۷۵۴۵۶۱ ,۰.۰۶۷۹۶۰۴۲ ,۰.۰۶۷۵۳۹۸۵ ,۰.۰۶۷۸۹۵۲۰ ,۰.۰۶۷۹۱۸۹۷ ,۰.۰۶۸۳۳۵۴۸ ,۰.۰۶۸۴۲۳۳۷ ,۰.۰۶۸۱۴۴۴۴ ,۰.۰۶۷۷۳۲۷۱ ,۰.۰۶۸۰۴۳۳۴ ,۰.۰۶۷۷۵۱۵۵ ,۰.۰۶۸۱۰۲۱۷ ,۰.۰۶۷۹۴۹۷۷ ,۰.۰۶۸۲۲۲۵۶ ,۰.۰۶۸۱۰۹۷۶ ,۰.۰۶۸۱۶۷۰۱ ,۰.۰۶۸۳۹۹۱۱ ,۰.۰۶۸۴۳۹۶۹ ,۰.۰۶۸۳۹۱۵۵ ,۰.۰۶۸۳۹۸۹۵ ,۰.۰۶۸۰۳۲۹۰ ,۰.۰۶۷۰۳۴۳۴ ,۰.۰۶۸۰۲۸۸۷ ,۰.۰۶۸۴۴۰۹۹ ,۰.۰۶۸۸۴۹۵۷ ,۰.۰۶۸۹۴۰۵۸ ,۰.۰۶۸۸۵۶۱۵ ,۰.۰۶۹۰۱۸۶۲ ,۰.۰۶۹۱۲۷۳۸ ,۰.۰۶۹۰۱۱۵۸ ,۰.۰۶۸۷۶۸۳۳ ,۰.۰۶۸۹۲۸۴۵ ,۰.۰۶۸۶۶۸۰۹ ,۰.۰۶۸۶۶۳۹۲ ,۰.۰۶۸۸۸۷۰۳ ,۰.۰۶۹۰۲۷۶۲ ,۰.۰۶۹۶۷۷۴۷ ,۰.۰۶۹۵۱۳۲۹ ,۰.۰۶۹۵۶۶۴۶ ,۰.۰۷۰۲۰۲۲۶ ,۰.۰۷۰۰۸۳۶۰ ,۰.۰۶۹۷۶۷۰۰ ,۰.۰۷۰۰۳۰۵۳ ,۰.۰۶۹۹۵۲۰۵ ,۰.۰۶۹۹۹۱۶۷ ,۰.۰۷۰۱۱۲۳۰ ,۰.۰۶۹۹۵۶۳۹ ,۰.۰۶۹۷۸۳۹۲ ,۰.۰۶۹۵۳۳۰۲ ,۰.۰۷۰۰۰۸۴۸ ,۰.۰۶۹۶۱۳۰۷ ,۰.۰۶۹۷۸۵۴۹ ,۰.۰۶۹۱۶۹۴۲ ,۰.۰۶۹۷۵۴۶۷ ,۰.۰۶۹۵۷۷۴۰ ,۰.۰۶۹۸۱۳۳۴ ,۰.۰۶۹۸۹۵۹۱ ,۰.۰۷۰۱۷۲۷۲ ,۰.۰۷۱۰۳۰۷۱ ,۰.۰۷۰۸۹۴۴۵ ,۰.۰۷۰۳۸۳۳۴ ,۰.۰۶۹۵۱۹۴۵ ,۰.۰۶۹۲۵۵۵۰ ,۰.۰۶۹۸۲۵۵۳ ,۰.۰۷۰۳۱۲۹۳ ,۰.۰۷۱۷۸۷۷۹ ,۰.۰۷۱۸۲۳۰۹ ,۰.۰۷۲۱۷۹۰۸ ,۰.۰۷۱۹۹۲۱۹ ,۰.۰۷۱۴۲۳۹۱ ,۰.۰۷۱۰۲۲۲۸ ,۰.۰۷۱۴۱۹۱۰ ,۰.۰۷۰۸۲۳۷۳ ,۰.۰۷۰۴۰۸۳۳ ,۰.۰۷۰۱۲۴۵۲ ,۰.۰۷۰۵۶۸۵۵ ,۰.۰۷۰۸۸۱۵۰ ,۰.۰۷۰۸۱۰۵۴ ,۰.۰۷۰۰۱۳۹۹ ,۰.۰۷۱۱۵۱۳۴ ,۰.۰۷۰۸۷۸۴۴ ,۰.۰۷۰۵۰۷۸۸ ,۰.۰۷۰۰۹۳۹۱ ,۰.۰۷۰۱۸۱۶۰ ,۰.۰۶۹۵۹۵۹۳ ,۰.۰۶۹۱۸۵۶۴ ,۰.۰۶۹۰۲۶۰۵ ,۰.۰۶۹۷۲۴۰۲ ,۰.۰۶۹۱۶۹۴۵ ,۰.۰۶۸۲۸۹۵۵ ,۰.۰۶۸۴۲۸۴۸ ,۰.۰۶۸۵۱۹۶۶
$۲۵.۰۰ ۶.۵۸
میلیارد دلار
۱۴۰.۲۰
میلیون دلار
۲۶۲.۶۸
میلیارد OKB
-۸.۵۹% ۲۳.۶۳ ,۲۳.۶۷ ,۲۳.۷۲ ,۲۳.۵۸ ,۲۳.۵۵ ,۲۴.۵۵ ,۲۴.۸۱ ,۲۴.۶۷ ,۲۴.۸۴ ,۲۴.۷۱ ,۲۴.۶۹ ,۲۴.۷۷ ,۲۴.۸۹ ,۲۵.۰۳ ,۲۵.۰۰ ,۲۴.۹۶ ,۲۴.۸۵ ,۲۵.۰۹ ,۲۵.۰۷ ,۲۵.۰۷ ,۲۴.۸۷ ,۲۵.۱۷ ,۲۵.۳۰ ,۲۵.۸۳ ,۲۵.۸۸ ,۲۵.۹۲ ,۲۶.۳۳ ,۲۶.۲۹ ,۲۶.۵۰ ,۲۶.۱۵ ,۲۶.۲۵ ,۲۶.۱۱ ,۲۶.۲۷ ,۲۶.۲۶ ,۲۶.۰۳ ,۲۶.۱۰ ,۲۶.۱۸ ,۲۶.۲۱ ,۲۶.۰۱ ,۲۵.۹۶ ,۲۵.۹۲ ,۲۶.۰۱ ,۲۶.۷۲ ,۲۶.۵۲ ,۲۶.۵۹ ,۲۶.۴۲ ,۲۶.۳۸ ,۲۶.۳۸ ,۲۵.۹۱ ,۲۶.۴۹ ,۲۶.۵۶ ,۲۶.۵۵ ,۲۶.۰۲ ,۲۵.۹۲ ,۲۵.۷۷ ,۲۵.۶۳ ,۲۵.۶۴ ,۲۵.۵۷ ,۲۵.۸۱ ,۲۵.۶۱ ,۲۵.۵۰ ,۲۵.۵۷ ,۲۵.۵۹ ,۲۵.۷۴ ,۲۵.۷۳ ,۲۵.۷۵ ,۲۶.۲۰ ,۲۶.۲۰ ,۲۶.۰۹ ,۲۵.۹۵ ,۲۶.۰۲ ,۲۵.۶۲ ,۲۵.۳۸ ,۲۵.۵۹ ,۲۵.۵۰ ,۲۵.۸۸ ,۲۵.۵۱ ,۲۵.۷۳ ,۲۵.۷۶ ,۲۵.۸۱ ,۲۵.۸۷ ,۲۵.۷۲ ,۲۵.۸۷ ,۲۵.۷۳ ,۲۵.۷۷ ,۲۵.۹۸ ,۲۶.۰۴ ,۲۶.۰۲ ,۲۵.۹۴ ,۲۶.۰۴ ,۲۶.۰۹ ,۲۶.۱۵ ,۲۶.۱۱ ,۲۶.۰۶ ,۲۵.۹۹ ,۲۶.۰۴ ,۲۶.۰۵ ,۲۵.۸۲ ,۲۶.۱۵ ,۲۶.۲۰ ,۲۶.۴۱ ,۲۶.۲۱ ,۲۶.۲۴ ,۲۶.۲۸ ,۲۶.۲۸ ,۲۶.۲۰ ,۲۶.۱۱ ,۲۶.۱۰ ,۲۶.۰۶ ,۲۶.۰۲ ,۲۵.۹۷ ,۲۵.۹۴ ,۲۶.۱۹ ,۲۶.۰۲ ,۲۵.۹۶ ,۲۶.۰۸ ,۲۶.۰۴ ,۲۵.۹۳ ,۲۶.۰۲ ,۲۵.۹۱ ,۲۵.۹۹ ,۲۵.۹۸ ,۲۶.۰۳ ,۲۶.۵۴ ,۲۷.۳۳ ,۲۷.۲۴ ,۲۷.۱۵ ,۲۷.۱۴ ,۲۷.۲۸ ,۲۷.۲۹ ,۲۷.۳۵ ,۲۷.۵۴ ,۲۷.۴۶ ,۲۷.۵۵ ,۲۷.۸۷ ,۲۷.۸۲ ,۲۷.۶۳ ,۲۷.۰۱ ,۲۷.۱۹ ,۲۷.۵۸ ,۲۷.۸۹ ,۲۷.۹۳ ,۲۸.۰۳ ,۲۷.۸۸ ,۲۷.۵۶ ,۲۷.۴۴ ,۲۷.۳۲ ,۲۷.۱۵ ,۲۶.۷۵ ,۲۶.۳۹ ,۲۶.۰۷ ,۲۶.۲۷ ,۲۶.۳۷ ,۲۶.۳۸ ,۲۶.۰۴ ,۲۶.۳۹ ,۲۶.۳۹ ,۲۶.۴۹ ,۲۶.۵۸ ,۲۶.۵۵ ,۲۶.۳۵ ,۲۶.۴۴ ,۲۶.۴۱ ,۲۶.۷۲ ,۲۶.۶۳ ,۲۶.۶۶ ,۲۵.۷۴ ,۲۵.۷۸
$۰.۲۵۱۲ ۶.۲۴
میلیارد دلار
۳۱۷.۷۳
میلیون دلار
۲۴.۷۹
میلیون XLM
-۱.۱۱% ۰.۲۵۲۷۳۵۸۵ ,۰.۲۵۴۰۲۶۶۴ ,۰.۲۵۳۶۸۸۹۳ ,۰.۲۵۲۹۹۲۰۱ ,۰.۲۵۴۳۰۷۶۳ ,۰.۲۶۱۶۵۱۰۴ ,۰.۲۵۹۴۰۴۶۶ ,۰.۲۶۰۰۵۸۱۴ ,۰.۲۶۱۱۵۲۳۱ ,۰.۲۶۱۱۴۲۵۶ ,۰.۲۶۱۱۱۳۸۸ ,۰.۲۶۱۸۱۶۰۴ ,۰.۲۶۴۳۹۳۲۳ ,۰.۲۶۸۷۴۴۸۸ ,۰.۲۶۸۸۳۴۹۱ ,۰.۲۶۹۱۴۱۹۴ ,۰.۲۷۰۱۵۰۹۰ ,۰.۲۷۰۴۸۳۷۰ ,۰.۲۷۱۰۴۰۳۹ ,۰.۲۶۹۹۸۰۹۹ ,۰.۲۶۹۷۳۸۸۷ ,۰.۲۷۰۹۲۱۶۴ ,۰.۲۷۱۸۲۹۸۷ ,۰.۲۷۱۵۲۳۰۳ ,۰.۲۷۲۱۵۷۴۵ ,۰.۲۷۳۵۸۷۳۵ ,۰.۲۷۶۶۹۷۱۱ ,۰.۲۷۵۸۲۲۴۰ ,۰.۲۷۸۳۰۵۱۸ ,۰.۲۸۷۳۸۴۵۹ ,۰.۲۹۱۵۱۰۴۶ ,۰.۲۸۹۶۳۲۰۶ ,۰.۲۹۰۴۳۹۷۷ ,۰.۲۸۹۹۰۵۰۰ ,۰.۲۸۷۲۶۶۲۹ ,۰.۲۸۵۸۳۵۱۸ ,۰.۲۸۳۷۹۵۰۵ ,۰.۲۸۷۰۵۵۲۲ ,۰.۲۸۵۸۹۶۴۳ ,۰.۲۸۵۹۵۵۹۱ ,۰.۲۸۵۰۴۰۱۹ ,۰.۲۸۶۶۹۸۳۹ ,۰.۲۸۸۵۵۶۸۹ ,۰.۲۸۸۵۵۲۶۲ ,۰.۲۸۷۹۸۵۲۷ ,۰.۲۸۹۱۳۹۴۶ ,۰.۲۹۰۰۷۴۱۴ ,۰.۲۸۹۱۶۷۵۴ ,۰.۲۸۴۶۶۰۹۰ ,۰.۲۸۵۰۶۵۲۰ ,۰.۲۸۶۷۲۳۵۱ ,۰.۲۸۷۳۲۹۸۳ ,۰.۲۷۷۵۸۵۸۱ ,۰.۲۸۰۷۳۹۳۵ ,۰.۲۷۵۶۶۴۰۷ ,۰.۲۷۴۹۶۶۴۳ ,۰.۲۷۳۷۴۶۴۵ ,۰.۲۷۴۴۸۸۷۰ ,۰.۲۷۵۸۷۸۴۶ ,۰.۲۷۲۵۳۳۱۲ ,۰.۲۷۰۸۹۵۰۵ ,۰.۲۷۲۲۳۰۷۷ ,۰.۲۷۰۹۳۶۰۹ ,۰.۲۷۲۰۰۸۹۱ ,۰.۲۷۲۲۸۰۳۴ ,۰.۲۷۳۶۶۵۳۷ ,۰.۲۷۷۲۱۴۱۷ ,۰.۲۷۸۳۰۰۳۷ ,۰.۲۷۶۴۳۰۵۵ ,۰.۲۷۶۴۱۴۶۲ ,۰.۲۷۴۸۶۷۷۷ ,۰.۲۶۸۴۸۴۲۸ ,۰.۲۶۶۱۶۹۰۳ ,۰.۲۶۶۶۴۶۶۳ ,۰.۲۶۵۴۴۵۲۵ ,۰.۲۷۱۳۹۵۶۱ ,۰.۲۶۹۷۳۸۵۷ ,۰.۲۷۰۴۶۱۶۱ ,۰.۲۶۸۱۱۰۴۴ ,۰.۲۶۹۷۸۶۴۲ ,۰.۲۶۹۶۰۳۷۷ ,۰.۲۶۹۶۹۶۲۵ ,۰.۲۷۷۱۰۳۷۷ ,۰.۲۷۷۰۸۲۴۱ ,۰.۲۶۶۸۵۴۹۸ ,۰.۲۶۴۴۹۱۴۷ ,۰.۲۶۱۰۱۵۲۸ ,۰.۲۶۱۲۸۰۸۳ ,۰.۲۶۰۶۷۸۸۸ ,۰.۲۶۰۳۶۹۳۱ ,۰.۲۶۰۹۰۴۸۱ ,۰.۲۶۱۹۳۷۳۹ ,۰.۲۶۲۳۳۴۲۵ ,۰.۲۶۲۵۹۸۳۶ ,۰.۲۶۲۷۴۰۳۴ ,۰.۲۶۲۰۹۹۳۸ ,۰.۲۶۱۸۹۴۸۴ ,۰.۲۵۷۴۲۵۲۶ ,۰.۲۶۱۲۷۵۵۱ ,۰.۲۶۲۵۵۴۰۵ ,۰.۲۶۳۴۳۹۲۹ ,۰.۲۶۳۲۳۳۸۰ ,۰.۲۶۲۸۶۵۸۲ ,۰.۲۶۲۴۰۰۴۰ ,۰.۲۶۲۷۲۴۷۵ ,۰.۲۶۲۴۲۲۸۰ ,۰.۲۶۱۵۳۳۹۹ ,۰.۲۶۱۰۲۸۹۴ ,۰.۲۶۰۱۰۸۹۷ ,۰.۲۵۹۱۰۰۷۵ ,۰.۲۵۸۶۰۷۳۴ ,۰.۲۵۶۷۴۷۰۱ ,۰.۲۵۶۹۸۳۶۰ ,۰.۲۵۷۸۲۷۴۴ ,۰.۲۵۸۰۷۱۸۷ ,۰.۲۵۹۴۹۸۳۰ ,۰.۲۶۰۱۷۸۶۸ ,۰.۲۵۹۹۲۰۹۵ ,۰.۲۶۲۲۰۳۵۶ ,۰.۲۵۹۹۴۹۸۴ ,۰.۲۵۹۷۷۱۶۴ ,۰.۲۶۰۸۳۳۳۱ ,۰.۲۵۹۸۱۱۶۹ ,۰.۲۵۹۴۸۷۳۸ ,۰.۲۵۸۸۱۳۷۴ ,۰.۲۶۰۰۸۰۳۱ ,۰.۲۵۸۷۸۸۷۹ ,۰.۲۵۸۴۹۰۱۶ ,۰.۲۵۷۸۸۰۴۶ ,۰.۲۵۸۶۷۵۸۲ ,۰.۲۵۸۲۲۶۱۷ ,۰.۲۵۹۳۶۱۴۲ ,۰.۲۵۹۳۹۴۴۶ ,۰.۲۵۷۷۳۱۹۰ ,۰.۲۵۷۲۴۴۱۰ ,۰.۲۵۸۴۴۲۴۰ ,۰.۲۵۶۶۳۵۲۱ ,۰.۲۵۴۵۲۰۹۶ ,۰.۲۵۳۹۴۷۷۹ ,۰.۲۵۵۴۲۴۵۷ ,۰.۲۵۴۸۸۹۰۱ ,۰.۲۵۵۷۰۷۸۷ ,۰.۲۵۶۵۲۴۰۶ ,۰.۲۵۵۹۲۷۹۹ ,۰.۲۵۵۰۶۹۴۱ ,۰.۲۵۳۶۷۳۱۸ ,۰.۲۵۳۸۵۵۷۴ ,۰.۲۵۴۴۳۱۱۹ ,۰.۲۵۳۰۴۲۴۷ ,۰.۲۵۳۱۹۰۲۸ ,۰.۲۵۲۶۲۷۷۰ ,۰.۲۵۴۵۷۶۱۵ ,۰.۲۵۴۵۵۸۵۶ ,۰.۲۵۵۲۳۱۸۲ ,۰.۲۵۴۳۱۷۷۷ ,۰.۲۵۷۱۲۹۶۴ ,۰.۲۵۸۰۷۰۵۵ ,۰.۲۵۹۰۶۴۷۷ ,۰.۲۵۸۳۸۶۸۵ ,۰.۲۵۶۱۷۷۴۹ ,۰.۲۵۴۸۲۷۹۰ ,۰.۲۵۳۵۸۸۹۹ ,۰.۲۵۴۲۵۸۵۶ ,۰.۲۵۶۶۴۵۴۱ ,۰.۲۵۶۰۴۲۱۱ ,۰.۲۵۱۵۲۳۴۴ ,۰.۲۵۴۳۴۶۰۴ ,۰.۲۵۴۸۳۳۶۹
$۴۳.۵۰ ۶.۰۳
میلیارد دلار
۱۷۴.۷۲
میلیون دلار
۱۳۸.۵۷
میلیارد FTT
-۵.۳۵% ۳۸.۴۶ ,۳۸.۶۲ ,۳۸.۲۶ ,۳۸.۰۴ ,۳۸.۳۶ ,۳۹.۳۹ ,۳۹.۲۱ ,۳۹.۵۶ ,۳۹.۷۵ ,۳۹.۶۲ ,۳۹.۵۸ ,۳۹.۷۴ ,۳۹.۷۷ ,۳۹.۸۸ ,۳۹.۸۸ ,۳۹.۸۸ ,۳۹.۸۴ ,۳۹.۸۰ ,۳۹.۹۱ ,۳۹.۹۲ ,۳۹.۷۴ ,۳۹.۷۸ ,۳۹.۹۴ ,۴۰.۰۳ ,۴۰.۴۱ ,۴۰.۷۸ ,۴۱.۳۱ ,۴۱.۴۰ ,۴۰.۹۷ ,۴۱.۱۳ ,۴۱.۳۴ ,۴۱.۱۴ ,۴۱.۳۸ ,۴۱.۵۶ ,۴۱.۲۷ ,۴۱.۳۹ ,۴۱.۴۶ ,۴۱.۳۸ ,۴۱.۱۵ ,۴۱.۰۷ ,۴۱.۱۸ ,۴۱.۲۹ ,۴۱.۴۸ ,۴۱.۵۱ ,۴۱.۷۷ ,۴۱.۹۲ ,۴۲.۱۲ ,۴۱.۸۶ ,۴۱.۸۰ ,۴۱.۹۳ ,۴۲.۳۴ ,۴۲.۲۸ ,۴۱.۱۱ ,۴۱.۶۱ ,۴۱.۰۸ ,۴۱.۰۷ ,۴۱.۱۱ ,۴۱.۲۰ ,۴۱.۲۱ ,۴۰.۹۸ ,۴۰.۹۲ ,۴۱.۳۸ ,۴۱.۳۳ ,۴۱.۴۸ ,۴۱.۷۶ ,۴۱.۸۶ ,۴۲.۵۸ ,۴۲.۶۲ ,۴۲.۰۴ ,۴۱.۹۶ ,۴۱.۹۵ ,۴۱.۲۶ ,۴۱.۴۹ ,۴۲.۷۱ ,۴۳.۰۲ ,۴۴.۲۵ ,۴۳.۹۳ ,۴۴.۰۱ ,۴۳.۶۰ ,۴۴.۱۵ ,۴۴.۳۴ ,۴۴.۴۲ ,۴۴.۶۵ ,۴۴.۵۷ ,۴۴.۶۷ ,۴۵.۳۱ ,۴۵.۰۹ ,۴۵.۲۸ ,۴۴.۸۴ ,۴۴.۵۵ ,۴۵.۰۹ ,۴۵.۲۵ ,۴۵.۳۱ ,۴۵.۳۳ ,۴۵.۳۷ ,۴۵.۵۶ ,۴۵.۶۰ ,۴۵.۲۲ ,۴۵.۸۴ ,۴۶.۶۳ ,۴۷.۰۲ ,۴۶.۶۵ ,۴۶.۷۸ ,۴۶.۷۶ ,۴۶.۹۳ ,۴۶.۸۰ ,۴۶.۰۴ ,۴۶.۱۴ ,۴۶.۱۰ ,۴۵.۹۹ ,۴۵.۷۷ ,۴۵.۴۰ ,۴۵.۶۲ ,۴۵.۹۲ ,۴۶.۰۲ ,۴۶.۶۹ ,۴۶.۳۷ ,۴۶.۱۱ ,۴۶.۲۲ ,۴۵.۹۸ ,۴۶.۰۴ ,۴۶.۱۲ ,۴۶.۰۴ ,۴۶.۱۵ ,۴۶.۰۵ ,۴۶.۴۹ ,۴۶.۲۹ ,۴۶.۰۰ ,۴۶.۰۸ ,۴۶.۲۶ ,۴۶.۱۷ ,۴۶.۴۸ ,۴۶.۴۶ ,۴۶.۰۶ ,۴۶.۱۵ ,۴۶.۲۲ ,۴۵.۶۱ ,۴۵.۳۷ ,۴۵.۱۷ ,۴۵.۵۵ ,۴۵.۶۱ ,۴۵.۷۵ ,۴۵.۷۸ ,۴۵.۸۴ ,۴۵.۷۸ ,۴۵.۸۱ ,۴۵.۸۰ ,۴۵.۵۹ ,۴۵.۰۳ ,۴۴.۷۸ ,۴۴.۳۴ ,۴۴.۹۲ ,۴۵.۰۹ ,۴۴.۸۹ ,۴۴.۲۱ ,۴۴.۷۲ ,۴۴.۴۷ ,۴۴.۷۳ ,۴۴.۷۰ ,۴۴.۵۹ ,۴۴.۱۷ ,۴۳.۹۴ ,۴۳.۸۷ ,۴۴.۳۹ ,۴۴.۰۹ ,۴۳.۶۲ ,۴۴.۰۹ ,۴۴.۲۸
$۲۹.۰۷ ۵.۷۷
میلیارد دلار
۲۹۳.۱۵
میلیون دلار
۱۹۸.۶۱
میلیارد ICP
-۳.۸۳% ۳۴.۹۷ ,۳۴.۸۱ ,۳۴.۳۱ ,۳۴.۵۷ ,۳۳.۹۹ ,۳۵.۰۹ ,۳۴.۳۷ ,۳۴.۱۵ ,۳۴.۴۷ ,۳۴.۱۰ ,۳۴.۱۳ ,۳۴.۱۰ ,۳۴.۴۸ ,۳۳.۱۱ ,۳۳.۲۲ ,۳۳.۲۸ ,۳۳.۴۱ ,۳۳.۶۳ ,۳۴.۰۸ ,۳۳.۵۶ ,۳۳.۹۴ ,۳۴.۳۵ ,۳۵.۱۶ ,۳۴.۶۸ ,۳۵.۳۰ ,۳۵.۰۸ ,۳۵.۱۶ ,۳۵.۶۰ ,۳۵.۰۶ ,۳۵.۱۳ ,۳۵.۰۱ ,۳۴.۶۲ ,۳۴.۴۷ ,۳۴.۳۰ ,۳۴.۱۸ ,۳۴.۵۷ ,۳۴.۸۸ ,۳۴.۴۰ ,۳۳.۸۷ ,۳۴.۱۳ ,۳۳.۸۴ ,۳۴.۰۶ ,۳۴.۰۳ ,۳۳.۹۸ ,۳۴.۱۰ ,۳۴.۳۵ ,۳۴.۱۱ ,۳۴.۲۱ ,۳۳.۸۳ ,۳۴.۱۷ ,۳۴.۲۵ ,۳۴.۲۰ ,۳۲.۶۶ ,۳۲.۵۰ ,۳۲.۲۵ ,۳۲.۳۳ ,۳۲.۲۰ ,۳۲.۳۶ ,۳۲.۳۶ ,۳۱.۵۴ ,۳۱.۴۵ ,۳۲.۰۶ ,۳۱.۹۶ ,۳۲.۱۲ ,۳۳.۰۳ ,۳۲.۳۵ ,۳۲.۶۰ ,۳۲.۳۵ ,۳۱.۷۳ ,۳۱.۸۰ ,۳۱.۹۱ ,۳۱.۵۵ ,۳۱.۷۴ ,۳۲.۰۶ ,۳۱.۶۸ ,۳۲.۶۰ ,۳۲.۵۰ ,۳۲.۵۲ ,۳۱.۹۸ ,۳۲.۴۵ ,۳۲.۴۶ ,۳۲.۵۹ ,۳۲.۵۹ ,۳۲.۷۳ ,۳۲.۵۳ ,۳۲.۶۶ ,۳۲.۱۴ ,۳۲.۰۴ ,۳۲.۰۷ ,۳۲.۰۶ ,۳۲.۱۵ ,۳۲.۱۹ ,۳۲.۰۲ ,۳۲.۰۱ ,۳۲.۰۳ ,۳۲.۲۹ ,۳۲.۲۱ ,۳۲.۱۵ ,۳۳.۰۹ ,۳۳.۹۶ ,۳۳.۸۷ ,۳۳.۴۶ ,۳۳.۴۲ ,۳۳.۳۴ ,۳۳.۱۹ ,۳۲.۷۱ ,۳۲.۴۹ ,۳۲.۵۳ ,۳۲.۵۷ ,۳۲.۹۴ ,۳۲.۲۳ ,۳۱.۸۶ ,۳۲.۳۲ ,۳۲.۰۹ ,۳۲.۱۱ ,۳۲.۲۲ ,۳۱.۸۰ ,۳۱.۷۹ ,۳۱.۸۲ ,۳۱.۵۴ ,۳۱.۵۸ ,۳۱.۶۸ ,۳۱.۲۵ ,۳۱.۳۲ ,۳۱.۴۵ ,۳۱.۷۰ ,۳۱.۳۵ ,۳۱.۱۶ ,۳۰.۷۹ ,۳۱.۰۸ ,۳۱.۳۷ ,۳۱.۵۱ ,۳۱.۱۸ ,۳۰.۸۸ ,۳۱.۰۴ ,۳۰.۶۷ ,۳۰.۲۱ ,۲۹.۶۶ ,۳۰.۰۸ ,۳۰.۱۱ ,۲۹.۹۷ ,۳۰.۱۳ ,۳۰.۲۰ ,۳۰.۰۵ ,۳۰.۰۰ ,۲۹.۹۵ ,۳۰.۱۰ ,۲۹.۹۵ ,۲۹.۲۵ ,۲۹.۱۶ ,۲۸.۹۶ ,۲۹.۵۳ ,۲۹.۵۹ ,۲۹.۴۷ ,۲۹.۰۸ ,۲۹.۷۳ ,۲۹.۸۴ ,۳۰.۳۶ ,۳۰.۰۷ ,۳۰.۱۱ ,۲۹.۸۷ ,۳۰.۳۰ ,۳۰.۲۱ ,۳۱.۵۶ ,۳۰.۹۵ ,۲۹.۷۰ ,۲۹.۸۵ ,۳۰.۰۲
$۳,۱۴۱.۳۴ ۵.۳۳
میلیارد دلار
۱۱.۵۷
میلیون دلار
۱.۷۰
میلیارد STETH
-۴.۰۶% ۳۱۲۱.۸۴ ,۳۱۲۲.۷۹ ,۳۱۰۹.۵۲ ,۳۱۳۳.۴۸ ,۳۱۷۴.۳۲ ,۳۲۱۲.۹۰ ,۳۲۴۵.۳۴ ,۳۲۲۸.۰۸ ,۳۲۴۴.۶۰ ,۳۲۳۲.۲۲ ,۳۲۳۰.۰۹ ,۳۲۴۶.۲۰ ,۳۲۴۴.۸۳ ,۳۲۴۰.۲۷ ,۳۲۳۵.۷۶ ,۳۲۳۶.۴۳ ,۳۲۳۵.۳۶ ,۳۲۳۵.۲۹ ,۳۲۳۳.۲۵ ,۳۲۱۱.۴۰ ,۳۲۲۹.۷۹ ,۳۲۶۱.۶۸ ,۳۲۶۳.۴۵ ,۳۲۵۷.۸۲ ,۳۳۰۶.۶۹ ,۳۳۲۶.۵۸ ,۳۳۶۸.۵۶ ,۳۳۷۸.۱۸ ,۳۳۵۶.۶۲ ,۳۳۷۱.۶۳ ,۳۳۸۸.۰۳ ,۳۳۷۴.۰۵ ,۳۳۷۱.۵۷ ,۳۳۹۳.۷۷ ,۳۳۷۷.۰۱ ,۳۳۶۳.۴۷ ,۳۳۷۵.۵۱ ,۳۳۵۲.۳۳ ,۳۳۴۲.۰۱ ,۳۳۲۰.۶۷ ,۳۳۴۹.۹۰ ,۳۳۳۹.۵۴ ,۳۳۴۵.۷۱ ,۳۳۴۷.۷۵ ,۳۳۴۵.۵۹ ,۳۳۷۵.۴۶ ,۳۳۷۳.۴۶ ,۳۳۴۲.۰۶ ,۳۳۵۴.۸۸ ,۳۳۶۹.۸۹ ,۳۳۹۰.۳۴ ,۳۳۰۰.۹۶ ,۳۳۰۷.۳۴ ,۳۲۷۱.۰۹ ,۳۲۹۰.۵۶ ,۳۲۷۵.۳۶ ,۳۲۵۶.۹۵ ,۳۲۷۳.۹۹ ,۳۲۶۶.۸۲ ,۳۲۵۹.۷۰ ,۳۲۵۱.۳۹ ,۳۲۶۰.۷۰ ,۳۲۶۴.۴۵ ,۳۲۶۷.۵۲ ,۳۲۷۹.۰۲ ,۳۲۸۵.۵۳ ,۳۳۰۹.۹۰ ,۳۲۹۰.۵۹ ,۳۲۵۷.۲۸ ,۳۲۷۰.۲۲ ,۳۲۵۷.۸۵ ,۳۲۰۵.۴۳ ,۳۲۲۰.۸۷ ,۳۲۳۱.۰۵ ,۳۲۲۳.۵۶ ,۳۲۸۰.۷۱ ,۳۲۸۰.۰۷ ,۳۲۹۲.۷۱ ,۳۲۸۲.۶۵ ,۳۳۰۳.۸۵ ,۳۳۰۷.۰۲ ,۳۳۰۹.۹۰ ,۳۳۲۵.۴۰ ,۳۳۰۴.۵۲ ,۳۳۱۰.۷۵ ,۳۳۰۴.۱۸ ,۳۳۱۳.۶۴ ,۳۳۱۳.۹۸ ,۳۳۰۴.۲۲ ,۳۳۰۹.۳۸ ,۳۳۱۱.۰۵ ,۳۳۱۱.۶۹ ,۳۳۱۷.۸۷ ,۳۳۱۳.۹۱ ,۳۳۳۱.۳۸ ,۳۳۱۹.۶۶ ,۳۳۰۳.۱۹ ,۳۳۰۲.۲۵ ,۳۳۰۵.۹۶ ,۳۳۴۱.۵۷ ,۳۳۵۸.۹۰ ,۳۳۵۳.۴۴ ,۳۳۴۳.۷۴ ,۳۳۴۳.۸۱ ,۳۳۶۳.۴۸ ,۳۳۴۶.۶۷ ,۳۳۳۰.۵۱ ,۳۳۳۳.۱۹ ,۳۳۲۹.۵۳ ,۳۳۲۷.۴۹ ,۳۳۲۴.۵۹ ,۳۳۰۱.۶۷ ,۳۳۱۹.۷۵ ,۳۳۱۵.۶۶ ,۳۳۲۱.۸۰ ,۳۳۳۲.۰۳ ,۳۳۳۲.۷۴ ,۳۳۱۶.۰۱ ,۳۳۲۷.۵۱ ,۳۳۰۰.۱۲ ,۳۳۲۷.۵۲ ,۳۳۲۴.۹۶ ,۳۳۴۱.۳۶ ,۳۳۴۷.۴۰ ,۳۳۵۲.۴۴ ,۳۳۶۸.۴۱ ,۳۳۴۶.۳۳ ,۳۳۴۲.۰۰ ,۳۳۱۹.۶۴ ,۳۳۳۱.۷۶ ,۳۳۴۰.۶۷ ,۳۳۵۹.۸۹ ,۳۳۵۲.۸۰ ,۳۳۲۵.۶۰ ,۳۳۱۶.۰۹ ,۳۳۲۳.۲۶ ,۳۲۷۱.۱۶ ,۳۲۵۲.۱۰ ,۳۲۷۳.۲۹ ,۳۲۸۸.۴۲ ,۳۲۷۰.۰۲ ,۳۲۷۴.۳۰ ,۳۲۷۶.۹۶ ,۳۲۷۲.۱۸ ,۳۲۵۰.۷۷ ,۳۲۶۴.۷۲ ,۳۲۶۶.۸۶ ,۳۲۳۶.۰۴ ,۳۲۲۳.۷۵ ,۳۲۱۶.۳۶ ,۳۱۹۱.۱۲ ,۳۲۲۳.۱۱ ,۳۲۱۷.۰۵ ,۳۱۹۸.۶۵ ,۳۱۵۱.۷۵ ,۳۲۱۱.۹۹ ,۳۲۲۷.۲۲ ,۳۲۳۴.۲۷ ,۳۲۱۲.۸۰ ,۳۲۱۶.۵۴ ,۳۱۸۲.۰۹ ,۳۱۷۸.۸۹ ,۳۱۸۸.۷۲ ,۳۲۰۱.۱۶ ,۳۱۷۹.۸۴ ,۳۱۴۸.۳۷ ,۳۱۷۴.۸۷ ,۳۱۷۰.۵۸
$۷۲.۸۵ ۵.۰۹
میلیارد دلار
۲۹۵.۶۳
میلیون دلار
۶۹.۸۹
میلیارد AXS
-۱۰.۶۲% ۶۹.۷۹ ,۷۰.۰۰ ,۶۹.۲۸ ,۶۹.۱۸ ,۷۰.۰۸ ,۷۲.۸۳ ,۷۲.۸۹ ,۷۳.۰۴ ,۷۳.۲۳ ,۷۲.۶۵ ,۷۲.۴۰ ,۷۲.۴۸ ,۷۲.۶۷ ,۷۳.۱۸ ,۷۳.۰۹ ,۷۳.۰۲ ,۷۳.۳۰ ,۷۳.۱۹ ,۷۳.۳۸ ,۷۳.۳۸ ,۷۲.۹۲ ,۷۳.۸۱ ,۷۴.۵۴ ,۷۴.۴۹ ,۷۵.۴۰ ,۷۶.۵۱ ,۷۷.۷۳ ,۷۸.۱۴ ,۷۷.۷۸ ,۷۸.۱۵ ,۷۸.۵۶ ,۷۸.۲۲ ,۷۸.۸۵ ,۷۹.۱۳ ,۷۸.۷۲ ,۷۸.۰۷ ,۷۸.۳۱ ,۷۷.۹۹ ,۷۷.۰۵ ,۷۷.۲۵ ,۷۶.۷۷ ,۷۷.۳۲ ,۷۷.۲۸ ,۷۷.۴۱ ,۷۷.۶۸ ,۷۸.۰۴ ,۷۷.۶۷ ,۷۷.۶۴ ,۷۶.۴۹ ,۷۷.۱۴ ,۷۸.۱۴ ,۷۸.۳۴ ,۷۵.۶۲ ,۷۵.۸۸ ,۷۴.۲۸ ,۷۴.۱۸ ,۷۴.۰۲ ,۷۳.۹۱ ,۷۴.۲۴ ,۷۳.۵۹ ,۷۳.۱۵ ,۷۴.۰۳ ,۷۴.۰۲ ,۷۴.۴۷ ,۷۴.۶۴ ,۷۴.۷۱ ,۷۵.۵۹ ,۷۵.۲۸ ,۷۴.۶۱ ,۷۳.۷۴ ,۷۴.۰۲ ,۷۲.۴۶ ,۷۱.۸۶ ,۷۲.۵۸ ,۷۲.۱۲ ,۷۴.۵۶ ,۷۳.۳۶ ,۷۳.۶۷ ,۷۳.۱۳ ,۷۳.۹۳ ,۷۴.۱۶ ,۷۴.۱۵ ,۷۴.۵۵ ,۷۴.۳۷ ,۷۳.۷۴ ,۷۴.۳۷ ,۷۴.۱۲ ,۷۴.۷۵ ,۷۴.۴۴ ,۷۴.۴۹ ,۷۴.۶۱ ,۷۴.۸۲ ,۷۴.۶۶ ,۷۴.۳۴ ,۷۴.۳۱ ,۷۴.۴۴ ,۷۴.۰۴ ,۷۳.۲۲ ,۷۴.۱۳ ,۷۴.۷۷ ,۷۵.۸۶ ,۷۵.۶۳ ,۷۵.۹۴ ,۷۵.۷۱ ,۷۵.۸۲ ,۷۶.۰۶ ,۷۵.۸۳ ,۷۶.۰۶ ,۷۵.۶۷ ,۷۵.۹۵ ,۷۵.۹۹ ,۷۴.۹۰ ,۷۵.۸۶ ,۷۶.۰۱ ,۷۵.۷۹ ,۷۶.۴۰ ,۷۷.۴۶ ,۷۷.۰۱ ,۷۸.۱۳ ,۷۸.۴۹ ,۷۹.۳۸ ,۸۰.۲۸ ,۸۲.۵۱ ,۸۲.۰۲ ,۸۱.۰۳ ,۸۰.۹۶ ,۷۹.۹۳ ,۸۰.۲۷ ,۷۹.۸۰ ,۸۰.۶۸ ,۸۰.۶۲ ,۸۱.۰۳ ,۸۰.۵۸ ,۷۹.۴۳ ,۷۹.۹۰ ,۸۰.۸۶ ,۸۰.۸۴ ,۸۱.۳۷ ,۸۱.۸۰ ,۸۲.۸۶ ,۸۲.۰۸ ,۸۱.۹۹ ,۸۲.۲۵ ,۸۱.۴۸ ,۸۰.۷۱ ,۸۱.۳۰ ,۸۱.۲۴ ,۸۰.۳۶ ,۷۹.۵۵ ,۷۸.۶۳ ,۷۸.۲۱ ,۷۸.۶۶ ,۷۸.۷۸ ,۷۸.۱۶ ,۷۶.۵۰ ,۷۷.۰۱ ,۷۷.۰۵ ,۷۷.۲۴ ,۷۷.۰۳ ,۷۶.۷۵ ,۷۵.۹۵ ,۷۵.۹۲ ,۷۶.۳۳ ,۷۶.۸۴ ,۷۴.۸۵ ,۷۳.۵۲ ,۷۳.۹۲ ,۷۳.۸۹
$۰.۰۷۲۷ ۴.۸۶
میلیارد دلار
۲۰۳.۷۸
میلیون دلار
۶۶.۷۶
میلیون VET
-۴.۶۳% ۰.۰۷۳۲۷۳۱۲ ,۰.۰۷۳۸۹۰۲۱ ,۰.۰۷۳۸۶۴۳۰ ,۰.۰۷۳۴۱۳۵۶ ,۰.۰۷۳۴۹۱۵۶ ,۰.۰۷۶۵۲۶۸۱ ,۰.۰۷۶۳۳۳۲۹ ,۰.۰۷۶۱۴۳۵۹ ,۰.۰۷۶۴۹۱۲۷ ,۰.۰۷۶۱۵۸۰۸ ,۰.۰۷۶۲۵۸۷۰ ,۰.۰۷۶۷۷۹۴۰ ,۰.۰۷۶۸۰۲۸۶ ,۰.۰۷۷۴۰۱۷۷ ,۰.۰۷۷۵۷۶۱۴ ,۰.۰۷۷۴۳۰۸۷ ,۰.۰۷۷۹۸۴۳۲ ,۰.۰۷۸۰۸۹۵۱ ,۰.۰۷۸۱۸۴۹۵ ,۰.۰۷۸۱۵۳۰۵ ,۰.۰۷۷۵۰۶۲۴ ,۰.۰۷۸۱۶۵۳۸ ,۰.۰۷۸۲۵۳۴۷ ,۰.۰۷۸۴۹۳۷۳ ,۰.۰۷۹۲۹۶۱۲ ,۰.۰۸۰۴۲۸۲۷ ,۰.۰۸۲۴۰۰۶۹ ,۰.۰۸۲۳۴۹۹۱ ,۰.۰۸۱۷۴۷۹۵ ,۰.۰۸۲۱۶۰۱۱ ,۰.۰۸۲۱۱۱۳۲ ,۰.۰۸۱۳۶۶۱۲ ,۰.۰۸۱۳۹۹۳۲ ,۰.۰۸۱۸۳۹۷۲ ,۰.۰۸۲۰۲۸۳۸ ,۰.۰۸۲۱۲۱۷۶ ,۰.۰۸۲۵۳۳۲۶ ,۰.۰۸۱۵۴۶۷۵ ,۰.۰۸۱۰۲۷۵۸ ,۰.۰۸۱۳۵۵۷۲ ,۰.۰۸۱۲۹۶۱۲ ,۰.۰۸۱۶۲۱۹۴ ,۰.۰۸۱۸۱۸۱۵ ,۰.۰۸۲۰۸۴۵۷ ,۰.۰۸۲۱۸۴۱۹ ,۰.۰۸۳۲۶۲۹۵ ,۰.۰۸۲۸۳۱۰۷ ,۰.۰۸۲۶۴۹۰۳ ,۰.۰۸۱۲۲۷۱۸ ,۰.۰۸۲۱۶۹۱۸ ,۰.۰۸۲۲۴۳۰۱ ,۰.۰۸۲۸۷۰۳۵ ,۰.۰۷۹۵۴۷۷۲ ,۰.۰۸۰۴۵۸۶۴ ,۰.۰۷۸۱۷۸۶۹ ,۰.۰۷۸۳۶۱۰۲ ,۰.۰۷۸۴۰۸۰۵ ,۰.۰۷۸۳۴۱۶۰ ,۰.۰۷۸۶۷۴۱۲ ,۰.۰۷۸۰۰۳۰۴ ,۰.۰۷۸۲۳۵۲۲ ,۰.۰۷۸۵۰۳۲۲ ,۰.۰۷۸۳۰۴۶۱ ,۰.۰۷۸۷۰۴۸۴ ,۰.۰۷۸۶۸۳۵۱ ,۰.۰۷۸۸۱۶۴۷ ,۰.۰۷۹۴۶۰۲۹ ,۰.۰۷۹۶۵۳۰۱ ,۰.۰۷۸۷۵۲۷۴ ,۰.۰۷۸۱۹۵۷۴ ,۰.۰۷۸۱۵۰۳۰ ,۰.۰۷۶۵۰۸۳۶ ,۰.۰۷۶۳۷۴۵۰ ,۰.۰۷۷۱۳۱۷۹ ,۰.۰۷۶۷۷۴۹۸ ,۰.۰۷۸۷۲۷۹۶ ,۰.۰۷۸۴۹۶۷۷ ,۰.۰۷۸۵۱۹۵۱ ,۰.۰۷۷۷۶۷۰۲ ,۰.۰۷۸۵۹۷۵۱ ,۰.۰۷۸۸۳۷۴۴ ,۰.۰۷۸۸۲۲۶۳ ,۰.۰۷۹۳۸۳۲۷ ,۰.۰۷۹۵۵۷۸۶ ,۰.۰۷۹۱۹۵۲۹ ,۰.۰۷۹۱۸۰۱۲ ,۰.۰۷۸۶۱۳۵۸ ,۰.۰۷۸۹۱۴۴۱ ,۰.۰۷۸۴۹۳۴۱ ,۰.۰۷۸۲۰۰۳۲ ,۰.۰۷۸۲۴۷۵۶ ,۰.۰۷۸۵۳۸۷۰ ,۰.۰۷۸۹۰۱۷۵ ,۰.۰۷۸۸۶۳۱۳ ,۰.۰۷۹۲۳۵۶۰ ,۰.۰۷۹۲۵۶۸۲ ,۰.۰۷۹۲۱۲۰۶ ,۰.۰۷۸۲۳۲۶۲ ,۰.۰۷۹۰۶۶۰۵ ,۰.۰۷۹۷۴۹۴۱ ,۰.۰۷۹۹۶۲۳۰ ,۰.۰۷۹۹۶۳۵۳ ,۰.۰۷۹۹۷۷۵۸ ,۰.۰۷۹۳۹۲۵۸ ,۰.۰۷۹۵۵۲۲۱ ,۰.۰۷۹۵۶۹۷۸ ,۰.۰۷۸۸۴۹۴۸ ,۰.۰۷۹۰۳۹۵۸ ,۰.۰۷۸۷۲۸۲۱ ,۰.۰۷۸۶۵۹۸۷ ,۰.۰۷۸۶۶۵۱۱ ,۰.۰۷۸۲۷۴۲۵ ,۰.۰۷۸۳۵۴۸۷ ,۰.۰۷۸۳۲۲۹۱ ,۰.۰۷۸۲۶۴۸۷ ,۰.۰۷۸۸۵۷۱۲ ,۰.۰۷۸۹۱۹۰۷ ,۰.۰۷۸۴۴۷۲۶ ,۰.۰۷۸۸۲۷۳۶ ,۰.۰۷۸۷۸۹۵۲ ,۰.۰۷۸۳۶۰۱۴ ,۰.۰۷۸۵۳۳۳۵ ,۰.۰۷۸۲۸۹۷۸ ,۰.۰۷۸۶۵۷۴۱ ,۰.۰۷۸۹۱۷۵۷ ,۰.۰۷۹۶۳۴۰۳ ,۰.۰۷۸۹۱۳۶۸ ,۰.۰۷۹۲۱۴۶۵ ,۰.۰۷۸۵۳۶۴۶ ,۰.۰۷۸۶۸۳۱۶ ,۰.۰۷۸۲۷۸۵۴ ,۰.۰۷۸۶۶۶۳۳ ,۰.۰۷۸۴۹۹۳۲ ,۰.۰۷۷۹۸۱۱۰ ,۰.۰۷۷۷۷۳۷۰ ,۰.۰۷۷۹۰۱۴۱ ,۰.۰۷۷۳۳۶۵۸ ,۰.۰۷۶۷۷۲۲۱ ,۰.۰۷۶۴۷۹۵۹ ,۰.۰۷۶۷۹۱۹۴ ,۰.۰۷۶۸۳۸۶۱ ,۰.۰۷۷۰۰۷۴۹ ,۰.۰۷۶۹۱۱۵۷ ,۰.۰۷۶۷۲۹۶۱ ,۰.۰۷۶۵۸۹۰۳ ,۰.۰۷۶۰۷۰۴۷ ,۰.۰۷۶۱۹۴۹۳ ,۰.۰۷۶۱۷۱۹۱ ,۰.۰۷۵۱۸۰۲۸ ,۰.۰۷۴۹۵۶۹۲ ,۰.۰۷۴۵۹۲۶۴ ,۰.۰۷۴۹۹۹۶۸ ,۰.۰۷۵۲۶۱۹۰ ,۰.۰۷۵۲۲۳۲۹ ,۰.۰۷۴۳۴۷۲۰ ,۰.۰۷۵۵۹۳۰۲ ,۰.۰۷۵۵۷۱۷۵ ,۰.۰۷۶۰۴۳۶۹ ,۰.۰۷۵۹۷۰۲۵ ,۰.۰۷۵۸۵۷۴۰ ,۰.۰۷۴۶۹۴۲۰ ,۰.۰۷۴۴۳۱۹۶ ,۰.۰۷۴۶۱۴۹۷ ,۰.۰۷۵۸۰۶۴۹ ,۰.۰۷۵۱۵۸۳۳ ,۰.۰۷۳۷۲۷۳۷ ,۰.۰۷۳۶۶۴۰۴ ,۰.۰۷۳۸۹۳۸۲
$۰.۲۵۸۱ ۴.۸۱
میلیارد دلار
۵۴.۱۵
میلیون دلار
۱۸.۶۳
میلیون HBAR
-۵.۸۷% ۰.۲۶۶۴۱۹۶۷ ,۰.۲۶۸۱۷۵۸۹ ,۰.۲۶۸۰۱۳۵۱ ,۰.۲۶۶۱۰۸۴۹ ,۰.۲۶۵۷۰۹۱۶ ,۰.۲۷۳۳۴۸۱۵ ,۰.۲۶۹۸۵۳۶۷ ,۰.۲۷۲۴۶۱۷۵ ,۰.۲۷۴۲۱۰۳۹ ,۰.۲۷۲۰۹۴۶۰ ,۰.۲۷۲۱۹۹۴۵ ,۰.۲۷۴۴۸۲۱۶ ,۰.۲۷۵۱۸۸۱۴ ,۰.۲۷۷۱۶۸۴۷ ,۰.۲۷۸۶۸۴۵۱ ,۰.۲۸۰۲۷۲۰۹ ,۰.۲۸۱۵۹۳۳۸ ,۰.۲۸۳۴۵۷۷۰ ,۰.۲۸۵۷۱۰۶۸ ,۰.۲۸۶۰۳۸۷۲ ,۰.۲۸۵۶۰۵۵۲ ,۰.۲۸۵۴۸۲۴۵ ,۰.۲۸۶۲۴۸۲۹ ,۰.۲۸۵۰۱۶۹۱ ,۰.۲۸۶۸۸۴۲۷ ,۰.۲۸۹۵۴۰۰۱ ,۰.۲۹۴۷۸۴۲۵ ,۰.۲۹۵۹۷۰۰۲ ,۰.۲۹۳۲۳۰۴۰ ,۰.۲۹۲۹۳۵۳۷ ,۰.۲۹۴۲۸۸۶۱ ,۰.۲۹۴۹۵۹۳۰ ,۰.۲۹۵۳۳۹۳۷ ,۰.۲۹۷۶۲۵۱۱ ,۰.۲۹۸۳۱۱۳۲ ,۰.۲۹۶۵۵۶۶۹ ,۰.۲۹۶۷۴۲۰۹ ,۰.۲۹۲۰۸۴۲۳ ,۰.۲۹۲۰۱۶۷۵ ,۰.۲۹۰۹۹۰۴۹ ,۰.۲۸۹۲۲۷۷۴ ,۰.۲۸۸۰۹۶۷۳ ,۰.۲۸۵۸۳۹۰۶ ,۰.۲۸۷۴۶۹۴۹ ,۰.۲۸۷۱۳۳۷۰ ,۰.۲۸۹۴۴۷۸۱ ,۰.۲۸۹۲۱۱۸۵ ,۰.۲۸۸۱۳۰۴۹ ,۰.۲۸۵۳۳۷۸۰ ,۰.۲۸۷۷۳۸۵۹ ,۰.۲۸۸۴۰۹۸۶ ,۰.۲۸۹۶۲۵۴۳ ,۰.۲۸۰۸۹۷۱۰ ,۰.۲۸۴۰۱۵۵۳ ,۰.۲۸۱۵۶۷۷۰ ,۰.۲۸۱۱۹۹۵۵ ,۰.۲۸۱۶۱۰۷۳ ,۰.۲۸۱۳۶۲۴۵ ,۰.۲۸۱۴۰۸۰۳ ,۰.۲۷۹۶۹۳۴۳ ,۰.۲۷۸۶۹۸۷۶ ,۰.۲۸۱۲۵۴۹۹ ,۰.۲۸۰۰۳۱۹۹ ,۰.۲۸۰۹۲۸۴۵ ,۰.۲۸۰۹۲۶۵۸ ,۰.۲۸۱۲۱۹۴۷ ,۰.۲۸۳۵۰۵۸۴ ,۰.۲۸۳۷۹۵۸۲ ,۰.۲۸۳۷۶۸۴۳ ,۰.۲۸۳۷۰۷۴۶ ,۰.۲۸۳۲۸۱۰۹ ,۰.۲۷۷۶۴۳۹۸ ,۰.۲۷۷۳۲۳۴۸ ,۰.۲۷۹۹۸۳۶۹ ,۰.۲۷۹۰۵۷۸۲ ,۰.۲۸۶۰۶۵۴۶ ,۰.۲۸۴۹۴۶۵۷ ,۰.۲۸۴۹۲۵۷۵ ,۰.۲۸۱۹۱۸۳۴ ,۰.۲۸۴۰۳۶۰۴ ,۰.۲۸۲۶۱۰۵۳ ,۰.۲۸۲۷۲۶۹۴ ,۰.۲۸۳۹۲۹۵۳ ,۰.۲۸۳۳۹۷۹۳ ,۰.۲۸۱۸۷۶۶۵ ,۰.۲۸۵۲۶۵۸۶ ,۰.۲۸۱۹۱۲۱۰ ,۰.۲۸۱۲۳۴۶۸ ,۰.۲۸۰۸۶۲۱۹ ,۰.۲۸۰۲۶۱۴۸ ,۰.۲۷۹۷۹۷۹۶ ,۰.۲۸۱۲۹۳۴۶ ,۰.۲۸۱۳۸۵۶۴ ,۰.۲۸۰۳۶۸۸۶ ,۰.۲۸۱۰۸۰۳۰ ,۰.۲۸۳۷۲۸۰۸ ,۰.۲۸۴۰۳۸۲۵ ,۰.۲۸۰۱۱۵۴۱ ,۰.۲۸۴۱۲۵۰۷ ,۰.۲۸۴۷۵۴۵۹ ,۰.۲۸۵۴۳۷۲۲ ,۰.۲۸۳۵۵۶۲۰ ,۰.۲۸۴۳۱۷۸۴ ,۰.۲۸۳۲۹۴۲۰ ,۰.۲۸۲۹۴۸۳۶ ,۰.۲۸۳۶۹۳۴۵ ,۰.۲۸۱۵۹۱۴۱ ,۰.۲۸۲۰۸۷۰۱ ,۰.۲۸۰۵۸۷۳۹ ,۰.۲۷۹۷۱۲۸۰ ,۰.۲۷۹۷۴۶۸۲ ,۰.۲۷۷۷۹۹۲۲ ,۰.۲۷۹۱۹۳۹۰ ,۰.۲۷۸۱۸۸۵۸ ,۰.۲۷۷۶۰۴۰۷ ,۰.۲۸۰۰۴۷۱۲ ,۰.۲۸۰۲۰۰۲۷ ,۰.۲۷۹۸۰۲۵۹ ,۰.۲۸۱۳۹۹۰۰ ,۰.۲۷۹۵۷۰۵۶ ,۰.۲۷۹۳۳۷۵۰ ,۰.۲۷۹۳۳۷۱۸ ,۰.۲۷۸۷۲۷۲۰ ,۰.۲۷۹۲۶۲۱۴ ,۰.۲۷۸۶۵۳۲۱ ,۰.۲۸۰۸۲۵۰۵ ,۰.۲۷۹۵۱۲۹۴ ,۰.۲۷۹۱۰۹۳۶ ,۰.۲۷۷۳۲۹۱۹ ,۰.۲۷۸۵۰۷۴۴ ,۰.۲۷۸۱۸۸۹۴ ,۰.۲۷۹۶۳۹۱۱ ,۰.۲۷۹۷۰۹۵۹ ,۰.۲۷۷۹۷۲۵۸ ,۰.۲۷۸۰۳۶۰۰ ,۰.۲۸۲۶۹۲۳۶ ,۰.۲۷۹۴۳۲۱۱ ,۰.۲۷۶۶۳۶۷۸ ,۰.۲۷۵۹۴۲۸۰ ,۰.۲۷۸۱۹۱۳۲ ,۰.۲۸۱۴۷۸۴۴ ,۰.۲۷۶۹۸۴۹۵ ,۰.۲۷۷۹۹۶۸۹ ,۰.۲۷۶۱۷۴۹۵ ,۰.۲۷۵۰۶۸۴۶ ,۰.۲۷۳۳۷۷۸۴ ,۰.۲۷۴۸۶۴۳۹ ,۰.۲۷۶۰۱۲۴۹ ,۰.۲۷۲۵۵۲۸۹ ,۰.۲۷۱۰۶۴۵۴ ,۰.۲۶۹۸۲۱۶۹ ,۰.۲۷۱۵۴۳۹۲ ,۰.۲۷۱۱۸۳۴۱ ,۰.۲۷۱۲۵۳۱۷ ,۰.۲۶۷۷۴۶۵۵ ,۰.۲۷۱۹۹۶۴۸ ,۰.۲۷۱۵۰۷۱۰ ,۰.۲۷۱۵۶۳۷۴ ,۰.۲۷۰۶۹۶۷۷ ,۰.۲۶۹۳۷۸۶۷ ,۰.۲۶۶۰۳۷۶۴ ,۰.۲۶۶۴۷۱۰۲ ,۰.۲۶۵۹۵۷۱۸ ,۰.۲۶۸۷۲۳۰۱ ,۰.۲۶۵۴۷۰۱۶ ,۰.۲۶۰۹۹۵۰۹ ,۰.۲۶۰۶۵۳۵۸ ,۰.۲۶۱۰۴۸۱۲
$۱.۰۰ ۴.۶۰
میلیارد دلار
۳۸۹.۳۴
میلیون دلار
۴.۶۲
میلیون MIM
-۰.۰۱% ۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۸۲ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۸۷۴۵۶۹ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۹۸۴۸۳۲ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۲۴ ,۰.۹۹۳۹۶۷۰۸ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۱۱۳ ,۱.۰۰۵۷ ,۱.۰۰۴۴ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۵۸ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۹۸۵۶۳۶ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۵۲۳۰۴ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۸۵۹۸۴۰ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۱۹ ,۰.۹۹۹۶۴۲۸۷ ,۱.۰۰۳۳ ,۰.۹۹۹۲۹۸۱۶ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۸۷۸۳۴۷ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۷ ,۰.۹۹۹۳۴۴۳۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۵۲ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۰۷۰۹۲ ,۰.۹۹۹۵۲۸۵۲ ,۰.۹۹۸۸۴۵۰۹ ,۰.۹۹۶۸۰۸۳۴ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۶۹ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۰۳
$۳۲.۰۷ ۴.۲۳
میلیارد دلار
۳۹۰.۵۹
میلیون دلار
۱۳۲.۳۷
میلیارد ETC
۲.۶۱% ۲۹.۲۸ ,۲۹.۵۲ ,۲۹.۲۲ ,۲۹.۰۵ ,۲۹.۱۰ ,۳۰.۰۳ ,۲۹.۵۰ ,۲۹.۶۰ ,۲۹.۷۷ ,۲۹.۶۷ ,۲۹.۶۲ ,۲۹.۷۶ ,۲۹.۹۶ ,۲۹.۷۳ ,۲۹.۷۶ ,۲۹.۷۹ ,۲۹.۸۳ ,۲۹.۹۵ ,۳۰.۰۲ ,۲۹.۸۱ ,۲۹.۹۵ ,۳۰.۰۸ ,۳۰.۱۵ ,۲۹.۹۹ ,۳۰.۵۵ ,۳۰.۵۱ ,۳۰.۹۲ ,۳۱.۰۳ ,۳۰.۹۴ ,۳۱.۰۸ ,۳۱.۲۰ ,۳۱.۰۰ ,۳۱.۲۱ ,۳۱.۱۴ ,۳۱.۰۷ ,۳۱.۱۳ ,۳۱.۱۷ ,۳۱.۱۰ ,۳۰.۹۷ ,۳۰.۹۵ ,۳۰.۹۸ ,۳۱.۲۲ ,۳۱.۷۸ ,۳۱.۶۵ ,۳۱.۶۴ ,۳۱.۷۶ ,۳۱.۸۷ ,۳۱.۶۱ ,۳۱.۳۳ ,۳۱.۴۵ ,۳۱.۶۲ ,۳۱.۶۹ ,۳۰.۸۰ ,۳۰.۹۷ ,۳۰.۵۶ ,۳۰.۴۷ ,۳۰.۳۷ ,۳۰.۴۵ ,۳۰.۶۲ ,۳۰.۳۸ ,۳۰.۳۰ ,۳۰.۶۸ ,۳۰.۵۸ ,۳۰.۹۱ ,۳۰.۹۱ ,۳۱.۲۷ ,۳۳.۲۴ ,۳۲.۸۷ ,۳۲.۳۹ ,۳۲.۱۴ ,۳۲.۱۹ ,۳۱.۴۰ ,۳۱.۲۹ ,۳۱.۵۶ ,۳۱.۷۳ ,۳۲.۶۰ ,۳۲.۲۹ ,۳۲.۴۷ ,۳۲.۱۶ ,۳۲.۳۲ ,۳۲.۱۵ ,۳۲.۲۴ ,۳۲.۴۷ ,۳۲.۳۸ ,۳۲.۰۶ ,۳۲.۴۱ ,۳۲.۶۴ ,۳۲.۷۳ ,۳۲.۴۳ ,۳۲.۲۷ ,۳۲.۴۶ ,۳۲.۵۱ ,۳۳.۲۵ ,۳۲.۹۸ ,۳۳.۰۰ ,۳۳.۰۱ ,۳۲.۹۵ ,۳۲.۴۷ ,۳۲.۶۷ ,۳۲.۸۸ ,۳۳.۲۱ ,۳۳.۳۴ ,۳۳.۱۹ ,۳۳.۱۳ ,۳۳.۲۶ ,۳۳.۲۲ ,۳۲.۹۹ ,۳۳.۰۷ ,۳۲.۹۲ ,۳۲.۷۵ ,۳۲.۷۳ ,۳۲.۴۹ ,۳۲.۳۸ ,۳۲.۴۷ ,۳۲.۲۹ ,۳۲.۴۶ ,۳۲.۴۹ ,۳۲.۴۳ ,۳۲.۵۱ ,۳۲.۵۳ ,۳۲.۳۲ ,۳۲.۴۲ ,۳۲.۴۸ ,۳۲.۴۸ ,۳۲.۳۷ ,۳۲.۵۶ ,۳۲.۳۴ ,۳۲.۲۷ ,۳۲.۲۴ ,۳۲.۳۲ ,۳۲.۴۲ ,۳۲.۳۷ ,۳۲.۳۷ ,۳۲.۱۰ ,۳۲.۰۱ ,۳۱.۹۷ ,۳۱.۷۰ ,۳۱.۵۰ ,۳۱.۳۱ ,۳۱.۴۹ ,۳۱.۳۹ ,۳۱.۴۷ ,۳۱.۵۲ ,۳۱.۴۳ ,۳۱.۳۱ ,۳۱.۱۷ ,۳۱.۱۷ ,۳۱.۱۹ ,۳۰.۹۴ ,۳۰.۹۵ ,۳۰.۸۵ ,۳۱.۰۲ ,۳۱.۰۱ ,۳۱.۱۴ ,۳۰.۷۱ ,۳۱.۱۹ ,۳۱.۱۰ ,۳۱.۹۱ ,۳۱.۵۶ ,۳۱.۶۰ ,۳۱.۳۶ ,۳۱.۱۲ ,۳۱.۲۶ ,۳۱.۹۶ ,۳۱.۶۴ ,۳۱.۱۷ ,۳۱.۴۴ ,۳۱.۶۲
$۶۳.۲۰ ۴.۲۲
میلیارد دلار
۴.۹۷
میلیون دلار
۶۶.۷۰
میلیارد CETH
-۳.۸۸% ۶۲.۸۳ ,۶۲.۷۳ ,۶۲.۴۸ ,۶۳.۰۳ ,۶۴.۰۸ ,۶۴.۵۸ ,۶۵.۲۱ ,۶۴.۸۵ ,۶۵.۱۵ ,۶۴.۹۸ ,۶۴.۸۶ ,۶۵.۱۲ ,۶۵.۲۰ ,۶۵.۰۵ ,۶۴.۹۴ ,۶۴.۹۳ ,۶۴.۹۶ ,۶۴.۸۸ ,۶۴.۸۴ ,۶۴.۵۷ ,۶۴.۸۸ ,۶۵.۳۱ ,۶۵.۴۶ ,۶۵.۳۹ ,۶۶.۳۳ ,۶۶.۴۴ ,۶۷.۵۵ ,۶۷.۹۲ ,۶۷.۵۴ ,۶۷.۸۱ ,۶۷.۷۱ ,۶۷.۷۳ ,۶۷.۸۰ ,۶۸.۲۲ ,۶۷.۸۰ ,۶۷.۶۵ ,۶۷.۷۹ ,۶۷.۳۵ ,۶۷.۲۰ ,۶۶.۷۶ ,۶۷.۳۵ ,۶۶.۹۵ ,۶۷.۱۹ ,۶۷.۲۶ ,۶۷.۲۷ ,۶۷.۷۰ ,۶۷.۸۱ ,۶۷.۰۶ ,۶۷.۳۰ ,۶۷.۴۵ ,۶۷.۹۹ ,۶۶.۵۸ ,۶۶.۳۵ ,۶۵.۶۰ ,۶۶.۱۶ ,۶۵.۷۴ ,۶۵.۴۴ ,۶۵.۷۸ ,۶۵.۶۳ ,۶۵.۵۲ ,۶۵.۳۰ ,۶۵.۵۴ ,۶۵.۵۳ ,۶۵.۶۵ ,۶۵.۹۰ ,۶۶.۰۱ ,۶۶.۴۶ ,۶۶.۱۹ ,۶۵.۴۰ ,۶۵.۵۵ ,۶۵.۳۹ ,۶۴.۵۵ ,۶۴.۶۳ ,۶۴.۸۳ ,۶۴.۷۴ ,۶۶.۰۸ ,۶۵.۸۲ ,۶۶.۰۹ ,۶۵.۸۹ ,۶۶.۳۸ ,۶۶.۴۰ ,۶۶.۴۱ ,۶۶.۸۱ ,۶۶.۴۸ ,۶۶.۵۸ ,۶۶.۵۰ ,۶۶.۵۴ ,۶۶.۶۳ ,۶۶.۳۲ ,۶۶.۴۷ ,۶۶.۵۳ ,۶۶.۵۷ ,۶۶.۶۴ ,۶۶.۵۷ ,۶۶.۸۷ ,۶۶.۶۸ ,۶۶.۵۳ ,۶۶.۲۲ ,۶۶.۴۲ ,۶۷.۱۶ ,۶۷.۴۹ ,۶۷.۳۴ ,۶۷.۱۸ ,۶۷.۱۹ ,۶۷.۴۷ ,۶۷.۲۵ ,۶۶.۸۳ ,۶۶.۹۷ ,۶۶.۸۰ ,۶۶.۷۸ ,۶۶.۷۱ ,۶۶.۳۸ ,۶۶.۶۵ ,۶۶.۶۲ ,۶۶.۶۸ ,۶۶.۹۷ ,۶۶.۹۶ ,۶۶.۶۰ ,۶۶.۸۳ ,۶۶.۲۲ ,۶۶.۸۵ ,۶۶.۸۰ ,۶۷.۰۸ ,۶۷.۲۵ ,۶۷.۳۵ ,۶۷.۶۵ ,۶۷.۲۷ ,۶۷.۱۶ ,۶۶.۶۵ ,۶۶.۹۰ ,۶۷.۰۸ ,۶۷.۴۱ ,۶۷.۳۵ ,۶۶.۸۳ ,۶۶.۵۷ ,۶۶.۸۰ ,۶۵.۶۲ ,۶۵.۲۶ ,۶۵.۷۲ ,۶۵.۸۲ ,۶۵.۶۱ ,۶۵.۸۱ ,۶۵.۶۷ ,۶۵.۶۶ ,۶۵.۲۵ ,۶۵.۵۵ ,۶۵.۵۹ ,۶۵.۰۹ ,۶۴.۹۶ ,۶۴.۶۵ ,۶۴.۰۲ ,۶۴.۵۸ ,۶۴.۶۷ ,۶۴.۲۰ ,۶۳.۴۴ ,۶۴.۵۳ ,۶۴.۷۸ ,۶۴.۹۲ ,۶۴.۵۲ ,۶۴.۵۴ ,۶۴.۰۱ ,۶۳.۷۹ ,۶۴.۰۲ ,۶۴.۲۴ ,۶۳.۸۹ ,۶۳.۱۷ ,۶۳.۶۵ ,۶۳.۷۱
$۲۷.۸۲ ۴.۱۸
میلیارد دلار
۲۸۸.۸۰
میلیون دلار
۱۵۰.۲۳
میلیارد FIL
-۵.۹۳% ۲۸.۳۸ ,۲۸.۷۳ ,۲۸.۴۶ ,۲۸.۴۵ ,۲۸.۲۰ ,۲۹.۲۳ ,۲۸.۸۱ ,۲۸.۸۸ ,۲۹.۱۰ ,۲۸.۹۳ ,۲۸.۹۱ ,۲۹.۰۹ ,۲۹.۰۶ ,۲۸.۹۸ ,۲۹.۰۷ ,۲۹.۰۶ ,۲۸.۹۹ ,۲۸.۹۴ ,۲۸.۸۸ ,۲۸.۶۵ ,۲۸.۷۹ ,۲۹.۳۲ ,۲۹.۲۶ ,۲۹.۲۷ ,۲۹.۵۱ ,۲۹.۹۴ ,۳۰.۲۸ ,۳۰.۴۳ ,۳۰.۳۵ ,۳۰.۷۲ ,۳۰.۴۶ ,۳۰.۴۳ ,۳۰.۵۱ ,۳۰.۵۲ ,۳۰.۳۵ ,۳۰.۶۰ ,۳۰.۸۰ ,۳۰.۴۴ ,۳۰.۲۹ ,۳۰.۲۳ ,۳۰.۱۵ ,۳۰.۴۰ ,۳۰.۳۳ ,۳۰.۲۹ ,۳۰.۳۰ ,۳۰.۴۹ ,۳۰.۴۷ ,۳۰.۵۰ ,۳۰.۰۴ ,۳۰.۲۸ ,۳۰.۴۰ ,۳۰.۴۵ ,۲۹.۳۶ ,۲۹.۴۷ ,۲۹.۰۷ ,۲۹.۰۱ ,۲۹.۰۷ ,۲۹.۱۵ ,۲۸.۹۷ ,۲۸.۶۷ ,۲۸.۵۳ ,۲۸.۸۳ ,۲۸.۷۵ ,۲۸.۸۶ ,۲۸.۹۸ ,۲۹.۰۱ ,۲۹.۲۶ ,۲۹.۲۵ ,۲۹.۰۴ ,۲۸.۹۷ ,۲۸.۹۷ ,۲۸.۳۹ ,۲۸.۳۴ ,۲۸.۶۵ ,۲۸.۶۶ ,۲۹.۴۲ ,۲۹.۴۶ ,۲۹.۶۲ ,۲۹.۳۲ ,۲۹.۴۹ ,۲۹.۴۵ ,۲۹.۴۶ ,۲۹.۶۱ ,۲۹.۵۷ ,۲۹.۷۶ ,۳۰.۰۳ ,۲۹.۸۵ ,۳۰.۰۱ ,۲۹.۹۰ ,۲۹.۸۱ ,۳۰.۰۷ ,۳۰.۰۱ ,۲۹.۹۴ ,۲۹.۷۷ ,۲۹.۸۶ ,۲۹.۸۵ ,۲۹.۸۸ ,۲۹.۵۲ ,۲۹.۹۶ ,۳۰.۱۴ ,۳۰.۱۹ ,۳۰.۵۱ ,۳۰.۲۹ ,۳۰.۲۷ ,۳۰.۲۸ ,۳۰.۱۰ ,۲۹.۹۷ ,۲۹.۹۸ ,۲۹.۷۹ ,۲۹.۷۴ ,۳۰.۰۶ ,۲۹.۹۶ ,۳۰.۰۴ ,۳۰.۰۲ ,۲۹.۸۷ ,۳۰.۰۶ ,۳۰.۱۶ ,۳۰.۱۵ ,۳۰.۱۵ ,۲۹.۹۸ ,۳۰.۰۲ ,۳۰.۱۲ ,۳۰.۱۶ ,۳۰.۲۶ ,۳۱.۲۷ ,۳۱.۱۵ ,۳۰.۷۴ ,۳۰.۶۰ ,۳۰.۳۵ ,۳۰.۵۵ ,۳۰.۵۱ ,۳۰.۶۳ ,۳۰.۴۳ ,۳۰.۰۸ ,۲۹.۹۴ ,۲۹.۸۸ ,۲۹.۶۴ ,۲۹.۵۷ ,۲۹.۴۰ ,۲۹.۵۶ ,۲۹.۵۴ ,۲۹.۶۲ ,۲۹.۶۴ ,۲۹.۵۶ ,۲۹.۵۰ ,۲۹.۴۱ ,۲۹.۵۴ ,۲۹.۴۶ ,۲۹.۲۰ ,۲۹.۱۳ ,۲۹.۰۳ ,۲۹.۲۷ ,۲۹.۱۷ ,۲۹.۱۱ ,۲۸.۸۰ ,۲۹.۲۲ ,۲۹.۰۷ ,۲۹.۲۶ ,۲۹.۲۷ ,۲۹.۲۳ ,۲۸.۷۴ ,۲۸.۷۲ ,۲۸.۷۵ ,۲۹.۰۵ ,۲۸.۷۹ ,۲۸.۱۵ ,۲۸.۱۸ ,۲۸.۱۱

ارزدیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یا رمز ارز (cryptocurrency) نوعی پول است که واحدهای آن با روش های رمزنگاری ایجاد شده است. تایید انتقال وجه و کارکرد آن هم مستقل از بانک مرکزی انجام می گیرد. ارزهای دیجیتال دو ویژگی مهم غیرمتمرکز بودن و شفافیت را دارا هستند و برای دستیابی به این ویژگی ها از بلاک چین استفاده می کنند.

پادکست آموزشی ارزدیجیتال

در این پادکست بشنوید که ارزهای دیجیتال چگونه کار میکنند و چه آینده ای دارند؟

غیر متمرکز بودن یعنی این ارزها توسط هیچ نهاد یا بانک واسطه ای کنترل نمی شوند. به همین دلیل انتقال ارزهای دیجیتال به افراد دیگر نیازی به استفاده از خدمات بانکی واسطه ای ندارد.

ایجاد رمز ارزها به روش های مختلفی اتفاق می افتد. برخی از رمز ارزها مانند بیت کوین با فرایندی به نام ماینینگ توسط ماینرها استخراج می شوند. در مورد برخی دیگر هم سکه های از قبل استخراج شده در شبکه ی توزیع قرار می گیرد.

ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری “دفتر کل توزیع شده” ساخته شده اند. یکی از محصولات این فناوری، بلاک چین است.به کار گیری بلاکچین موجب دستیابی به شفافیت می شود.

از چندین سال پیش تلاشهایی برای ایجاد ارزهای دیجیتال صورت گرفته بود. نیاز به ایجاد ارز دیجیتال از دو مشکل بزرگ اعتماد به شخص ثالث (واسطه) و دوبار خرج کردن پول شکل گرفت.

مشکل اعتماد به شخص ثالث به این معناست که شما برای انجام تراکنش های خود با ارزهای دیجیتال نیازی به یک واسطه بانکی نخواهید داشت.

مشکل دوبار خرج کردن هم با استفاده از ماهیت غیرمتمرکز و شفافیت ارزهای دیجیتال رفع شد. به این ترتیب که همه کاربران می توانند همه ی تراکنش ها را مشاهده کنند؛ بنابراین امکان تقلب و دوباره خرج کردن از بین می رود. با حل این مسئله نیاز به بانک ها برای تایید انتقال و نگهداری وجه هم رفع می شود.

اولین نمونه موفقیت آمیز ارزهای دیجیتال بیت کوین است که ایده آن در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت و در ۲۰۰۹ اولین بار استخراج شد.
با توجه به ویژگی های ارزهای دیجیتال به تدریج انواع مختلف آن ایجاد شد. از جمله اتریوم بر بستری برای توسعه برنامه‌های مختلف و اجرای قراردادهای هوشمند معرفی شد و ریپل بر تجدید ساختار ارتباطات بین بانکی و ارائه سیستم های پرداخت کم هزینه و پرسرعت متمرکز شد.
امروزه توکن های مختلفی بر بستر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم، ایاس و ترون ساخته شده اند و از بلاک چین برای ثبت تراکنش هایشان استفاده می کنند.

ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟

 برای جابجایی و تراکنش‌ها، ارزهای دیجیتال در شبکه بلاک چین، نیاز به الگوریتم اجماع دارند. و هر ارز دیجیتال از نوع خاصی از این الگوریتم پیروی می‌کند.

به عنوان مثال بیت کوین از الگوریتم اثبات کار برای انجام تراکنش‌های خود استفاده می‌کند.الگوریتم اجماع به صورت همتا به همتا کار می‌کند و واسطه را از بین می‌برد.

برای این که تراکنش‌ها به درستی انجام شوند نیاز به تایید دارند، کار تایید برای ارزهای دیجیتال مختلف بر اساس شبکه آن‌ها متفاوت است. برای بیت کوین تامین امنیت بر عهده نودها است.

تفاوت ارزهای دیجیتال با پول معمولی

یکی از ویژگی‌هایی که ارز دیجیتال را از پول معمولی متمایز می‌کند، غیر قابل برگشت بودن تراکنش‌ها است. و فقط در صورتی می‌توان پول را برگشت کرد که گیرنده پول را برگرداند. ولی اگر پول معمولی اشتباهی جابجا شود بانک می‌‌تواند پول را براحتی به حساب اصلی برگرداند.

دومین دلیل تفاوت آن‌ها ناشناس ماندن هویت آدرس‌های کیف پول است، در حالی که شماره حساب بانک هویت کامل دارنده حساب را نشان می‌دهد. آدرس کیف پول ارز دیجیتال از تعدادی حرف و عدد تشکیل شده است که شاید با بررسی تاریخچه تراکنش‌ها به هویت فرد اصلی رسید.

بیل گیتس می گوید:

 بیت کوین بهتر از ارز‌های سنتی است، زیرا شما مجبور نیستید که به صورت فیزیکی آن را حمل کنید و البته، برای معاملات بزرگ، پول فیزیکی بسیار آزاردهنده خواهد بود.

سومین ویژگی رمز ارزها،فرامرزی بودن آن‌هاست یعنی با ارزهای دیجیتال ارسال پول به نقاط مختلف دنیا در عرض چند دقیقه انجام میشود درحالی که با سیستم‌های فعلی چندین روز طول می کشد. ارزهای دیجیتال را می‌توان از هر نقطه‌ای در دنیا به نقطه دیگر فرستاد و محدودیت مرزی نمی شناسد.

چهارمین ویژگی امنیت ارزهای دیجیتال است. این امنیت در مبادلات درون شبکه‌ای توسط قدرت هش به اشتراک گذاشته شده توسط افراد تامین می‌شود. از طرفی سیستم رمزنگاری کلید عمومی و کلید خصوصی این امکان را به وجود می آورد که خودشان کنترل پول‌های دیجیتالشان را بر عهده بگیرند و شخص دیگری نتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

پنجمین ویژگی که باعث تمایز رمز ارزها از سایر پول‌‌های معمولی شده، انحصاری نبودن آن‌هاست. افراد برای اینکه بتوانند از شبکه‌های ارز دیجیتال مختلف استفاده کنند، نیازی ندارند از شخص یا گروه و سازمانی اجازه بگیرند. آن‌ها می‌توانند کل تاریخچه تراکنش‌ها را دانلود کرده و بدون نیاز به کسب اجازه اقدام به ارسال یا دریافت ارز دیجیتال کنند.

انواع ارز دیجیتال

رمز ارز ها به جز بیت کوین را به دو دسته آلت کوین‌ها و توکن‌ها تقسیم می کنند. آلت کوین‌ها هر کدام بلاک چین مخصوص خودشان را دارند. بخشی از کوین‌ها از کدهای اولیه بیت کوین ساخته شده‌اند و یا به اصطلاح فورکی از بیت کوین هستند. این‌ها با اعمال اصلاحات جزئی در متغیرهایی مانند تعداد سکه‌ها، الگوریتم استخراج، زمان ایجاد بلاک‌ها و غیره از بیت کوین به وجود آمده‌اند.

برخی کوین‌های دیگر هستند که شبکه خود را بدون استفاده از کدهای بیت کوین ساخته‌اند. این بلاک چین‌ها اغلب برای کاربردهای بیشتری به جز پول دیجیتال ایجاد شده‌اند مانند اتریوم و ریپل .

دسته دیگری از رمز ارز ها هستند که بر بستر یک پلتفرم مانند اتریوم یا ایاس ساخته می‌شوند که به این دسته توکن‌ها می گویند که بلاک چین جداگانه‌ای ندارند و از قدرت بلاک چین اصلی برای اجرای تراکنش‌های خود کمک می‌گیرند.

توکن‌ها طی عرضه اولیه سکه یا همان ICOها در ازای تامین سرمایه جمعی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شوند. توکن‌ها را نمی توان به چشم یک ارز دید و کاربردهای مخصوص خودشان را دارند.

علت محبوبیت ارزهای دیجیتال

از دلایل محبوبیت ارز های دیجیتال میتوان به بالا بودن میزان نوسان بازارشان و فناوری به کار گرفته شده در آنها و استفاده ی آنها در راستای آزادی خواهی اشاره نمود. دلیل نوسانات زیاد این بازار ، نوپا بودن آن است ، مقدار نوسان در حدی است که ممکن است در یک روز قیمت رمز ارزی صدها برابر بیشتر یا ده ها برابر کمتر شود.

برای جلوگیری از امکان تقلب در این فناوری از علم رمز نگاری که پایه ی آن ریاضیات است استفاده میشود و این تشویقی برای سیستم های پرداختی در جهت راستگویی میشود. افرادی که نسبت به سیستم های مالی و پرداخت سنتی بدبین بوده اند به دلیل جنبه ی آزادی خواهانه ی این فناوری و از بین بردن واسطه ها، به بازار ارزهای دیجیتال علاقه مند شده اند.

آینده ارز های دیجیتال

در طول هفته‌های اخیر ارزش بیت کوین اتریوم و سایر رمز ارزها، با نوسانات زیادی همراه بود.هر صعود شدید، با یک سقوط شدید دنبال شد و می‌توان گفت افزایش و کاهش‌های شدید، هرکدام تنها چند روز یا چند هفته دوام داشتند.

هیچ تاجر ریسک‌پذیری ، آن‌قدر باهوش نیست که روندهای آینده این بازار را ارزیابی کند.برخی از تحلیلگران معتقدند که دلال های ارزهای دیجیتال راه اشتباهی در پیش گرفته اند و ثروت خود را از دست خواهند داد.

پس باید در این سرمایه گذاری ها افق دیدی فراتر از نوسانات فعلی داشت و پیش بینی کرد که این ارزها در ۲۰ سال آینده چه جایگاهی خواهند داشت. اما چیزی که مشخص است این است که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال همیشه ریسک بسیار بالایی همراه خواهند داشت.

سوالات متداول ارزهای دیجیتال

چه فاکتورهایی تعیین کننده قیمت ارز دیجیتال هستند؟

عوامل فاندامنتال و بنیادی مثل نقشه راه، میزان عرضه و تقاضا ، تیم توسعه و لیست شدن در صرافی های مختلف می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر گذار باشد.

داده های قیمت ارزهای دیجیتال از کدام سایت ها دریافت می شود؟

معتبرترین داده قیمت های ارزدیجیتال از سایت های کوین مارکت کپ، کوین گکو و کوین ۳۶۰ دریافت می شود.
چگونه قیمت آینده ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

برای اینکار کافیست بعد از فراگیری کامل تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و بررسی شرایط بازار ارزهای دیجیتال حدود آینده قیمتی ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید.

‫5 نظر

  • سلام واسه هولدینگ ۶ ماه تا یکسال کدوم ارز ها رو پیشنهاد میکنید ؟

    • سلام برای هولدینگ بلند مدت فقط پنج ارز اول جدول قابل سرمایه گذاری هستن
      سایر آلت کوین ها تا شش ماه دیگه ممکنه اسمی هم ازشون وجود نداشته باشه.

  • لطفا بگید baby ilon چجوری بخرم؟ ممنون

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *