ورود
حجم بازار: ۱.۹۷۳ تریلیون دلار
:دامیننس
BTC : ۳۷.۷۰%
ETH : ۱۷.۹۱%
USDT : ۳.۷۵%
حجم کل معاملات روزانه:
قیمت ارزها
نمای بازار ارزهای دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نام ارز قیمت حجم بازار معاملات روزانه عرضه در گردش تغییرات روزانه نمودار هفتگی
$۴.۴۸ ۴.۱۲
میلیارد دلار
۵۲۵.۶۴
میلیون دلار
۹۲۱.۰۷
میلیارد SAND
-۵.۲۴% ۴.۴۵ ,۴.۴۷ ,۴.۵۱ ,۴.۴۶ ,۴.۵۰ ,۴.۶۷ ,۴.۶۳ ,۴.۶۴ ,۴.۶۸ ,۴.۶۸ ,۴.۶۶ ,۴.۶۸ ,۴.۷۷ ,۴.۸۱ ,۴.۸۲ ,۴.۷۸ ,۴.۸۲ ,۴.۸۵ ,۴.۸۵ ,۴.۹۰ ,۴.۸۳ ,۴.۸۶ ,۴.۸۸ ,۴.۸۸ ,۵.۰۰ ,۵.۱۶ ,۵.۲۶ ,۵.۲۴ ,۵.۱۵ ,۵.۱۸ ,۵.۱۹ ,۵.۱۴ ,۵.۱۸ ,۵.۲۰ ,۵.۱۹ ,۵.۱۵ ,۵.۱۸ ,۵.۰۸ ,۵.۰۱ ,۵.۰۴ ,۵.۰۳ ,۵.۰۵ ,۵.۰۶ ,۵.۰۶ ,۵.۱۳ ,۵.۱۵ ,۵.۱۳ ,۵.۱۲ ,۵.۰۷ ,۵.۲۳ ,۵.۱۸ ,۵.۱۶ ,۴.۹۹ ,۵.۰۲ ,۴.۹۷ ,۴.۹۶ ,۴.۹۵ ,۴.۹۴ ,۴.۹۵ ,۴.۸۸ ,۴.۸۷ ,۴.۹۰ ,۴.۸۷ ,۴.۸۷ ,۴.۹۰ ,۴.۹۴ ,۴.۹۲ ,۴.۹۱ ,۴.۸۸ ,۴.۸۵ ,۴.۸۵ ,۴.۷۵ ,۴.۷۶ ,۴.۸۵ ,۴.۸۴ ,۴.۹۶ ,۴.۹۱ ,۴.۹۰ ,۴.۹۰ ,۴.۹۲ ,۴.۹۷ ,۴.۹۵ ,۴.۹۸ ,۴.۹۶ ,۴.۹۳ ,۴.۹۲ ,۴.۸۹ ,۴.۹۱ ,۴.۹۰ ,۴.۸۶ ,۴.۸۴ ,۴.۸۵ ,۴.۸۵ ,۴.۸۶ ,۴.۸۷ ,۴.۸۸ ,۴.۸۹ ,۴.۸۴ ,۴.۹۰ ,۴.۹۲ ,۴.۹۴ ,۴.۹۱ ,۴.۹۲ ,۴.۹۰ ,۴.۹۰ ,۴.۹۲ ,۴.۸۹ ,۴.۸۹ ,۴.۸۷ ,۴.۸۵ ,۴.۸۴ ,۴.۸۲ ,۴.۸۲ ,۴.۸۲ ,۴.۸۲ ,۴.۸۵ ,۴.۸۴ ,۴.۸۲ ,۴.۸۴ ,۴.۸۳ ,۴.۸۲ ,۴.۸۲ ,۴.۸۲ ,۴.۸۳ ,۴.۸۱ ,۵.۰۱ ,۴.۹۸ ,۴.۹۵ ,۴.۸۷ ,۴.۹۰ ,۴.۸۶ ,۴.۸۸ ,۴.۹۱ ,۴.۸۶ ,۴.۹۴ ,۴.۹۲ ,۴.۸۰ ,۴.۸۰ ,۴.۷۷ ,۴.۷۷ ,۴.۷۷ ,۴.۷۸ ,۴.۸۲ ,۴.۷۹ ,۴.۷۷ ,۴.۷۳ ,۴.۷۴ ,۴.۷۳ ,۴.۶۵ ,۴.۶۳ ,۴.۶۰ ,۴.۶۴ ,۴.۶۳ ,۴.۶۳ ,۴.۵۷ ,۴.۶۵ ,۴.۶۳ ,۴.۶۵ ,۴.۶۱ ,۴.۶۰ ,۴.۵۳ ,۴.۴۹ ,۴.۵۰ ,۴.۵۷ ,۴.۵۴ ,۴.۴۸ ,۴.۴۹ ,۴.۴۹
$۳.۹۰ ۳.۸۸
میلیارد دلار
۱۵۷.۳۸
میلیون دلار
۱.۰۰
میلیون THETA
-۲.۸۶% ۳.۹۸ ,۳.۹۹ ,۳.۹۵ ,۳.۹۶ ,۳.۹۸ ,۴.۱۴ ,۴.۰۹ ,۴.۱۰ ,۴.۱۴ ,۴.۱۰ ,۴.۰۸ ,۴.۱۰ ,۴.۱۰ ,۴.۱۸ ,۴.۱۸ ,۴.۱۶ ,۴.۱۷ ,۴.۱۷ ,۴.۱۷ ,۴.۱۷ ,۴.۱۵ ,۴.۱۷ ,۴.۲۰ ,۴.۲۰ ,۴.۲۵ ,۴.۲۵ ,۴.۳۱ ,۴.۲۸ ,۴.۲۴ ,۴.۳۲ ,۴.۳۵ ,۴.۳۰ ,۴.۳۴ ,۴.۳۲ ,۴.۲۷ ,۴.۲۸ ,۴.۲۹ ,۴.۲۷ ,۴.۲۱ ,۴.۲۱ ,۴.۲۰ ,۴.۲۲ ,۴.۲۵ ,۴.۲۵ ,۴.۲۷ ,۴.۲۹ ,۴.۲۹ ,۴.۲۷ ,۴.۲۱ ,۴.۲۵ ,۴.۲۵ ,۴.۲۶ ,۴.۰۹ ,۴.۱۳ ,۴.۰۳ ,۴.۰۳ ,۴.۰۳ ,۴.۰۵ ,۴.۰۵ ,۴.۰۰ ,۳.۹۸ ,۴.۰۲ ,۴.۰۱ ,۴.۰۴ ,۴.۰۴ ,۴.۰۴ ,۴.۰۸ ,۴.۰۸ ,۴.۰۵ ,۴.۰۰ ,۴.۰۰ ,۳.۹۲ ,۳.۹۳ ,۳.۹۵ ,۳.۹۵ ,۴.۰۴ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۴.۰۲ ,۴.۰۹ ,۴.۱۰ ,۴.۱۱ ,۴.۱۳ ,۴.۱۲ ,۴.۱۵ ,۴.۱۵ ,۴.۱۰ ,۴.۱۱ ,۴.۱۰ ,۴.۰۸ ,۴.۰۸ ,۴.۱۰ ,۴.۱۰ ,۴.۰۹ ,۴.۰۹ ,۴.۱۲ ,۴.۱۲ ,۴.۰۶ ,۴.۱۳ ,۴.۱۵ ,۴.۱۵ ,۴.۱۰ ,۴.۱۰ ,۴.۱۱ ,۴.۱۲ ,۴.۱۳ ,۴.۱۱ ,۴.۱۲ ,۴.۱۰ ,۴.۱۰ ,۴.۱۰ ,۴.۰۸ ,۴.۰۸ ,۴.۰۷ ,۴.۰۶ ,۴.۰۹ ,۴.۰۹ ,۴.۰۸ ,۴.۱۰ ,۴.۱۰ ,۴.۱۴ ,۴.۱۵ ,۴.۲۹ ,۴.۲۵ ,۴.۲۲ ,۴.۲۵ ,۴.۲۳ ,۴.۲۳ ,۴.۱۷ ,۴.۲۲ ,۴.۲۰ ,۴.۲۳ ,۴.۲۱ ,۴.۱۶ ,۴.۱۳ ,۴.۱۲ ,۴.۰۷ ,۴.۰۴ ,۴.۰۳ ,۴.۰۶ ,۴.۰۶ ,۴.۰۷ ,۴.۰۷ ,۴.۰۶ ,۴.۰۳ ,۴.۰۰ ,۴.۰۲ ,۴.۰۱ ,۳.۹۵ ,۳.۹۵ ,۳.۹۳ ,۳.۹۷ ,۳.۹۷ ,۳.۹۷ ,۳.۹۱ ,۳.۹۹ ,۳.۹۷ ,۴.۰۰ ,۳.۹۹ ,۴.۰۱ ,۳.۹۹ ,۳.۹۸ ,۳.۹۸ ,۴.۰۴ ,۳.۹۸ ,۳.۹۲ ,۳.۹۱ ,۳.۹۳
$۲.۸۵ ۳.۷۵
میلیارد دلار
۳۲۴.۹۷
میلیون دلار
۱.۳۳
میلیون MANA
-۴.۹۵% ۲.۸۰ ,۲.۸۲ ,۲.۸۴ ,۲.۸۲ ,۲.۸۲ ,۲.۹۳ ,۲.۹۰ ,۲.۹۲ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۵ ,۲.۹۴ ,۲.۹۵ ,۲.۹۵ ,۲.۹۵ ,۲.۹۷ ,۲.۹۴ ,۲.۹۵ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۳.۰۱ ,۳.۰۶ ,۳.۱۲ ,۳.۱۰ ,۳.۰۵ ,۳.۰۸ ,۳.۰۹ ,۳.۰۷ ,۳.۰۸ ,۳.۰۹ ,۳.۰۸ ,۳.۰۹ ,۳.۱۰ ,۳.۰۶ ,۳.۰۱ ,۳.۰۳ ,۳.۰۳ ,۳.۰۴ ,۳.۰۵ ,۳.۰۵ ,۳.۰۶ ,۳.۰۸ ,۳.۰۸ ,۳.۰۷ ,۳.۰۴ ,۳.۰۸ ,۳.۰۸ ,۳.۰۸ ,۲.۹۷ ,۳.۰۰ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۵ ,۲.۹۴ ,۲.۹۵ ,۲.۹۱ ,۲.۹۰ ,۲.۹۳ ,۲.۹۱ ,۲.۹۲ ,۲.۹۳ ,۲.۹۴ ,۲.۹۵ ,۲.۹۴ ,۲.۹۲ ,۲.۹۰ ,۲.۹۱ ,۲.۸۵ ,۲.۸۵ ,۲.۸۷ ,۲.۸۸ ,۲.۹۵ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۱ ,۲.۹۴ ,۲.۹۷ ,۲.۹۹ ,۳.۰۰ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۸ ,۲.۹۶ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۲.۹۴ ,۲.۹۵ ,۲.۹۵ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۲.۹۸ ,۳.۰۳ ,۳.۰۰ ,۳.۰۵ ,۳.۰۶ ,۳.۰۵ ,۳.۰۳ ,۳.۰۴ ,۳.۰۲ ,۳.۰۳ ,۳.۰۲ ,۳.۰۰ ,۳.۰۰ ,۳.۰۰ ,۲.۹۸ ,۲.۹۹ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۶ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۲.۹۸ ,۲.۹۷ ,۲.۹۶ ,۲.۹۷ ,۲.۹۷ ,۳.۰۰ ,۲.۹۹ ,۳.۱۷ ,۳.۰۹ ,۳.۱۱ ,۳.۰۷ ,۳.۱۰ ,۳.۱۱ ,۳.۱۱ ,۳.۱۲ ,۳.۱۰ ,۳.۱۸ ,۳.۱۶ ,۳.۰۵ ,۳.۰۴ ,۳.۰۱ ,۳.۰۲ ,۳.۰۲ ,۳.۰۳ ,۳.۰۷ ,۳.۰۳ ,۳.۰۱ ,۲.۹۸ ,۳.۰۰ ,۲.۹۹ ,۲.۹۴ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۹۴ ,۲.۹۴ ,۲.۹۳ ,۲.۹۰ ,۲.۹۴ ,۲.۹۲ ,۲.۹۳ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۸۹ ,۲.۸۸ ,۲.۸۹ ,۲.۹۲ ,۲.۹۰ ,۲.۸۷ ,۲.۸۵ ,۲.۸۵
$۱۷۹.۴۲ ۳.۶۵
میلیارد دلار
۱۱۸.۲۱
میلیون دلار
۲۰.۴۰
میلیارد EGLD
-۴.۶۸% ۲۰۱.۴۶ ,۲۰۶.۶۴ ,۲۰۴.۴۵ ,۲۰۲.۲۵ ,۲۰۰.۷۹ ,۲۰۶.۰۵ ,۲۰۲.۸۶ ,۲۰۴.۸۳ ,۲۰۶.۹۱ ,۲۰۳.۴۳ ,۲۰۲.۵۹ ,۲۰۴.۲۶ ,۲۰۴.۷۶ ,۲۰۸.۰۴ ,۲۰۹.۳۹ ,۲۰۹.۶۷ ,۲۰۸.۹۸ ,۲۰۸.۸۸ ,۲۰۸.۱۳ ,۲۰۵.۵۷ ,۲۰۶.۹۱ ,۲۰۸.۳۰ ,۲۰۸.۶۲ ,۲۰۷.۹۶ ,۲۱۱.۸۹ ,۲۱۶.۳۱ ,۲۱۷.۵۱ ,۲۱۸.۴۰ ,۲۱۶.۰۷ ,۲۱۶.۱۹ ,۲۱۶.۸۶ ,۲۱۵.۰۲ ,۲۱۶.۷۲ ,۲۱۶.۹۴ ,۲۱۴.۵۴ ,۲۱۴.۴۶ ,۲۱۵.۳۱ ,۲۱۱.۶۵ ,۲۱۰.۲۶ ,۲۱۰.۳۷ ,۲۰۹.۳۹ ,۲۱۰.۷۱ ,۲۱۱.۰۸ ,۲۱۲.۲۶ ,۲۱۲.۸۸ ,۲۱۴.۶۶ ,۲۱۴.۷۵ ,۲۱۳.۰۱ ,۲۰۷.۸۵ ,۲۰۹.۲۵ ,۲۱۰.۰۱ ,۲۱۱.۵۶ ,۲۰۳.۶۸ ,۲۰۴.۸۳ ,۲۰۲.۲۱ ,۲۰۲.۳۴ ,۱۹۹.۰۱ ,۱۹۸.۴۸ ,۱۹۹.۹۳ ,۱۹۷.۲۵ ,۱۹۵.۹۲ ,۱۹۷.۸۶ ,۱۹۷.۰۴ ,۱۹۷.۰۸ ,۱۹۷.۷۲ ,۱۹۸.۰۵ ,۱۹۹.۳۵ ,۱۹۹.۷۲ ,۱۹۸.۴۱ ,۱۹۶.۶۲ ,۱۹۶.۹۷ ,۱۹۲.۹۷ ,۱۹۲.۸۲ ,۱۹۵.۹۰ ,۱۹۵.۰۹ ,۱۹۹.۴۵ ,۱۹۹.۲۲ ,۲۰۰.۴۶ ,۱۹۸.۵۶ ,۱۹۹.۳۱ ,۲۰۰.۱۵ ,۲۰۰.۹۳ ,۲۰۱.۳۹ ,۲۰۰.۹۵ ,۱۹۹.۵۰ ,۱۹۹.۹۲ ,۱۹۸.۱۹ ,۱۹۹.۴۲ ,۱۹۸.۷۴ ,۱۹۸.۸۹ ,۱۹۸.۸۸ ,۱۹۹.۷۸ ,۱۹۹.۵۳ ,۱۹۹.۸۱ ,۲۰۲.۷۵ ,۲۰۴.۳۸ ,۲۰۵.۶۸ ,۲۰۲.۰۵ ,۲۰۴.۶۹ ,۲۰۵.۱۹ ,۲۰۵.۵۸ ,۲۰۴.۹۸ ,۲۰۳.۱۴ ,۲۰۳.۸۴ ,۲۰۴.۳۲ ,۲۰۲.۸۰ ,۲۰۱.۳۱ ,۲۰۱.۲۷ ,۲۰۰.۵۹ ,۱۹۹.۵۲ ,۱۹۹.۱۹ ,۱۹۷.۶۶ ,۱۹۷.۵۳ ,۱۹۷.۸۵ ,۱۹۷.۰۸ ,۱۹۹.۲۹ ,۱۹۹.۶۳ ,۱۹۸.۹۶ ,۲۰۰.۲۳ ,۱۹۹.۰۶ ,۱۹۸.۵۶ ,۱۹۸.۴۴ ,۱۹۶.۶۰ ,۱۹۷.۵۱ ,۱۹۶.۶۵ ,۱۹۷.۹۸ ,۱۹۶.۵۷ ,۱۹۶.۲۲ ,۱۹۴.۹۷ ,۱۹۴.۵۴ ,۱۹۴.۹۴ ,۱۹۵.۳۹ ,۱۹۵.۳۰ ,۱۹۳.۴۷ ,۱۹۲.۴۲ ,۱۹۳.۲۱ ,۱۹۳.۱۶ ,۱۹۳.۶۰ ,۱۹۲.۵۹ ,۱۹۲.۳۵ ,۱۹۱.۴۳ ,۱۹۳.۳۴ ,۱۹۳.۴۸ ,۱۹۲.۶۲ ,۱۹۱.۶۶ ,۱۸۹.۰۰ ,۱۸۸.۶۸ ,۱۸۸.۹۵ ,۱۸۷.۰۲ ,۱۸۶.۴۶ ,۱۸۵.۸۳ ,۱۸۷.۲۵ ,۱۸۷.۱۴ ,۱۸۵.۶۵ ,۱۸۴.۰۹ ,۱۸۷.۵۷ ,۱۸۷.۵۳ ,۱۹۰.۳۷ ,۱۹۰.۱۵ ,۱۸۹.۱۵ ,۱۸۶.۵۴ ,۱۸۶.۰۳ ,۱۸۵.۸۳ ,۱۸۷.۶۴ ,۱۸۸.۳۳ ,۱۸۶.۵۳ ,۱۸۴.۲۸ ,۱۸۴.۱۵
$۲۰۲.۵۶ ۳.۶۵
میلیارد دلار
۱۷۵.۵۱
میلیون دلار
۱۸.۰۶
میلیارد XMR
-۱۰.۱۶% ۱۸۵.۷۲ ,۱۸۶.۹۲ ,۱۸۹.۳۸ ,۱۹۰.۰۸ ,۱۸۷.۶۲ ,۱۹۱.۴۲ ,۱۸۷.۵۳ ,۱۸۸.۵۷ ,۱۸۹.۷۵ ,۱۸۸.۷۵ ,۱۸۹.۴۸ ,۱۹۱.۰۱ ,۱۹۲.۶۲ ,۱۹۵.۸۵ ,۱۹۶.۷۶ ,۱۹۶.۶۹ ,۱۹۷.۸۰ ,۱۹۶.۹۸ ,۱۹۷.۰۸ ,۱۹۶.۹۱ ,۱۹۵.۸۳ ,۱۹۶.۴۱ ,۱۹۷.۱۴ ,۱۹۶.۴۲ ,۱۹۷.۸۳ ,۱۹۸.۶۸ ,۲۰۱.۳۹ ,۱۹۸.۹۵ ,۱۹۶.۳۲ ,۱۹۷.۰۴ ,۱۹۸.۱۲ ,۱۹۶.۵۳ ,۱۹۷.۲۵ ,۱۹۸.۷۶ ,۱۹۷.۸۷ ,۱۹۹.۱۴ ,۱۹۹.۱۲ ,۱۹۸.۶۵ ,۲۰۰.۳۹ ,۲۰۱.۱۸ ,۲۰۱.۸۴ ,۲۰۶.۳۰ ,۲۱۰.۴۳ ,۲۱۳.۲۷ ,۲۱۴.۳۸ ,۲۱۶.۶۴ ,۲۱۷.۹۰ ,۲۱۷.۱۳ ,۲۱۶.۱۹ ,۲۱۷.۶۸ ,۲۱۶.۷۹ ,۲۱۶.۶۲ ,۲۱۲.۱۶ ,۲۱۶.۲۹ ,۲۱۷.۷۱ ,۲۲۰.۴۸ ,۲۲۵.۱۸ ,۲۲۵.۸۲ ,۲۲۸.۷۵ ,۲۲۴.۸۳ ,۲۲۲.۶۱ ,۲۲۴.۶۵ ,۲۲۱.۴۵ ,۲۲۱.۷۲ ,۲۲۱.۴۲ ,۲۲۰.۰۷ ,۲۲۰.۷۲ ,۲۱۹.۱۳ ,۲۱۹.۱۶ ,۲۲۰.۴۱ ,۲۲۰.۴۶ ,۲۱۸.۴۹ ,۲۲۱.۲۸ ,۲۲۱.۸۷ ,۲۲۰.۸۶ ,۲۲۶.۹۵ ,۲۲۷.۲۹ ,۲۲۶.۵۶ ,۲۲۳.۶۵ ,۲۲۵.۰۵ ,۲۲۴.۹۸ ,۲۲۶.۲۰ ,۲۳۰.۳۸ ,۲۲۸.۸۷ ,۲۲۹.۶۴ ,۲۲۸.۱۱ ,۲۳۰.۰۲ ,۲۲۸.۸۸ ,۲۲۷.۵۹ ,۲۲۶.۱۴ ,۲۲۵.۳۷ ,۲۲۵.۶۴ ,۲۲۵.۴۵ ,۲۲۳.۵۵ ,۲۲۳.۶۱ ,۲۲۲.۸۷ ,۲۲۱.۹۲ ,۲۱۹.۹۱ ,۲۲۲.۳۰ ,۲۲۲.۲۷ ,۲۲۲.۲۵ ,۲۲۰.۷۴ ,۲۲۰.۲۰ ,۲۱۸.۵۶ ,۲۱۸.۴۹ ,۲۱۸.۰۳ ,۲۱۷.۶۲ ,۲۱۸.۰۶ ,۲۱۷.۹۴ ,۲۱۸.۵۸ ,۲۱۸.۰۷ ,۲۱۶.۲۹ ,۲۱۴.۸۱ ,۲۱۴.۳۹ ,۲۱۳.۸۳ ,۲۱۴.۲۲ ,۲۱۴.۲۵ ,۲۱۳.۳۱ ,۲۱۴.۱۴ ,۲۱۴.۴۴ ,۲۱۶.۹۹ ,۲۱۶.۵۹ ,۲۱۶.۷۲ ,۲۱۷.۲۱ ,۲۱۷.۶۱ ,۲۱۹.۴۸ ,۲۱۹.۶۹ ,۲۲۱.۳۰ ,۲۲۱.۴۸ ,۲۲۵.۱۰ ,۲۲۶.۹۹ ,۲۲۶.۹۵ ,۲۲۴.۴۸ ,۲۲۳.۵۴ ,۲۲۳.۱۱ ,۲۲۲.۷۹ ,۲۲۲.۱۰ ,۲۲۳.۴۱ ,۲۲۴.۷۹ ,۲۲۶.۲۶ ,۲۲۸.۱۰ ,۲۲۹.۵۵ ,۲۲۹.۴۴ ,۲۲۷.۹۴ ,۲۲۵.۸۹ ,۲۲۵.۴۸ ,۲۲۵.۸۳ ,۲۲۵.۶۸ ,۲۲۴.۶۱ ,۲۲۳.۶۱ ,۲۱۶.۵۳ ,۲۱۷.۳۰ ,۲۱۷.۲۴ ,۲۱۸.۰۴ ,۲۱۲.۸۸ ,۲۱۶.۵۲ ,۲۱۵.۲۴ ,۲۱۶.۵۳ ,۲۱۳.۰۰ ,۲۱۱.۸۹ ,۲۱۰.۵۶ ,۲۱۰.۴۳ ,۲۱۰.۰۲ ,۲۱۱.۲۲ ,۲۰۸.۵۲ ,۲۰۴.۲۴ ,۲۰۳.۰۷ ,۲۰۴.۳۲
$۰.۳۱۲۶ ۳.۶۱
میلیارد دلار
۳۴۳.۸۰
میلیون دلار
۱۱.۵۹
میلیون ONE
-۵.۵۰% ۰.۲۷۶۷۶۵۷۵ ,۰.۲۸۰۹۶۷۷۸ ,۰.۲۷۷۶۴۲۲۸ ,۰.۲۷۶۲۵۲۶۰ ,۰.۲۸۰۱۶۳۰۸ ,۰.۲۹۲۹۹۲۸۰ ,۰.۳۰۰۴۷۳۴۸ ,۰.۳۰۲۱۷۷۱۱ ,۰.۳۰۴۱۸۷۱۳ ,۰.۳۰۲۷۵۳۸۳ ,۰.۲۹۹۹۵۷۶۷ ,۰.۲۹۸۶۳۲۳۳ ,۰.۳۰۲۵۸۸۴۳ ,۰.۳۰۵۷۵۲۶۶ ,۰.۳۰۸۲۰۳۰۵ ,۰.۳۰۶۷۲۷۴۷ ,۰.۳۰۸۰۲۷۰۲ ,۰.۳۱۱۷۵۰۲۰ ,۰.۳۱۷۸۸۴۴۲ ,۰.۳۱۷۱۹۴۷۷ ,۰.۳۱۹۳۳۸۲۲ ,۰.۳۱۹۶۷۷۹۹ ,۰.۳۱۶۷۰۷۹۰ ,۰.۳۱۲۷۸۵۷۴ ,۰.۳۱۵۲۵۲۴۷ ,۰.۳۱۵۸۳۸۲۷ ,۰.۳۲۴۲۷۶۹۳ ,۰.۳۲۴۵۹۳۵۱ ,۰.۳۲۵۸۰۸۰۷ ,۰.۳۲۸۵۰۷۰۷ ,۰.۳۴۱۵۳۸۲۳ ,۰.۳۳۷۲۰۱۵۶ ,۰.۳۳۹۴۵۴۵۳ ,۰.۳۴۱۹۸۷۰۷ ,۰.۳۴۵۰۴۴۳۳ ,۰.۳۴۴۶۷۵۰۲ ,۰.۳۴۴۱۰۱۷۴ ,۰.۳۳۹۰۴۷۲۷ ,۰.۳۳۵۶۸۶۶۰ ,۰.۳۵۶۶۳۸۳۵ ,۰.۳۵۲۹۴۶۹۷ ,۰.۳۵۶۴۲۷۹۱ ,۰.۳۵۸۴۶۷۸۱ ,۰.۳۵۶۵۷۵۶۳ ,۰.۳۵۶۶۵۲۷۵ ,۰.۳۶۲۹۵۲۶۴ ,۰.۳۵۹۸۲۰۷۲ ,۰.۳۵۸۶۲۰۵۸ ,۰.۳۵۳۵۴۰۳۷ ,۰.۳۵۸۰۳۶۳۴ ,۰.۳۵۷۰۱۵۸۴ ,۰.۳۶۱۲۹۷۲۹ ,۰.۳۴۵۹۶۰۸۹ ,۰.۳۵۲۰۹۵۸۵ ,۰.۳۴۳۸۷۷۲۰ ,۰.۳۴۰۰۵۵۱۹ ,۰.۳۳۷۸۶۲۴۸ ,۰.۳۴۶۰۲۴۷۰ ,۰.۳۵۳۵۰۹۵۲ ,۰.۳۵۲۲۷۹۸۹ ,۰.۳۵۰۲۵۶۰۴ ,۰.۳۷۰۴۵۹۱۳ ,۰.۳۶۷۰۸۱۰۱ ,۰.۳۶۵۱۱۲۶۲ ,۰.۳۶۸۶۸۷۸۰ ,۰.۳۶۶۷۳۵۲۱ ,۰.۳۶۳۳۹۲۶۵ ,۰.۳۶۱۶۷۸۲۵ ,۰.۳۵۶۸۵۵۶۴ ,۰.۳۵۸۲۷۷۲۵ ,۰.۳۵۶۰۳۵۳۸ ,۰.۳۵۰۷۶۸۷۰ ,۰.۳۶۱۴۱۱۸۵ ,۰.۳۶۲۶۵۹۰۶ ,۰.۳۵۴۷۳۶۵۲ ,۰.۳۶۴۵۱۴۴۲ ,۰.۳۷۰۱۲۲۸۲ ,۰.۳۷۲۲۹۰۶۷ ,۰.۳۷۴۵۴۸۸۷ ,۰.۳۷۴۳۲۱۹۶ ,۰.۳۶۴۵۷۸۵۴ ,۰.۳۶۲۰۳۱۷۲ ,۰.۳۶۱۵۸۸۰۳ ,۰.۳۵۸۹۹۷۴۹ ,۰.۳۵۵۳۵۶۵۷ ,۰.۳۵۳۶۷۵۵۱ ,۰.۳۴۸۹۵۷۶۳ ,۰.۳۴۸۰۲۴۹۸ ,۰.۳۴۵۹۷۷۸۸ ,۰.۳۴۵۷۱۵۱۰ ,۰.۳۴۴۳۸۱۸۲ ,۰.۳۴۶۴۹۶۵۴ ,۰.۳۴۶۶۴۶۵۵ ,۰.۳۴۴۸۹۳۹۶ ,۰.۳۴۸۹۲۷۵۷ ,۰.۳۴۹۰۴۲۸۹ ,۰.۳۴۵۶۰۷۸۱ ,۰.۳۳۶۵۷۷۷۳ ,۰.۳۴۱۸۱۲۶۱ ,۰.۳۴۳۲۷۱۷۲ ,۰.۳۴۳۷۹۵۵۶ ,۰.۳۴۰۵۳۰۰۲ ,۰.۳۴۱۰۲۵۷۶ ,۰.۳۳۸۰۴۶۴۵ ,۰.۳۴۰۹۳۴۷۵ ,۰.۳۳۹۰۸۳۴۹ ,۰.۳۴۰۰۹۴۸۱ ,۰.۳۴۱۰۶۸۹۷ ,۰.۳۴۰۶۸۵۱۳ ,۰.۳۳۳۲۸۱۷۰ ,۰.۳۳۰۸۵۳۴۹ ,۰.۳۲۵۴۸۸۲۶ ,۰.۳۲۸۶۷۱۷۹ ,۰.۳۳۲۵۸۰۶۰ ,۰.۳۳۲۴۹۲۰۳ ,۰.۳۳۴۰۳۶۱۶ ,۰.۳۳۳۶۶۷۳۶ ,۰.۳۴۷۸۴۷۴۶ ,۰.۳۵۰۰۹۶۷۴ ,۰.۳۴۸۹۲۴۳۱ ,۰.۳۵۵۵۸۳۴۲ ,۰.۳۵۵۰۷۳۲۰ ,۰.۳۵۵۵۷۵۲۲ ,۰.۳۵۴۶۳۱۱۲ ,۰.۳۴۹۴۹۶۷۷ ,۰.۳۴۹۶۵۱۲۹ ,۰.۳۴۵۵۴۲۰۳ ,۰.۳۴۶۰۵۹۹۷ ,۰.۳۴۶۸۳۵۶۱ ,۰.۳۴۳۲۷۴۹۹ ,۰.۳۴۱۷۲۷۲۱ ,۰.۳۴۴۹۲۰۷۳ ,۰.۳۵۰۷۳۹۷۱ ,۰.۳۴۷۱۰۵۸۸ ,۰.۳۴۳۷۰۱۸۰ ,۰.۳۴۰۷۸۳۱۹ ,۰.۳۳۷۳۱۸۷۰ ,۰.۳۳۶۵۷۳۱۱ ,۰.۳۴۱۰۲۳۳۱ ,۰.۳۴۵۷۵۲۳۶ ,۰.۳۴۳۱۷۵۵۶ ,۰.۳۴۲۲۷۴۰۹ ,۰.۳۴۲۸۸۱۷۹ ,۰.۳۴۰۸۷۰۴۴ ,۰.۳۳۸۰۹۷۲۹ ,۰.۳۳۶۴۵۰۵۴ ,۰.۳۳۱۴۰۹۲۳ ,۰.۳۳۰۳۸۵۲۲ ,۰.۳۱۹۲۴۷۱۷ ,۰.۳۱۸۹۵۸۴۲ ,۰.۳۱۶۶۸۲۹۵ ,۰.۳۱۸۳۵۹۲۸ ,۰.۳۱۸۲۷۹۲۰ ,۰.۳۱۶۹۴۵۸۵ ,۰.۳۰۸۹۰۶۰۰ ,۰.۳۱۶۴۹۶۱۶ ,۰.۳۱۷۷۱۹۶۷ ,۰.۳۲۵۸۰۱۷۷ ,۰.۳۲۶۳۷۰۲۷ ,۰.۳۲۹۷۲۹۴۶ ,۰.۳۲۵۷۰۸۴۵ ,۰.۳۲۹۱۰۶۸۰ ,۰.۳۲۸۱۶۹۳۸ ,۰.۳۳۳۲۰۱۱۲ ,۰.۳۳۰۴۸۴۷۵ ,۰.۳۲۲۰۸۹۷۴ ,۰.۳۳۷۶۹۱۰۶ ,۰.۳۳۰۵۸۷۶۳
$۱.۳۷ ۳.۵۶
میلیارد دلار
۵۰.۷۴
میلیون دلار
۲.۶۰
میلیون KLAY
-۱.۲۴% ۱.۳۲۱۵ ,۱.۳۱۹۱ ,۱.۳۰۵۵ ,۱.۲۹۹۹ ,۱.۳۳۰۵ ,۱.۳۳۱۲ ,۱.۳۴۶۶ ,۱.۳۴۸۶ ,۱.۳۴۱۰ ,۱.۳۳۹۰ ,۱.۳۳۴۸ ,۱.۳۶۴۷ ,۱.۳۶۷۵ ,۱.۳۶۹۹ ,۱.۳۷۵۰ ,۱.۳۶۹۱ ,۱.۳۸۱۹ ,۱.۳۷۶۴ ,۱.۳۶۵۷ ,۱.۳۸۷۴ ,۱.۳۸۳۵ ,۱.۳۹۳۵ ,۱.۳۹۶۳ ,۱.۳۷۷۱ ,۱.۴۰۸۸ ,۱.۴۲۴۹ ,۱.۴۲۳۷ ,۱.۴۳۰۴ ,۱.۴۱۰۹ ,۱.۴۱۲۲ ,۱.۴۲۲۰ ,۱.۴۱۵۰ ,۱.۴۲۸۲ ,۱.۴۴۸۳ ,۱.۴۳۶۶ ,۱.۴۲۵۱ ,۱.۴۱۷۴ ,۱.۴۱۷۳ ,۱.۴۱۸۰ ,۱.۴۰۹۱ ,۱.۴۰۷۵ ,۱.۴۱۰۰ ,۱.۴۱۳۹ ,۱.۴۱۷۶ ,۱.۴۲۴۰ ,۱.۴۴۹۲ ,۱.۴۵۹۴ ,۱.۴۶۴۹ ,۱.۴۸۹۱ ,۱.۴۴۳۷ ,۱.۴۵۲۶ ,۱.۴۱۳۳ ,۱.۴۳۶۴ ,۱.۴۱۳۷ ,۱.۴۲۲۴ ,۱.۴۲۴۹ ,۱.۴۳۱۷ ,۱.۴۴۵۵ ,۱.۴۴۲۴ ,۱.۴۱۸۴ ,۱.۴۱۹۰ ,۱.۴۱۲۶ ,۱.۴۱۸۵ ,۱.۴۰۹۷ ,۱.۴۱۹۰ ,۱.۴۰۵۸ ,۱.۴۲۲۱ ,۱.۴۲۳۸ ,۱.۴۱۱۸ ,۱.۴۰۳۷ ,۱.۳۹۷۵ ,۱.۳۷۹۴ ,۱.۳۷۵۰ ,۱.۳۸۵۵ ,۱.۳۷۸۹ ,۱.۴۱۴۲ ,۱.۴۰۸۶ ,۱.۳۹۳۵ ,۱.۳۹۷۱ ,۱.۴۰۳۲ ,۱.۴۰۲۱ ,۱.۴۰۱۸ ,۱.۴۰۰۴ ,۱.۳۹۹۳ ,۱.۳۹۰۲ ,۱.۳۸۷۲ ,۱.۳۸۳۹ ,۱.۳۸۰۰ ,۱.۳۷۲۸ ,۱.۳۷۶۶ ,۱.۳۷۳۸ ,۱.۳۸۰۷ ,۱.۳۸۰۹ ,۱.۳۸۱۴ ,۱.۳۸۶۴ ,۱.۳۹۲۳ ,۱.۳۸۷۷ ,۱.۴۰۴۲ ,۱.۴۰۲۵ ,۱.۳۹۷۹ ,۱.۳۹۹۶ ,۱.۴۰۳۵ ,۱.۴۰۲۰ ,۱.۴۰۲۰ ,۱.۴۰۴۴ ,۱.۳۹۶۹ ,۱.۳۹۵۷ ,۱.۳۹۶۳ ,۱.۳۹۲۴ ,۱.۳۸۶۷ ,۱.۳۸۶۲ ,۱.۳۷۹۲ ,۱.۳۸۷۸ ,۱.۳۸۸۴ ,۱.۳۹۳۰ ,۱.۴۰۶۰ ,۱.۴۰۵۷ ,۱.۳۹۶۸ ,۱.۴۱۰۲ ,۱.۳۹۴۳ ,۱.۴۰۹۵ ,۱.۳۹۸۱ ,۱.۴۰۵۰ ,۱.۳۹۶۲ ,۱.۴۱۱۵ ,۱.۴۱۴۶ ,۱.۴۲۰۹ ,۱.۴۱۳۷ ,۱.۴۲۳۱ ,۱.۴۰۹۹ ,۱.۴۱۵۷ ,۱.۴۲۳۰ ,۱.۴۱۷۸ ,۱.۴۰۹۷ ,۱.۴۰۷۵ ,۱.۴۰۴۵ ,۱.۳۹۲۷ ,۱.۳۸۹۸ ,۱.۳۹۶۶ ,۱.۴۰۹۷ ,۱.۴۰۶۲ ,۱.۳۹۵۱ ,۱.۴۰۴۵ ,۱.۴۰۰۵ ,۱.۳۹۸۱ ,۱.۳۹۶۶ ,۱.۳۹۲۸ ,۱.۳۹۵۸ ,۱.۳۹۷۶ ,۱.۳۸۵۸ ,۱.۳۹۴۸ ,۱.۳۸۵۸ ,۱.۳۹۹۰ ,۱.۳۹۲۵ ,۱.۳۸۹۳ ,۱.۳۹۱۴ ,۱.۳۹۷۰ ,۱.۳۸۵۵ ,۱.۳۹۱۷ ,۱.۳۸۸۲ ,۱.۳۷۵۶ ,۱.۳۸۵۱ ,۱.۳۸۶۱ ,۱.۳۸۶۷ ,۱.۳۸۳۰ ,۱.۳۶۹۷ ,۱.۳۸۳۳ ,۱.۳۷۶۱
$۳.۷۰ ۳.۴۷
میلیارد دلار
۷۴۳۸۴۱
دلار
۹۳۷.۷۰
میلیارد LEO
-۱.۸۴% ۳.۸۴ ,۳.۸۳ ,۳.۷۶ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۲ ,۳.۷۵ ,۳.۷۳ ,۳.۷۳ ,۳.۷۳ ,۳.۷۴ ,۳.۷۴ ,۳.۷۳ ,۳.۷۴ ,۳.۷۶ ,۳.۷۶ ,۳.۷۶ ,۳.۷۵ ,۳.۷۴ ,۳.۷۴ ,۳.۷۴ ,۳.۷۴ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۸۲ ,۳.۸۳ ,۳.۸۶ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۳ ,۳.۸۳ ,۳.۸۱ ,۳.۸۰ ,۳.۸۰ ,۳.۸۷ ,۳.۸۶ ,۳.۸۶ ,۳.۸۷ ,۳.۸۷ ,۳.۸۷ ,۳.۸۷ ,۳.۸۸ ,۳.۸۸ ,۳.۸۷ ,۳.۸۷ ,۳.۸۸ ,۳.۸۶ ,۳.۸۶ ,۳.۸۷ ,۳.۸۷ ,۳.۸۷ ,۳.۸۴ ,۳.۸۸ ,۳.۸۷ ,۳.۸۵ ,۳.۸۳ ,۳.۸۲ ,۳.۸۲ ,۳.۸۱ ,۳.۸۲ ,۳.۸۰ ,۳.۸۱ ,۳.۸۵ ,۳.۸۴ ,۳.۸۴ ,۳.۸۳ ,۳.۸۴ ,۳.۸۳ ,۳.۸۲ ,۳.۸۲ ,۳.۸۶ ,۳.۸۶ ,۳.۸۲ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۸ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۰ ,۳.۸۰ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۱ ,۳.۸۲ ,۳.۸۱ ,۳.۷۹ ,۳.۷۸ ,۳.۷۸ ,۳.۷۹ ,۳.۷۸ ,۳.۷۸ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۸ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۶ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۸۳ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۵ ,۳.۷۵ ,۳.۷۶ ,۳.۷۵ ,۳.۷۶ ,۳.۷۶ ,۳.۷۵ ,۳.۷۹ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۹ ,۳.۷۸ ,۳.۷۸ ,۳.۷۸ ,۳.۷۹ ,۳.۸۰ ,۳.۸۶ ,۳.۸۲ ,۳.۷۸ ,۳.۷۴ ,۳.۷۵ ,۳.۷۵ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۸ ,۳.۷۸ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۶ ,۳.۷۸ ,۳.۷۷ ,۳.۷۸ ,۳.۷۷ ,۳.۷۸ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۷ ,۳.۷۸ ,۳.۷۸ ,۳.۷۸ ,۳.۸۰ ,۳.۸۰ ,۳.۸۰ ,۳.۷۹ ,۳.۷۱ ,۳.۷۳ ,۳.۶۸ ,۳.۶۷ ,۳.۷۰ ,۳.۶۷
$۳.۹۹ ۳.۴۶
میلیارد دلار
۱۰۰.۳۸
میلیون دلار
۸۷۳.۶۷
میلیارد XTZ
-۳.۸۵% ۴.۰۱ ,۴.۰۳ ,۴.۰۲ ,۴.۰۲ ,۴.۰۳ ,۴.۱۹ ,۴.۱۷ ,۴.۱۶ ,۴.۱۷ ,۴.۱۵ ,۴.۱۶ ,۴.۱۹ ,۴.۲۰ ,۴.۲۰ ,۴.۲۰ ,۴.۱۷ ,۴.۱۹ ,۴.۲۲ ,۴.۲۵ ,۴.۲۳ ,۴.۲۲ ,۴.۲۴ ,۴.۲۴ ,۴.۲۴ ,۴.۲۹ ,۴.۳۵ ,۴.۴۱ ,۴.۳۷ ,۴.۳۷ ,۴.۳۷ ,۴.۳۸ ,۴.۳۶ ,۴.۳۷ ,۴.۳۸ ,۴.۳۶ ,۴.۳۷ ,۴.۳۹ ,۴.۳۶ ,۴.۳۱ ,۴.۳۱ ,۴.۳۰ ,۴.۳۳ ,۴.۳۴ ,۴.۳۷ ,۴.۳۷ ,۴.۴۰ ,۴.۴۲ ,۴.۴۰ ,۴.۳۳ ,۴.۳۷ ,۴.۴۱ ,۴.۴۰ ,۴.۲۶ ,۴.۲۵ ,۴.۲۳ ,۴.۲۱ ,۴.۱۶ ,۴.۱۷ ,۴.۱۹ ,۴.۱۵ ,۴.۱۱ ,۴.۱۸ ,۴.۱۸ ,۴.۲۱ ,۴.۲۱ ,۴.۲۲ ,۴.۲۸ ,۴.۲۶ ,۴.۲۴ ,۴.۲۱ ,۴.۱۸ ,۴.۱۲ ,۴.۱۴ ,۴.۱۸ ,۴.۱۷ ,۴.۲۸ ,۴.۲۵ ,۴.۲۷ ,۴.۲۲ ,۴.۲۵ ,۴.۲۷ ,۴.۲۹ ,۴.۳۲ ,۴.۳۰ ,۴.۲۹ ,۴.۳۴ ,۴.۳۲ ,۴.۳۵ ,۴.۳۰ ,۴.۲۸ ,۴.۳۰ ,۴.۳۳ ,۴.۳۰ ,۴.۳۱ ,۴.۳۲ ,۴.۳۲ ,۴.۳۰ ,۴.۲۵ ,۴.۲۹ ,۴.۳۲ ,۴.۳۳ ,۴.۳۲ ,۴.۳۳ ,۴.۳۰ ,۴.۳۳ ,۴.۲۹ ,۴.۲۸ ,۴.۲۹ ,۴.۲۹ ,۴.۲۶ ,۴.۲۵ ,۴.۲۳ ,۴.۲۵ ,۴.۲۵ ,۴.۲۴ ,۴.۲۹ ,۴.۲۹ ,۴.۲۸ ,۴.۳۰ ,۴.۲۸ ,۴.۳۱ ,۴.۳۲ ,۴.۲۹ ,۴.۳۰ ,۴.۲۸ ,۴.۳۳ ,۴.۳۲ ,۴.۳۲ ,۴.۲۷ ,۴.۳۰ ,۴.۲۹ ,۴.۳۲ ,۴.۳۰ ,۴.۲۶ ,۴.۲۵ ,۴.۲۵ ,۴.۲۲ ,۴.۱۵ ,۴.۱۵ ,۴.۱۸ ,۴.۱۸ ,۴.۲۰ ,۴.۲۰ ,۴.۱۸ ,۴.۱۷ ,۴.۱۳ ,۴.۱۶ ,۴.۱۵ ,۴.۱۲ ,۴.۰۹ ,۴.۰۷ ,۴.۰۹ ,۴.۰۹ ,۴.۰۹ ,۴.۰۴ ,۴.۰۹ ,۴.۰۷ ,۴.۱۰ ,۴.۰۹ ,۴.۰۹ ,۴.۰۴ ,۴.۰۴ ,۴.۰۵ ,۴.۱۰ ,۴.۰۵ ,۳.۹۷ ,۳.۹۹ ,۴.۰۰
$۰.۰۲۱۸ ۳.۲۰
میلیارد دلار
۹۳۶۰۵۱
دلار
۱۴۶.۷۸
میلیون CDAI
-۰.۰۹% ۰.۰۲۱۸۲۵۵۷ ,۰.۰۲۱۸۰۳۶۶ ,۰.۰۲۱۸۲۰۰۴ ,۰.۰۲۲۱۳۴۰۸ ,۰.۰۲۲۲۶۲۰۵ ,۰.۰۲۱۶۱۹۲۸ ,۰.۰۲۱۶۸۳۶۲ ,۰.۰۲۱۷۸۶۳۴ ,۰.۰۲۱۸۵۵۹۸ ,۰.۰۲۱۸۲۷۰۷ ,۰.۰۲۱۸۱۹۹۸ ,۰.۰۲۱۸۵۲۳۰ ,۰.۰۲۱۸۶۲۹۱ ,۰.۰۲۱۸۰۵۷۲ ,۰.۰۲۱۸۲۸۹۴ ,۰.۰۲۱۸۵۷۶۱ ,۰.۰۲۱۸۳۹۳۱ ,۰.۰۲۱۸۴۷۵۵ ,۰.۰۲۱۸۳۹۹۹ ,۰.۰۲۱۸۴۶۹۳ ,۰.۰۲۱۸۸۲۲۵ ,۰.۰۲۱۸۶۸۹۰ ,۰.۰۲۱۸۸۵۵۶ ,۰.۰۲۱۸۶۳۴۰ ,۰.۰۲۱۸۹۸۰۱ ,۰.۰۲۱۸۶۶۹۱ ,۰.۰۲۱۸۴۷۹۴ ,۰.۰۲۱۸۲۴۹۲ ,۰.۰۲۱۸۷۴۱۶ ,۰.۰۲۱۹۱۲۳۳ ,۰.۰۲۱۸۵۹۵۶ ,۰.۰۲۱۸۸۰۵۱ ,۰.۰۲۱۸۶۹۳۵ ,۰.۰۲۱۸۶۸۹۳ ,۰.۰۲۱۸۵۲۱۲ ,۰.۰۲۱۸۷۸۹۶ ,۰.۰۲۱۸۶۲۸۲ ,۰.۰۲۱۸۳۳۸۴ ,۰.۰۲۱۸۲۹۹۳ ,۰.۰۲۱۷۴۰۹۵ ,۰.۰۲۱۹۳۰۸۸ ,۰.۰۲۱۹۲۴۲۹ ,۰.۰۲۱۹۷۲۴۰ ,۰.۰۲۱۸۸۳۲۷ ,۰.۰۲۱۹۱۰۸۲ ,۰.۰۲۱۹۲۳۷۵ ,۰.۰۲۱۹۲۴۵۱ ,۰.۰۲۱۸۳۷۶۹ ,۰.۰۲۱۸۹۸۱۹ ,۰.۰۲۱۸۵۰۶۳ ,۰.۰۲۱۹۸۳۳۷ ,۰.۰۲۱۵۱۴۸۴ ,۰.۰۲۲۰۴۳۲۵ ,۰.۰۲۱۹۴۷۸۲ ,۰.۰۲۱۸۳۴۶۵ ,۰.۰۲۱۷۸۳۰۴ ,۰.۰۲۱۷۴۸۹۵ ,۰.۰۲۱۸۸۹۰۶ ,۰.۰۲۱۸۸۷۲۴ ,۰.۰۲۱۸۶۰۱۲ ,۰.۰۲۱۸۵۸۴۲ ,۰.۰۲۱۸۹۱۹۹ ,۰.۰۲۱۸۷۹۸۵ ,۰.۰۲۱۸۰۲۱۴ ,۰.۰۲۱۸۳۵۳۷ ,۰.۰۲۱۸۵۲۹۲ ,۰.۰۲۱۸۶۶۴۰ ,۰.۰۲۱۸۶۲۶۴ ,۰.۰۲۱۶۷۸۸۱ ,۰.۰۲۱۸۴۱۳۱ ,۰.۰۲۱۸۱۸۸۱ ,۰.۰۲۱۸۴۶۱۵ ,۰.۰۲۱۸۵۵۹۰ ,۰.۰۲۱۸۴۹۸۹ ,۰.۰۲۱۸۷۵۴۲ ,۰.۰۲۲۰۵۰۶۰ ,۰.۰۲۱۹۷۸۹۳ ,۰.۰۲۱۸۲۷۹۴ ,۰.۰۲۱۸۱۸۰۸ ,۰.۰۲۱۸۳۱۲۹ ,۰.۰۲۱۸۲۵۱۵ ,۰.۰۲۱۸۳۸۰۶ ,۰.۰۲۱۸۱۶۵۸ ,۰.۰۲۱۸۳۳۲۴ ,۰.۰۲۱۸۵۶۳۸ ,۰.۰۲۱۸۵۷۹۸ ,۰.۰۲۱۸۲۳۰۱ ,۰.۰۲۱۸۶۶۸۳ ,۰.۰۲۱۷۶۰۵۹ ,۰.۰۲۱۸۷۰۱۳ ,۰.۰۲۱۹۰۸۱۳ ,۰.۰۲۱۹۴۲۴۹ ,۰.۰۲۱۸۹۳۰۳ ,۰.۰۲۱۸۲۳۹۵ ,۰.۰۲۱۸۵۸۷۰ ,۰.۰۲۱۸۳۲۲۰ ,۰.۰۲۱۸۲۷۵۰ ,۰.۰۲۱۹۳۳۹۵ ,۰.۰۲۱۸۷۵۰۷ ,۰.۰۲۱۸۷۷۸۲ ,۰.۰۲۱۸۷۶۹۰ ,۰.۰۲۱۸۷۵۴۴ ,۰.۰۲۱۸۲۶۹۲ ,۰.۰۲۱۸۴۵۴۴ ,۰.۰۲۱۸۴۰۹۶ ,۰.۰۲۱۷۵۹۶۶ ,۰.۰۲۱۸۰۴۹۶ ,۰.۰۲۱۸۱۱۲۶ ,۰.۰۲۱۸۴۶۴۰ ,۰.۰۲۱۸۳۰۶۹ ,۰.۰۲۱۸۳۷۳۱ ,۰.۰۲۱۷۹۴۱۱ ,۰.۰۲۱۸۶۰۱۲ ,۰.۰۲۱۸۳۴۹۹ ,۰.۰۲۱۸۸۵۱۵ ,۰.۰۲۱۸۶۳۰۹ ,۰.۰۲۱۸۳۸۳۶ ,۰.۰۲۱۸۱۸۳۷ ,۰.۰۲۱۸۸۱۶۹ ,۰.۰۲۱۷۶۲۹۹ ,۰.۰۲۱۸۶۱۵۰ ,۰.۰۲۱۷۹۰۴۰ ,۰.۰۲۲۰۴۱۱۲ ,۰.۰۲۱۸۵۱۶۸ ,۰.۰۲۱۸۷۱۳۴ ,۰.۰۲۱۸۳۷۱۳ ,۰.۰۲۱۸۵۸۲۷ ,۰.۰۲۱۷۹۵۷۱ ,۰.۰۲۱۸۸۰۵۱ ,۰.۰۲۱۸۵۴۵۸ ,۰.۰۲۱۹۲۲۵۹ ,۰.۰۲۱۸۷۵۴۷ ,۰.۰۲۱۸۵۳۸۳ ,۰.۰۲۱۸۲۵۹۲ ,۰.۰۲۱۸۲۱۱۳ ,۰.۰۲۱۸۳۱۲۳ ,۰.۰۲۱۸۶۹۵۴ ,۰.۰۲۱۷۷۰۴۲ ,۰.۰۲۱۸۳۴۶۷ ,۰.۰۲۱۹۰۶۶۸ ,۰.۰۲۱۸۷۰۳۸ ,۰.۰۲۱۸۶۴۹۵ ,۰.۰۲۱۸۶۵۵۲ ,۰.۰۲۱۸۴۸۸۲ ,۰.۰۲۱۷۸۲۶۹ ,۰.۰۲۱۸۶۵۸۹ ,۰.۰۲۱۸۳۲۷۵ ,۰.۰۲۱۷۷۸۴۹ ,۰.۰۲۱۷۷۲۳۱ ,۰.۰۲۱۸۲۱۴۴ ,۰.۰۲۱۸۰۷۱۸ ,۰.۰۲۱۸۷۳۳۰ ,۰.۰۲۱۸۳۱۱۱ ,۰.۰۲۱۸۵۶۸۷ ,۰.۰۲۱۸۷۱۱۹ ,۰.۰۲۱۸۲۶۰۱ ,۰.۰۲۱۸۳۶۱۶ ,۰.۰۲۱۹۰۹۶۹ ,۰.۰۲۱۸۲۸۰۲ ,۰.۰۲۱۸۴۸۱۳ ,۰.۰۲۱۸۴۳۱۸ ,۰.۰۲۱۸۵۰۶۷ ,۰.۰۲۱۸۸۳۰۱ ,۰.۰۲۱۸۴۸۲۷ ,۰.۰۲۱۸۰۲۱۴ ,۰.۰۲۱۸۳۶۲۵ ,۰.۰۲۱۹۸۶۵۶ ,۰.۰۲۱۸۶۸۵۳
$۲۲۷.۵۳ ۳.۰۷
میلیارد دلار
۴۳۷.۲۳
میلیون دلار
۱۳.۴۸
میلیارد AAVE
-۰.۶۲% ۲۰۴.۷۴ ,۲۰۵.۶۵ ,۲۰۵.۸۰ ,۲۰۴.۸۱ ,۲۰۷.۸۲ ,۲۱۶.۱۳ ,۲۱۴.۳۹ ,۲۱۴.۲۲ ,۲۱۵.۴۵ ,۲۱۵.۱۰ ,۲۱۵.۲۰ ,۲۱۳.۸۹ ,۲۱۳.۹۶ ,۲۱۳.۶۸ ,۲۱۵.۲۰ ,۲۱۷.۶۸ ,۲۱۹.۳۱ ,۲۱۷.۱۰ ,۲۱۶.۵۵ ,۲۱۶.۳۶ ,۲۱۴.۲۳ ,۲۱۴.۱۷ ,۲۱۶.۰۷ ,۲۱۵.۹۳ ,۲۱۸.۳۸ ,۲۲۱.۵۵ ,۲۲۳.۱۱ ,۲۲۲.۱۶ ,۲۱۹.۹۵ ,۲۲۰.۷۹ ,۲۲۱.۷۱ ,۲۱۹.۶۶ ,۲۱۹.۴۳ ,۲۲۰.۷۲ ,۲۱۹.۰۵ ,۲۱۸.۵۸ ,۲۱۹.۱۶ ,۲۱۷.۷۹ ,۲۱۴.۸۰ ,۲۱۵.۶۳ ,۲۱۵.۳۴ ,۲۱۵.۲۲ ,۲۱۳.۸۹ ,۲۱۵.۰۹ ,۲۱۶.۰۱ ,۲۱۷.۵۳ ,۲۱۷.۹۳ ,۲۱۸.۹۶ ,۲۱۵.۲۲ ,۲۱۶.۸۰ ,۲۱۸.۵۶ ,۲۲۱.۵۰ ,۲۱۲.۲۵ ,۲۱۵.۳۱ ,۲۱۳.۸۸ ,۲۱۳.۲۹ ,۲۱۱.۶۱ ,۲۱۱.۲۶ ,۲۱۳.۵۵ ,۲۱۱.۰۱ ,۲۰۹.۴۱ ,۲۱۲.۶۱ ,۲۱۱.۶۱ ,۲۱۱.۱۱ ,۲۱۱.۹۸ ,۲۱۳.۶۷ ,۲۱۵.۴۱ ,۲۱۵.۷۲ ,۲۱۴.۲۵ ,۲۱۳.۵۳ ,۲۱۳.۵۱ ,۲۰۸.۱۳ ,۲۰۷.۵۵ ,۲۱۰.۳۵ ,۲۰۹.۴۷ ,۲۱۲.۴۸ ,۲۱۴.۷۱ ,۲۱۹.۴۵ ,۲۱۶.۷۷ ,۲۱۸.۲۶ ,۲۱۹.۴۱ ,۲۲۲.۵۴ ,۲۲۴.۶۷ ,۲۲۶.۲۲ ,۲۲۴.۶۰ ,۲۲۵.۱۹ ,۲۲۷.۱۵ ,۲۳۱.۱۵ ,۲۲۹.۱۷ ,۲۲۹.۲۸ ,۲۳۰.۳۶ ,۲۳۱.۹۹ ,۲۳۰.۳۸ ,۲۳۰.۱۳ ,۲۳۲.۲۹ ,۲۳۴.۶۷ ,۲۳۳.۷۰ ,۲۳۳.۷۱ ,۲۳۸.۶۶ ,۲۳۸.۲۳ ,۲۳۸.۶۶ ,۲۳۸.۳۳ ,۲۴۱.۷۷ ,۲۴۰.۹۷ ,۲۴۲.۳۱ ,۲۴۱.۵۲ ,۲۳۹.۴۵ ,۲۳۸.۵۲ ,۲۳۹.۸۲ ,۲۳۳.۶۸ ,۲۳۳.۰۲ ,۲۳۲.۳۰ ,۲۳۳.۶۹ ,۲۳۴.۴۱ ,۲۳۲.۹۶ ,۲۳۴.۰۹ ,۲۳۴.۴۵ ,۲۳۴.۳۶ ,۲۳۵.۴۷ ,۲۳۶.۵۰ ,۲۳۷.۱۲ ,۲۴۲.۱۳ ,۲۴۱.۴۸ ,۲۴۲.۰۴ ,۲۴۰.۵۰ ,۲۴۲.۲۸ ,۲۳۸.۷۴ ,۲۳۶.۹۰ ,۲۳۵.۵۳ ,۲۳۷.۸۷ ,۲۳۸.۲۶ ,۲۳۹.۴۱ ,۲۴۲.۴۶ ,۲۴۱.۳۳ ,۲۳۹.۱۴ ,۲۳۹.۸۸ ,۲۳۴.۱۵ ,۲۲۹.۹۳ ,۲۲۸.۴۴ ,۲۳۴.۷۵ ,۲۳۵.۲۸ ,۲۳۴.۸۸ ,۲۳۴.۴۳ ,۲۳۳.۳۵ ,۲۳۱.۸۰ ,۲۳۱.۱۳ ,۲۲۹.۲۵ ,۲۲۸.۴۵ ,۲۲۷.۵۲ ,۲۲۵.۰۱ ,۲۲۲.۸۶ ,۲۲۵.۰۷ ,۲۲۷.۸۸ ,۲۳۱.۳۱ ,۲۲۴.۸۳ ,۲۲۷.۹۵ ,۲۲۷.۴۵ ,۲۳۳.۷۴ ,۲۳۸.۳۶ ,۲۴۰.۰۷ ,۲۲۹.۸۳ ,۲۲۶.۸۲ ,۲۲۴.۴۸ ,۲۳۳.۶۹ ,۲۳۲.۷۸ ,۲۲۹.۱۹ ,۲۳۰.۱۳ ,۲۲۹.۵۰
$۱.۱۰ ۳.۰۴
میلیارد دلار
۹۴.۰۱
میلیون دلار
۲.۷۸
میلیون MIOTA
-۴.۰۹% ۱.۱۰۶۵ ,۱.۱۱۱۵ ,۱.۰۹۸۵ ,۱.۰۹۲۵ ,۱.۱۰۹۹ ,۱.۱۵۳۷ ,۱.۱۴۰۹ ,۱.۱۳۵۲ ,۱.۱۳۹۰ ,۱.۱۲۸۴ ,۱.۱۳۵۶ ,۱.۱۴۳۳ ,۱.۱۴۳۹ ,۱.۱۴۳۲ ,۱.۱۴۵۶ ,۱.۱۴۵۴ ,۱.۱۵۵۰ ,۱.۱۵۸۳ ,۱.۱۶۷۵ ,۱.۱۶۵۰ ,۱.۱۷۲۸ ,۱.۱۷۷۰ ,۱.۱۷۶۹ ,۱.۱۷۵۷ ,۱.۱۹۰۵ ,۱.۱۸۶۱ ,۱.۱۹۴۳ ,۱.۱۹۶۴ ,۱.۱۸۳۴ ,۱.۱۸۶۶ ,۱.۱۸۴۸ ,۱.۱۸۲۰ ,۱.۱۸۷۸ ,۱.۱۹۳۷ ,۱.۱۸۹۱ ,۱.۱۹۲۶ ,۱.۱۹۰۴ ,۱.۱۸۳۹ ,۱.۱۷۶۲ ,۱.۱۶۴۶ ,۱.۱۷۵۴ ,۱.۱۷۳۳ ,۱.۱۷۸۹ ,۱.۱۸۹۳ ,۱.۱۸۰۰ ,۱.۱۷۵۷ ,۱.۱۷۷۳ ,۱.۱۵۶۳ ,۱.۱۶۰۷ ,۱.۱۵۸۰ ,۱.۱۷۱۱ ,۱.۱۳۵۵ ,۱.۱۴۵۸ ,۱.۱۲۶۴ ,۱.۱۲۸۸ ,۱.۱۲۳۵ ,۱.۱۱۴۹ ,۱.۱۲۲۸ ,۱.۱۱۶۳ ,۱.۱۱۵۵ ,۱.۱۱۰۵ ,۱.۱۱۳۵ ,۱.۱۰۷۶ ,۱.۱۰۷۸ ,۱.۱۰۷۶ ,۱.۱۱۱۷ ,۱.۱۲۵۴ ,۱.۱۲۲۶ ,۱.۱۱۹۴ ,۱.۱۱۳۶ ,۱.۱۱۲۷ ,۱.۰۸۹۳ ,۱.۰۸۴۴ ,۱.۰۹۱۷ ,۱.۰۹۰۷ ,۱.۱۱۷۵ ,۱.۱۰۸۳ ,۱.۱۱۴۸ ,۱.۱۰۳۴ ,۱.۱۱۱۰ ,۱.۱۱۶۴ ,۱.۱۱۶۴ ,۱.۱۲۲۲ ,۱.۱۱۹۳ ,۱.۱۲۰۲ ,۱.۱۲۷۷ ,۱.۱۲۳۴ ,۱.۱۳۰۲ ,۱.۱۳۵۹ ,۱.۱۳۶۷ ,۱.۱۴۰۲ ,۱.۱۴۹۲ ,۱.۱۴۷۱ ,۱.۱۵۳۱ ,۱.۱۵۵۵ ,۱.۱۵۰۵ ,۱.۱۴۹۷ ,۱.۱۳۶۳ ,۱.۱۴۲۴ ,۱.۱۵۱۱ ,۱.۱۴۷۳ ,۱.۱۴۴۷ ,۱.۱۴۲۸ ,۱.۱۴۱۶ ,۱.۱۴۲۴ ,۱.۱۴۱۹ ,۱.۱۳۱۱ ,۱.۱۳۳۷ ,۱.۱۲۹۹ ,۱.۱۳۳۱ ,۱.۱۲۶۹ ,۱.۱۲۳۲ ,۱.۱۲۵۴ ,۱.۱۲۸۵ ,۱.۱۲۶۷ ,۱.۱۴۱۰ ,۱.۱۳۶۶ ,۱.۱۳۶۲ ,۱.۱۴۵۰ ,۱.۱۳۸۸ ,۱.۱۴۰۵ ,۱.۱۴۵۴ ,۱.۱۴۸۷ ,۱.۱۵۲۱ ,۱.۱۴۸۹ ,۱.۱۵۵۷ ,۱.۱۴۵۸ ,۱.۱۴۶۳ ,۱.۱۳۴۷ ,۱.۱۴۰۲ ,۱.۱۳۶۸ ,۱.۱۴۰۸ ,۱.۱۳۷۱ ,۱.۱۲۶۸ ,۱.۱۲۲۰ ,۱.۱۲۴۱ ,۱.۱۲۴۳ ,۱.۱۳۰۳ ,۱.۱۲۵۶ ,۱.۱۲۵۷ ,۱.۱۲۱۱ ,۱.۱۲۶۰ ,۱.۱۲۷۰ ,۱.۱۲۳۱ ,۱.۱۲۳۴ ,۱.۱۳۲۱ ,۱.۱۴۴۱ ,۱.۱۴۱۳ ,۱.۱۴۹۱ ,۱.۱۳۵۸ ,۱.۱۳۶۴ ,۱.۱۵۱۶ ,۱.۱۸۲۹ ,۱.۱۸۹۴ ,۱.۱۷۲۶ ,۱.۱۸۳۰ ,۱.۱۶۷۰ ,۱.۱۷۵۲ ,۱.۱۷۷۳ ,۱.۱۹۲۰ ,۱.۱۷۳۹ ,۱.۱۷۲۸ ,۱.۱۷۱۴ ,۱.۱۸۵۲ ,۱.۱۷۶۲ ,۱.۱۳۳۴ ,۱.۱۲۹۵ ,۱.۱۲۴۲
$۳۰.۲۱ ۳.۰۲
میلیارد دلار
۲۷.۷۱
میلیون دلار
۱۰۰.۵۴
میلیارد HNT
-۶.۱۳% ۳۱.۶۷ ,۳۲.۰۴ ,۳۱.۹۰ ,۳۱.۵۵ ,۳۱.۶۴ ,۳۲.۸۷ ,۳۲.۳۲ ,۳۲.۸۴ ,۳۲.۹۹ ,۳۲.۵۰ ,۳۲.۷۱ ,۳۲.۷۷ ,۳۳.۱۱ ,۳۳.۱۴ ,۳۳.۰۹ ,۳۲.۸۲ ,۳۲.۸۲ ,۳۳.۰۱ ,۳۲.۹۹ ,۳۲.۹۷ ,۳۲.۶۵ ,۳۳.۰۸ ,۳۳.۴۱ ,۳۳.۵۲ ,۳۳.۶۸ ,۳۳.۸۸ ,۳۴.۶۴ ,۳۴.۴۹ ,۳۴.۳۰ ,۳۴.۷۰ ,۳۵.۱۲ ,۳۴.۷۰ ,۳۴.۹۵ ,۳۵.۴۲ ,۳۵.۷۰ ,۳۵.۸۳ ,۳۵.۶۴ ,۳۵.۶۶ ,۳۵.۱۰ ,۳۵.۰۵ ,۳۴.۷۸ ,۳۵.۰۰ ,۳۴.۹۲ ,۳۴.۸۸ ,۳۴.۸۲ ,۳۴.۸۲ ,۳۴.۶۳ ,۳۴.۴۹ ,۳۴.۱۱ ,۳۴.۲۷ ,۳۴.۳۶ ,۳۴.۷۵ ,۳۲.۹۰ ,۳۳.۶۱ ,۳۲.۹۵ ,۳۲.۹۳ ,۳۲.۹۵ ,۳۳.۰۳ ,۳۲.۸۹ ,۳۲.۵۰ ,۳۲.۳۱ ,۳۲.۵۱ ,۳۲.۵۰ ,۳۲.۵۷ ,۳۲.۶۴ ,۳۲.۶۷ ,۳۲.۹۶ ,۳۲.۷۳ ,۳۲.۶۵ ,۳۲.۲۳ ,۳۲.۲۱ ,۳۱.۴۸ ,۳۱.۴۹ ,۳۱.۷۰ ,۳۱.۵۲ ,۳۲.۵۳ ,۳۲.۳۱ ,۳۲.۴۱ ,۳۲.۳۵ ,۳۲.۷۷ ,۳۳.۰۵ ,۳۲.۸۳ ,۳۳.۱۷ ,۳۳.۱۲ ,۳۳.۲۹ ,۳۳.۴۰ ,۳۳.۲۸ ,۳۳.۵۳ ,۳۳.۴۷ ,۳۳.۶۵ ,۳۳.۵۹ ,۳۳.۶۲ ,۳۳.۴۲ ,۳۳.۹۰ ,۳۴.۱۳ ,۳۳.۹۰ ,۳۳.۹۱ ,۳۳.۷۰ ,۳۴.۰۳ ,۳۴.۴۸ ,۳۵.۱۴ ,۳۴.۶۳ ,۳۴.۷۶ ,۳۴.۵۴ ,۳۴.۴۴ ,۳۴.۴۱ ,۳۴.۲۱ ,۳۴.۱۱ ,۳۳.۸۶ ,۳۳.۹۰ ,۳۳.۹۴ ,۳۳.۷۷ ,۳۳.۷۶ ,۳۳.۶۹ ,۳۳.۸۴ ,۳۳.۸۶ ,۳۳.۶۳ ,۳۳.۴۷ ,۳۳.۶۲ ,۳۴.۰۴ ,۳۳.۹۵ ,۳۳.۹۷ ,۳۳.۷۴ ,۳۳.۸۹ ,۳۳.۷۴ ,۳۴.۳۸ ,۳۴.۰۳ ,۳۴.۱۱ ,۳۳.۷۴ ,۳۴.۰۴ ,۳۳.۶۸ ,۳۳.۷۷ ,۳۳.۶۴ ,۳۳.۱۷ ,۳۳.۰۵ ,۳۳.۱۴ ,۳۲.۵۶ ,۳۲.۲۷ ,۳۲.۲۷ ,۳۲.۵۸ ,۳۲.۶۲ ,۳۲.۶۰ ,۳۲.۵۷ ,۳۲.۳۴ ,۳۲.۲۲ ,۳۲.۱۷ ,۳۲.۳۳ ,۳۲.۲۴ ,۳۱.۸۷ ,۳۲.۰۹ ,۳۱.۶۲ ,۳۱.۸۳ ,۳۱.۹۱ ,۳۲.۱۵ ,۳۱.۵۵ ,۳۲.۱۶ ,۳۳.۰۳ ,۳۲.۹۶ ,۳۳.۴۵ ,۳۲.۹۴ ,۳۲.۶۳ ,۳۲.۴۲ ,۳۲.۳۱ ,۳۲.۷۰ ,۳۲.۳۷ ,۳۱.۱۹ ,۳۱.۱۹ ,۳۱.۲۶
$۰.۰۲۲۴ ۲.۹۷
میلیارد دلار
۳.۹۸
میلیون دلار
۱۳۲.۴۶
میلیون CUSDC
-۰.۰۳% ۰.۰۲۲۴۶۷۳۹ ,۰.۰۲۲۴۴۰۵۳ ,۰.۰۲۲۴۶۱۴۹ ,۰.۰۲۲۷۵۱۹۱ ,۰.۰۲۲۹۲۲۴۳ ,۰.۰۲۲۲۵۲۳۷ ,۰.۰۲۲۳۲۰۶۳ ,۰.۰۲۲۳۹۷۵۷ ,۰.۰۲۲۵۰۴۲۲ ,۰.۰۲۲۴۶۹۴۷ ,۰.۰۲۲۴۶۲۴۳ ,۰.۰۲۲۴۹۶۲۱ ,۰.۰۲۲۵۱۴۱۹ ,۰.۰۲۲۴۷۷۵۰ ,۰.۰۲۲۴۷۷۸۴ ,۰.۰۲۲۵۱۰۳۰ ,۰.۰۲۲۴۷۷۹۰ ,۰.۰۲۲۴۸۶۴۰ ,۰.۰۲۲۴۷۸۶۲ ,۰.۰۲۲۴۷۹۶۲ ,۰.۰۲۲۵۲۵۸۸ ,۰.۰۲۲۵۱۴۶۸ ,۰.۰۲۲۵۲۸۷۴ ,۰.۰۲۲۵۰۵۷۵ ,۰.۰۲۲۵۸۳۵۷ ,۰.۰۲۲۶۳۵۰۲ ,۰.۰۲۲۴۹۰۲۴ ,۰.۰۲۲۴۶۳۸۹ ,۰.۰۲۲۵۱۸۲۹ ,۰.۰۲۲۵۴۶۶۰ ,۰.۰۲۲۴۹۹۸۲ ,۰.۰۲۲۵۲۰۱۸ ,۰.۰۲۲۵۱۲۰۵ ,۰.۰۲۲۵۰۷۴۱ ,۰.۰۲۲۴۹۲۳۳ ,۰.۰۲۲۵۳۳۵۱ ,۰.۰۲۲۵۰۳۵۳ ,۰.۰۲۲۴۷۵۷۵ ,۰.۰۲۲۴۶۹۰۴ ,۰.۰۲۲۳۷۵۱۳ ,۰.۰۲۲۵۶۲۹۱ ,۰.۰۲۲۵۶۶۶۰ ,۰.۰۲۲۶۱۶۱۶ ,۰.۰۲۲۵۲۷۸۵ ,۰.۰۲۲۵۵۲۴۰ ,۰.۰۲۲۵۷۲۸۶ ,۰.۰۲۲۵۶۶۸۶ ,۰.۰۲۲۴۷۶۳۵ ,۰.۰۲۲۵۳۹۴۶ ,۰.۰۲۲۴۹۱۶۷ ,۰.۰۲۲۶۵۴۱۶ ,۰.۰۲۲۱۳۴۲۹ ,۰.۰۲۲۶۸۸۴۷ ,۰.۰۲۲۵۹۷۷۴ ,۰.۰۲۲۴۷۰۴۹ ,۰.۰۲۲۴۲۶۱۶ ,۰.۰۲۲۳۸۸۴۸ ,۰.۰۲۲۵۳۲۶۶ ,۰.۰۲۲۵۲۴۶۳ ,۰.۰۲۲۵۰۴۴۶ ,۰.۰۲۲۵۱۱۲۴ ,۰.۰۲۲۵۳۵۴۲ ,۰.۰۲۲۵۲۱۴۴ ,۰.۰۲۲۴۴۴۱۶ ,۰.۰۲۲۴۷۵۹۱ ,۰.۰۲۲۴۹۰۵۸ ,۰.۰۲۲۵۰۳۸۶ ,۰.۰۲۲۵۰۳۲۳ ,۰.۰۲۲۳۲۳۸۲ ,۰.۰۲۲۴۷۳۳۷ ,۰.۰۲۲۴۴۶۸۵ ,۰.۰۲۲۴۸۱۵۵ ,۰.۰۲۲۵۱۶۲۴ ,۰.۰۲۲۴۸۶۶۰ ,۰.۰۲۲۵۱۵۲۶ ,۰.۰۲۲۶۹۴۸۴ ,۰.۰۲۲۶۱۹۷۱ ,۰.۰۲۲۴۴۷۹۰ ,۰.۰۲۲۴۵۴۸۴ ,۰.۰۲۲۴۶۴۶۱ ,۰.۰۲۲۴۶۵۱۸ ,۰.۰۲۲۴۷۸۳۱ ,۰.۰۲۲۴۵۲۹۳ ,۰.۰۲۲۴۷۰۹۴ ,۰.۰۲۲۴۹۷۰۰ ,۰.۰۲۲۴۹۷۹۶ ,۰.۰۲۲۴۶۰۷۵ ,۰.۰۲۲۵۱۷۹۴ ,۰.۰۲۲۳۹۶۰۳ ,۰.۰۲۲۵۴۹۲۲ ,۰.۰۲۲۵۴۸۵۷ ,۰.۰۲۲۵۶۹۹۷ ,۰.۰۲۲۵۳۱۹۶ ,۰.۰۲۲۴۷۰۷۳ ,۰.۰۲۲۴۹۸۰۳ ,۰.۰۲۲۴۷۲۱۱ ,۰.۰۲۲۴۶۶۹۱ ,۰.۰۲۲۶۰۲۳۹ ,۰.۰۲۲۵۱۱۴۲ ,۰.۰۲۲۵۱۶۱۷ ,۰.۰۲۲۴۵۹۹۸ ,۰.۰۲۲۵۰۹۳۹ ,۰.۰۲۲۴۶۲۳۱ ,۰.۰۲۲۴۸۲۳۵ ,۰.۰۲۲۴۷۶۷۴ ,۰.۰۲۲۴۱۶۳۳ ,۰.۰۲۲۴۴۲۵۱ ,۰.۰۲۲۴۴۹۰۴ ,۰.۰۲۲۴۷۴۵۴ ,۰.۰۲۲۴۷۶۳۸ ,۰.۰۲۲۴۷۱۲۸ ,۰.۰۲۲۴۲۶۲۸ ,۰.۰۲۲۴۹۵۲۹ ,۰.۰۲۲۴۶۹۳۹ ,۰.۰۲۲۵۲۰۲۶ ,۰.۰۲۲۵۰۸۰۸ ,۰.۰۲۲۴۷۰۵۷ ,۰.۰۲۲۴۵۱۸۳ ,۰.۰۲۲۵۱۷۴۹ ,۰.۰۲۲۳۹۴۸۰ ,۰.۰۲۲۵۰۶۲۵ ,۰.۰۲۲۴۱۹۲۰ ,۰.۰۲۲۶۸۱۰۶ ,۰.۰۲۲۴۸۶۲۲ ,۰.۰۲۲۵۰۸۹۶ ,۰.۰۲۲۴۷۶۹۸ ,۰.۰۲۲۴۹۳۷۵ ,۰.۰۲۲۴۳۱۷۷ ,۰.۰۲۲۵۱۹۰۷ ,۰.۰۲۲۴۸۸۳۷ ,۰.۰۲۲۵۵۹۱۵ ,۰.۰۲۲۵۰۹۲۱ ,۰.۰۲۲۴۸۱۴۶ ,۰.۰۲۲۴۵۹۹۷ ,۰.۰۲۲۴۵۴۰۹ ,۰.۰۲۲۴۷۳۳۱ ,۰.۰۲۲۵۰۳۴۷ ,۰.۰۲۲۴۰۲۲۳ ,۰.۰۲۲۴۶۷۸۵ ,۰.۰۲۲۵۴۰۵۸ ,۰.۰۲۲۵۰۴۴۳ ,۰.۰۲۲۵۰۲۴۸ ,۰.۰۲۲۵۰۰۱۸ ,۰.۰۲۲۴۸۶۵۶ ,۰.۰۲۲۴۱۶۱۸ ,۰.۰۲۲۴۹۹۷۷ ,۰.۰۲۲۴۶۵۹۱ ,۰.۰۲۲۴۱۴۸۹ ,۰.۰۲۲۴۱۹۵۳ ,۰.۰۲۲۴۴۱۲۵ ,۰.۰۲۲۴۴۴۴۲ ,۰.۰۲۲۴۷۳۴۳ ,۰.۰۲۲۴۶۹۹۸ ,۰.۰۲۲۴۹۷۴۶ ,۰.۰۲۲۵۰۴۵۲ ,۰.۰۲۲۴۶۴۸۳ ,۰.۰۲۲۴۶۰۴۴ ,۰.۰۲۲۵۲۶۰۳ ,۰.۰۲۲۴۶۸۱۷ ,۰.۰۲۲۴۹۳۴۷ ,۰.۰۲۲۵۱۰۴۹ ,۰.۰۲۲۴۸۸۱۹ ,۰.۰۲۲۵۲۱۹۰ ,۰.۰۲۲۴۷۹۳۵ ,۰.۰۲۲۴۵۵۰۵ ,۰.۰۲۲۴۶۶۸۱ ,۰.۰۲۲۶۴۳۵۶ ,۰.۰۲۲۴۹۴۸۸
$۱۰.۸۷ ۲.۸۱
میلیارد دلار
۱۲۱.۳۲
میلیون دلار
۲۵۹.۵۵
میلیارد CAKE
-۴.۱۶% ۱۰.۸۳ ,۱۰.۸۶ ,۱۰.۷۹ ,۱۰.۷۴ ,۱۰.۷۵ ,۱۱.۰۵ ,۱۱.۰۰ ,۱۱.۰۲ ,۱۱.۰۱ ,۱۰.۹۶ ,۱۰.۹۷ ,۱۰.۹۷ ,۱۰.۹۲ ,۱۰.۹۲ ,۱۰.۸۹ ,۱۰.۷۹ ,۱۰.۷۹ ,۱۰.۷۷ ,۱۰.۸۰ ,۱۰.۷۷ ,۱۰.۷۱ ,۱۰.۸۵ ,۱۰.۹۳ ,۱۰.۸۹ ,۱۰.۹۷ ,۱۱.۱۵ ,۱۱.۳۰ ,۱۱.۳۴ ,۱۱.۲۸ ,۱۱.۳۶ ,۱۱.۳۴ ,۱۱.۲۴ ,۱۱.۳۵ ,۱۱.۳۷ ,۱۱.۲۹ ,۱۱.۳۱ ,۱۱.۳۱ ,۱۱.۲۸ ,۱۱.۱۸ ,۱۱.۲۰ ,۱۱.۱۱ ,۱۱.۱۸ ,۱۱.۲۳ ,۱۱.۲۰ ,۱۱.۲۳ ,۱۱.۲۴ ,۱۱.۲۱ ,۱۱.۲۲ ,۱۱.۰۵ ,۱۱.۱۲ ,۱۱.۱۶ ,۱۱.۲۳ ,۱۰.۹۱ ,۱۱.۰۲ ,۱۰.۸۳ ,۱۰.۸۳ ,۱۰.۹۰ ,۱۰.۹۳ ,۱۱.۰۱ ,۱۰.۹۴ ,۱۰.۹۳ ,۱۱.۰۸ ,۱۱.۰۴ ,۱۱.۰۵ ,۱۱.۰۶ ,۱۱.۱۴ ,۱۱.۲۱ ,۱۱.۱۸ ,۱۱.۰۹ ,۱۱.۰۶ ,۱۱.۰۹ ,۱۰.۸۹ ,۱۰.۸۸ ,۱۰.۹۶ ,۱۰.۹۶ ,۱۱.۲۲ ,۱۱.۱۴ ,۱۱.۲۱ ,۱۱.۱۱ ,۱۱.۱۹ ,۱۱.۲۱ ,۱۱.۲۴ ,۱۱.۳۶ ,۱۱.۳۶ ,۱۱.۳۰ ,۱۱.۳۴ ,۱۱.۲۴ ,۱۱.۳۰ ,۱۱.۲۸ ,۱۱.۳۱ ,۱۱.۴۳ ,۱۱.۴۵ ,۱۱.۴۹ ,۱۱.۵۱ ,۱۱.۴۵ ,۱۱.۵۷ ,۱۱.۵۳ ,۱۱.۴۱ ,۱۱.۵۶ ,۱۱.۶۲ ,۱۱.۷۵ ,۱۱.۸۹ ,۱۱.۸۴ ,۱۱.۷۹ ,۱۱.۷۷ ,۱۱.۷۹ ,۱۱.۷۱ ,۱۱.۷۲ ,۱۱.۷۲ ,۱۱.۷۱ ,۱۱.۷۱ ,۱۱.۶۴ ,۱۱.۷۰ ,۱۱.۷۳ ,۱۱.۷۸ ,۱۱.۸۶ ,۱۱.۸۷ ,۱۱.۸۵ ,۱۱.۸۷ ,۱۱.۸۳ ,۱۱.۸۳ ,۱۱.۹۲ ,۱۱.۹۴ ,۱۱.۹۸ ,۱۲.۰۰ ,۱۲.۰۸ ,۱۲.۰۳ ,۱۱.۹۹ ,۱۲.۰۴ ,۱۲.۱۲ ,۱۲.۱۰ ,۱۲.۱۳ ,۱۲.۰۵ ,۱۱.۹۰ ,۱۱.۸۷ ,۱۱.۹۰ ,۱۱.۷۷ ,۱۱.۹۴ ,۱۱.۹۳ ,۱۱.۹۴ ,۱۱.۶۵ ,۱۱.۶۳ ,۱۱.۶۵ ,۱۱.۶۷ ,۱۱.۶۶ ,۱۱.۵۹ ,۱۱.۳۶ ,۱۱.۲۵ ,۱۱.۲۱ ,۱۱.۱۹ ,۱۱.۱۳ ,۱۱.۲۶ ,۱۱.۳۲ ,۱۱.۲۵ ,۱۱.۱۹ ,۱۱.۳۳ ,۱۱.۲۹ ,۱۱.۳۷ ,۱۱.۳۹ ,۱۱.۳۶ ,۱۱.۲۵ ,۱۱.۲۱ ,۱۱.۲۳ ,۱۱.۳۱ ,۱۱.۱۸ ,۱۰.۹۸ ,۱۰.۹۳ ,۱۰.۹۸
$۰.۵۲۴۵ ۲.۷۵
میلیارد دلار
۹۳.۰۷
میلیون دلار
۵.۲۵
میلیون GRT
-۶.۱۱% ۰.۵۵۱۶۳۰۴۴ ,۰.۵۵۲۷۶۹۰۵ ,۰.۵۵۱۷۳۱۴۲ ,۰.۵۴۴۵۶۳۸۶ ,۰.۵۴۵۲۴۹۶۸ ,۰.۵۶۷۴۵۵۰۸ ,۰.۵۶۳۸۸۴۹۳ ,۰.۵۶۳۳۶۰۵۸ ,۰.۵۶۵۸۳۶۱۳ ,۰.۵۶۶۲۴۳۲۸ ,۰.۵۶۳۳۵۷۵۵ ,۰.۵۶۷۷۳۳۹۰ ,۰.۵۷۰۹۹۳۱۱ ,۰.۵۶۹۲۳۵۱۷ ,۰.۵۷۰۸۳۹۰۶ ,۰.۵۷۱۳۵۶۳۱ ,۰.۵۷۴۰۶۸۳۷ ,۰.۵۷۳۶۳۶۴۵ ,۰.۵۷۲۴۵۳۳۳ ,۰.۵۷۳۳۰۷۳۶ ,۰.۵۷۰۴۹۵۹۲ ,۰.۵۷۶۶۶۴۹۸ ,۰.۵۸۱۳۳۹۵۱ ,۰.۵۷۶۸۷۶۶۰ ,۰.۵۸۱۳۵۴۲۱ ,۰.۵۸۱۷۶۸۷۷ ,۰.۵۹۴۹۴۸۰۸ ,۰.۵۹۵۲۳۶۱۷ ,۰.۵۹۰۵۲۰۹۲ ,۰.۵۹۳۸۲۹۶۲ ,۰.۵۹۳۵۹۹۲۹ ,۰.۵۹۰۹۱۷۸۲ ,۰.۵۹۳۷۶۲۸۵ ,۰.۵۹۳۷۴۱۰۷ ,۰.۵۹۰۷۲۲۵۹ ,۰.۵۹۲۵۹۸۱۵ ,۰.۵۹۴۸۷۱۲۴ ,۰.۵۹۷۱۴۵۷۰ ,۰.۵۹۲۴۱۷۷۴ ,۰.۵۹۲۸۹۱۲۱ ,۰.۵۹۶۰۸۱۹۵ ,۰.۵۹۹۱۱۷۳۰ ,۰.۶۰۵۲۰۷۵۱ ,۰.۶۰۸۲۷۹۸۰ ,۰.۶۰۸۳۸۲۰۸ ,۰.۶۱۰۶۳۷۱۹ ,۰.۶۱۰۰۷۸۰۵ ,۰.۶۱۲۹۶۸۸۲ ,۰.۶۰۰۴۴۳۰۳ ,۰.۶۰۵۸۷۰۳۵ ,۰.۶۰۵۶۰۴۹۶ ,۰.۶۲۲۸۷۹۶۰ ,۰.۶۰۴۱۶۳۸۳ ,۰.۶۱۰۱۳۸۷۶ ,۰.۵۹۵۳۱۱۲۲ ,۰.۵۹۰۱۱۷۳۹ ,۰.۵۸۵۴۵۷۴۲ ,۰.۵۸۳۲۶۳۸۸ ,۰.۵۸۵۷۷۹۲۳ ,۰.۵۷۸۶۴۴۹۷ ,۰.۵۶۹۹۲۶۳۰ ,۰.۵۷۶۰۱۹۵۴ ,۰.۵۷۴۴۳۸۸۰ ,۰.۵۷۶۰۵۵۴۳ ,۰.۵۷۵۷۷۷۳۵ ,۰.۵۷۵۴۶۵۵۳ ,۰.۵۸۱۵۹۰۹۲ ,۰.۵۸۲۶۹۹۴۹ ,۰.۵۷۷۷۴۴۴۵ ,۰.۵۷۳۵۴۲۳۵ ,۰.۵۷۳۵۲۵۰۰ ,۰.۵۶۱۰۱۵۸۵ ,۰.۵۶۳۰۸۶۲۲ ,۰.۵۶۵۲۴۹۰۷ ,۰.۵۶۴۱۵۸۰۰ ,۰.۵۸۳۹۳۹۵۳ ,۰.۵۷۹۲۲۶۲۴ ,۰.۵۸۰۸۲۱۴۷ ,۰.۵۷۳۷۱۱۴۲ ,۰.۵۸۰۲۳۹۵۸ ,۰.۵۷۷۶۹۱۹۵ ,۰.۵۷۸۱۳۴۴۰ ,۰.۵۸۰۹۱۰۷۹ ,۰.۵۸۱۸۲۱۶۴ ,۰.۵۸۰۳۹۰۸۱ ,۰.۵۸۲۲۶۱۶۲ ,۰.۵۷۷۹۸۴۰۵ ,۰.۵۸۰۰۹۲۰۴ ,۰.۵۷۵۷۵۱۷۱ ,۰.۵۷۵۳۰۷۷۰ ,۰.۵۷۵۴۴۵۷۸ ,۰.۵۷۸۳۷۸۳۴ ,۰.۵۷۷۹۲۴۵۲ ,۰.۵۸۱۳۳۶۵۲ ,۰.۵۸۵۲۰۹۶۲ ,۰.۵۸۵۶۱۹۹۶ ,۰.۵۸۷۲۲۸۵۵ ,۰.۵۸۰۰۳۸۵۱ ,۰.۵۸۵۴۹۷۷۵ ,۰.۵۹۶۱۸۸۰۴ ,۰.۵۹۹۳۱۹۸۷ ,۰.۵۹۵۲۲۵۳۹ ,۰.۵۹۶۹۹۲۷۸ ,۰.۵۹۴۱۰۷۱۱ ,۰.۵۹۷۴۴۳۳۸ ,۰.۵۹۵۹۲۱۲۲ ,۰.۵۹۸۲۴۲۹۰ ,۰.۵۹۸۷۰۰۷۶ ,۰.۵۹۵۹۲۵۷۶ ,۰.۵۹۳۷۵۵۴۱ ,۰.۵۹۲۳۴۵۵۶ ,۰.۵۸۳۷۱۷۸۸ ,۰.۵۸۷۰۶۷۵۶ ,۰.۵۸۷۷۵۷۲۷ ,۰.۵۸۵۸۱۰۱۰ ,۰.۵۹۰۵۳۴۲۰ ,۰.۵۹۰۲۸۵۰۸ ,۰.۵۹۰۲۰۱۰۵ ,۰.۵۹۰۵۵۷۵۶ ,۰.۵۸۸۲۷۵۹۲ ,۰.۵۸۴۹۷۰۹۲ ,۰.۵۸۵۲۰۵۰۹ ,۰.۵۸۵۳۵۹۲۱ ,۰.۵۸۴۹۳۱۶۰ ,۰.۵۸۷۲۶۸۹۷ ,۰.۵۹۱۹۳۹۰۲ ,۰.۵۸۷۵۴۶۸۸ ,۰.۵۹۰۹۴۷۰۸ ,۰.۵۸۶۳۶۱۵۵ ,۰.۵۹۱۰۳۰۰۳ ,۰.۵۸۸۸۳۸۰۹ ,۰.۵۹۱۴۲۲۹۲ ,۰.۵۸۸۸۹۲۶۳ ,۰.۵۸۰۱۵۰۸۳ ,۰.۵۸۱۰۲۹۳۵ ,۰.۵۸۰۹۳۷۷۰ ,۰.۵۶۶۰۰۵۸۳ ,۰.۵۶۲۸۶۲۱۱ ,۰.۵۶۴۶۸۱۰۹ ,۰.۵۶۶۲۹۶۳۵ ,۰.۵۶۵۰۳۳۲۷ ,۰.۵۶۴۹۲۲۰۶ ,۰.۵۶۶۶۷۵۶۶ ,۰.۵۶۳۷۳۱۷۲ ,۰.۵۶۱۵۰۰۲۲ ,۰.۵۵۸۵۴۷۵۱ ,۰.۵۶۰۴۰۷۲۵ ,۰.۵۶۰۰۹۶۱۵ ,۰.۵۵۲۲۳۷۷۲ ,۰.۵۵۳۲۲۳۶۱ ,۰.۵۴۹۷۳۷۷۳ ,۰.۵۵۴۰۹۱۱۹ ,۰.۵۵۴۳۳۰۹۴ ,۰.۵۵۳۸۲۹۳۵ ,۰.۵۴۱۸۵۰۱۷ ,۰.۵۴۸۵۸۶۸۵ ,۰.۵۴۹۰۸۴۳۶ ,۰.۵۵۱۹۳۹۱۶ ,۰.۵۵۲۰۹۶۷۰ ,۰.۵۵۵۶۰۶۴۸ ,۰.۵۵۱۱۱۶۳۳ ,۰.۵۴۸۴۰۵۷۰ ,۰.۵۵۰۱۹۱۵۷ ,۰.۵۵۵۵۷۲۴۰ ,۰.۵۵۱۰۴۳۷۵ ,۰.۵۴۰۷۷۰۷۶ ,۰.۵۳۲۲۲۸۴۹ ,۰.۵۳۳۴۵۹۵۰
$۲.۷۹ ۲.۷۲
میلیارد دلار
۳۹۳.۵۰
میلیون دلار
۹۸۱.۲۴
میلیارد EOS
-۲.۴۶% ۲.۷۳ ,۲.۷۴ ,۲.۷۳ ,۲.۷۲ ,۲.۷۵ ,۲.۸۱ ,۲.۷۶ ,۲.۷۷ ,۲.۷۹ ,۲.۷۷ ,۲.۷۷ ,۲.۷۷ ,۲.۷۷ ,۲.۷۸ ,۲.۷۸ ,۲.۷۸ ,۲.۷۹ ,۲.۷۹ ,۲.۷۹ ,۲.۷۹ ,۲.۷۸ ,۲.۷۹ ,۲.۸۰ ,۲.۸۱ ,۲.۸۴ ,۲.۸۶ ,۲.۸۷ ,۲.۸۹ ,۲.۸۷ ,۲.۹۰ ,۲.۸۹ ,۲.۸۸ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۸۹ ,۲.۸۹ ,۲.۸۹ ,۲.۸۸ ,۲.۸۶ ,۲.۸۷ ,۲.۸۷ ,۲.۸۸ ,۲.۸۹ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۹۰ ,۲.۸۶ ,۲.۸۷ ,۲.۸۹ ,۲.۹۰ ,۲.۸۲ ,۲.۸۵ ,۲.۸۱ ,۲.۸۱ ,۲.۷۹ ,۲.۸۲ ,۲.۸۲ ,۲.۸۱ ,۲.۸۰ ,۲.۸۳ ,۲.۸۱ ,۲.۸۳ ,۲.۸۳ ,۲.۸۳ ,۲.۹۰ ,۲.۹۱ ,۲.۸۸ ,۲.۸۷ ,۲.۸۸ ,۲.۸۳ ,۲.۸۱ ,۲.۸۲ ,۲.۸۲ ,۲.۹۰ ,۲.۸۸ ,۲.۸۹ ,۲.۸۶ ,۲.۸۸ ,۲.۸۸ ,۲.۸۹ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۸۷ ,۲.۸۹ ,۲.۸۸ ,۲.۸۸ ,۲.۸۷ ,۲.۸۷ ,۲.۸۷ ,۲.۸۸ ,۲.۹۱ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۹۰ ,۲.۸۶ ,۲.۹۰ ,۲.۹۳ ,۲.۹۳ ,۲.۹۳ ,۲.۹۲ ,۲.۹۲ ,۲.۹۴ ,۲.۹۳ ,۲.۹۲ ,۲.۹۳ ,۲.۹۲ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۹۰ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۰ ,۲.۹۲ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۹۰ ,۲.۹۱ ,۲.۹۰ ,۲.۹۱ ,۲.۹۱ ,۲.۹۴ ,۲.۹۳ ,۲.۹۵ ,۲.۹۳ ,۲.۹۲ ,۲.۹۰ ,۲.۹۳ ,۲.۹۲ ,۲.۹۲ ,۲.۹۱ ,۲.۸۹ ,۲.۸۹ ,۲.۹۰ ,۲.۸۸ ,۲.۸۷ ,۲.۸۷ ,۲.۸۸ ,۲.۸۷ ,۲.۸۶ ,۲.۸۷ ,۲.۸۸ ,۲.۸۸ ,۲.۸۷ ,۲.۸۶ ,۲.۸۶ ,۲.۸۴ ,۲.۸۳ ,۲.۸۲ ,۲.۸۴ ,۲.۸۴ ,۲.۸۳ ,۲.۷۹ ,۲.۸۴ ,۲.۸۴ ,۲.۸۷ ,۲.۸۸ ,۲.۹۲ ,۲.۸۹ ,۲.۸۷ ,۲.۸۷ ,۲.۹۰ ,۲.۸۷ ,۲.۸۱ ,۲.۷۹ ,۲.۸۰
$۹.۴۴ ۲.۵۸
میلیارد دلار
۹۷.۹۹
میلیون دلار
۲۷۴.۲۵
میلیارد OSMO
-۸.۲۳% ۸.۶۶ ,۸.۶۵ ,۸.۵۶ ,۸.۵۹ ,۸.۵۰ ,۸.۹۲ ,۸.۷۸ ,۸.۹۳ ,۸.۹۹ ,۹.۰۰ ,۸.۹۶ ,۸.۹۴ ,۸.۹۷ ,۹.۲۰ ,۹.۳۲ ,۹.۲۸ ,۹.۳۰ ,۹.۳۰ ,۹.۳۴ ,۹.۵۱ ,۹.۴۴ ,۹.۴۴ ,۹.۴۰ ,۹.۳۲ ,۹.۳۷ ,۹.۴۶ ,۹.۵۰ ,۹.۳۷ ,۹.۳۳ ,۹.۴۱ ,۹.۴۷ ,۹.۳۷ ,۹.۴۴ ,۹.۵۱ ,۹.۳۹ ,۹.۴۱ ,۹.۱۶ ,۹.۱۶ ,۹.۰۶ ,۹.۰۵ ,۹.۱۰ ,۹.۱۶ ,۹.۱۳ ,۹.۱۳ ,۹.۱۸ ,۹.۳۳ ,۹.۳۶ ,۹.۳۵ ,۹.۲۷ ,۹.۲۸ ,۹.۳۲ ,۹.۴۷ ,۹.۱۴ ,۹.۲۵ ,۹.۲۳ ,۹.۲۶ ,۹.۱۴ ,۹.۱۷ ,۹.۲۷ ,۹.۱۳ ,۹.۱۲ ,۹.۱۱ ,۹.۰۵ ,۹.۱۲ ,۹.۱۶ ,۹.۲۵ ,۹.۲۳ ,۹.۲۳ ,۹.۲۳ ,۹.۲۳ ,۹.۱۸ ,۹.۰۷ ,۹.۰۶ ,۹.۰۴ ,۹.۰۴ ,۹.۲۶ ,۹.۲۲ ,۹.۳۱ ,۹.۳۸ ,۹.۳۹ ,۹.۴۹ ,۹.۴۸ ,۹.۵۲ ,۹.۶۸ ,۹.۵۸ ,۹.۵۶ ,۹.۶۱ ,۹.۶۱ ,۹.۵۷ ,۹.۶۱ ,۹.۶۱ ,۹.۶۵ ,۹.۶۶ ,۹.۸۱ ,۹.۶۱ ,۹.۷۴ ,۹.۷۰ ,۹.۶۵ ,۹.۷۲ ,۹.۸۱ ,۹.۹۴ ,۹.۹۰ ,۹.۹۵ ,۹.۹۳ ,۹.۹۳ ,۱۰.۰۲ ,۹.۹۵ ,۹.۹۰ ,۹.۸۴ ,۹.۸۶ ,۹.۸۶ ,۹.۸۹ ,۱۰.۲۱ ,۱۰.۱۳ ,۱۰.۲۶ ,۱۰.۲۹ ,۱۰.۴۳ ,۱۰.۳۱ ,۱۰.۴۵ ,۱۰.۵۲ ,۱۰.۵۴ ,۱۰.۵۹ ,۱۰.۶۶ ,۱۰.۶۳ ,۱۰.۵۷ ,۱۰.۵۵ ,۱۰.۵۹ ,۱۰.۵۹ ,۱۰.۵۷ ,۱۰.۵۲ ,۱۰.۴۸ ,۱۰.۵۲ ,۱۰.۷۱ ,۱۰.۷۵ ,۱۰.۶۱ ,۱۰.۶۸ ,۱۰.۷۳ ,۱۰.۴۰ ,۱۰.۳۸ ,۱۰.۴۶ ,۱۰.۴۴ ,۱۰.۵۵ ,۱۰.۴۴ ,۱۰.۳۸ ,۱۰.۴۲ ,۱۰.۳۶ ,۱۰.۲۹ ,۱۰.۴۲ ,۱۰.۳۰ ,۱۰.۲۲ ,۱۰.۱۱ ,۱۰.۱۰ ,۱۰.۰۸ ,۹.۹۸ ,۹.۷۴ ,۹.۸۲ ,۹.۸۲ ,۹.۸۸ ,۹.۸۹ ,۹.۷۸ ,۹.۷۴ ,۹.۶۸ ,۹.۷۱ ,۹.۷۸ ,۹.۶۸ ,۹.۶۸ ,۹.۵۹ ,۹.۶۱
$۰.۰۰۲۶ ۲.۴۰
میلیارد دلار
۸.۷۳
میلیون دلار
۹۳۲.۵۰
میلیون BTT
-۵.۱۴% ۰.۰۰۲۴۳۴۵۰ ,۰.۰۰۲۴۵۵۴۳ ,۰.۰۰۲۴۵۲۸۱ ,۰.۰۰۲۴۵۱۹۱ ,۰.۰۰۲۴۴۸۲۰ ,۰.۰۰۲۵۲۸۱۹ ,۰.۰۰۲۴۹۳۷۵ ,۰.۰۰۲۴۹۴۱۵ ,۰.۰۰۲۵۱۴۲۱ ,۰.۰۰۲۵۰۲۱۵ ,۰.۰۰۲۴۸۶۰۳ ,۰.۰۰۲۵۰۰۲۰ ,۰.۰۰۲۵۰۷۹۷ ,۰.۰۰۲۵۰۳۴۰ ,۰.۰۰۲۵۲۲۳۶ ,۰.۰۰۲۵۷۳۲۸ ,۰.۰۰۲۵۶۷۶۵ ,۰.۰۰۲۵۵۸۰۲ ,۰.۰۰۲۵۵۷۶۷ ,۰.۰۰۲۵۵۳۸۲ ,۰.۰۰۲۵۳۷۸۱ ,۰.۰۰۲۵۴۰۹۷ ,۰.۰۰۲۵۵۱۲۸ ,۰.۰۰۲۵۵۶۲۱ ,۰.۰۰۲۵۷۶۷۰ ,۰.۰۰۲۵۸۹۶۴ ,۰.۰۰۲۶۲۴۲۳ ,۰.۰۰۲۶۱۵۳۹ ,۰.۰۰۲۵۹۲۶۷ ,۰.۰۰۲۶۰۶۸۳ ,۰.۰۰۲۶۲۴۰۱ ,۰.۰۰۲۶۰۵۳۹ ,۰.۰۰۲۶۲۱۹۷ ,۰.۰۰۲۶۱۳۸۰ ,۰.۰۰۲۵۹۸۹۵ ,۰.۰۰۲۵۹۸۵۷ ,۰.۰۰۲۶۰۳۱۸ ,۰.۰۰۲۵۸۱۵۲ ,۰.۰۰۲۵۸۱۱۶ ,۰.۰۰۲۵۸۰۹۸ ,۰.۰۰۲۵۷۴۰۵ ,۰.۰۰۲۵۹۴۱۱ ,۰.۰۰۲۶۱۰۶۱ ,۰.۰۰۲۶۱۰۷۵ ,۰.۰۰۲۶۰۹۷۷ ,۰.۰۰۲۶۳۳۵۴ ,۰.۰۰۲۶۲۶۴۰ ,۰.۰۰۲۶۱۹۲۰ ,۰.۰۰۲۵۸۷۰۹ ,۰.۰۰۲۶۱۱۰۸ ,۰.۰۰۲۶۰۶۱۳ ,۰.۰۰۲۶۱۳۳۰ ,۰.۰۰۲۵۵۱۶۰ ,۰.۰۰۲۵۵۷۴۵ ,۰.۰۰۲۵۱۶۳۶ ,۰.۰۰۲۵۲۰۸۱ ,۰.۰۰۲۵۱۳۴۴ ,۰.۰۰۲۵۲۲۷۸ ,۰.۰۰۲۵۳۴۴۸ ,۰.۰۰۲۵۱۱۶۶ ,۰.۰۰۲۴۹۴۰۰ ,۰.۰۰۲۵۱۷۵۴ ,۰.۰۰۲۵۱۱۳۶ ,۰.۰۰۲۵۷۱۱۱ ,۰.۰۰۲۵۷۹۸۷ ,۰.۰۰۲۵۱۲۹۰ ,۰.۰۰۲۵۳۸۲۵ ,۰.۰۰۲۵۵۰۲۰ ,۰.۰۰۲۵۱۹۰۷ ,۰.۰۰۲۵۱۳۶۶ ,۰.۰۰۲۵۱۷۶۴ ,۰.۰۰۲۴۶۸۸۵ ,۰.۰۰۲۴۶۰۷۷ ,۰.۰۰۲۴۷۹۰۰ ,۰.۰۰۲۴۸۱۳۷ ,۰.۰۰۲۵۴۸۷۰ ,۰.۰۰۲۵۲۱۲۹ ,۰.۰۰۲۵۲۲۹۲ ,۰.۰۰۲۵۰۴۸۶ ,۰.۰۰۲۵۲۰۰۹ ,۰.۰۰۲۵۳۵۵۹ ,۰.۰۰۲۵۳۱۱۲ ,۰.۰۰۲۵۴۷۹۵ ,۰.۰۰۲۵۳۸۱۲ ,۰.۰۰۲۵۲۲۰۶ ,۰.۰۰۲۵۲۹۵۳ ,۰.۰۰۲۵۱۶۱۹ ,۰.۰۰۲۵۲۳۷۸ ,۰.۰۰۲۵۲۱۰۵ ,۰.۰۰۲۵۱۹۳۰ ,۰.۰۰۲۵۱۶۹۲ ,۰.۰۰۲۵۲۰۲۴ ,۰.۰۰۲۵۲۱۲۰ ,۰.۰۰۲۵۲۵۰۷ ,۰.۰۰۲۵۲۴۱۵ ,۰.۰۰۲۵۱۹۷۹ ,۰.۰۰۲۵۲۱۶۰ ,۰.۰۰۲۴۹۸۹۸ ,۰.۰۰۲۵۲۰۸۰ ,۰.۰۰۲۵۴۱۹۶ ,۰.۰۰۲۵۵۱۰۱ ,۰.۰۰۲۵۴۶۴۷ ,۰.۰۰۲۵۴۸۴۶ ,۰.۰۰۲۵۴۴۹۴ ,۰.۰۰۲۵۴۸۰۲ ,۰.۰۰۲۵۵۳۵۴ ,۰.۰۰۲۵۳۴۵۰ ,۰.۰۰۲۵۳۷۶۰ ,۰.۰۰۲۵۳۰۸۷ ,۰.۰۰۲۵۳۶۱۳ ,۰.۰۰۲۵۴۸۲۸ ,۰.۰۰۲۵۶۱۸۶ ,۰.۰۰۲۵۷۳۳۴ ,۰.۰۰۲۵۶۶۰۴ ,۰.۰۰۲۵۶۱۳۰ ,۰.۰۰۲۶۰۰۰۴ ,۰.۰۰۲۶۰۳۰۶ ,۰.۰۰۲۶۰۹۰۱ ,۰.۰۰۲۶۱۲۲۳ ,۰.۰۰۲۶۰۴۹۵ ,۰.۰۰۲۵۹۹۲۰ ,۰.۰۰۲۵۹۸۸۴ ,۰.۰۰۲۵۸۷۲۳ ,۰.۰۰۲۶۰۱۲۲ ,۰.۰۰۲۵۹۱۵۲ ,۰.۰۰۲۵۹۶۳۸ ,۰.۰۰۲۵۸۷۶۸ ,۰.۰۰۲۶۰۴۰۶ ,۰.۰۰۲۵۹۷۰۱ ,۰.۰۰۲۶۰۷۶۴ ,۰.۰۰۲۶۱۰۹۰ ,۰.۰۰۲۶۴۴۴۰ ,۰.۰۰۲۶۶۰۵۷ ,۰.۰۰۲۷۲۲۱۹ ,۰.۰۰۲۷۵۰۷۷ ,۰.۰۰۲۷۳۷۳۱ ,۰.۰۰۲۷۵۲۸۶ ,۰.۰۰۲۷۲۱۴۰ ,۰.۰۰۲۷۱۳۴۲ ,۰.۰۰۲۷۲۳۱۵ ,۰.۰۰۲۷۴۳۴۹ ,۰.۰۰۲۷۵۱۸۰ ,۰.۰۰۲۷۵۳۰۴ ,۰.۰۰۲۷۴۷۷۱ ,۰.۰۰۲۷۲۷۸۷ ,۰.۰۰۲۷۲۶۵۱ ,۰.۰۰۲۷۲۷۹۹ ,۰.۰۰۲۷۳۵۲۳ ,۰.۰۰۲۶۸۱۸۴ ,۰.۰۰۲۶۱۸۳۱ ,۰.۰۰۲۶۴۲۴۵ ,۰.۰۰۲۶۵۰۵۳ ,۰.۰۰۲۶۶۸۴۹ ,۰.۰۰۲۶۳۳۹۶ ,۰.۰۰۲۶۳۷۱۸ ,۰.۰۰۲۸۲۲۲۱ ,۰.۰۰۲۷۸۳۱۶ ,۰.۰۰۲۷۸۷۱۴ ,۰.۰۰۲۷۸۵۴۷ ,۰.۰۰۲۷۵۷۲۰ ,۰.۰۰۲۶۶۰۱۷ ,۰.۰۰۲۶۵۹۸۷ ,۰.۰۰۲۶۱۵۱۷ ,۰.۰۰۲۵۹۴۲۶ ,۰.۰۰۲۵۹۱۴۹ ,۰.۰۰۲۵۸۳۷۰ ,۰.۰۰۲۶۱۷۴۹ ,۰.۰۰۲۶۱۰۷۱ ,۰.۰۰۲۵۷۵۳۶
$۲۵۱.۵۷ ۲.۲۵
میلیارد دلار
۵۵.۸۵
میلیون دلار
۸.۹۸
میلیارد KSM
-۵.۴۶% ۲۴۷.۳۸ ,۲۴۹.۹۳ ,۲۵۱.۵۶ ,۲۴۹.۹۱ ,۲۵۳.۱۶ ,۲۶۰.۱۷ ,۲۵۸.۶۰ ,۲۶۰.۲۸ ,۲۶۱.۴۰ ,۲۵۹.۱۸ ,۲۵۹.۰۵ ,۲۵۹.۹۶ ,۲۶۰.۸۶ ,۲۶۹.۹۳ ,۲۷۵.۷۲ ,۲۷۷.۷۰ ,۲۷۶.۳۵ ,۲۷۵.۷۸ ,۲۷۴.۰۹ ,۲۷۳.۰۳ ,۲۷۵.۰۰ ,۲۷۲.۷۳ ,۲۷۲.۰۵ ,۲۷۱.۱۷ ,۲۷۰.۶۶ ,۲۷۳.۶۶ ,۲۷۶.۶۵ ,۲۷۵.۲۳ ,۲۷۲.۶۳ ,۲۷۴.۲۷ ,۲۷۵.۳۵ ,۲۷۳.۹۱ ,۲۷۵.۳۲ ,۲۷۴.۶۹ ,۲۷۴.۲۴ ,۲۷۶.۲۰ ,۲۷۵.۹۶ ,۲۷۱.۸۳ ,۲۷۰.۶۴ ,۲۷۲.۰۰ ,۲۷۱.۴۱ ,۲۷۲.۱۹ ,۲۷۱.۶۴ ,۲۶۹.۶۶ ,۲۶۹.۸۲ ,۲۷۲.۶۲ ,۲۷۶.۳۹ ,۲۷۶.۵۸ ,۲۷۶.۲۹ ,۲۷۶.۸۷ ,۲۷۶.۸۴ ,۲۷۹.۷۲ ,۲۷۱.۹۲ ,۲۷۲.۹۳ ,۲۶۸.۲۴ ,۲۶۷.۹۷ ,۲۶۷.۲۶ ,۲۶۹.۶۲ ,۲۶۸.۷۵ ,۲۶۶.۴۵ ,۲۶۶.۴۷ ,۲۶۸.۷۸ ,۲۷۳.۵۱ ,۲۸۰.۶۵ ,۲۸۵.۱۹ ,۲۸۲.۸۶ ,۲۸۴.۶۴ ,۲۸۷.۳۲ ,۲۸۶.۱۱ ,۲۸۵.۲۱ ,۲۸۴.۷۷ ,۲۷۸.۷۵ ,۲۸۲.۷۲ ,۲۸۴.۰۰ ,۲۸۱.۶۹ ,۲۸۷.۱۲ ,۲۸۳.۱۹ ,۲۸۲.۵۵ ,۲۷۹.۱۸ ,۲۷۹.۵۵ ,۲۸۰.۰۴ ,۲۸۰.۸۷ ,۲۸۲.۰۱ ,۲۸۱.۰۰ ,۲۸۲.۴۸ ,۲۸۵.۰۵ ,۲۸۵.۴۱ ,۲۸۸.۲۲ ,۲۸۷.۴۱ ,۲۸۸.۲۸ ,۲۸۵.۵۸ ,۲۸۵.۲۴ ,۲۸۴.۲۴ ,۲۸۴.۵۰ ,۲۸۴.۵۵ ,۲۸۵.۰۷ ,۲۸۵.۰۰ ,۲۸۱.۳۹ ,۲۸۳.۳۲ ,۲۸۵.۰۲ ,۲۸۴.۴۲ ,۲۸۲.۴۰ ,۲۸۴.۱۶ ,۲۸۷.۹۶ ,۲۸۷.۲۱ ,۲۸۶.۹۰ ,۲۸۶.۰۳ ,۲۸۷.۵۱ ,۲۸۸.۸۷ ,۲۸۷.۹۵ ,۲۸۹.۶۶ ,۲۹۰.۸۱ ,۲۹۱.۷۶ ,۲۹۰.۸۸ ,۲۸۸.۲۳ ,۲۸۸.۱۶ ,۲۸۵.۸۹ ,۲۸۵.۵۹ ,۲۸۴.۲۳ ,۲۸۱.۳۴ ,۲۸۰.۹۵ ,۲۷۹.۹۹ ,۲۷۸.۲۸ ,۲۷۶.۷۱ ,۲۷۴.۶۲ ,۲۷۷.۲۲ ,۲۷۷.۱۹ ,۲۷۷.۱۹ ,۲۷۷.۳۸ ,۲۷۷.۴۳ ,۲۷۶.۸۷ ,۲۷۷.۱۰ ,۲۷۷.۶۵ ,۲۷۴.۶۱ ,۲۷۴.۵۶ ,۲۷۲.۶۱ ,۲۶۹.۸۴ ,۲۶۹.۶۹ ,۲۶۸.۳۷ ,۲۶۹.۹۷ ,۲۷۰.۰۵ ,۲۷۰.۳۵ ,۲۶۹.۷۸ ,۲۶۹.۸۷ ,۲۶۸.۸۷ ,۲۶۷.۴۹ ,۲۶۶.۶۷ ,۲۶۶.۵۰ ,۲۶۲.۹۷ ,۲۶۱.۵۶ ,۲۶۰.۴۲ ,۲۶۰.۰۴ ,۲۵۹.۴۷ ,۲۵۹.۴۴ ,۲۵۶.۹۹ ,۲۶۰.۸۸ ,۲۵۹.۶۰ ,۲۶۰.۴۳ ,۲۵۹.۴۹ ,۲۵۸.۷۴ ,۲۵۶.۸۹ ,۲۵۷.۲۰ ,۲۵۶.۷۵ ,۲۵۸.۹۶ ,۲۵۷.۶۴ ,۲۵۲.۳۱ ,۲۵۳.۵۳ ,۲۵۳.۴۹

ارزدیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یا رمز ارز (cryptocurrency) نوعی پول است که واحدهای آن با روش های رمزنگاری ایجاد شده است. تایید انتقال وجه و کارکرد آن هم مستقل از بانک مرکزی انجام می گیرد. ارزهای دیجیتال دو ویژگی مهم غیرمتمرکز بودن و شفافیت را دارا هستند و برای دستیابی به این ویژگی ها از بلاک چین استفاده می کنند.

پادکست آموزشی ارزدیجیتال

در این پادکست بشنوید که ارزهای دیجیتال چگونه کار میکنند و چه آینده ای دارند؟

غیر متمرکز بودن یعنی این ارزها توسط هیچ نهاد یا بانک واسطه ای کنترل نمی شوند. به همین دلیل انتقال ارزهای دیجیتال به افراد دیگر نیازی به استفاده از خدمات بانکی واسطه ای ندارد.

ایجاد رمز ارزها به روش های مختلفی اتفاق می افتد. برخی از رمز ارزها مانند بیت کوین با فرایندی به نام ماینینگ توسط ماینرها استخراج می شوند. در مورد برخی دیگر هم سکه های از قبل استخراج شده در شبکه ی توزیع قرار می گیرد.

ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری “دفتر کل توزیع شده” ساخته شده اند. یکی از محصولات این فناوری، بلاک چین است.به کار گیری بلاکچین موجب دستیابی به شفافیت می شود.

از چندین سال پیش تلاشهایی برای ایجاد ارزهای دیجیتال صورت گرفته بود. نیاز به ایجاد ارز دیجیتال از دو مشکل بزرگ اعتماد به شخص ثالث (واسطه) و دوبار خرج کردن پول شکل گرفت.

مشکل اعتماد به شخص ثالث به این معناست که شما برای انجام تراکنش های خود با ارزهای دیجیتال نیازی به یک واسطه بانکی نخواهید داشت.

مشکل دوبار خرج کردن هم با استفاده از ماهیت غیرمتمرکز و شفافیت ارزهای دیجیتال رفع شد. به این ترتیب که همه کاربران می توانند همه ی تراکنش ها را مشاهده کنند؛ بنابراین امکان تقلب و دوباره خرج کردن از بین می رود. با حل این مسئله نیاز به بانک ها برای تایید انتقال و نگهداری وجه هم رفع می شود.

اولین نمونه موفقیت آمیز ارزهای دیجیتال بیت کوین است که ایده آن در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت و در ۲۰۰۹ اولین بار استخراج شد.
با توجه به ویژگی های ارزهای دیجیتال به تدریج انواع مختلف آن ایجاد شد. از جمله اتریوم بر بستری برای توسعه برنامه‌های مختلف و اجرای قراردادهای هوشمند معرفی شد و ریپل بر تجدید ساختار ارتباطات بین بانکی و ارائه سیستم های پرداخت کم هزینه و پرسرعت متمرکز شد.
امروزه توکن های مختلفی بر بستر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم، ایاس و ترون ساخته شده اند و از بلاک چین برای ثبت تراکنش هایشان استفاده می کنند.

ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟

 برای جابجایی و تراکنش‌ها، ارزهای دیجیتال در شبکه بلاک چین، نیاز به الگوریتم اجماع دارند. و هر ارز دیجیتال از نوع خاصی از این الگوریتم پیروی می‌کند.

به عنوان مثال بیت کوین از الگوریتم اثبات کار برای انجام تراکنش‌های خود استفاده می‌کند.الگوریتم اجماع به صورت همتا به همتا کار می‌کند و واسطه را از بین می‌برد.

برای این که تراکنش‌ها به درستی انجام شوند نیاز به تایید دارند، کار تایید برای ارزهای دیجیتال مختلف بر اساس شبکه آن‌ها متفاوت است. برای بیت کوین تامین امنیت بر عهده نودها است.

تفاوت ارزهای دیجیتال با پول معمولی

یکی از ویژگی‌هایی که ارز دیجیتال را از پول معمولی متمایز می‌کند، غیر قابل برگشت بودن تراکنش‌ها است. و فقط در صورتی می‌توان پول را برگشت کرد که گیرنده پول را برگرداند. ولی اگر پول معمولی اشتباهی جابجا شود بانک می‌‌تواند پول را براحتی به حساب اصلی برگرداند.

دومین دلیل تفاوت آن‌ها ناشناس ماندن هویت آدرس‌های کیف پول است، در حالی که شماره حساب بانک هویت کامل دارنده حساب را نشان می‌دهد. آدرس کیف پول ارز دیجیتال از تعدادی حرف و عدد تشکیل شده است که شاید با بررسی تاریخچه تراکنش‌ها به هویت فرد اصلی رسید.

بیل گیتس می گوید:

 بیت کوین بهتر از ارز‌های سنتی است، زیرا شما مجبور نیستید که به صورت فیزیکی آن را حمل کنید و البته، برای معاملات بزرگ، پول فیزیکی بسیار آزاردهنده خواهد بود.

سومین ویژگی رمز ارزها،فرامرزی بودن آن‌هاست یعنی با ارزهای دیجیتال ارسال پول به نقاط مختلف دنیا در عرض چند دقیقه انجام میشود درحالی که با سیستم‌های فعلی چندین روز طول می کشد. ارزهای دیجیتال را می‌توان از هر نقطه‌ای در دنیا به نقطه دیگر فرستاد و محدودیت مرزی نمی شناسد.

چهارمین ویژگی امنیت ارزهای دیجیتال است. این امنیت در مبادلات درون شبکه‌ای توسط قدرت هش به اشتراک گذاشته شده توسط افراد تامین می‌شود. از طرفی سیستم رمزنگاری کلید عمومی و کلید خصوصی این امکان را به وجود می آورد که خودشان کنترل پول‌های دیجیتالشان را بر عهده بگیرند و شخص دیگری نتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

پنجمین ویژگی که باعث تمایز رمز ارزها از سایر پول‌‌های معمولی شده، انحصاری نبودن آن‌هاست. افراد برای اینکه بتوانند از شبکه‌های ارز دیجیتال مختلف استفاده کنند، نیازی ندارند از شخص یا گروه و سازمانی اجازه بگیرند. آن‌ها می‌توانند کل تاریخچه تراکنش‌ها را دانلود کرده و بدون نیاز به کسب اجازه اقدام به ارسال یا دریافت ارز دیجیتال کنند.

انواع ارز دیجیتال

رمز ارز ها به جز بیت کوین را به دو دسته آلت کوین‌ها و توکن‌ها تقسیم می کنند. آلت کوین‌ها هر کدام بلاک چین مخصوص خودشان را دارند. بخشی از کوین‌ها از کدهای اولیه بیت کوین ساخته شده‌اند و یا به اصطلاح فورکی از بیت کوین هستند. این‌ها با اعمال اصلاحات جزئی در متغیرهایی مانند تعداد سکه‌ها، الگوریتم استخراج، زمان ایجاد بلاک‌ها و غیره از بیت کوین به وجود آمده‌اند.

برخی کوین‌های دیگر هستند که شبکه خود را بدون استفاده از کدهای بیت کوین ساخته‌اند. این بلاک چین‌ها اغلب برای کاربردهای بیشتری به جز پول دیجیتال ایجاد شده‌اند مانند اتریوم و ریپل .

دسته دیگری از رمز ارز ها هستند که بر بستر یک پلتفرم مانند اتریوم یا ایاس ساخته می‌شوند که به این دسته توکن‌ها می گویند که بلاک چین جداگانه‌ای ندارند و از قدرت بلاک چین اصلی برای اجرای تراکنش‌های خود کمک می‌گیرند.

توکن‌ها طی عرضه اولیه سکه یا همان ICOها در ازای تامین سرمایه جمعی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شوند. توکن‌ها را نمی توان به چشم یک ارز دید و کاربردهای مخصوص خودشان را دارند.

علت محبوبیت ارزهای دیجیتال

از دلایل محبوبیت ارز های دیجیتال میتوان به بالا بودن میزان نوسان بازارشان و فناوری به کار گرفته شده در آنها و استفاده ی آنها در راستای آزادی خواهی اشاره نمود. دلیل نوسانات زیاد این بازار ، نوپا بودن آن است ، مقدار نوسان در حدی است که ممکن است در یک روز قیمت رمز ارزی صدها برابر بیشتر یا ده ها برابر کمتر شود.

برای جلوگیری از امکان تقلب در این فناوری از علم رمز نگاری که پایه ی آن ریاضیات است استفاده میشود و این تشویقی برای سیستم های پرداختی در جهت راستگویی میشود. افرادی که نسبت به سیستم های مالی و پرداخت سنتی بدبین بوده اند به دلیل جنبه ی آزادی خواهانه ی این فناوری و از بین بردن واسطه ها، به بازار ارزهای دیجیتال علاقه مند شده اند.

آینده ارز های دیجیتال

در طول هفته‌های اخیر ارزش بیت کوین اتریوم و سایر رمز ارزها، با نوسانات زیادی همراه بود.هر صعود شدید، با یک سقوط شدید دنبال شد و می‌توان گفت افزایش و کاهش‌های شدید، هرکدام تنها چند روز یا چند هفته دوام داشتند.

هیچ تاجر ریسک‌پذیری ، آن‌قدر باهوش نیست که روندهای آینده این بازار را ارزیابی کند.برخی از تحلیلگران معتقدند که دلال های ارزهای دیجیتال راه اشتباهی در پیش گرفته اند و ثروت خود را از دست خواهند داد.

پس باید در این سرمایه گذاری ها افق دیدی فراتر از نوسانات فعلی داشت و پیش بینی کرد که این ارزها در ۲۰ سال آینده چه جایگاهی خواهند داشت. اما چیزی که مشخص است این است که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال همیشه ریسک بسیار بالایی همراه خواهند داشت.

سوالات متداول ارزهای دیجیتال

چه فاکتورهایی تعیین کننده قیمت ارز دیجیتال هستند؟

عوامل فاندامنتال و بنیادی مثل نقشه راه، میزان عرضه و تقاضا ، تیم توسعه و لیست شدن در صرافی های مختلف می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر گذار باشد.

داده های قیمت ارزهای دیجیتال از کدام سایت ها دریافت می شود؟

معتبرترین داده قیمت های ارزدیجیتال از سایت های کوین مارکت کپ، کوین گکو و کوین ۳۶۰ دریافت می شود.
چگونه قیمت آینده ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

برای اینکار کافیست بعد از فراگیری کامل تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و بررسی شرایط بازار ارزهای دیجیتال حدود آینده قیمتی ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید.

‫5 نظر

  • سلام واسه هولدینگ ۶ ماه تا یکسال کدوم ارز ها رو پیشنهاد میکنید ؟

    • سلام برای هولدینگ بلند مدت فقط پنج ارز اول جدول قابل سرمایه گذاری هستن
      سایر آلت کوین ها تا شش ماه دیگه ممکنه اسمی هم ازشون وجود نداشته باشه.

  • لطفا بگید baby ilon چجوری بخرم؟ ممنون

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *