ورود
حجم بازار: ۱.۹۸۳ تریلیون دلار
:دامیننس
BTC : ۳۷.۶۷%
ETH : ۱۷.۹۴%
USDT : ۳.۷۳%
حجم کل معاملات روزانه:
قیمت ارزها
نمای بازار ارزهای دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نام ارز قیمت حجم بازار معاملات روزانه عرضه در گردش تغییرات روزانه نمودار هفتگی
$۰.۱۱۵۹ ۱.۰۹
میلیارد دلار
۵۸.۳۳
میلیون دلار
۹.۴۹
میلیون IOTX
۳.۴۰% ۰.۱۰۲۰۵۷۷۰ ,۰.۱۰۱۳۴۶۸۵ ,۰.۱۰۲۴۰۹۵۱ ,۰.۱۰۰۹۰۲۶۰ ,۰.۱۰۱۵۴۰۶۵ ,۰.۱۰۵۵۰۴۵۱ ,۰.۱۰۳۷۰۶۹۱ ,۰.۱۰۴۳۰۰۱۵ ,۰.۱۰۴۳۹۴۹۶ ,۰.۱۰۳۳۹۷۸۷ ,۰.۱۰۳۲۸۶۲۶ ,۰.۱۰۲۷۵۸۱۲ ,۰.۱۰۲۷۱۴۵۸ ,۰.۱۰۳۵۹۲۹۴ ,۰.۱۰۳۶۲۵۴۴ ,۰.۱۰۳۶۹۴۸۵ ,۰.۱۰۴۰۰۹۳۹ ,۰.۱۰۳۸۰۹۱۸ ,۰.۱۰۳۸۵۳۲۸ ,۰.۱۰۴۰۶۷۰۴ ,۰.۱۰۳۵۳۶۶۹ ,۰.۱۰۴۰۷۸۳۵ ,۰.۱۰۴۴۹۰۳۲ ,۰.۱۰۴۰۹۱۳۴ ,۰.۱۰۴۵۲۹۵۴ ,۰.۱۰۵۷۹۹۹۹ ,۰.۱۰۶۳۹۵۶۴ ,۰.۱۰۸۱۳۸۱۶ ,۰.۱۰۷۵۰۴۱۰ ,۰.۱۰۷۹۵۲۸۱ ,۰.۱۰۸۲۲۴۱۰ ,۰.۱۰۷۲۱۹۳۴ ,۰.۱۰۷۳۵۴۱۳ ,۰.۱۰۷۴۵۴۲۹ ,۰.۱۰۷۰۸۸۰۷ ,۰.۱۰۷۴۷۴۵۴ ,۰.۱۰۷۰۶۵۰۸ ,۰.۱۰۶۵۷۷۲۳ ,۰.۱۰۵۷۹۹۷۳ ,۰.۱۰۶۳۸۴۲۵ ,۰.۱۰۵۹۳۷۱۵ ,۰.۱۰۶۴۸۴۳۷ ,۰.۱۰۶۴۸۹۳۸ ,۰.۱۰۷۸۵۲۳۶ ,۰.۱۰۷۸۸۹۱۳ ,۰.۱۰۹۳۴۹۴۵ ,۰.۱۰۸۸۵۷۸۷ ,۰.۱۰۸۴۴۹۱۵ ,۰.۱۰۶۹۸۵۳۶ ,۰.۱۰۷۶۶۱۴۲ ,۰.۱۰۸۰۳۵۸۰ ,۰.۱۰۸۳۴۳۵۲ ,۰.۱۰۴۷۰۸۲۹ ,۰.۱۰۳۹۷۲۸۶ ,۰.۱۰۳۲۴۷۶۶ ,۰.۱۰۳۱۲۷۵۰ ,۰.۱۰۲۷۷۶۶۶ ,۰.۱۰۲۸۶۶۶۰ ,۰.۱۰۲۵۲۱۱۳ ,۰.۱۰۱۳۳۹۴۰ ,۰.۱۰۱۰۴۸۶۳ ,۰.۱۰۱۹۶۱۵۳ ,۰.۱۰۱۶۳۷۲۰ ,۰.۱۰۲۰۳۰۰۴ ,۰.۱۰۲۰۶۱۸۱ ,۰.۱۰۲۴۲۱۷۵ ,۰.۱۰۳۶۵۰۸۲ ,۰.۱۰۳۲۷۲۰۵ ,۰.۱۰۲۶۹۷۷۴ ,۰.۱۰۱۷۸۳۹۰ ,۰.۱۰۱۹۱۶۶۹ ,۰.۱۰۰۴۱۱۱۵ ,۰.۱۰۰۵۲۵۲۲ ,۰.۱۰۰۴۳۲۷۷ ,۰.۰۹۹۹۶۹۱۴ ,۰.۱۰۱۵۰۴۶۸ ,۰.۱۰۱۵۲۴۳۸ ,۰.۱۰۲۴۵۸۳۴ ,۰.۱۰۱۶۹۸۱۳ ,۰.۱۰۲۳۱۸۷۰ ,۰.۱۰۲۳۰۷۰۹ ,۰.۱۰۲۳۹۳۱۱ ,۰.۱۰۳۱۳۷۷۰ ,۰.۱۰۲۵۶۴۸۲ ,۰.۱۰۲۲۴۵۱۵ ,۰.۱۰۲۲۷۸۹۲ ,۰.۱۰۲۰۶۷۹۰ ,۰.۱۰۲۷۳۰۱۵ ,۰.۱۰۲۶۱۹۷۴ ,۰.۱۰۳۰۷۰۳۷ ,۰.۱۰۲۹۴۵۶۴ ,۰.۱۰۳۲۶۸۷۹ ,۰.۱۰۴۹۸۴۵۸ ,۰.۱۰۵۰۹۶۵۰ ,۰.۱۰۵۹۸۶۳۶ ,۰.۱۰۶۳۴۷۰۹ ,۰.۱۰۷۱۹۵۰۵ ,۰.۱۰۹۳۸۷۷۸ ,۰.۱۱۴۴۹۷۲۸ ,۰.۱۱۵۶۸۶۱۶ ,۰.۱۱۵۲۱۰۵۸ ,۰.۱۱۴۰۴۲۶۸ ,۰.۱۱۴۳۷۸۳۳ ,۰.۱۱۴۱۲۴۸۷ ,۰.۱۱۴۵۶۳۲۵ ,۰.۱۱۴۵۳۴۶۸ ,۰.۱۱۶۳۲۲۰۶ ,۰.۱۱۷۲۸۱۴۲ ,۰.۱۱۵۰۱۹۱۷ ,۰.۱۱۴۲۱۰۶۱ ,۰.۱۱۳۴۴۳۹۵ ,۰.۱۱۲۵۱۸۱۳ ,۰.۱۱۲۴۸۶۰۱ ,۰.۱۱۲۸۷۶۰۶ ,۰.۱۱۲۱۷۷۸۲ ,۰.۱۱۲۲۸۱۲۳ ,۰.۱۱۰۸۰۵۳۸ ,۰.۱۱۰۱۹۳۲۸ ,۰.۱۱۰۰۸۳۷۵ ,۰.۱۰۹۸۶۸۹۰ ,۰.۱۰۹۸۶۱۹۵ ,۰.۱۱۱۰۹۲۱۶ ,۰.۱۱۰۵۹۱۴۲ ,۰.۱۱۰۶۸۳۹۹ ,۰.۱۱۰۶۲۰۰۶ ,۰.۱۱۱۱۱۵۴۸ ,۰.۱۱۰۷۸۰۴۲ ,۰.۱۱۰۶۶۰۹۷ ,۰.۱۰۹۸۷۰۹۴ ,۰.۱۱۰۶۵۱۱۹ ,۰.۱۱۲۴۵۶۷۱ ,۰.۱۱۱۵۳۱۹۸ ,۰.۱۱۲۸۱۴۴۵ ,۰.۱۱۱۵۷۱۳۱ ,۰.۱۱۳۳۷۴۸۷ ,۰.۱۱۵۸۶۵۰۲ ,۰.۱۱۵۳۴۶۰۳ ,۰.۱۱۴۵۶۰۰۷ ,۰.۱۱۳۲۶۱۳۷ ,۰.۱۱۶۶۴۲۸۳ ,۰.۱۱۵۱۳۲۳۷ ,۰.۱۱۵۰۲۹۱۰ ,۰.۱۱۶۰۶۳۶۷ ,۰.۱۱۵۷۶۸۵۸ ,۰.۱۱۴۵۴۹۶۸ ,۰.۱۱۲۵۹۲۰۰ ,۰.۱۱۱۳۶۲۹۱ ,۰.۱۱۱۶۹۶۰۶ ,۰.۱۰۹۷۹۲۸۱ ,۰.۱۰۸۰۵۱۵۸ ,۰.۱۰۷۳۷۵۴۹ ,۰.۱۰۸۲۷۸۱۲ ,۰.۱۰۷۹۵۴۴۰ ,۰.۱۰۸۲۳۲۶۱ ,۰.۱۰۶۶۸۲۷۶ ,۰.۱۰۸۷۴۰۴۲ ,۰.۱۰۸۴۳۳۲۴ ,۰.۱۱۰۵۴۵۱۴ ,۰.۱۱۳۳۱۵۷۴ ,۰.۱۱۳۰۲۰۹۸ ,۰.۱۱۰۸۱۸۳۹ ,۰.۱۱۳۸۲۷۰۵ ,۰.۱۱۳۸۸۰۹۷ ,۰.۱۱۵۵۹۹۴۶ ,۰.۱۱۵۰۵۳۹۹ ,۰.۱۱۴۹۹۳۶۶ ,۰.۱۱۴۱۸۵۸۴ ,۰.۱۱۳۷۰۵۳۰ ,۰.۱۱۳۸۷۴۷۸
$۶.۸۶ ۱.۰۸
میلیارد دلار
۵.۱۳
میلیون دلار
۱۵۷.۱۵
میلیارد GT
-۴.۰۴% ۶.۱۸ ,۶.۱۸ ,۶.۱۷ ,۶.۱۷ ,۶.۱۸ ,۶.۲۴ ,۶.۳۳ ,۶.۳۲ ,۶.۳۷ ,۶.۳۷ ,۶.۳۹ ,۶.۳۸ ,۶.۴۵ ,۶.۴۲ ,۶.۴۴ ,۶.۴۵ ,۶.۴۳ ,۶.۴۵ ,۶.۴۱ ,۶.۴۱ ,۶.۴۰ ,۶.۴۴ ,۶.۴۶ ,۶.۴۶ ,۶.۵۱ ,۶.۵۰ ,۶.۵۴ ,۶.۵۵ ,۶.۵۵ ,۶.۶۵ ,۶.۷۰ ,۶.۸۰ ,۶.۹۳ ,۶.۸۱ ,۶.۹۱ ,۶.۹۲ ,۶.۸۲ ,۶.۷۸ ,۶.۸۲ ,۶.۷۳ ,۶.۷۷ ,۶.۷۸ ,۶.۸۰ ,۶.۸۳ ,۶.۸۶ ,۶.۸۷ ,۶.۸۹ ,۶.۸۵ ,۶.۸۷ ,۶.۸۳ ,۶.۸۵ ,۶.۷۴ ,۶.۷۸ ,۶.۷۰ ,۶.۷۳ ,۶.۷۲ ,۶.۷۴ ,۶.۷۸ ,۶.۷۷ ,۶.۷۶ ,۶.۷۶ ,۶.۷۴ ,۶.۷۴ ,۶.۷۴ ,۶.۷۳ ,۶.۷۵ ,۶.۷۶ ,۶.۷۱ ,۶.۶۷ ,۶.۶۸ ,۶.۶۹ ,۶.۵۱ ,۶.۶۰ ,۶.۶۳ ,۶.۶۴ ,۶.۷۱ ,۶.۷۳ ,۶.۷۳ ,۶.۷۶ ,۶.۸۱ ,۶.۸۱ ,۶.۸۲ ,۶.۸۲ ,۶.۷۹ ,۶.۸۲ ,۶.۸۷ ,۶.۸۶ ,۶.۹۰ ,۶.۸۵ ,۶.۸۵ ,۶.۸۳ ,۶.۸۳ ,۶.۸۵ ,۶.۸۱ ,۶.۸۰ ,۶.۸۵ ,۶.۸۵ ,۶.۸۹ ,۶.۸۷ ,۶.۸۲ ,۶.۹۲ ,۷.۲۵ ,۷.۰۴ ,۷.۱۴ ,۷.۰۹ ,۷.۰۹ ,۷.۱۱ ,۷.۰۸ ,۷.۱۶ ,۷.۱۸ ,۷.۱۴ ,۶.۹۹ ,۷.۰۵ ,۶.۹۷ ,۶.۹۴ ,۶.۹۹ ,۶.۹۹ ,۷.۰۲ ,۷.۰۴ ,۷.۰۰ ,۷.۰۹ ,۷.۰۹ ,۷.۰۴ ,۷.۰۴ ,۷.۰۶ ,۷.۰۸ ,۷.۰۳ ,۷.۰۵ ,۷.۰۷ ,۷.۰۲ ,۷.۰۳ ,۷.۰۵ ,۷.۰۷ ,۷.۰۰ ,۷.۰۱ ,۷.۰۴ ,۷.۰۴ ,۷.۰۳ ,۷.۰۴ ,۷.۰۷ ,۷.۰۹ ,۷.۱۹ ,۷.۲۸ ,۷.۲۱ ,۷.۱۶ ,۷.۱۵ ,۷.۰۸ ,۷.۰۵ ,۷.۰۱ ,۶.۹۱ ,۶.۹۰ ,۶.۹۵ ,۶.۹۷ ,۶.۹۵ ,۶.۹۶ ,۷.۰۱ ,۷.۰۱ ,۷.۰۲ ,۷.۰۰ ,۷.۰۳ ,۷.۰۳ ,۷.۰۹ ,۷.۰۷ ,۷.۰۸ ,۷.۰۵ ,۶.۹۹ ,۷.۰۱ ,۷.۰۰
$۰.۹۹۷۹ ۱.۰۵
میلیارد دلار
۱۵.۲۲
میلیون دلار
۱.۰۵
میلیون USDP
-۰.۳۴% ۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۸۲ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۹۵۰۵۲۶ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۴۷ ,۰.۹۹۹۵۷۸۵۷ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۵۶ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۰۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۸۲۲۷۹۸ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۲۸ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۴۱ ,۰.۹۹۱۳۱۲۵۹ ,۱.۰۰۷۹ ,۰.۹۹۷۲۶۶۰۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۷۹ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۹۸۳۲۹۱ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۴۲ ,۱.۰۰۲۴ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۵۵۷۵۲۹ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۹۹۳۷۳۸ ,۰.۹۹۴۳۵۱۰۹ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۳۹ ,۰.۹۹۷۲۴۳۹۰ ,۱.۰۰۱۱ ,۰.۹۹۸۹۸۷۳۴ ,۱.۰۰۲۶ ,۰.۹۹۹۷۰۹۱۵ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۲۹ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۰۶ ,۰.۹۹۸۸۶۲۸۲ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۳۵ ,۰.۹۹۹۵۸۹۴۰ ,۱.۰۰۵۵ ,۰.۹۹۸۷۷۳۴۵ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۲۳ ,۰.۹۹۹۴۲۴۵۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۴۹۵۹۲ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۷ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۳۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۱۸ ,۰.۹۹۸۷۲۲۷۹ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۸۷۴۸۵۶ ,۱.۰۰۵۷ ,۰.۹۹۹۹۲۷۶۲ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۰.۹۹۹۱۲۵۷۳ ,۰.۹۹۹۲۱۵۸۰ ,۰.۹۹۹۶۶۴۳۳ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۸۱۹۹۴۷ ,۱.۰۰۲۱ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۰.۹۹۷۹۱۵۵۱ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۱۳ ,۰.۹۹۹۱۱۰۸۳ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۱۱ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۸۷۲۹۵۲ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۲۳ ,۰.۹۹۸۰۷۵۲۴ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۲۸۲۲۹ ,۰.۹۹۸۶۱۹۷۳ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۱۶ ,۰.۹۹۹۵۹۲۱۶ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۱۲ ,۰.۹۹۸۹۳۱۸۴ ,۰.۹۹۹۸۵۸۴۳ ,۱.۰۰۳۹ ,۰.۹۹۹۳۹۶۳۹
$۱,۲۰۹.۲۴ ۱.۰۵
میلیارد دلار
۱۳۳.۶۴
میلیون دلار
۸۶۸۴۷۶
TIME
-۲۵.۲۹% ۲۰۷۱.۸۹ ,۲۰۸۱.۸۱ ,۲۰۷۶.۵۸ ,۲۰۳۰.۲۵ ,۲۰۱۸.۰۸ ,۲۰۸۴.۷۸ ,۲۱۹۷.۷۹ ,۲۲۰۴.۰۳ ,۲۱۹۷.۸۶ ,۲۱۸۱.۴۷ ,۲۱۵۱.۲۸ ,۲۱۴۶.۱۵ ,۲۱۴۷.۵۸ ,۲۱۵۶.۵۱ ,۲۱۵۴.۰۹ ,۲۱۵۹.۸۶ ,۲۱۳۹.۵۵ ,۲۱۴۶.۹۲ ,۲۱۵۹.۱۷ ,۲۱۴۷.۹۴ ,۲۱۵۶.۵۷ ,۲۱۶۰.۶۴ ,۲۱۵۹.۵۸ ,۲۱۷۰.۱۳ ,۲۱۸۵.۶۳ ,۲۲۱۱.۹۷ ,۲۲۳۶.۱۷ ,۲۲۶۱.۵۴ ,۲۲۵۵.۴۹ ,۲۲۷۹.۳۷ ,۲۲۸۳.۰۹ ,۲۲۹۹.۶۶ ,۲۳۱۵.۳۸ ,۲۳۲۵.۴۰ ,۲۲۸۱.۶۴ ,۲۲۹۷.۸۷ ,۲۲۷۷.۵۴ ,۲۲۹۳.۹۴ ,۲۲۰۷.۱۶ ,۲۲۲۳.۳۴ ,۲۲۲۵.۹۷ ,۲۲۴۳.۳۵ ,۲۲۴۰.۸۵ ,۲۲۲۳.۰۵ ,۲۲۱۵.۵۰ ,۲۱۹۹.۵۱ ,۲۱۹۹.۰۷ ,۲۱۹۳.۰۸ ,۲۱۷۸.۳۴ ,۲۱۸۶.۷۹ ,۲۲۶۵.۶۳ ,۲۲۷۰.۳۵ ,۲۲۱۵.۴۰ ,۲۲۲۶.۷۸ ,۲۲۱۹.۴۶ ,۲۲۳۶.۷۸ ,۲۲۴۱.۹۱ ,۲۲۴۵.۲۵ ,۲۲۵۷.۳۶ ,۲۲۴۶.۵۴ ,۲۲۴۷.۵۱ ,۲۲۵۴.۴۶ ,۲۲۳۳.۰۰ ,۲۲۶۲.۰۶ ,۲۲۶۱.۵۷ ,۲۲۶۳.۶۵ ,۲۲۷۹.۴۸ ,۲۲۸۱.۳۶ ,۲۲۹۲.۲۳ ,۲۲۷۴.۳۸ ,۲۲۹۶.۲۹ ,۲۲۸۹.۱۳ ,۲۲۶۴.۷۷ ,۲۲۵۸.۶۶ ,۲۲۶۵.۲۵ ,۲۲۸۴.۰۸ ,۲۲۷۱.۱۴ ,۲۲۵۸.۲۳ ,۲۲۶۳.۵۴ ,۲۲۸۱.۲۹ ,۲۲۸۲.۰۶ ,۲۳۰۵.۳۶ ,۲۳۳۱.۱۵ ,۲۳۱۱.۵۲ ,۲۳۳۰.۷۳ ,۲۳۴۴.۶۳ ,۲۳۲۸.۹۱ ,۲۳۲۴.۶۰ ,۲۳۲۵.۱۳ ,۲۳۳۵.۶۳ ,۲۳۳۰.۵۶ ,۲۳۲۰.۲۳ ,۲۳۲۲.۵۲ ,۲۲۸۹.۷۳ ,۲۳۰۱.۰۰ ,۲۲۸۹.۲۵ ,۲۲۹۱.۰۹ ,۲۲۵۸.۹۳ ,۲۲۷۹.۳۶ ,۲۲۸۳.۶۸ ,۲۲۹۰.۳۴ ,۲۲۸۶.۲۴ ,۲۲۷۸.۷۰ ,۲۲۵۵.۱۲ ,۲۲۰۲.۱۵ ,۲۱۸۹.۸۳ ,۲۲۰۶.۷۹ ,۲۱۶۵.۶۹ ,۲۱۸۱.۹۵ ,۲۱۷۹.۶۲ ,۲۱۶۹.۰۰ ,۲۱۶۰.۱۲ ,۲۱۴۷.۹۶ ,۲۱۴۰.۷۳ ,۲۱۳۶.۹۳ ,۲۰۷۹.۴۹ ,۲۰۴۷.۶۹ ,۲۰۶۸.۹۱ ,۲۰۸۰.۷۸ ,۲۰۷۸.۷۴ ,۲۰۷۵.۱۲ ,۲۰۸۳.۰۹ ,۲۰۵۲.۰۰ ,۱۹۸۷.۵۰ ,۱۸۵۰.۱۷ ,۲۰۱۱.۷۳ ,۱۹۱۲.۱۳ ,۱۹۲۵.۹۲ ,۱۸۵۴.۴۶ ,۱۸۳۹.۸۵ ,۱۸۶۹.۶۸ ,۱۸۳۷.۰۱ ,۱۸۴۱.۱۹ ,۱۸۴۰.۳۰ ,۱۸۱۹.۸۷ ,۱۷۳۸.۳۰ ,۱۶۴۵.۱۵ ,۱۵۴۳.۴۹ ,۱۶۵۷.۵۸ ,۱۶۵۱.۰۵ ,۱۶۸۹.۰۵ ,۱۷۰۳.۴۵ ,۱۶۴۲.۲۹ ,۱۵۹۴.۳۲ ,۱۶۷۵.۷۹ ,۱۶۴۱.۰۲ ,۱۶۰۷.۱۹ ,۱۵۳۶.۰۵ ,۱۵۶۰.۵۳ ,۱۵۱۱.۳۸ ,۱۴۱۷.۸۴ ,۱۳۲۸.۴۸ ,۹۹۷.۱۵ ,۱۱۷۷.۹۱ ,۱۲۹۲.۲۸ ,۱۳۱۰.۴۸ ,۱۲۶۸.۸۵ ,۱۲۰۱.۶۵ ,۱۱۷۲.۲۶ ,۱۱۸۱.۷۸ ,۱۱۷۰.۶۷ ,۱۱۹۵.۲۸ ,۱۲۴۶.۸۶ ,۱۲۶۹.۸۹ ,۱۲۳۹.۳۹ ,۱۲۰۰.۹۶ ,۱۱۷۸.۲۱ ,۱۲۱۷.۸۱
$۰.۰۰۵۸ ۱.۰۳
میلیارد دلار
۵۵.۸۱
میلیون دلار
۱۷۷.۶۲
میلیون HOT
-۵.۳۰% ۰.۰۰۵۸۹۲۱۱ ,۰.۰۰۵۹۱۸۶۳ ,۰.۰۰۵۸۸۵۰۳ ,۰.۰۰۵۹۳۷۸۰ ,۰.۰۰۶۰۱۷۲۱ ,۰.۰۰۶۰۲۰۰۱ ,۰.۰۰۶۱۰۰۶۷ ,۰.۰۰۶۰۶۷۳۶ ,۰.۰۰۶۰۹۵۰۷ ,۰.۰۰۶۰۹۵۱۰ ,۰.۰۰۶۰۸۶۷۰ ,۰.۰۰۶۰۹۷۷۶ ,۰.۰۰۶۱۴۶۸۲ ,۰.۰۰۶۱۳۹۴۱ ,۰.۰۰۶۱۴۲۶۹ ,۰.۰۰۶۱۴۰۳۱ ,۰.۰۰۶۱۵۴۴۶ ,۰.۰۰۶۱۵۶۷۴ ,۰.۰۰۶۱۶۴۸۳ ,۰.۰۰۶۱۰۷۲۱ ,۰.۰۰۶۱۴۶۸۸ ,۰.۰۰۶۱۹۵۷۸ ,۰.۰۰۶۲۰۲۳۰ ,۰.۰۰۶۱۷۵۵۱ ,۰.۰۰۶۲۶۵۲۸ ,۰.۰۰۶۲۷۷۸۵ ,۰.۰۰۶۳۴۳۱۹ ,۰.۰۰۶۳۸۳۲۲ ,۰.۰۰۶۳۷۹۶۶ ,۰.۰۰۶۴۶۱۵۹ ,۰.۰۰۶۵۵۴۸۲ ,۰.۰۰۶۵۴۹۳۷ ,۰.۰۰۶۵۳۰۳۳ ,۰.۰۰۶۵۸۶۳۵ ,۰.۰۰۶۵۴۸۷۱ ,۰.۰۰۶۵۷۴۸۱ ,۰.۰۰۶۵۳۶۷۳ ,۰.۰۰۶۵۱۴۸۹ ,۰.۰۰۶۵۳۱۸۰ ,۰.۰۰۶۴۸۲۱۷ ,۰.۰۰۶۵۴۰۳۷ ,۰.۰۰۶۵۱۱۶۱ ,۰.۰۰۶۵۴۲۶۷ ,۰.۰۰۶۵۳۷۸۶ ,۰.۰۰۶۵۵۳۷۹ ,۰.۰۰۶۵۷۷۹۶ ,۰.۰۰۶۵۶۹۲۹ ,۰.۰۰۶۴۳۸۲۹ ,۰.۰۰۶۴۶۲۷۱ ,۰.۰۰۶۴۶۸۳۱ ,۰.۰۰۶۵۴۱۷۹ ,۰.۰۰۶۳۵۲۰۹ ,۰.۰۰۶۳۶۳۵۵ ,۰.۰۰۶۲۳۶۷۲ ,۰.۰۰۶۲۶۱۶۹ ,۰.۰۰۶۲۳۱۴۳ ,۰.۰۰۶۱۹۳۰۷ ,۰.۰۰۶۲۴۰۸۲ ,۰.۰۰۶۲۰۱۹۰ ,۰.۰۰۶۱۶۸۷۵ ,۰.۰۰۶۱۵۹۲۵ ,۰.۰۰۶۱۷۰۸۳ ,۰.۰۰۶۱۷۲۳۱ ,۰.۰۰۶۱۹۵۱۱ ,۰.۰۰۶۲۴۰۵۲ ,۰.۰۰۶۲۷۰۷۱ ,۰.۰۰۶۳۲۵۶۸ ,۰.۰۰۶۲۸۶۹۷ ,۰.۰۰۶۱۸۰۴۸ ,۰.۰۰۶۲۱۷۷۹ ,۰.۰۰۶۱۹۲۴۰ ,۰.۰۰۵۹۹۹۴۴ ,۰.۰۰۶۰۷۶۲۱ ,۰.۰۰۶۱۲۴۱۰ ,۰.۰۰۶۱۰۱۶۱ ,۰.۰۰۶۲۵۵۹۸ ,۰.۰۰۶۲۳۶۲۱ ,۰.۰۰۶۲۴۲۲۴ ,۰.۰۰۶۳۳۲۸۸ ,۰.۰۰۶۳۱۵۴۹ ,۰.۰۰۶۳۴۶۳۳ ,۰.۰۰۶۳۴۳۲۲ ,۰.۰۰۶۳۶۸۶۷ ,۰.۰۰۶۳۲۹۰۶ ,۰.۰۰۶۳۳۰۵۴ ,۰.۰۰۶۳۳۲۶۵ ,۰.۰۰۶۳۱۲۲۳ ,۰.۰۰۶۳۳۰۷۸ ,۰.۰۰۶۲۲۸۶۹ ,۰.۰۰۶۲۵۹۷۱ ,۰.۰۰۶۲۴۴۲۸ ,۰.۰۰۶۲۵۴۰۵ ,۰.۰۰۶۲۷۹۱۴ ,۰.۰۰۶۲۷۷۰۵ ,۰.۰۰۶۳۳۰۲۴ ,۰.۰۰۶۳۲۶۱۸ ,۰.۰۰۶۳۴۴۲۶ ,۰.۰۰۶۳۵۰۳۹ ,۰.۰۰۶۳۵۲۴۷ ,۰.۰۰۶۳۷۷۹۵ ,۰.۰۰۶۳۷۴۲۵ ,۰.۰۰۶۳۶۹۷۶ ,۰.۰۰۶۳۴۳۷۷ ,۰.۰۰۶۳۶۷۶۲ ,۰.۰۰۶۴۰۴۸۱ ,۰.۰۰۶۳۸۷۰۴ ,۰.۰۰۶۳۳۱۴۰ ,۰.۰۰۶۳۳۳۸۳ ,۰.۰۰۶۳۲۵۶۳ ,۰.۰۰۶۳۴۱۶۷ ,۰.۰۰۶۳۴۰۵۸ ,۰.۰۰۶۳۱۰۴۵ ,۰.۰۰۶۳۵۳۹۵ ,۰.۰۰۶۳۴۶۰۶ ,۰.۰۰۶۳۳۱۴۶ ,۰.۰۰۶۳۲۱۴۰ ,۰.۰۰۶۳۴۹۱۹ ,۰.۰۰۶۳۷۸۷۹ ,۰.۰۰۶۴۲۲۲۳ ,۰.۰۰۶۳۷۰۳۵ ,۰.۰۰۶۳۷۱۶۸ ,۰.۰۰۶۳۴۶۶۲ ,۰.۰۰۶۳۷۵۸۳ ,۰.۰۰۶۳۶۷۳۴ ,۰.۰۰۶۳۶۳۳۹ ,۰.۰۰۶۳۸۹۱۴ ,۰.۰۰۶۳۶۰۷۲ ,۰.۰۰۶۳۷۷۱۴ ,۰.۰۰۶۳۸۴۶۳ ,۰.۰۰۶۳۹۶۶۱ ,۰.۰۰۶۴۱۸۲۰ ,۰.۰۰۶۴۰۴۷۷ ,۰.۰۰۶۳۹۸۸۱ ,۰.۰۰۶۳۷۳۲۳ ,۰.۰۰۶۳۶۳۲۳ ,۰.۰۰۶۳۸۵۴۴ ,۰.۰۰۶۳۴۰۴۶ ,۰.۰۰۶۲۲۹۹۹ ,۰.۰۰۶۲۶۳۶۹ ,۰.۰۰۶۲۶۵۹۶ ,۰.۰۰۶۲۲۷۹۴ ,۰.۰۰۶۲۲۴۴۷ ,۰.۰۰۶۲۳۲۴۹ ,۰.۰۰۶۱۹۸۲۸ ,۰.۰۰۶۱۱۰۱۱ ,۰.۰۰۶۱۲۱۵۷ ,۰.۰۰۶۱۳۳۳۱ ,۰.۰۰۶۰۹۲۳۲ ,۰.۰۰۶۰۲۵۶۹ ,۰.۰۰۵۹۶۱۶۴ ,۰.۰۰۵۹۴۴۱۵ ,۰.۰۰۶۰۲۲۱۱ ,۰.۰۰۶۰۰۹۸۹ ,۰.۰۰۵۹۹۰۰۵ ,۰.۰۰۵۹۳۳۹۴ ,۰.۰۰۵۹۹۹۱۰ ,۰.۰۰۶۰۰۴۱۶ ,۰.۰۰۶۰۲۵۱۳ ,۰.۰۰۶۰۰۵۶۳ ,۰.۰۰۶۰۱۵۶۹ ,۰.۰۰۵۹۳۶۴۴ ,۰.۰۰۵۹۳۷۱۸ ,۰.۰۰۵۹۵۴۰۸ ,۰.۰۰۶۰۰۳۱۶ ,۰.۰۰۵۹۲۹۷۸ ,۰.۰۰۵۸۵۱۷۰ ,۰.۰۰۵۸۹۶۱۲ ,۰.۰۰۵۸۶۴۱۹
$۱۱.۵۲ ۱.۰۳
میلیارد دلار
۲۰.۱۴
میلیون دلار
۸۸.۷۵
میلیارد KUB
-۳.۹۴% ۱۰.۸۵ ,۱۱.۱۲ ,۱۰.۹۸ ,۱۱.۱۲ ,۱۱.۱۱ ,۱۱.۳۱ ,۱۱.۳۲ ,۱۱.۳۰ ,۱۱.۲۷ ,۱۱.۲۶ ,۱۱.۳۱ ,۱۱.۲۹ ,۱۱.۳۳ ,۱۱.۵۶ ,۱۱.۶۰ ,۱۱.۷۰ ,۱۱.۵۶ ,۱۱.۶۳ ,۱۱.۶۳ ,۱۱.۵۶ ,۱۲.۳۱ ,۱۲.۴۳ ,۱۳.۰۱ ,۱۲.۷۶ ,۱۲.۹۳ ,۱۳.۰۱ ,۱۳.۰۱ ,۱۳.۱۵ ,۱۳.۱۵ ,۱۲.۹۴ ,۱۳.۰۴ ,۱۳.۰۹ ,۱۳.۰۳ ,۱۳.۰۲ ,۱۳.۲۲ ,۱۳.۳۷ ,۱۳.۳۷ ,۱۳.۷۵ ,۱۳.۷۲ ,۱۳.۹۷ ,۱۳.۹۶ ,۱۳.۷۲ ,۱۳.۱۵ ,۱۳.۶۱ ,۱۳.۰۰ ,۱۳.۱۲ ,۱۳.۳۳ ,۱۳.۲۳ ,۱۳.۱۳ ,۱۳.۲۲ ,۱۳.۱۷ ,۱۳.۱۶ ,۱۲.۵۴ ,۱۲.۹۴ ,۱۲.۹۱ ,۱۲.۹۱ ,۱۲.۶۶ ,۱۲.۷۶ ,۱۲.۹۶ ,۱۲.۸۹ ,۱۲.۸۴ ,۱۲.۸۶ ,۱۲.۷۸ ,۱۲.۷۳ ,۱۲.۴۳ ,۱۲.۶۵ ,۱۲.۵۰ ,۱۲.۲۷ ,۱۲.۳۶ ,۱۲.۲۸ ,۱۲.۴۵ ,۱۲.۳۹ ,۱۲.۳۲ ,۱۲.۴۹ ,۱۲.۴۸ ,۱۲.۸۶ ,۱۳.۱۰ ,۱۲.۸۶ ,۱۲.۸۵ ,۱۲.۸۴ ,۱۲.۹۲ ,۱۳.۰۴ ,۱۳.۰۴ ,۱۳.۰۸ ,۱۲.۹۶ ,۱۲.۹۹ ,۱۲.۹۵ ,۱۲.۹۵ ,۱۲.۹۳ ,۱۲.۸۵ ,۱۲.۶۵ ,۱۲.۷۸ ,۱۲.۷۸ ,۱۲.۸۵ ,۱۲.۸۵ ,۱۲.۸۳ ,۱۲.۸۸ ,۱۲.۸۵ ,۱۲.۶۹ ,۱۲.۸۲ ,۱۲.۸۱ ,۱۲.۷۹ ,۱۲.۸۶ ,۱۲.۹۳ ,۱۲.۸۹ ,۱۲.۸۸ ,۱۲.۸۹ ,۱۲.۸۸ ,۱۳.۰۴ ,۱۲.۹۸ ,۱۲.۷۴ ,۱۲.۸۰ ,۱۲.۸۱ ,۱۲.۷۷ ,۱۲.۷۶ ,۱۲.۸۶ ,۱۲.۸۶ ,۱۲.۸۳ ,۱۲.۹۶ ,۱۲.۸۴ ,۱۲.۸۰ ,۱۲.۸۶ ,۱۲.۸۴ ,۱۲.۷۹ ,۱۲.۸۸ ,۱۲.۸۴ ,۱۲.۸۸ ,۱۲.۸۶ ,۱۲.۸۰ ,۱۲.۸۴ ,۱۲.۸۷ ,۱۲.۹۴ ,۱۲.۹۰ ,۱۲.۸۴ ,۱۲.۸۲ ,۱۲.۷۹ ,۱۲.۷۳ ,۱۲.۲۹ ,۱۲.۳۹ ,۱۲.۵۰ ,۱۲.۴۶ ,۱۲.۷۹ ,۱۲.۶۱ ,۱۲.۲۳ ,۱۱.۸۳ ,۱۲.۱۱ ,۱۱.۹۶ ,۱۱.۷۵ ,۱۱.۷۹ ,۱۱.۷۴ ,۱۱.۷۲ ,۱۱.۸۲ ,۱۱.۹۴ ,۱۱.۸۹ ,۱۱.۸۸ ,۱۱.۸۴ ,۱۱.۹۵ ,۱۲.۰۱ ,۱۱.۸۵ ,۱۱.۷۷ ,۱۱.۵۲ ,۱۱.۷۲ ,۱۱.۵۶ ,۱۱.۴۸ ,۱۱.۲۸ ,۱۱.۳۸ ,۱۱.۴۳ ,۱۱.۸۹
$۰.۰۱۲۶ ۱.۰۲
میلیارد دلار
۷۲.۴۳
میلیون دلار
۸۰.۳۸
میلیون SPELL
-۱۱.۹۲% ۰.۰۱۴۱۳۱۳۵ ,۰.۰۱۴۰۶۸۲۴ ,۰.۰۱۳۹۹۲۴۴ ,۰.۰۱۳۹۲۱۴۲ ,۰.۰۱۴۲۹۶۵۷ ,۰.۰۱۴۵۷۱۱۸ ,۰.۰۱۴۶۳۹۷۹ ,۰.۰۱۴۷۹۱۱۵ ,۰.۰۱۴۷۳۶۹۵ ,۰.۰۱۴۶۴۰۹۵ ,۰.۰۱۴۵۶۱۴۹ ,۰.۰۱۴۴۹۴۳۵ ,۰.۰۱۴۵۳۴۰۱ ,۰.۰۱۴۶۲۵۱۸ ,۰.۰۱۴۶۳۱۴۳ ,۰.۰۱۴۶۷۰۱۳ ,۰.۰۱۴۸۴۸۳۶ ,۰.۰۱۴۸۷۹۷۶ ,۰.۰۱۵۰۵۴۴۷ ,۰.۰۱۵۱۱۹۵۱ ,۰.۰۱۵۰۶۹۳۵ ,۰.۰۱۵۰۱۲۷۸ ,۰.۰۱۵۰۵۷۱۲ ,۰.۰۱۵۱۱۹۳۴ ,۰.۰۱۵۱۹۱۶۹ ,۰.۰۱۵۳۴۵۲۶ ,۰.۰۱۵۷۳۶۴۵ ,۰.۰۱۵۹۶۳۰۱ ,۰.۰۱۵۹۰۲۸۸ ,۰.۰۱۵۷۸۴۶۴ ,۰.۰۱۶۱۷۲۲۰ ,۰.۰۱۶۱۲۵۹۳ ,۰.۰۱۶۲۸۵۳۴ ,۰.۰۱۶۱۱۳۳۷ ,۰.۰۱۶۰۶۴۳۷ ,۰.۰۱۵۸۰۹۸۴ ,۰.۰۱۵۸۱۵۲۱ ,۰.۰۱۵۵۳۹۷۱ ,۰.۰۱۵۳۱۶۲۵ ,۰.۰۱۵۱۷۱۰۶ ,۰.۰۱۵۱۸۹۹۳ ,۰.۰۱۵۲۴۱۵۱ ,۰.۰۱۵۲۵۲۴۳ ,۰.۰۱۵۲۹۵۶۷ ,۰.۰۱۵۳۵۳۱۶ ,۰.۰۱۵۵۴۸۷۲ ,۰.۰۱۵۴۳۲۸۶ ,۰.۰۱۵۴۶۵۷۴ ,۰.۰۱۵۲۱۸۹۹ ,۰.۰۱۵۳۶۵۶۹ ,۰.۰۱۵۳۹۰۴۷ ,۰.۰۱۵۵۶۱۴۶ ,۰.۰۱۴۸۸۲۱۰ ,۰.۰۱۴۹۲۳۸۱ ,۰.۰۱۴۶۹۳۱۶ ,۰.۰۱۴۷۵۹۸۷ ,۰.۰۱۴۶۷۵۴۴ ,۰.۰۱۴۷۸۸۷۱ ,۰.۰۱۴۸۳۳۷۷ ,۰.۰۱۴۵۲۵۴۲ ,۰.۰۱۴۴۸۹۵۳ ,۰.۰۱۴۴۷۷۴۹ ,۰.۰۱۴۳۳۴۰۲ ,۰.۰۱۴۴۲۲۶۵ ,۰.۰۱۴۴۵۹۳۷ ,۰.۰۱۴۶۰۷۳۳ ,۰.۰۱۴۵۸۷۴۷ ,۰.۰۱۴۴۶۱۷۷ ,۰.۰۱۴۳۳۶۸۷ ,۰.۰۱۴۲۸۶۷۷ ,۰.۰۱۴۳۷۷۱۰ ,۰.۰۱۴۱۱۱۵۰ ,۰.۰۱۴۱۰۷۶۹ ,۰.۰۱۴۱۴۷۷۸ ,۰.۰۱۳۹۸۸۷۱ ,۰.۰۱۴۵۴۵۶۱ ,۰.۰۱۴۴۵۸۷۰ ,۰.۰۱۴۵۰۶۲۶ ,۰.۰۱۴۳۰۹۴۵ ,۰.۰۱۴۳۲۶۷۱ ,۰.۰۱۴۲۹۴۸۱ ,۰.۰۱۴۳۷۷۵۳ ,۰.۰۱۴۴۴۵۸۰ ,۰.۰۱۴۴۸۳۳۵ ,۰.۰۱۴۳۵۷۰۴ ,۰.۰۱۴۴۵۲۹۵ ,۰.۰۱۴۱۳۳۷۷ ,۰.۰۱۳۹۷۹۹۹ ,۰.۰۱۳۹۹۶۲۲ ,۰.۰۱۴۰۰۴۶۰ ,۰.۰۱۴۰۵۳۳۷ ,۰.۰۱۴۱۳۷۵۰ ,۰.۰۱۴۰۸۶۰۳ ,۰.۰۱۴۳۲۷۹۶ ,۰.۰۱۴۳۴۶۷۵ ,۰.۰۱۴۷۳۴۵۲ ,۰.۰۱۴۶۸۳۱۰ ,۰.۰۱۴۵۶۹۴۴ ,۰.۰۱۴۷۳۲۵۱ ,۰.۰۱۴۷۸۸۶۹ ,۰.۰۱۴۷۸۳۴۵ ,۰.۰۱۴۸۶۷۷۷ ,۰.۰۱۴۶۷۲۶۳ ,۰.۰۱۴۶۴۹۳۹ ,۰.۰۱۴۷۳۵۷۳ ,۰.۰۱۴۵۷۲۵۷ ,۰.۰۱۴۴۹۸۳۲ ,۰.۰۱۴۵۷۵۱۷ ,۰.۰۱۴۴۸۰۰۵ ,۰.۰۱۴۵۳۸۸۹ ,۰.۰۱۴۶۵۴۰۹ ,۰.۰۱۴۹۶۱۰۳ ,۰.۰۱۵۰۳۸۱۵ ,۰.۰۱۵۳۲۶۴۱ ,۰.۰۱۵۱۶۷۹۶ ,۰.۰۱۵۲۴۷۴۸ ,۰.۰۱۵۴۴۰۳۰ ,۰.۰۱۵۴۴۹۹۰ ,۰.۰۱۵۵۵۸۳۹ ,۰.۰۱۵۶۷۲۶۶ ,۰.۰۱۶۰۰۰۸۲ ,۰.۰۱۵۹۱۴۸۶ ,۰.۰۱۵۹۲۴۶۵ ,۰.۰۱۶۰۷۲۲۲ ,۰.۰۱۶۰۶۷۸۷ ,۰.۰۱۵۸۸۶۰۸ ,۰.۰۱۵۴۸۶۶۴ ,۰.۰۱۵۴۳۷۸۸ ,۰.۰۱۵۳۶۷۶۹ ,۰.۰۱۵۵۶۰۶۳ ,۰.۰۱۵۹۸۷۷۲ ,۰.۰۱۶۰۱۱۵۶ ,۰.۰۱۵۸۹۸۳۰ ,۰.۰۱۵۸۸۸۹۲ ,۰.۰۱۵۷۱۰۰۶ ,۰.۰۱۵۴۱۵۹۲ ,۰.۰۱۴۷۴۹۸۴ ,۰.۰۱۴۷۵۸۰۶ ,۰.۰۱۴۶۲۰۱۷ ,۰.۰۱۴۵۱۲۱۰ ,۰.۰۱۴۶۲۴۰۲ ,۰.۰۱۴۱۵۲۶۲ ,۰.۰۱۴۱۹۴۴۵ ,۰.۰۱۴۲۱۰۰۳ ,۰.۰۱۴۲۳۸۸۷ ,۰.۰۱۴۳۰۴۲۰ ,۰.۰۱۴۳۴۲۶۵ ,۰.۰۱۴۳۲۳۱۲ ,۰.۰۱۴۲۲۸۸۷ ,۰.۰۱۴۱۸۰۷۴ ,۰.۰۱۴۱۱۲۴۳ ,۰.۰۱۴۲۲۱۴۷ ,۰.۰۱۴۰۶۶۸۶ ,۰.۰۱۳۹۳۲۱۱ ,۰.۰۱۳۶۷۵۲۸ ,۰.۰۱۳۹۱۱۳۴ ,۰.۰۱۳۶۵۶۳۰ ,۰.۰۱۳۶۶۹۳۴ ,۰.۰۱۳۶۶۸۹۲ ,۰.۰۱۳۶۶۲۹۹ ,۰.۰۱۳۵۳۰۸۲ ,۰.۰۱۳۲۸۰۶۱ ,۰.۰۱۳۲۳۴۵۸ ,۰.۰۱۳۳۶۳۸۷ ,۰.۰۱۳۲۴۱۷۱ ,۰.۰۱۳۰۲۹۸۰ ,۰.۰۱۲۹۴۰۶۹ ,۰.۰۱۲۹۱۵۰۷
$۰.۱۱۲۲ ۱.۰۱
میلیارد دلار
۱۵.۲۴
میلیون دلار
۹.۰۰
میلیون XEM
-۲.۹۶% ۰.۱۱۲۷۰۴۳۳ ,۰.۱۱۲۸۵۶۲۷ ,۰.۱۱۲۵۲۲۱۷ ,۰.۱۱۲۶۹۳۷۹ ,۰.۱۱۳۴۷۶۸۹ ,۰.۱۱۵۳۱۴۹۹ ,۰.۱۱۳۸۴۷۹۱ ,۰.۱۱۴۱۲۷۲۰ ,۰.۱۱۴۸۹۷۷۸ ,۰.۱۱۴۸۱۱۰۸ ,۰.۱۱۴۳۷۴۹۰ ,۰.۱۱۵۵۱۴۶۲ ,۰.۱۱۶۱۸۹۱۵ ,۰.۱۱۵۳۹۳۵۳ ,۰.۱۱۵۴۲۲۴۳ ,۰.۱۱۶۴۸۱۳۲ ,۰.۱۱۶۲۰۰۱۲ ,۰.۱۱۶۴۶۸۴۸ ,۰.۱۱۶۲۷۰۴۳ ,۰.۱۱۵۶۵۰۶۹ ,۰.۱۱۶۰۰۸۶۸ ,۰.۱۱۶۶۲۳۴۱ ,۰.۱۱۶۸۴۰۲۴ ,۰.۱۱۶۵۷۰۱۴ ,۰.۱۱۸۱۴۶۹۰ ,۰.۱۱۷۶۸۶۹۷ ,۰.۱۱۹۴۲۶۹۰ ,۰.۱۱۹۶۶۴۵۳ ,۰.۱۱۹۲۱۹۵۳ ,۰.۱۲۰۳۱۱۶۳ ,۰.۱۱۹۶۵۰۳۵ ,۰.۱۱۹۵۴۷۲۵ ,۰.۱۱۹۸۶۵۲۱ ,۰.۱۲۰۷۰۰۴۲ ,۰.۱۲۰۰۰۱۵۷ ,۰.۱۱۹۸۴۳۱۷ ,۰.۱۱۹۲۱۹۶۴ ,۰.۱۱۸۸۰۰۲۲ ,۰.۱۱۹۳۰۵۸۶ ,۰.۱۱۸۳۱۹۹۰ ,۰.۱۱۹۱۷۴۵۳ ,۰.۱۱۹۱۶۹۶۳ ,۰.۱۱۹۷۴۳۱۶ ,۰.۱۱۹۹۳۱۸۸ ,۰.۱۲۰۳۲۱۲۲ ,۰.۱۲۰۶۹۲۲۲ ,۰.۱۲۰۷۳۹۶۲ ,۰.۱۱۹۳۸۹۳۱ ,۰.۱۲۰۳۲۵۳۸ ,۰.۱۲۰۴۰۵۸۰ ,۰.۱۲۱۴۹۷۳۱ ,۰.۱۱۷۱۸۴۰۹ ,۰.۱۱۸۱۸۲۹۱ ,۰.۱۱۶۶۷۷۲۶ ,۰.۱۱۷۵۰۷۲۶ ,۰.۱۱۷۱۴۲۸۶ ,۰.۱۱۶۶۵۸۵۳ ,۰.۱۱۷۰۵۷۴۱ ,۰.۱۱۶۷۳۷۸۸ ,۰.۱۱۵۸۶۳۰۶ ,۰.۱۱۵۵۲۴۴۱ ,۰.۱۱۶۳۴۵۶۲ ,۰.۱۱۶۷۰۶۹۶ ,۰.۱۱۶۶۵۷۰۲ ,۰.۱۱۷۶۵۶۲۳ ,۰.۱۱۸۲۳۱۳۹ ,۰.۱۱۸۷۶۶۷۸ ,۰.۱۱۸۵۵۸۹۳ ,۰.۱۱۶۶۷۵۷۹ ,۰.۱۱۸۰۷۶۹۷ ,۰.۱۱۸۰۶۷۴۳ ,۰.۱۱۵۳۰۲۹۴ ,۰.۱۱۶۶۱۶۴۳ ,۰.۱۱۷۹۲۵۳۱ ,۰.۱۱۷۸۳۳۲۲ ,۰.۱۱۹۸۰۱۶۴ ,۰.۱۱۹۵۸۰۶۱ ,۰.۱۱۹۳۵۷۰۱ ,۰.۱۱۹۳۶۶۸۵ ,۰.۱۱۹۸۰۸۳۶ ,۰.۱۱۹۶۹۲۱۰ ,۰.۱۲۰۶۱۵۶۹ ,۰.۱۲۰۴۸۰۶۰ ,۰.۱۱۹۳۶۹۰۵ ,۰.۱۱۹۵۴۰۳۳ ,۰.۱۲۰۰۹۶۲۱ ,۰.۱۱۹۶۵۱۲۵ ,۰.۱۱۹۸۷۴۴۵ ,۰.۱۱۹۴۸۸۰۶ ,۰.۱۱۹۴۹۰۳۶ ,۰.۱۱۹۶۶۸۰۹ ,۰.۱۱۹۸۰۵۵۱ ,۰.۱۱۹۵۸۰۰۸ ,۰.۱۲۰۰۰۱۳۱ ,۰.۱۲۰۳۱۵۱۶ ,۰.۱۲۰۰۷۰۷۶ ,۰.۱۱۹۵۴۰۶۶ ,۰.۱۱۹۷۳۴۹۷ ,۰.۱۱۹۸۵۸۰۳ ,۰.۱۲۰۰۱۹۰۶ ,۰.۱۲۰۹۱۳۰۰ ,۰.۱۲۰۸۸۲۳۶ ,۰.۱۲۰۴۵۴۷۹ ,۰.۱۲۰۱۳۶۴۱ ,۰.۱۲۰۰۱۷۴۱ ,۰.۱۱۹۲۳۳۳۳ ,۰.۱۱۸۶۱۸۸۸ ,۰.۱۱۸۶۷۰۱۲ ,۰.۱۱۸۵۲۷۲۴ ,۰.۱۱۸۳۶۱۲۶ ,۰.۱۱۸۴۶۳۶۵ ,۰.۱۱۷۳۲۹۶۵ ,۰.۱۱۷۷۴۶۴۲ ,۰.۱۱۸۳۸۶۹۲ ,۰.۱۱۸۲۹۶۳۰ ,۰.۱۱۸۶۰۷۱۴ ,۰.۱۱۸۷۹۹۹۰ ,۰.۱۱۸۷۵۵۱۶ ,۰.۱۱۹۱۴۵۵۴ ,۰.۱۱۸۷۳۶۵۴ ,۰.۱۱۹۵۱۰۹۹ ,۰.۱۱۹۲۸۵۰۴ ,۰.۱۱۹۴۴۱۸۵ ,۰.۱۲۰۱۷۶۱۹ ,۰.۱۲۰۵۲۸۹۳ ,۰.۱۲۱۰۱۵۱۷ ,۰.۱۲۱۲۶۱۷۲ ,۰.۱۲۰۶۴۲۲۳ ,۰.۱۲۰۳۶۰۰۴ ,۰.۱۲۰۱۸۴۹۰ ,۰.۱۲۰۲۸۸۹۰ ,۰.۱۲۰۱۸۸۷۳ ,۰.۱۱۹۹۲۳۲۸ ,۰.۱۱۸۲۸۰۰۵ ,۰.۱۱۷۹۶۵۲۲ ,۰.۱۱۸۳۲۴۲۲ ,۰.۱۱۶۹۷۷۲۸ ,۰.۱۱۵۵۹۲۰۶ ,۰.۱۱۶۵۲۲۵۸ ,۰.۱۱۷۱۱۰۸۵ ,۰.۱۱۶۷۵۴۴۱ ,۰.۱۱۶۸۸۹۹۳ ,۰.۱۱۷۱۲۱۴۱ ,۰.۱۱۶۳۹۱۹۴ ,۰.۱۱۵۳۹۶۷۶ ,۰.۱۱۵۳۶۹۸۸ ,۰.۱۱۵۶۱۱۸۴ ,۰.۱۱۵۰۰۶۸۶ ,۰.۱۱۴۲۶۸۳۰ ,۰.۱۱۴۰۵۷۰۷ ,۰.۱۱۳۸۶۲۶۰ ,۰.۱۱۶۰۷۳۶۳ ,۰.۱۱۵۸۵۴۹۸ ,۰.۱۱۵۳۳۴۵۹ ,۰.۱۱۴۴۰۸۸۳ ,۰.۱۱۵۷۴۲۷۰ ,۰.۱۱۵۷۱۴۰۳ ,۰.۱۱۶۵۴۶۸۱ ,۰.۱۱۴۷۹۹۰۱ ,۰.۱۱۵۰۷۸۰۲ ,۰.۱۱۳۸۰۲۸۷ ,۰.۱۱۳۷۷۵۹۳ ,۰.۱۱۳۵۹۱۷۵ ,۰.۱۱۳۹۵۰۸۴ ,۰.۱۱۲۳۸۹۵۶ ,۰.۱۱۱۶۲۳۳۵ ,۰.۱۱۳۶۵۲۸۹ ,۰.۱۱۲۶۵۸۷۹
$۰.۰۸۱۹ ۱.۰۱
میلیارد دلار
۸.۱۸
میلیون دلار
۱۲.۲۴
میلیون XDC
-۳.۷۲% ۰.۰۸۳۴۱۹۲۷ ,۰.۰۸۳۷۷۷۲۹ ,۰.۰۸۴۴۷۶۱۵ ,۰.۰۸۴۲۵۵۱۶ ,۰.۰۸۴۱۵۹۰۳ ,۰.۰۸۵۲۸۰۴۸ ,۰.۰۸۴۱۶۸۷۵ ,۰.۰۸۴۴۱۷۱۳ ,۰.۰۸۵۲۹۷۳۸ ,۰.۰۸۵۱۲۵۰۶ ,۰.۰۸۵۲۱۶۶۵ ,۰.۰۸۵۱۰۹۷۳ ,۰.۰۸۴۷۶۸۷۵ ,۰.۰۸۵۳۹۵۲۹ ,۰.۰۸۵۰۴۶۲۶ ,۰.۰۸۵۶۵۸۲۴ ,۰.۰۸۵۰۷۱۹۵ ,۰.۰۸۵۶۴۴۰۳ ,۰.۰۸۵۶۵۲۶۷ ,۰.۰۸۵۵۵۴۲۶ ,۰.۰۸۵۵۳۲۳۰ ,۰.۰۸۶۰۸۲۴۱ ,۰.۰۸۷۵۸۳۴۴ ,۰.۰۸۸۱۲۶۶۸ ,۰.۰۸۸۵۲۹۸۴ ,۰.۰۹۱۳۰۳۱۰ ,۰.۰۹۰۲۳۵۰۳ ,۰.۰۹۰۱۴۱۶۹ ,۰.۰۹۰۴۸۱۳۷ ,۰.۰۹۰۵۲۸۸۲ ,۰.۰۹۰۲۵۰۳۹ ,۰.۰۹۰۳۲۳۲۵ ,۰.۰۹۰۷۳۳۳۳ ,۰.۰۹۰۶۰۵۹۸ ,۰.۰۹۰۴۵۳۲۲ ,۰.۰۹۰۵۵۸۰۳ ,۰.۰۸۹۹۴۰۱۴ ,۰.۰۹۰۱۱۵۳۹ ,۰.۰۹۰۳۵۷۳۶ ,۰.۰۸۹۸۲۱۱۶ ,۰.۰۸۹۲۴۹۱۱ ,۰.۰۸۹۱۱۷۱۹ ,۰.۰۹۰۲۸۱۴۱ ,۰.۰۸۹۵۵۳۹۶ ,۰.۰۹۴۵۶۵۳۰ ,۰.۰۹۵۴۵۲۸۶ ,۰.۰۹۷۰۲۰۴۱ ,۰.۰۹۵۵۲۷۰۹ ,۰.۰۹۵۰۱۲۹۷ ,۰.۰۹۴۶۹۷۶۷ ,۰.۰۹۳۶۵۷۱۸ ,۰.۰۹۳۳۹۲۷۸ ,۰.۰۹۳۵۰۹۱۲ ,۰.۰۹۳۹۴۸۳۴ ,۰.۰۹۳۲۲۸۴۳ ,۰.۰۹۱۲۱۹۴۹ ,۰.۰۹۰۹۱۲۸۱ ,۰.۰۹۰۹۴۹۸۹ ,۰.۰۸۹۷۷۰۸۱ ,۰.۰۸۸۷۶۶۱۷ ,۰.۰۸۸۶۲۲۵۹ ,۰.۰۸۹۷۵۰۵۲ ,۰.۰۸۹۲۳۲۸۶ ,۰.۰۸۹۵۴۹۳۶ ,۰.۰۸۸۹۷۳۴۷ ,۰.۰۸۷۸۹۸۵۹ ,۰.۰۸۸۶۲۷۸۶ ,۰.۰۸۷۶۸۷۹۴ ,۰.۰۸۸۱۳۶۵۰ ,۰.۰۸۷۷۴۱۷۰ ,۰.۰۸۸۴۶۹۵۹ ,۰.۰۸۷۹۴۴۳۳ ,۰.۰۸۷۵۶۲۸۵ ,۰.۰۸۸۰۱۸۸۹ ,۰.۰۸۷۳۰۵۳۵ ,۰.۰۸۹۰۱۱۳۷ ,۰.۰۸۸۳۶۷۹۹ ,۰.۰۸۷۹۶۶۷۳ ,۰.۰۸۷۷۶۸۹۰ ,۰.۰۸۸۲۷۶۳۸ ,۰.۰۸۹۰۴۵۷۱ ,۰.۰۸۹۳۸۲۲۷ ,۰.۰۸۹۶۹۳۱۷ ,۰.۰۸۹۶۵۱۴۶ ,۰.۰۹۰۱۰۶۷۹ ,۰.۰۸۹۰۷۵۵۶ ,۰.۰۸۹۰۴۹۴۷ ,۰.۰۹۰۰۳۲۱۵ ,۰.۰۸۸۶۰۷۲۹ ,۰.۰۸۸۹۴۷۰۴ ,۰.۰۸۸۸۶۴۶۴ ,۰.۰۸۸۱۷۵۰۹ ,۰.۰۸۸۳۵۱۵۴ ,۰.۰۸۸۳۴۱۶۳ ,۰.۰۸۸۲۵۸۳۲ ,۰.۰۸۸۲۸۳۲۴ ,۰.۰۸۸۲۹۵۹۷ ,۰.۰۸۸۲۲۲۲۶ ,۰.۰۸۸۶۴۵۴۳ ,۰.۰۸۸۴۶۱۵۱ ,۰.۰۸۸۹۹۴۸۵ ,۰.۰۸۸۶۲۴۰۰ ,۰.۰۸۸۱۰۸۰۷ ,۰.۰۸۸۵۹۳۱۰ ,۰.۰۸۷۹۲۸۳۹ ,۰.۰۸۸۳۳۱۰۴ ,۰.۰۸۸۰۳۹۱۱ ,۰.۰۸۷۱۱۷۰۹ ,۰.۰۸۷۷۵۸۱۱ ,۰.۰۸۷۶۱۵۵۳ ,۰.۰۸۶۹۸۲۰۱ ,۰.۰۸۷۹۰۱۷۹ ,۰.۰۸۶۸۹۳۸۳ ,۰.۰۸۸۱۳۹۶۲ ,۰.۰۸۷۴۵۵۸۵ ,۰.۰۸۷۲۹۹۳۷ ,۰.۰۸۷۳۳۹۶۶ ,۰.۰۸۷۲۱۲۸۴ ,۰.۰۸۸۱۲۸۸۶ ,۰.۰۸۸۱۶۲۰۷ ,۰.۰۸۷۵۲۲۸۷ ,۰.۰۸۸۴۱۵۷۷ ,۰.۰۸۷۶۴۶۶۸ ,۰.۰۸۷۹۳۸۶۲ ,۰.۰۸۸۵۱۱۰۱ ,۰.۰۸۹۰۸۲۲۱ ,۰.۰۸۸۰۷۴۹۱ ,۰.۰۸۸۱۸۵۷۷ ,۰.۰۸۷۸۲۵۴۲ ,۰.۰۸۸۰۶۸۱۷ ,۰.۰۸۸۳۷۸۳۰ ,۰.۰۸۷۶۰۴۱۹ ,۰.۰۸۷۳۵۰۶۶ ,۰.۰۸۷۸۶۱۰۶ ,۰.۰۸۷۷۶۳۴۵ ,۰.۰۸۷۵۷۸۷۱ ,۰.۰۸۶۷۸۷۵۵ ,۰.۰۸۵۹۸۵۱۶ ,۰.۰۸۶۴۱۹۳۴ ,۰.۰۸۵۹۴۷۵۸ ,۰.۰۸۵۴۸۸۵۳ ,۰.۰۸۵۶۰۷۸۳ ,۰.۰۸۵۵۲۰۵۰ ,۰.۰۸۴۹۶۴۳۹ ,۰.۰۸۴۷۶۵۴۸ ,۰.۰۸۵۰۲۰۲۴ ,۰.۰۸۵۳۰۰۰۱ ,۰.۰۸۴۷۳۴۱۱ ,۰.۰۸۴۹۸۲۱۲ ,۰.۰۸۴۴۴۵۶۳ ,۰.۰۸۴۳۴۸۲۱ ,۰.۰۸۵۰۰۹۲۷ ,۰.۰۸۳۷۲۸۰۷ ,۰.۰۸۴۰۰۳۴۲ ,۰.۰۸۳۶۶۱۹۹ ,۰.۰۸۳۸۴۷۳۱ ,۰.۰۸۳۸۴۵۹۸ ,۰.۰۸۴۴۳۶۸۷ ,۰.۰۸۴۲۵۸۴۴ ,۰.۰۸۴۴۳۴۵۴ ,۰.۰۸۳۵۷۹۸۴ ,۰.۰۸۴۱۲۷۲۸ ,۰.۰۸۴۲۵۰۸۴ ,۰.۰۸۳۹۸۰۶۸ ,۰.۰۸۳۵۴۶۸۷ ,۰.۰۸۳۴۴۰۳۹ ,۰.۰۸۴۰۰۹۳۸ ,۰.۰۸۳۴۱۶۶۸
$۴.۹۹ ۹۹۷.۹۹
میلیون دلار
۵۸.۸۱
میلیون دلار
۱۹۹.۴۰
میلیارد SNX
-۲.۳۲% ۴.۹۴ ,۴.۹۷ ,۴.۹۴ ,۴.۸۹ ,۵.۰۰ ,۵.۱۱ ,۵.۰۴ ,۵.۰۴ ,۵.۰۷ ,۵.۰۶ ,۵.۰۴ ,۵.۰۶ ,۵.۰۷ ,۵.۰۹ ,۵.۰۸ ,۵.۰۷ ,۵.۰۸ ,۵.۱۲ ,۵.۱۳ ,۵.۱۴ ,۵.۱۳ ,۵.۱۶ ,۵.۱۸ ,۵.۱۹ ,۵.۲۳ ,۵.۲۶ ,۵.۳۳ ,۵.۳۲ ,۵.۲۹ ,۵.۳۶ ,۵.۳۸ ,۵.۳۴ ,۵.۴۲ ,۵.۴۲ ,۵.۴۲ ,۵.۴۳ ,۵.۴۳ ,۵.۴۰ ,۵.۳۲ ,۵.۳۴ ,۵.۳۰ ,۵.۳۸ ,۵.۳۵ ,۵.۳۸ ,۵.۴۳ ,۵.۴۶ ,۵.۴۷ ,۵.۴۵ ,۵.۳۴ ,۵.۴۱ ,۵.۴۲ ,۵.۴۶ ,۵.۱۹ ,۵.۲۴ ,۵.۱۷ ,۵.۱۴ ,۵.۰۸ ,۵.۱۵ ,۵.۱۷ ,۵.۱۱ ,۵.۰۹ ,۵.۱۲ ,۵.۱۱ ,۵.۱۱ ,۵.۱۱ ,۵.۱۱ ,۵.۱۶ ,۵.۱۴ ,۵.۰۹ ,۵.۰۶ ,۵.۰۸ ,۴.۹۶ ,۴.۹۹ ,۵.۰۲ ,۵.۰۳ ,۵.۱۸ ,۵.۱۵ ,۵.۱۷ ,۵.۱۲ ,۵.۱۷ ,۵.۱۷ ,۵.۱۹ ,۵.۲۴ ,۵.۲۱ ,۵.۲۵ ,۵.۳۰ ,۵.۲۷ ,۵.۳۶ ,۵.۳۵ ,۵.۳۳ ,۵.۳۳ ,۵.۳۶ ,۵.۳۷ ,۵.۳۷ ,۵.۳۷ ,۵.۳۸ ,۵.۳۷ ,۵.۳۱ ,۵.۳۸ ,۵.۴۰ ,۵.۴۰ ,۵.۳۸ ,۵.۳۸ ,۵.۳۶ ,۵.۳۶ ,۵.۳۶ ,۵.۳۲ ,۵.۳۲ ,۵.۲۸ ,۵.۲۸ ,۵.۲۸ ,۵.۲۳ ,۵.۲۲ ,۵.۲۲ ,۵.۲۰ ,۵.۲۳ ,۵.۲۳ ,۵.۲۳ ,۵.۲۶ ,۵.۲۸ ,۵.۲۹ ,۵.۳۴ ,۵.۳۴ ,۵.۳۵ ,۵.۴۰ ,۵.۴۲ ,۵.۳۹ ,۵.۴۰ ,۵.۳۶ ,۵.۳۷ ,۵.۳۷ ,۵.۴۱ ,۵.۳۸ ,۵.۳۵ ,۵.۳۰ ,۵.۲۸ ,۵.۱۹ ,۵.۱۶ ,۵.۱۳ ,۵.۱۷ ,۵.۱۶ ,۵.۱۷ ,۵.۱۸ ,۵.۱۴ ,۵.۱۳ ,۵.۱۰ ,۵.۰۹ ,۵.۰۷ ,۵.۰۰ ,۴.۹۹ ,۴.۹۶ ,۵.۰۰ ,۴.۹۷ ,۴.۹۸ ,۴.۹۵ ,۵.۰۳ ,۴.۹۹ ,۵.۰۴ ,۵.۰۶ ,۵.۰۳ ,۴.۹۹ ,۴.۹۷ ,۴.۹۸ ,۵.۰۵ ,۵.۰۱ ,۴.۹۴ ,۴.۹۸ ,۵.۰۲
$۱۱۴.۵۹ ۹۷۴.۷۰
میلیون دلار
۸۱.۱۹
میلیون دلار
۸.۵۱
میلیارد OHM
-۱۲.۰۳% ۱۸۰.۲۳ ,۱۸۳.۲۱ ,۱۸۳.۰۰ ,۱۸۲.۱۰ ,۱۸۲.۵۸ ,۱۸۲.۵۴ ,۱۸۵.۲۰ ,۱۹۵.۵۷ ,۱۹۸.۲۱ ,۱۹۶.۰۳ ,۱۹۶.۰۶ ,۱۹۶.۸۵ ,۱۹۵.۳۹ ,۱۹۵.۴۱ ,۱۹۴.۵۰ ,۱۹۳.۳۶ ,۱۹۳.۹۹ ,۱۹۵.۳۳ ,۱۹۳.۲۸ ,۱۹۰.۹۱ ,۱۹۳.۷۵ ,۱۹۴.۸۲ ,۱۹۵.۵۵ ,۱۹۶.۶۳ ,۱۹۶.۸۴ ,۱۹۹.۵۸ ,۲۰۱.۱۱ ,۲۰۵.۹۰ ,۲۰۵.۶۳ ,۲۰۳.۵۷ ,۲۰۴.۷۴ ,۲۰۵.۷۱ ,۲۰۵.۴۵ ,۲۰۵.۹۳ ,۲۰۶.۳۲ ,۲۰۷.۴۴ ,۲۰۹.۰۷ ,۲۱۰.۰۰ ,۲۱۶.۷۳ ,۲۱۶.۴۲ ,۲۱۶.۱۴ ,۲۱۷.۰۵ ,۲۱۸.۱۲ ,۲۲۳.۵۶ ,۲۲۵.۰۰ ,۲۲۴.۷۵ ,۲۲۵.۷۹ ,۲۲۴.۴۱ ,۲۲۳.۴۹ ,۲۲۴.۵۹ ,۲۲۵.۳۶ ,۲۲۲.۷۷ ,۲۱۸.۶۴ ,۲۱۵.۸۶ ,۲۱۴.۸۰ ,۲۱۴.۷۷ ,۲۱۶.۵۲ ,۲۱۱.۹۱ ,۲۱۳.۷۲ ,۲۱۱.۴۲ ,۲۱۲.۹۴ ,۲۱۵.۰۳ ,۲۱۳.۱۸ ,۲۱۲.۷۲ ,۲۱۳.۲۰ ,۲۱۳.۵۵ ,۲۱۳.۵۳ ,۲۱۴.۶۴ ,۲۱۴.۵۵ ,۲۱۳.۴۰ ,۲۱۳.۹۷ ,۲۰۹.۷۰ ,۲۰۷.۳۸ ,۲۰۷.۷۱ ,۲۰۶.۸۸ ,۲۰۹.۳۵ ,۲۰۷.۸۶ ,۲۰۸.۴۲ ,۲۰۷.۰۷ ,۲۰۸.۸۳ ,۲۰۹.۴۶ ,۲۰۷.۳۹ ,۲۰۷.۲۶ ,۲۰۷.۶۷ ,۲۰۵.۹۹ ,۲۰۶.۵۳ ,۲۰۵.۹۷ ,۲۰۷.۷۸ ,۲۰۷.۰۴ ,۲۰۷.۱۱ ,۲۰۶.۹۹ ,۲۰۶.۰۵ ,۲۰۴.۷۳ ,۲۰۴.۴۴ ,۲۰۵.۹۲ ,۲۰۵.۰۴ ,۲۰۳.۶۳ ,۲۰۰.۰۵ ,۲۰۱.۵۵ ,۲۰۲.۰۶ ,۲۰۳.۳۵ ,۲۰۰.۸۸ ,۱۹۸.۹۵ ,۱۹۸.۵۲ ,۱۹۸.۵۴ ,۱۹۷.۶۴ ,۱۹۶.۳۷ ,۱۹۶.۳۸ ,۱۹۵.۷۸ ,۱۹۴.۷۹ ,۱۹۰.۳۱ ,۱۹۰.۱۶ ,۱۸۹.۵۱ ,۱۸۷.۷۸ ,۱۸۶.۱۳ ,۱۸۶.۰۴ ,۱۸۷.۲۸ ,۱۸۸.۴۱ ,۱۸۸.۵۷ ,۱۸۸.۰۴ ,۱۸۸.۴۲ ,۱۸۷.۳۳ ,۱۸۶.۰۱ ,۱۸۳.۵۱ ,۱۸۱.۲۶ ,۱۷۹.۱۷ ,۱۷۲.۴۱ ,۱۶۶.۸۸ ,۱۶۶.۷۲ ,۱۶۴.۹۶ ,۱۶۱.۷۰ ,۱۶۲.۲۳ ,۱۶۲.۰۹ ,۱۶۱.۹۱ ,۱۶۰.۸۶ ,۱۰۴.۶۸ ,۱۱۸.۲۲ ,۱۲۷.۱۶ ,۱۲۴.۱۲ ,۱۲۹.۷۳ ,۱۲۸.۲۴ ,۱۲۸.۲۳ ,۱۲۹.۸۰ ,۱۲۹.۸۶ ,۱۳۱.۸۲ ,۱۳۰.۰۵ ,۱۲۹.۸۶ ,۱۲۷.۵۵ ,۱۲۳.۱۱ ,۱۲۵.۳۳ ,۱۲۴.۳۹ ,۱۲۵.۰۸ ,۱۲۳.۹۲ ,۱۱۹.۹۹ ,۱۱۹.۰۶ ,۱۱۹.۶۸ ,۱۱۹.۰۹ ,۱۱۹.۷۰ ,۱۲۰.۰۹ ,۱۲۰.۴۶ ,۱۱۹.۱۲ ,۱۱۸.۵۰ ,۱۱۷.۳۳ ,۱۱۷.۸۲ ,۱۱۵.۸۶ ,۱۱۵.۳۷ ,۱۱۶.۰۸ ,۱۱۶.۴۰
$۲.۱۶ ۹۶۰.۴۰
میلیون دلار
۸۱.۱۰
میلیون دلار
۴۴۲.۵۷
میلیارد ۱INCH
-۷.۳۵% ۲.۰۶ ,۲.۰۷ ,۲.۰۸ ,۲.۰۹ ,۲.۰۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۴ ,۲.۱۳ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۵ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۷ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۲۰ ,۲.۲۲ ,۲.۲۴ ,۲.۲۴ ,۲.۲۲ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۵ ,۲.۲۵ ,۲.۲۵ ,۲.۲۴ ,۲.۲۵ ,۲.۲۳ ,۲.۴۰ ,۲.۴۶ ,۲.۴۸ ,۲.۵۲ ,۲.۴۹ ,۲.۵۱ ,۲.۴۲ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۴۳ ,۲.۴۰ ,۲.۴۴ ,۲.۴۶ ,۲.۴۴ ,۲.۳۸ ,۲.۴۳ ,۲.۴۱ ,۲.۴۳ ,۲.۴۳ ,۲.۴۲ ,۲.۴۴ ,۲.۳۹ ,۲.۳۵ ,۲.۳۶ ,۲.۳۷ ,۲.۳۷ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۴۴ ,۲.۴۳ ,۲.۴۱ ,۲.۳۹ ,۲.۳۷ ,۲.۳۲ ,۲.۲۹ ,۲.۳۲ ,۲.۳۰ ,۲.۳۵ ,۲.۳۵ ,۲.۳۶ ,۲.۳۳ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۳۷ ,۲.۴۱ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۳۷ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۶ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۶ ,۲.۳۹ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۳۹ ,۲.۴۲ ,۲.۴۳ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۴۲ ,۲.۴۳ ,۲.۴۳ ,۲.۴۳ ,۲.۴۴ ,۲.۴۳ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۳ ,۲.۴۳ ,۲.۴۵ ,۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۴۳ ,۲.۴۱ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۵ ,۲.۳۳ ,۲.۳۳ ,۲.۳۵ ,۲.۳۵ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۴ ,۲.۳۳ ,۲.۳۲ ,۲.۳۲ ,۲.۲۸ ,۲.۲۷ ,۲.۲۵ ,۲.۲۷ ,۲.۲۶ ,۲.۲۵ ,۲.۲۲ ,۲.۲۴ ,۲.۲۵ ,۲.۲۶ ,۲.۲۷ ,۲.۲۶ ,۲.۲۲ ,۲.۲۱ ,۲.۲۰ ,۲.۲۴ ,۲.۲۱ ,۲.۱۸ ,۲.۱۹ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸
$۱۵.۵۹ ۹۵۵.۷۸
میلیون دلار
۵۵.۹۷
میلیون دلار
۶۱.۱۳
میلیارد JEWEL
-۸.۴۴% ۱۶.۵۴ ,۱۶.۷۸ ,۱۶.۷۷ ,۱۶.۵۹ ,۱۷.۱۳ ,۱۷.۵۵ ,۱۷.۹۳ ,۱۸.۰۹ ,۱۸.۱۶ ,۱۸.۴۳ ,۱۸.۳۱ ,۱۸.۰۵ ,۱۸.۱۶ ,۱۸.۶۳ ,۱۸.۵۷ ,۱۸.۴۰ ,۱۸.۴۷ ,۱۸.۴۷ ,۱۸.۳۸ ,۱۹.۰۳ ,۱۹.۰۴ ,۱۹.۴۲ ,۱۹.۳۴ ,۱۹.۲۹ ,۱۸.۹۴ ,۱۹.۰۶ ,۱۹.۶۴ ,۱۹.۹۶ ,۱۹.۸۳ ,۲۰.۳۹ ,۲۰.۸۲ ,۲۰.۴۶ ,۲۰.۳۳ ,۲۰.۰۲ ,۲۰.۱۸ ,۲۰.۱۴ ,۲۰.۲۶ ,۲۰.۳۶ ,۱۹.۶۸ ,۱۹.۶۵ ,۱۹.۵۵ ,۱۹.۶۸ ,۲۰.۸۸ ,۲۰.۹۵ ,۲۰.۷۳ ,۲۱.۰۶ ,۲۰.۹۷ ,۲۱.۰۰ ,۲۰.۸۷ ,۲۰.۷۶ ,۲۰.۷۳ ,۲۱.۰۴ ,۲۰.۴۸ ,۲۰.۲۵ ,۲۰.۱۸ ,۲۰.۰۶ ,۱۹.۷۵ ,۲۰.۰۵ ,۲۰.۵۳ ,۲۰.۴۰ ,۲۰.۱۹ ,۲۰.۵۹ ,۲۰.۵۵ ,۲۰.۰۰ ,۲۰.۵۷ ,۲۰.۷۷ ,۲۰.۲۸ ,۲۰.۲۷ ,۲۰.۰۸ ,۱۹.۹۵ ,۲۰.۳۰ ,۲۰.۰۳ ,۲۰.۱۷ ,۲۰.۳۳ ,۲۰.۱۲ ,۲۰.۰۸ ,۲۰.۱۹ ,۲۰.۶۵ ,۲۰.۹۰ ,۲۰.۸۹ ,۲۰.۲۷ ,۲۰.۲۷ ,۲۰.۱۱ ,۱۹.۹۸ ,۱۹.۸۴ ,۱۹.۶۷ ,۱۹.۵۲ ,۱۹.۵۳ ,۱۹.۵۰ ,۱۹.۴۷ ,۱۹.۳۹ ,۱۹.۴۲ ,۱۹.۷۵ ,۱۹.۷۵ ,۱۹.۶۶ ,۱۹.۷۱ ,۱۹.۷۴ ,۱۹.۴۱ ,۱۹.۱۸ ,۱۹.۲۸ ,۱۹.۳۴ ,۱۹.۳۸ ,۱۹.۵۹ ,۱۹.۴۳ ,۱۹.۴۶ ,۱۹.۲۹ ,۱۹.۱۷ ,۱۹.۲۲ ,۱۹.۱۹ ,۱۸.۷۲ ,۱۸.۵۳ ,۱۸.۴۵ ,۱۸.۴۸ ,۱۸.۴۲ ,۱۸.۳۶ ,۱۸.۵۷ ,۱۸.۵۰ ,۱۹.۲۸ ,۱۹.۳۸ ,۱۹.۱۶ ,۱۹.۴۷ ,۱۹.۶۲ ,۱۹.۲۳ ,۱۹.۳۷ ,۱۹.۰۷ ,۱۹.۱۶ ,۱۸.۹۴ ,۱۹.۰۸ ,۱۹.۰۰ ,۱۸.۵۳ ,۱۸.۵۲ ,۱۸.۵۸ ,۱۸.۷۴ ,۱۸.۸۲ ,۱۸.۴۵ ,۱۸.۲۷ ,۱۸.۲۵ ,۱۷.۵۰ ,۱۷.۵۱ ,۱۷.۸۰ ,۱۷.۶۸ ,۱۷.۵۷ ,۱۷.۵۳ ,۱۷.۳۱ ,۱۷.۲۷ ,۱۷.۲۲ ,۱۶.۹۹ ,۱۶.۸۹ ,۱۶.۷۹ ,۱۶.۴۳ ,۱۶.۲۷ ,۱۶.۱۹ ,۱۶.۴۲ ,۱۶.۲۹ ,۱۶.۰۷ ,۱۶.۲۷ ,۱۶.۳۸ ,۱۶.۶۶ ,۱۶.۴۸ ,۱۶.۵۶ ,۱۶.۷۷ ,۱۶.۲۵ ,۱۶.۶۰ ,۱۶.۴۵ ,۱۶.۶۱ ,۱۶.۲۵ ,۱۶.۱۳ ,۱۶.۳۹ ,۱۵.۸۵
$۰.۰۸۷۶ ۹۲۰.۴۷
میلیون دلار
۳۹.۳۰
میلیون دلار
۱۰.۴۷
میلیون RVN
-۴.۵۴% ۰.۰۹۱۴۲۵۶۱ ,۰.۰۹۱۷۶۳۶۹ ,۰.۰۹۱۶۱۳۲۴ ,۰.۰۹۱۷۲۳۶۶ ,۰.۰۹۱۲۰۱۷۶ ,۰.۰۹۴۷۰۰۶۲ ,۰.۰۹۳۵۱۸۲۸ ,۰.۰۹۴۱۸۴۰۳ ,۰.۰۹۴۳۹۵۸۰ ,۰.۰۹۳۷۰۹۱۱ ,۰.۰۹۳۶۹۷۳۱ ,۰.۰۹۳۷۳۲۵۵ ,۰.۰۹۴۳۱۰۵۵ ,۰.۰۹۴۲۵۷۱۴ ,۰.۰۹۴۵۶۹۵۸ ,۰.۰۹۵۱۱۷۷۵ ,۰.۰۹۵۶۵۴۲۶ ,۰.۰۹۷۳۹۴۴۳ ,۰.۰۹۹۸۵۹۳۴ ,۰.۱۰۰۷۸۱۸۹ ,۰.۱۰۰۸۵۳۶۷ ,۰.۱۰۲۴۷۲۲۸ ,۰.۱۰۲۶۹۳۶۵ ,۰.۱۰۳۷۱۷۳۰ ,۰.۱۰۴۰۲۴۰۷ ,۰.۱۰۴۱۶۷۲۰ ,۰.۱۰۴۴۶۹۷۴ ,۰.۱۰۴۱۶۳۹۴ ,۰.۱۰۳۶۴۳۳۸ ,۰.۱۰۴۰۰۱۴۴ ,۰.۱۰۳۶۳۶۷۶ ,۰.۱۰۳۲۹۰۴۷ ,۰.۱۰۳۱۶۵۶۹ ,۰.۱۰۴۱۲۸۴۴ ,۰.۱۰۳۶۷۰۲۲ ,۰.۱۰۳۱۴۶۵۵ ,۰.۱۰۲۵۱۴۹۰ ,۰.۱۰۰۶۷۸۷۹ ,۰.۱۰۰۱۱۴۳۲ ,۰.۰۹۹۲۶۰۱۱ ,۰.۰۹۹۸۰۲۱۳ ,۰.۰۹۹۴۴۶۰۶ ,۰.۱۰۰۳۴۴۹۴ ,۰.۱۰۰۲۷۸۵۱ ,۰.۱۰۰۳۱۴۸۳ ,۰.۱۰۱۵۸۱۸۰ ,۰.۱۰۱۶۷۹۳۰ ,۰.۰۹۹۷۵۸۶۴ ,۰.۱۰۰۵۹۹۸۷ ,۰.۱۰۱۱۱۹۴۶ ,۰.۱۰۲۰۲۳۱۵ ,۰.۰۹۷۶۷۲۰۷ ,۰.۰۹۸۱۴۷۶۶ ,۰.۰۹۷۰۳۱۳۲ ,۰.۰۹۷۸۰۳۱۸ ,۰.۰۹۷۲۱۰۰۴ ,۰.۰۹۶۳۳۹۸۰ ,۰.۰۹۶۹۰۷۱۹ ,۰.۰۹۶۳۰۷۶۲ ,۰.۰۹۵۷۲۸۸۵ ,۰.۰۹۵۲۷۱۴۹ ,۰.۰۹۵۳۱۵۴۷ ,۰.۰۹۵۱۰۱۷۸ ,۰.۰۹۵۸۳۲۰۵ ,۰.۰۹۶۵۶۰۷۶ ,۰.۰۹۷۰۲۹۱۲ ,۰.۰۹۷۶۲۲۴۷ ,۰.۰۹۷۰۸۰۶۹ ,۰.۰۹۵۶۰۳۲۳ ,۰.۰۹۵۹۱۴۶۴ ,۰.۰۹۵۴۱۵۲۵ ,۰.۰۹۲۵۷۵۶۲ ,۰.۰۹۴۱۴۵۷۴ ,۰.۰۹۶۰۰۰۶۵ ,۰.۰۹۵۴۲۴۸۳ ,۰.۰۹۸۳۴۰۳۸ ,۰.۰۹۸۷۹۴۲۵ ,۰.۰۹۹۶۸۵۵۹ ,۰.۰۹۹۳۳۰۹۰ ,۰.۱۰۰۹۱۹۸۵ ,۰.۱۰۱۹۱۸۳۸ ,۰.۱۰۳۰۹۶۹۸ ,۰.۱۰۲۳۸۷۳۱ ,۰.۱۰۱۵۵۴۳۵ ,۰.۱۰۱۹۱۹۴۰ ,۰.۱۰۱۷۹۵۲۹ ,۰.۱۰۱۳۳۲۴۵ ,۰.۱۰۱۸۴۹۲۲ ,۰.۱۰۰۹۶۹۶۷ ,۰.۱۰۰۹۴۲۸۷ ,۰.۱۰۰۳۰۰۰۲ ,۰.۱۰۰۲۳۴۴۴ ,۰.۱۰۰۰۷۶۱۰ ,۰.۰۹۹۳۴۵۳۳ ,۰.۱۰۰۲۲۱۳۵ ,۰.۰۹۹۶۴۴۵۵ ,۰.۰۹۹۴۶۲۱۳ ,۰.۰۹۹۰۲۸۷۶ ,۰.۰۹۹۳۹۰۸۰ ,۰.۰۹۹۶۸۱۱۷ ,۰.۰۹۹۹۶۶۴۱ ,۰.۰۹۹۸۲۴۵۲ ,۰.۰۹۹۶۶۱۲۳ ,۰.۰۹۹۵۵۹۰۹ ,۰.۱۰۰۴۲۵۲۹ ,۰.۰۹۹۵۲۰۷۹ ,۰.۰۹۹۲۱۰۱۰ ,۰.۰۹۹۲۳۱۹۵ ,۰.۰۹۸۳۰۰۹۹ ,۰.۰۹۸۳۹۳۳۰ ,۰.۰۹۸۲۳۸۲۹ ,۰.۰۹۶۶۴۶۵۷ ,۰.۰۹۷۲۵۳۳۱ ,۰.۰۹۷۷۹۸۰۱ ,۰.۰۹۷۹۱۴۰۷ ,۰.۰۹۸۰۵۱۵۲ ,۰.۰۹۸۱۹۴۰۰ ,۰.۰۹۷۹۷۷۳۰ ,۰.۰۹۸۷۸۶۷۲ ,۰.۰۹۸۰۴۳۵۶ ,۰.۰۹۸۲۷۴۹۹ ,۰.۰۹۶۹۸۳۳۸ ,۰.۰۹۷۳۸۰۲۴ ,۰.۰۹۷۴۱۶۹۵ ,۰.۰۹۷۶۸۸۱۳ ,۰.۰۹۸۰۳۸۵۸ ,۰.۰۹۷۲۳۷۰۹ ,۰.۰۹۶۹۲۷۰۱ ,۰.۰۹۶۳۳۲۳۰ ,۰.۰۹۶۵۸۶۴۹ ,۰.۰۹۶۶۶۰۸۶ ,۰.۰۹۶۵۴۰۹۴ ,۰.۰۹۶۳۵۳۵۶ ,۰.۰۹۵۴۰۲۶۱ ,۰.۰۹۵۷۱۲۴۲ ,۰.۰۹۵۷۶۶۵۸ ,۰.۰۹۴۴۰۳۵۳ ,۰.۰۹۳۲۶۱۲۰ ,۰.۰۹۴۰۴۵۱۵ ,۰.۰۹۴۰۵۹۶۸ ,۰.۰۹۳۵۱۶۳۴ ,۰.۰۹۳۴۲۳۹۷ ,۰.۰۹۳۳۶۵۵۰ ,۰.۰۹۳۰۱۱۴۶ ,۰.۰۹۲۰۲۰۵۱ ,۰.۰۹۱۴۸۵۳۸ ,۰.۰۹۱۸۶۶۲۰ ,۰.۰۹۱۱۶۵۴۲ ,۰.۰۹۱۰۶۲۱۷ ,۰.۰۹۰۴۸۶۹۱ ,۰.۰۹۰۲۴۵۶۴ ,۰.۰۹۱۰۷۴۷۳ ,۰.۰۹۱۳۷۰۷۷ ,۰.۰۹۱۰۸۷۳۱ ,۰.۰۸۹۸۲۶۳۳ ,۰.۰۹۰۹۸۵۱۷ ,۰.۰۹۰۹۷۲۹۴ ,۰.۰۹۱۰۱۲۷۸ ,۰.۰۹۰۸۰۵۱۸ ,۰.۰۹۱۳۰۵۲۹ ,۰.۰۹۰۵۶۲۸۲ ,۰.۰۸۹۷۹۹۹۷ ,۰.۰۹۰۲۷۸۳۲ ,۰.۰۹۱۰۶۹۸۱ ,۰.۰۸۹۹۵۰۸۱ ,۰.۰۸۷۵۳۰۴۴ ,۰.۰۸۸۳۲۶۲۸ ,۰.۰۸۸۱۰۹۹۱
$۱۴۰.۵۱ ۸۸۸.۴۴
میلیون دلار
۱۱.۵۵
میلیون دلار
۶.۳۳
میلیارد MSOL
-۳.۹۷% ۱۳۹.۳۱ ,۱۴۰.۲۰ ,۱۳۹.۸۷ ,۱۴۰.۰۳ ,۱۴۰.۳۲ ,۱۴۴.۷۹ ,۱۴۴.۱۵ ,۱۴۵.۶۰ ,۱۴۶.۵۸ ,۱۴۵.۶۷ ,۱۴۵.۲۶ ,۱۴۴.۷۰ ,۱۴۴.۴۰ ,۱۴۳.۸۳ ,۱۴۳.۵۳ ,۱۴۳.۷۷ ,۱۴۴.۱۲ ,۱۴۳.۸۵ ,۱۴۳.۸۳ ,۱۴۳.۴۹ ,۱۴۲.۱۸ ,۱۴۳.۷۰ ,۱۴۵.۵۲ ,۱۴۴.۵۱ ,۱۴۴.۹۸ ,۱۴۷.۱۵ ,۱۴۹.۵۲ ,۱۵۰.۷۹ ,۱۵۲.۵۵ ,۱۵۵.۱۵ ,۱۵۴.۷۰ ,۱۵۴.۴۰ ,۱۵۵.۵۰ ,۱۵۶.۱۹ ,۱۵۵.۷۴ ,۱۵۶.۲۴ ,۱۵۵.۵۶ ,۱۵۴.۹۴ ,۱۵۳.۴۶ ,۱۵۳.۴۶ ,۱۵۳.۰۱ ,۱۵۳.۳۹ ,۱۵۳.۶۷ ,۱۵۴.۰۷ ,۱۵۵.۳۶ ,۱۵۵.۷۷ ,۱۵۶.۵۳ ,۱۵۵.۸۱ ,۱۵۵.۱۷ ,۱۵۷.۱۸ ,۱۵۸.۸۴ ,۱۶۱.۰۱ ,۱۵۸.۰۰ ,۱۵۶.۴۷ ,۱۵۴.۹۳ ,۱۵۴.۶۸ ,۱۵۰.۱۱ ,۱۵۲.۴۲ ,۱۵۳.۱۰ ,۱۵۰.۹۵ ,۱۴۹.۸۹ ,۱۵۱.۶۲ ,۱۵۱.۱۴ ,۱۵۱.۲۸ ,۱۵۲.۴۵ ,۱۵۱.۴۶ ,۱۵۲.۷۰ ,۱۵۳.۲۱ ,۱۵۰.۱۳ ,۱۵۰.۵۵ ,۱۵۰.۳۰ ,۱۴۵.۶۶ ,۱۴۶.۵۲ ,۱۴۸.۹۰ ,۱۴۸.۰۶ ,۱۵۱.۳۴ ,۱۵۰.۷۱ ,۱۵۱.۰۷ ,۱۵۰.۱۶ ,۱۵۱.۲۹ ,۱۵۲.۳۵ ,۱۵۱.۴۵ ,۱۵۱.۱۳ ,۱۵۱.۰۲ ,۱۴۹.۸۳ ,۱۴۹.۸۳ ,۱۵۰.۱۹ ,۱۵۱.۲۶ ,۱۴۹.۹۸ ,۱۴۹.۶۵ ,۱۴۹.۲۷ ,۱۴۹.۸۸ ,۱۵۰.۰۶ ,۱۴۹.۳۴ ,۱۵۰.۰۴ ,۱۴۹.۲۵ ,۱۵۰.۱۱ ,۱۴۸.۶۲ ,۱۴۹.۳۶ ,۱۵۰.۲۴ ,۱۵۲.۱۳ ,۱۵۲.۱۸ ,۱۵۱.۸۷ ,۱۵۱.۶۲ ,۱۵۲.۴۷ ,۱۵۲.۵۶ ,۱۵۲.۱۴ ,۱۵۲.۲۹ ,۱۵۱.۲۵ ,۱۵۱.۶۱ ,۱۵۱.۲۳ ,۱۵۰.۴۴ ,۱۵۰.۵۷ ,۱۵۱.۲۱ ,۱۵۰.۷۹ ,۱۵۲.۵۴ ,۱۵۳.۸۹ ,۱۵۳.۱۲ ,۱۵۳.۵۵ ,۱۵۲.۱۷ ,۱۵۲.۰۳ ,۱۵۲.۵۶ ,۱۵۳.۹۷ ,۱۵۵.۳۸ ,۱۵۴.۳۸ ,۱۵۴.۳۶ ,۱۵۳.۲۰ ,۱۵۲.۸۳ ,۱۵۱.۶۵ ,۱۵۲.۲۸ ,۱۵۰.۸۸ ,۱۵۱.۸۲ ,۱۵۱.۷۳ ,۱۵۰.۵۴ ,۱۴۹.۴۵ ,۱۴۸.۹۱ ,۱۴۷.۴۲ ,۱۴۵.۷۶ ,۱۴۷.۱۹ ,۱۴۷.۵۴ ,۱۴۷.۲۱ ,۱۴۷.۴۷ ,۱۴۷.۴۶ ,۱۴۶.۹۳ ,۱۴۶.۷۴ ,۱۴۶.۲۴ ,۱۴۶.۵۱ ,۱۴۷.۲۱ ,۱۴۶.۵۰ ,۱۴۴.۵۰ ,۱۴۳.۶۲ ,۱۴۳.۴۱ ,۱۴۳.۷۵ ,۱۴۳.۲۷ ,۱۴۱.۷۷ ,۱۴۲.۹۱ ,۱۴۳.۷۸ ,۱۴۵.۲۲ ,۱۴۴.۷۰ ,۱۴۳.۸۱ ,۱۴۲.۹۶ ,۱۴۲.۹۷ ,۱۴۳.۱۳ ,۱۴۴.۳۱ ,۱۴۳.۴۳ ,۱۴۱.۵۶ ,۱۴۱.۹۴ ,۱۴۰.۹۳
$۶۴.۰۴ ۸۷۸.۴۰
میلیون دلار
۶.۱۴
میلیون دلار
۱۳.۶۹
میلیارد DCR
-۱.۰۹% ۵۴.۲۶ ,۵۴.۴۳ ,۵۵.۱۴ ,۵۵.۴۳ ,۵۵.۹۱ ,۵۵.۵۹ ,۵۶.۴۴ ,۵۶.۸۵ ,۵۶.۷۲ ,۵۶.۵۸ ,۵۶.۷۷ ,۵۷.۰۵ ,۵۶.۹۲ ,۵۶.۷۶ ,۵۷.۰۳ ,۵۷.۱۵ ,۵۷.۲۱ ,۵۷.۵۷ ,۵۷.۶۰ ,۵۷.۲۴ ,۵۷.۵۹ ,۵۹.۱۵ ,۵۹.۷۸ ,۵۹.۰۳ ,۵۹.۳۳ ,۵۹.۸۶ ,۶۰.۵۴ ,۶۰.۳۳ ,۶۰.۳۲ ,۶۰.۶۴ ,۶۰.۵۰ ,۶۰.۵۶ ,۶۱.۰۳ ,۶۱.۸۴ ,۶۲.۲۸ ,۶۲.۴۱ ,۶۲.۲۹ ,۶۲.۱۲ ,۶۱.۶۹ ,۶۱.۲۳ ,۶۱.۵۱ ,۶۱.۵۱ ,۶۱.۷۴ ,۶۱.۷۲ ,۶۱.۳۰ ,۶۱.۵۳ ,۶۱.۴۴ ,۶۰.۸۴ ,۶۱.۰۳ ,۶۰.۵۴ ,۶۱.۴۶ ,۶۰.۰۷ ,۵۹.۶۳ ,۵۸.۰۷ ,۵۸.۰۱ ,۵۷.۶۶ ,۵۷.۳۱ ,۵۸.۵۶ ,۵۸.۵۵ ,۵۸.۳۹ ,۵۸.۲۴ ,۵۸.۵۵ ,۵۸.۳۶ ,۵۸.۴۸ ,۵۸.۶۵ ,۵۸.۶۹ ,۵۸.۸۹ ,۵۸.۸۱ ,۵۸.۲۱ ,۵۸.۴۳ ,۵۸.۸۸ ,۵۷.۸۳ ,۵۸.۲۱ ,۵۹.۴۳ ,۵۹.۴۰ ,۶۰.۶۳ ,۶۱.۹۸ ,۸۲.۳۰ ,۸۰.۱۳ ,۷۶.۰۲ ,۷۵.۰۵ ,۷۳.۴۰ ,۷۴.۹۶ ,۷۵.۲۵ ,۷۴.۲۷ ,۷۶.۴۹ ,۷۵.۲۶ ,۷۶.۶۸ ,۷۴.۹۳ ,۷۷.۳۵ ,۷۶.۸۳ ,۷۶.۰۹ ,۷۵.۳۵ ,۷۴.۳۱ ,۷۴.۰۱ ,۷۳.۱۹ ,۷۰.۷۸ ,۷۱.۳۱ ,۷۰.۲۱ ,۶۹.۵۹ ,۶۹.۳۳ ,۶۹.۲۵ ,۷۰.۰۸ ,۷۰.۴۰ ,۷۰.۸۹ ,۷۰.۱۲ ,۶۹.۸۴ ,۷۰.۱۱ ,۶۹.۶۱ ,۷۰.۴۰ ,۷۰.۴۰ ,۶۹.۲۳ ,۶۹.۲۰ ,۶۸.۴۲ ,۶۸.۸۷ ,۶۸.۹۳ ,۶۹.۲۳ ,۶۸.۴۱ ,۶۸.۵۹ ,۶۸.۰۶ ,۶۸.۲۵ ,۶۷.۶۷ ,۶۷.۷۹ ,۶۷.۹۰ ,۶۷.۹۴ ,۶۸.۴۸ ,۶۷.۴۵ ,۶۷.۴۰ ,۶۷.۹۶ ,۶۸.۴۰ ,۶۸.۴۷ ,۶۸.۵۳ ,۶۸.۰۶ ,۶۷.۷۲ ,۶۷.۶۴ ,۶۷.۸۹ ,۶۶.۹۸ ,۶۶.۵۴ ,۶۶.۳۶ ,۶۵.۷۴ ,۶۵.۶۰ ,۶۵.۶۵ ,۶۵.۸۰ ,۶۵.۳۸ ,۶۴.۹۵ ,۶۴.۶۴ ,۶۴.۴۲ ,۶۴.۱۳ ,۶۳.۷۲ ,۶۵.۱۹ ,۶۵.۱۷ ,۶۵.۶۷ ,۶۵.۳۵ ,۶۶.۲۱ ,۶۷.۲۱ ,۶۸.۹۴ ,۶۸.۵۷ ,۶۸.۶۶ ,۶۷.۶۵ ,۶۷.۴۹ ,۶۷.۰۷ ,۶۶.۵۱ ,۶۶.۳۹ ,۶۶.۵۷ ,۶۵.۸۸ ,۶۴.۹۱ ,۶۵.۳۵ ,۶۴.۷۶
$۰.۰۶۰۴ ۸۳۸.۹۵
میلیون دلار
۴۷.۹۰
میلیون دلار
۱۳.۸۲
میلیون ZIL
-۴.۳۶% ۰.۰۵۹۷۹۴۶۶ ,۰.۰۶۰۱۱۴۴۷ ,۰.۰۵۹۸۵۶۷۱ ,۰.۰۵۹۱۸۱۷۴ ,۰.۰۵۹۴۱۳۸۳ ,۰.۰۶۱۱۹۰۳۵ ,۰.۰۶۰۸۱۰۷۱ ,۰.۰۶۰۷۷۶۹۰ ,۰.۰۶۰۹۸۰۱۵ ,۰.۰۶۰۶۹۹۲۶ ,۰.۰۶۰۶۰۲۲۸ ,۰.۰۶۰۷۸۷۲۰ ,۰.۰۶۰۹۰۲۳۴ ,۰.۰۶۱۲۶۵۶۳ ,۰.۰۶۱۱۲۳۶۶ ,۰.۰۶۱۰۰۹۳۵ ,۰.۰۶۱۲۵۰۹۷ ,۰.۰۶۱۳۸۷۸۷ ,۰.۰۶۱۵۸۵۱۲ ,۰.۰۶۱۱۷۷۳۸ ,۰.۰۶۱۸۰۲۳۹ ,۰.۰۶۲۰۹۵۲۸ ,۰.۰۶۲۴۳۰۸۱ ,۰.۰۶۲۲۶۱۰۹ ,۰.۰۶۲۸۹۲۰۹ ,۰.۰۶۳۵۱۰۲۷ ,۰.۰۶۴۸۰۶۵۵ ,۰.۰۶۵۵۷۳۵۳ ,۰.۰۶۵۳۸۳۶۱ ,۰.۰۶۵۹۷۲۵۱ ,۰.۰۶۶۱۶۹۵۲ ,۰.۰۶۶۱۷۷۵۴ ,۰.۰۶۶۶۳۰۹۹ ,۰.۰۶۶۳۹۶۹۱ ,۰.۰۶۶۱۱۱۰۰ ,۰.۰۶۵۹۶۲۳۷ ,۰.۰۶۵۵۶۳۵۳ ,۰.۰۶۶۳۲۰۰۵ ,۰.۰۶۵۶۶۸۲۷ ,۰.۰۶۵۸۱۵۹۰ ,۰.۰۶۵۸۲۸۵۱ ,۰.۰۶۶۱۰۸۰۳ ,۰.۰۶۵۹۱۹۶۵ ,۰.۰۶۷۳۹۳۵۳ ,۰.۰۶۸۲۶۴۹۴ ,۰.۰۶۸۴۹۸۵۳ ,۰.۰۶۸۱۹۳۴۶ ,۰.۰۶۷۷۷۸۲۰ ,۰.۰۶۶۷۴۴۲۵ ,۰.۰۶۷۳۶۸۱۱ ,۰.۰۶۷۲۱۳۷۵ ,۰.۰۶۷۴۹۵۵۴ ,۰.۰۶۵۴۰۲۴۵ ,۰.۰۶۵۸۳۸۰۹ ,۰.۰۶۴۸۵۹۷۶ ,۰.۰۶۴۷۶۵۶۳ ,۰.۰۶۴۷۰۷۷۴ ,۰.۰۶۴۷۴۴۸۴ ,۰.۰۶۴۷۵۲۹۴ ,۰.۰۶۴۳۱۹۷۲ ,۰.۰۶۴۱۷۱۲۶ ,۰.۰۶۴۶۸۹۶۸ ,۰.۰۶۴۷۰۵۴۹ ,۰.۰۶۵۵۶۴۳۹ ,۰.۰۶۵۶۸۳۵۱ ,۰.۰۶۵۲۰۵۵۲ ,۰.۰۶۵۵۶۳۷۳ ,۰.۰۶۵۳۴۱۲۶ ,۰.۰۶۴۱۳۵۹۰ ,۰.۰۶۴۶۱۷۳۸ ,۰.۰۶۴۵۱۰۵۷ ,۰.۰۶۲۸۲۲۶۱ ,۰.۰۶۲۹۴۷۱۸ ,۰.۰۶۳۹۳۵۷۵ ,۰.۰۶۳۸۱۲۳۸ ,۰.۰۶۵۵۲۱۷۱ ,۰.۰۶۵۰۱۰۰۸ ,۰.۰۶۵۱۵۴۸۸ ,۰.۰۶۴۳۶۳۷۲ ,۰.۰۶۴۷۱۷۹۳ ,۰.۰۶۴۶۴۸۵۳ ,۰.۰۶۵۰۱۰۸۵ ,۰.۰۶۵۰۶۰۷۸ ,۰.۰۶۴۷۱۳۱۹ ,۰.۰۶۴۴۵۰۳۹ ,۰.۰۶۴۷۷۷۱۵ ,۰.۰۶۴۲۸۸۶۳ ,۰.۰۶۴۴۲۸۵۵ ,۰.۰۶۴۲۳۶۴۲ ,۰.۰۶۴۱۵۲۵۴ ,۰.۰۶۳۹۲۵۷۷ ,۰.۰۶۴۲۴۹۸۸ ,۰.۰۶۴۳۰۷۴۵ ,۰.۰۶۴۵۶۴۷۰ ,۰.۰۶۴۹۴۴۱۸ ,۰.۰۶۴۸۱۳۰۰ ,۰.۰۶۵۳۰۱۴۹ ,۰.۰۶۵۳۸۴۱۶ ,۰.۰۶۵۸۸۵۶۱ ,۰.۰۶۶۲۴۱۴۷ ,۰.۰۶۶۵۴۱۵۷ ,۰.۰۶۶۲۱۷۴۶ ,۰.۰۶۶۶۳۰۷۵ ,۰.۰۶۶۲۲۶۹۹ ,۰.۰۶۶۴۹۸۸۶ ,۰.۰۶۶۷۳۳۲۵ ,۰.۰۶۶۰۷۷۲۲ ,۰.۰۶۶۱۲۲۱۹ ,۰.۰۶۵۶۹۹۷۵ ,۰.۰۶۵۷۲۹۷۳ ,۰.۰۶۶۱۸۶۸۰ ,۰.۰۶۶۲۹۶۴۱ ,۰.۰۶۶۲۹۵۶۹ ,۰.۰۶۵۶۱۳۶۶ ,۰.۰۶۵۵۲۶۱۲ ,۰.۰۶۵۵۸۰۹۵ ,۰.۰۶۵۳۵۱۶۹ ,۰.۰۶۵۰۷۱۸۸ ,۰.۰۶۵۲۶۵۵۶ ,۰.۰۶۵۱۸۹۱۲ ,۰.۰۶۵۰۶۴۱۵ ,۰.۰۶۵۱۸۶۹۰ ,۰.۰۶۴۹۰۱۵۵ ,۰.۰۶۵۴۰۶۷۳ ,۰.۰۶۵۳۳۹۰۲ ,۰.۰۶۵۸۲۳۸۷ ,۰.۰۶۵۳۳۸۴۱ ,۰.۰۶۵۴۳۶۲۱ ,۰.۰۶۴۸۱۴۹۶ ,۰.۰۶۵۰۰۷۲۲ ,۰.۰۶۴۸۳۱۷۵ ,۰.۰۶۵۱۰۸۱۶ ,۰.۰۶۴۸۷۳۳۲ ,۰.۰۶۴۰۴۳۲۴ ,۰.۰۶۳۸۰۵۸۰ ,۰.۰۶۳۷۶۸۷۸ ,۰.۰۶۳۲۳۱۸۱ ,۰.۰۶۳۰۰۵۳۷ ,۰.۰۶۲۷۴۹۴۴ ,۰.۰۶۳۱۰۱۶۲ ,۰.۰۶۳۱۱۶۵۱ ,۰.۰۶۳۲۷۳۶۴ ,۰.۰۶۳۵۳۴۴۱ ,۰.۰۶۳۷۱۰۲۵ ,۰.۰۶۳۷۴۴۴۹ ,۰.۰۶۳۰۹۷۳۶ ,۰.۰۶۳۲۳۴۸۷ ,۰.۰۶۳۰۶۱۷۰ ,۰.۰۶۲۵۴۵۰۸ ,۰.۰۶۲۱۹۲۵۱ ,۰.۰۶۱۷۸۸۰۸ ,۰.۰۶۲۳۴۷۰۳ ,۰.۰۶۲۳۳۵۳۴ ,۰.۰۶۲۴۳۹۰۹ ,۰.۰۶۱۲۳۹۸۳ ,۰.۰۶۲۲۶۹۴۳ ,۰.۰۶۲۱۱۱۰۶ ,۰.۰۶۲۴۲۸۵۰ ,۰.۰۶۲۲۳۸۰۹ ,۰.۰۶۲۱۱۹۵۲ ,۰.۰۶۱۷۵۲۳۲ ,۰.۰۶۱۸۲۴۸۳ ,۰.۰۶۱۸۶۰۹۹ ,۰.۰۶۲۴۲۶۷۲ ,۰.۰۶۲۱۳۲۹۷ ,۰.۰۶۱۲۳۱۷۳ ,۰.۰۶۰۸۰۴۲۸ ,۰.۰۶۱۱۶۱۷۴
$۵.۶۲ ۸۳۵.۹۵
میلیون دلار
۱۷۰.۶۴
میلیون دلار
۱۴۷.۵۵
میلیارد KAVA
۱.۳۷% ۴.۶۵ ,۴.۷۱ ,۴.۷۱ ,۴.۶۹ ,۴.۷۱ ,۴.۷۴ ,۴.۷۴ ,۴.۸۰ ,۴.۸۴ ,۴.۸۸ ,۴.۸۷ ,۴.۸۶ ,۴.۹۰ ,۴.۹۷ ,۴.۹۷ ,۴.۹۸ ,۴.۹۶ ,۵.۰۷ ,۵.۱۶ ,۵.۱۰ ,۵.۱۵ ,۵.۲۶ ,۵.۲۴ ,۵.۲۰ ,۵.۱۵ ,۵.۱۳ ,۵.۱۶ ,۵.۱۶ ,۵.۰۷ ,۵.۱۰ ,۵.۰۸ ,۵.۰۵ ,۵.۰۷ ,۵.۰۷ ,۵.۰۶ ,۵.۰۳ ,۵.۰۲ ,۴.۹۶ ,۴.۸۹ ,۴.۸۷ ,۴.۹۰ ,۴.۸۹ ,۴.۹۴ ,۴.۹۳ ,۴.۹۲ ,۴.۹۷ ,۴.۹۶ ,۴.۹۳ ,۴.۸۵ ,۴.۸۶ ,۴.۹۲ ,۴.۹۱ ,۴.۷۶ ,۴.۸۰ ,۴.۷۹ ,۴.۷۸ ,۴.۸۱ ,۴.۷۹ ,۴.۷۸ ,۴.۷۴ ,۴.۶۸ ,۴.۹۲ ,۴.۹۲ ,۵.۰۲ ,۵.۰۴ ,۵.۰۸ ,۵.۱۴ ,۵.۲۰ ,۵.۱۹ ,۵.۲۰ ,۵.۲۴ ,۵.۲۲ ,۵.۲۱ ,۵.۱۶ ,۵.۱۵ ,۵.۲۸ ,۵.۲۶ ,۵.۲۶ ,۵.۱۹ ,۵.۳۸ ,۵.۳۸ ,۵.۴۷ ,۵.۵۴ ,۵.۵۰ ,۵.۵۰ ,۵.۳۸ ,۵.۳۶ ,۵.۴۵ ,۵.۴۶ ,۵.۴۸ ,۵.۵۲ ,۵.۵۶ ,۵.۵۰ ,۵.۴۹ ,۵.۵۴ ,۵.۴۶ ,۵.۴۴ ,۵.۵۲ ,۵.۶۰ ,۵.۵۶ ,۵.۵۲ ,۵.۴۸ ,۵.۴۶ ,۵.۴۱ ,۵.۴۱ ,۵.۳۸ ,۵.۳۵ ,۵.۳۲ ,۵.۲۸ ,۵.۳۶ ,۵.۳۹ ,۵.۳۵ ,۵.۴۱ ,۵.۴۵ ,۵.۴۸ ,۵.۴۹ ,۵.۴۸ ,۵.۴۲ ,۵.۳۸ ,۵.۳۳ ,۵.۳۶ ,۵.۳۷ ,۵.۳۵ ,۵.۳۴ ,۵.۳۶ ,۵.۴۱ ,۵.۴۶ ,۵.۵۱ ,۵.۵۷ ,۵.۵۱ ,۵.۵۴ ,۵.۵۷ ,۵.۵۹ ,۵.۶۴ ,۵.۶۵ ,۵.۶۴ ,۵.۶۲ ,۵.۶۵ ,۵.۶۹ ,۵.۶۸ ,۵.۶۷ ,۵.۶۸ ,۵.۷۸ ,۵.۷۶ ,۵.۷۵ ,۵.۵۶ ,۵.۴۸ ,۵.۵۴ ,۵.۴۶ ,۵.۴۲ ,۵.۳۹ ,۵.۴۴ ,۵.۴۳ ,۵.۴۲ ,۵.۳۲ ,۵.۳۷ ,۵.۳۷ ,۵.۶۴ ,۵.۵۸ ,۵.۵۱ ,۵.۴۹ ,۵.۵۳ ,۵.۶۱ ,۵.۷۵ ,۵.۶۹ ,۵.۶۴ ,۵.۷۰ ,۵.۸۰
$۳۳.۵۰ ۸۳۲.۰۰
میلیون دلار
۱۹.۵۳
میلیون دلار
۲۴.۷۶
میلیارد LPT
-۳.۵۳% ۳۴.۶۶ ,۳۵.۰۳ ,۳۴.۸۹ ,۳۴.۷۴ ,۳۵.۵۲ ,۳۵.۹۹ ,۳۵.۷۵ ,۳۵.۷۸ ,۳۶.۴۷ ,۳۶.۵۶ ,۳۶.۷۸ ,۳۶.۷۲ ,۳۶.۷۱ ,۳۶.۴۳ ,۳۶.۷۶ ,۳۶.۵۳ ,۳۶.۷۳ ,۳۶.۸۷ ,۳۶.۹۷ ,۳۶.۷۶ ,۳۷.۳۳ ,۳۷.۳۰ ,۳۷.۳۲ ,۳۷.۳۴ ,۳۷.۸۲ ,۳۸.۱۵ ,۳۸.۹۹ ,۳۹.۱۱ ,۳۸.۵۰ ,۳۸.۶۴ ,۳۸.۶۰ ,۳۸.۵۳ ,۳۸.۷۰ ,۳۹.۰۰ ,۳۸.۸۹ ,۳۹.۴۰ ,۳۸.۹۱ ,۳۸.۵۸ ,۳۸.۲۳ ,۳۷.۹۷ ,۳۸.۴۹ ,۳۸.۶۰ ,۳۸.۹۳ ,۳۸.۷۶ ,۳۸.۷۸ ,۳۹.۰۳ ,۳۹.۲۸ ,۳۸.۹۲ ,۳۸.۷۶ ,۳۸.۴۷ ,۳۸.۸۴ ,۳۷.۰۸ ,۳۷.۱۶ ,۳۷.۵۵ ,۳۶.۷۵ ,۳۶.۶۸ ,۳۶.۶۳ ,۳۶.۴۹ ,۳۶.۴۹ ,۳۶.۰۲ ,۳۵.۶۴ ,۳۵.۹۷ ,۳۵.۸۸ ,۳۵.۸۵ ,۳۵.۷۳ ,۳۵.۵۸ ,۳۶.۹۰ ,۳۶.۶۲ ,۳۵.۹۴ ,۳۵.۶۵ ,۳۵.۷۴ ,۳۴.۸۱ ,۳۵.۱۹ ,۳۵.۴۲ ,۳۵.۱۰ ,۳۵.۷۱ ,۳۵.۶۹ ,۳۵.۸۴ ,۳۵.۵۶ ,۳۵.۶۳ ,۳۵.۵۹ ,۳۵.۷۹ ,۳۵.۹۹ ,۳۵.۸۹ ,۳۶.۲۸ ,۳۶.۸۱ ,۳۶.۲۹ ,۳۶.۴۲ ,۳۶.۱۴ ,۳۶.۳۹ ,۳۶.۰۲ ,۳۶.۳۱ ,۳۶.۱۰ ,۳۵.۸۱ ,۳۶.۰۰ ,۳۶.۰۲ ,۳۵.۹۸ ,۳۶.۰۶ ,۳۵.۹۰ ,۳۶.۲۱ ,۳۶.۲۷ ,۳۶.۱۰ ,۳۶.۱۶ ,۳۶.۴۴ ,۳۶.۷۴ ,۳۶.۴۴ ,۳۶.۲۸ ,۳۶.۲۴ ,۳۶.۲۲ ,۳۶.۱۴ ,۳۵.۹۹ ,۳۵.۵۰ ,۳۵.۶۲ ,۳۵.۵۵ ,۳۵.۵۷ ,۳۵.۹۹ ,۳۶.۲۰ ,۳۵.۹۹ ,۳۶.۱۲ ,۳۶.۱۵ ,۳۶.۵۰ ,۳۶.۳۰ ,۳۶.۳۱ ,۳۶.۱۸ ,۳۶.۲۲ ,۳۶.۵۴ ,۳۶.۳۶ ,۳۶.۵۲ ,۳۵.۹۳ ,۳۶.۳۴ ,۳۶.۳۶ ,۳۶.۵۱ ,۳۶.۳۹ ,۳۶.۲۹ ,۳۶.۱۰ ,۳۵.۸۶ ,۳۵.۱۶ ,۳۴.۹۴ ,۳۴.۷۵ ,۳۵.۱۹ ,۳۵.۲۲ ,۳۴.۶۶ ,۳۴.۷۰ ,۳۴.۸۵ ,۳۴.۶۹ ,۳۴.۶۲ ,۳۴.۸۰ ,۳۴.۶۸ ,۳۴.۳۸ ,۳۴.۰۵ ,۳۴.۱۲ ,۳۴.۲۵ ,۳۴.۴۵ ,۳۴.۴۰ ,۳۳.۸۳ ,۳۴.۵۵ ,۳۴.۵۴ ,۳۵.۰۹ ,۳۴.۹۲ ,۳۴.۸۴ ,۳۴.۴۶ ,۳۴.۶۴ ,۳۴.۶۵ ,۳۴.۹۷ ,۳۴.۷۶ ,۳۴.۲۲ ,۳۳.۹۲ ,۳۳.۸۶
$۰.۲۰۸۷ ۸۲۸.۳۵
میلیون دلار
۱.۹۴
میلیون دلار
۳.۹۶
میلیون EXRD
-۲.۵۴% ۰.۲۰۹۶۸۱۶۱ ,۰.۲۱۰۱۹۳۶۸ ,۰.۲۱۰۴۲۰۷۰ ,۰.۲۱۱۰۸۲۱۳ ,۰.۲۱۰۲۶۹۵۳ ,۰.۲۱۳۲۵۴۷۲ ,۰.۲۱۶۵۰۲۱۴ ,۰.۲۱۷۰۹۳۶۰ ,۰.۲۱۹۳۷۲۵۹ ,۰.۲۲۱۱۷۹۷۹ ,۰.۲۱۸۱۶۴۱۴ ,۰.۲۱۵۶۰۲۱۲ ,۰.۲۱۳۳۹۵۴۸ ,۰.۲۱۴۹۵۹۷۷ ,۰.۲۱۵۴۳۵۶۶ ,۰.۲۱۵۵۵۵۲۴ ,۰.۲۱۶۴۰۵۵۴ ,۰.۲۱۵۲۰۴۷۴ ,۰.۲۱۵۴۰۵۹۹ ,۰.۲۱۶۱۰۸۵۴ ,۰.۲۱۷۲۳۲۷۳ ,۰.۲۱۸۱۸۸۷۷ ,۰.۲۱۷۷۸۳۷۱ ,۰.۲۱۸۵۲۱۶۲ ,۰.۲۲۰۳۱۱۷۱ ,۰.۲۲۴۳۲۲۱۴ ,۰.۲۲۸۲۳۴۱۷ ,۰.۲۳۱۹۶۱۸۸ ,۰.۲۳۳۴۲۷۵۰ ,۰.۲۳۶۱۴۱۴۴ ,۰.۲۳۵۸۱۹۶۳ ,۰.۲۳۴۶۱۱۷۱ ,۰.۲۳۴۴۴۶۹۸ ,۰.۲۳۸۲۵۰۹۵ ,۰.۲۳۵۳۶۹۹۹ ,۰.۲۳۵۵۳۹۶۲ ,۰.۲۳۵۳۶۲۸۶ ,۰.۲۳۶۱۹۸۶۱ ,۰.۲۳۴۶۹۳۲۳ ,۰.۲۳۳۶۷۷۰۵ ,۰.۲۳۵۱۵۶۴۱ ,۰.۲۳۴۱۴۶۵۹ ,۰.۲۳۴۲۲۵۱۱ ,۰.۲۳۳۷۰۱۲۲ ,۰.۲۳۴۸۲۲۵۸ ,۰.۲۳۶۲۱۰۳۸ ,۰.۲۳۶۶۹۰۷۲ ,۰.۲۳۵۰۷۷۹۰ ,۰.۲۳۴۶۷۴۹۴ ,۰.۲۳۳۸۹۳۸۸ ,۰.۲۳۶۱۲۷۶۵ ,۰.۲۳۹۰۲۵۰۳ ,۰.۲۳۵۷۳۰۱۶ ,۰.۲۳۱۷۳۲۲۶ ,۰.۲۲۶۳۴۲۴۹ ,۰.۲۲۹۷۴۱۹۳ ,۰.۲۲۲۴۳۹۸۰ ,۰.۲۲۷۲۳۷۷۲ ,۰.۲۲۵۹۰۹۸۷ ,۰.۲۲۷۰۴۸۶۰ ,۰.۲۲۶۶۹۶۶۷ ,۰.۲۲۷۱۹۲۷۳ ,۰.۲۲۸۹۰۸۴۲ ,۰.۲۳۰۵۶۶۹۰ ,۰.۲۳۱۹۱۸۴۷ ,۰.۲۳۳۰۰۳۴۹ ,۰.۲۳۶۵۶۹۹۴ ,۰.۲۳۴۹۹۰۵۱ ,۰.۲۲۸۱۰۱۵۹ ,۰.۲۲۹۸۸۲۳۲ ,۰.۲۲۹۱۶۶۸۱ ,۰.۲۲۵۷۵۷۲۸ ,۰.۲۲۵۵۵۰۸۱ ,۰.۲۲۶۴۴۵۲۷ ,۰.۲۲۵۱۱۱۴۷ ,۰.۲۲۹۵۵۳۱۱ ,۰.۲۳۰۶۱۸۲۳ ,۰.۲۳۲۸۵۶۱۳ ,۰.۲۳۲۶۸۴۲۰ ,۰.۲۳۳۷۹۰۳۳ ,۰.۲۳۴۳۰۷۴۵ ,۰.۲۳۵۰۱۳۳۷ ,۰.۲۳۴۰۳۴۷۵ ,۰.۲۳۱۶۲۱۴۳ ,۰.۲۳۱۶۳۹۰۳ ,۰.۲۳۲۴۶۲۵۵ ,۰.۲۳۲۴۷۷۱۹ ,۰.۲۳۴۸۸۶۰۶ ,۰.۲۳۳۷۸۷۷۳ ,۰.۲۳۴۳۳۷۱۰ ,۰.۲۳۴۶۶۶۰۲ ,۰.۲۳۵۷۶۵۳۱ ,۰.۲۳۵۵۴۳۳۸ ,۰.۲۳۳۳۰۹۵۲ ,۰.۲۳۳۶۰۶۶۴ ,۰.۲۳۱۳۸۲۷۳ ,۰.۲۳۲۲۴۶۸۳ ,۰.۲۳۲۴۶۵۱۰ ,۰.۲۳۲۸۲۸۵۰ ,۰.۲۳۵۳۱۹۲۰ ,۰.۲۳۸۳۳۹۹۸ ,۰.۲۳۷۸۱۹۹۱ ,۰.۲۴۱۱۶۴۴۷ ,۰.۲۴۲۰۵۷۳۴ ,۰.۲۴۷۱۲۵۵۳ ,۰.۲۴۲۸۹۷۰۳ ,۰.۲۴۴۳۳۹۶۷ ,۰.۲۴۳۱۱۹۳۹ ,۰.۲۴۰۷۸۷۴۶ ,۰.۲۴۰۲۶۹۱۸ ,۰.۲۴۰۰۱۳۰۰ ,۰.۲۳۹۹۶۷۰۵ ,۰.۲۳۹۶۱۲۷۸ ,۰.۲۴۰۲۷۹۷۱ ,۰.۲۴۱۱۰۲۴۲ ,۰.۲۴۸۷۲۳۲۴ ,۰.۲۴۸۴۱۷۳۷ ,۰.۲۴۰۰۵۱۸۳ ,۰.۲۴۱۶۶۴۸۳ ,۰.۲۳۸۴۶۶۶۸ ,۰.۲۴۰۱۸۵۰۶ ,۰.۲۴۲۳۷۸۱۸ ,۰.۲۴۲۷۰۰۷۵ ,۰.۲۴۴۱۲۲۵۰ ,۰.۲۴۴۶۸۴۴۴ ,۰.۲۴۳۲۸۶۰۵ ,۰.۲۴۶۴۲۳۸۱ ,۰.۲۴۶۷۴۰۴۵ ,۰.۲۴۲۷۳۴۱۱ ,۰.۲۴۴۱۴۷۸۲ ,۰.۲۴۴۵۶۳۴۲ ,۰.۲۴۳۸۱۴۳۹ ,۰.۲۴۳۷۶۰۸۰ ,۰.۲۴۲۳۰۸۳۶ ,۰.۲۴۱۷۹۱۶۵ ,۰.۲۳۹۰۳۱۱۳ ,۰.۲۳۳۷۰۳۳۴ ,۰.۲۳۲۳۹۸۵۸ ,۰.۲۳۳۱۱۳۱۰ ,۰.۲۳۱۵۹۱۳۴ ,۰.۲۳۰۹۱۳۰۹ ,۰.۲۳۱۰۴۰۱۳ ,۰.۲۱۸۴۵۶۴۴ ,۰.۲۱۵۷۷۱۸۷ ,۰.۲۱۳۲۲۰۳۸ ,۰.۲۱۳۳۳۷۱۶ ,۰.۲۲۰۵۵۸۸۷ ,۰.۲۲۲۲۷۸۵۹ ,۰.۲۱۹۰۶۹۸۲ ,۰.۲۱۳۱۰۹۱۴ ,۰.۲۱۵۷۱۸۰۱ ,۰.۲۱۷۰۵۴۱۷ ,۰.۲۱۷۲۱۵۰۱ ,۰.۲۱۸۰۰۵۸۷ ,۰.۲۱۶۸۵۱۱۴ ,۰.۲۱۹۸۱۹۲۱ ,۰.۲۲۰۲۱۸۹۲ ,۰.۲۲۲۲۸۹۶۴ ,۰.۲۲۰۴۱۸۷۳ ,۰.۲۱۹۹۹۳۲۳ ,۰.۲۱۵۲۵۲۱۴ ,۰.۲۱۸۸۵۴۰۲ ,۰.۲۲۱۴۸۸۱۴ ,۰.۲۲۲۲۷۲۴۸ ,۰.۲۱۸۲۴۲۱۴ ,۰.۲۱۳۲۱۲۲۸ ,۰.۲۱۳۹۷۵۱۳ ,۰.۲۱۰۹۲۸۰۰

ارزدیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یا رمز ارز (cryptocurrency) نوعی پول است که واحدهای آن با روش های رمزنگاری ایجاد شده است. تایید انتقال وجه و کارکرد آن هم مستقل از بانک مرکزی انجام می گیرد. ارزهای دیجیتال دو ویژگی مهم غیرمتمرکز بودن و شفافیت را دارا هستند و برای دستیابی به این ویژگی ها از بلاک چین استفاده می کنند.

پادکست آموزشی ارزدیجیتال

در این پادکست بشنوید که ارزهای دیجیتال چگونه کار میکنند و چه آینده ای دارند؟

غیر متمرکز بودن یعنی این ارزها توسط هیچ نهاد یا بانک واسطه ای کنترل نمی شوند. به همین دلیل انتقال ارزهای دیجیتال به افراد دیگر نیازی به استفاده از خدمات بانکی واسطه ای ندارد.

ایجاد رمز ارزها به روش های مختلفی اتفاق می افتد. برخی از رمز ارزها مانند بیت کوین با فرایندی به نام ماینینگ توسط ماینرها استخراج می شوند. در مورد برخی دیگر هم سکه های از قبل استخراج شده در شبکه ی توزیع قرار می گیرد.

ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری “دفتر کل توزیع شده” ساخته شده اند. یکی از محصولات این فناوری، بلاک چین است.به کار گیری بلاکچین موجب دستیابی به شفافیت می شود.

از چندین سال پیش تلاشهایی برای ایجاد ارزهای دیجیتال صورت گرفته بود. نیاز به ایجاد ارز دیجیتال از دو مشکل بزرگ اعتماد به شخص ثالث (واسطه) و دوبار خرج کردن پول شکل گرفت.

مشکل اعتماد به شخص ثالث به این معناست که شما برای انجام تراکنش های خود با ارزهای دیجیتال نیازی به یک واسطه بانکی نخواهید داشت.

مشکل دوبار خرج کردن هم با استفاده از ماهیت غیرمتمرکز و شفافیت ارزهای دیجیتال رفع شد. به این ترتیب که همه کاربران می توانند همه ی تراکنش ها را مشاهده کنند؛ بنابراین امکان تقلب و دوباره خرج کردن از بین می رود. با حل این مسئله نیاز به بانک ها برای تایید انتقال و نگهداری وجه هم رفع می شود.

اولین نمونه موفقیت آمیز ارزهای دیجیتال بیت کوین است که ایده آن در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت و در ۲۰۰۹ اولین بار استخراج شد.
با توجه به ویژگی های ارزهای دیجیتال به تدریج انواع مختلف آن ایجاد شد. از جمله اتریوم بر بستری برای توسعه برنامه‌های مختلف و اجرای قراردادهای هوشمند معرفی شد و ریپل بر تجدید ساختار ارتباطات بین بانکی و ارائه سیستم های پرداخت کم هزینه و پرسرعت متمرکز شد.
امروزه توکن های مختلفی بر بستر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم، ایاس و ترون ساخته شده اند و از بلاک چین برای ثبت تراکنش هایشان استفاده می کنند.

ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟

 برای جابجایی و تراکنش‌ها، ارزهای دیجیتال در شبکه بلاک چین، نیاز به الگوریتم اجماع دارند. و هر ارز دیجیتال از نوع خاصی از این الگوریتم پیروی می‌کند.

به عنوان مثال بیت کوین از الگوریتم اثبات کار برای انجام تراکنش‌های خود استفاده می‌کند.الگوریتم اجماع به صورت همتا به همتا کار می‌کند و واسطه را از بین می‌برد.

برای این که تراکنش‌ها به درستی انجام شوند نیاز به تایید دارند، کار تایید برای ارزهای دیجیتال مختلف بر اساس شبکه آن‌ها متفاوت است. برای بیت کوین تامین امنیت بر عهده نودها است.

تفاوت ارزهای دیجیتال با پول معمولی

یکی از ویژگی‌هایی که ارز دیجیتال را از پول معمولی متمایز می‌کند، غیر قابل برگشت بودن تراکنش‌ها است. و فقط در صورتی می‌توان پول را برگشت کرد که گیرنده پول را برگرداند. ولی اگر پول معمولی اشتباهی جابجا شود بانک می‌‌تواند پول را براحتی به حساب اصلی برگرداند.

دومین دلیل تفاوت آن‌ها ناشناس ماندن هویت آدرس‌های کیف پول است، در حالی که شماره حساب بانک هویت کامل دارنده حساب را نشان می‌دهد. آدرس کیف پول ارز دیجیتال از تعدادی حرف و عدد تشکیل شده است که شاید با بررسی تاریخچه تراکنش‌ها به هویت فرد اصلی رسید.

بیل گیتس می گوید:

 بیت کوین بهتر از ارز‌های سنتی است، زیرا شما مجبور نیستید که به صورت فیزیکی آن را حمل کنید و البته، برای معاملات بزرگ، پول فیزیکی بسیار آزاردهنده خواهد بود.

سومین ویژگی رمز ارزها،فرامرزی بودن آن‌هاست یعنی با ارزهای دیجیتال ارسال پول به نقاط مختلف دنیا در عرض چند دقیقه انجام میشود درحالی که با سیستم‌های فعلی چندین روز طول می کشد. ارزهای دیجیتال را می‌توان از هر نقطه‌ای در دنیا به نقطه دیگر فرستاد و محدودیت مرزی نمی شناسد.

چهارمین ویژگی امنیت ارزهای دیجیتال است. این امنیت در مبادلات درون شبکه‌ای توسط قدرت هش به اشتراک گذاشته شده توسط افراد تامین می‌شود. از طرفی سیستم رمزنگاری کلید عمومی و کلید خصوصی این امکان را به وجود می آورد که خودشان کنترل پول‌های دیجیتالشان را بر عهده بگیرند و شخص دیگری نتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

پنجمین ویژگی که باعث تمایز رمز ارزها از سایر پول‌‌های معمولی شده، انحصاری نبودن آن‌هاست. افراد برای اینکه بتوانند از شبکه‌های ارز دیجیتال مختلف استفاده کنند، نیازی ندارند از شخص یا گروه و سازمانی اجازه بگیرند. آن‌ها می‌توانند کل تاریخچه تراکنش‌ها را دانلود کرده و بدون نیاز به کسب اجازه اقدام به ارسال یا دریافت ارز دیجیتال کنند.

انواع ارز دیجیتال

رمز ارز ها به جز بیت کوین را به دو دسته آلت کوین‌ها و توکن‌ها تقسیم می کنند. آلت کوین‌ها هر کدام بلاک چین مخصوص خودشان را دارند. بخشی از کوین‌ها از کدهای اولیه بیت کوین ساخته شده‌اند و یا به اصطلاح فورکی از بیت کوین هستند. این‌ها با اعمال اصلاحات جزئی در متغیرهایی مانند تعداد سکه‌ها، الگوریتم استخراج، زمان ایجاد بلاک‌ها و غیره از بیت کوین به وجود آمده‌اند.

برخی کوین‌های دیگر هستند که شبکه خود را بدون استفاده از کدهای بیت کوین ساخته‌اند. این بلاک چین‌ها اغلب برای کاربردهای بیشتری به جز پول دیجیتال ایجاد شده‌اند مانند اتریوم و ریپل .

دسته دیگری از رمز ارز ها هستند که بر بستر یک پلتفرم مانند اتریوم یا ایاس ساخته می‌شوند که به این دسته توکن‌ها می گویند که بلاک چین جداگانه‌ای ندارند و از قدرت بلاک چین اصلی برای اجرای تراکنش‌های خود کمک می‌گیرند.

توکن‌ها طی عرضه اولیه سکه یا همان ICOها در ازای تامین سرمایه جمعی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شوند. توکن‌ها را نمی توان به چشم یک ارز دید و کاربردهای مخصوص خودشان را دارند.

علت محبوبیت ارزهای دیجیتال

از دلایل محبوبیت ارز های دیجیتال میتوان به بالا بودن میزان نوسان بازارشان و فناوری به کار گرفته شده در آنها و استفاده ی آنها در راستای آزادی خواهی اشاره نمود. دلیل نوسانات زیاد این بازار ، نوپا بودن آن است ، مقدار نوسان در حدی است که ممکن است در یک روز قیمت رمز ارزی صدها برابر بیشتر یا ده ها برابر کمتر شود.

برای جلوگیری از امکان تقلب در این فناوری از علم رمز نگاری که پایه ی آن ریاضیات است استفاده میشود و این تشویقی برای سیستم های پرداختی در جهت راستگویی میشود. افرادی که نسبت به سیستم های مالی و پرداخت سنتی بدبین بوده اند به دلیل جنبه ی آزادی خواهانه ی این فناوری و از بین بردن واسطه ها، به بازار ارزهای دیجیتال علاقه مند شده اند.

آینده ارز های دیجیتال

در طول هفته‌های اخیر ارزش بیت کوین اتریوم و سایر رمز ارزها، با نوسانات زیادی همراه بود.هر صعود شدید، با یک سقوط شدید دنبال شد و می‌توان گفت افزایش و کاهش‌های شدید، هرکدام تنها چند روز یا چند هفته دوام داشتند.

هیچ تاجر ریسک‌پذیری ، آن‌قدر باهوش نیست که روندهای آینده این بازار را ارزیابی کند.برخی از تحلیلگران معتقدند که دلال های ارزهای دیجیتال راه اشتباهی در پیش گرفته اند و ثروت خود را از دست خواهند داد.

پس باید در این سرمایه گذاری ها افق دیدی فراتر از نوسانات فعلی داشت و پیش بینی کرد که این ارزها در ۲۰ سال آینده چه جایگاهی خواهند داشت. اما چیزی که مشخص است این است که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال همیشه ریسک بسیار بالایی همراه خواهند داشت.

سوالات متداول ارزهای دیجیتال

چه فاکتورهایی تعیین کننده قیمت ارز دیجیتال هستند؟

عوامل فاندامنتال و بنیادی مثل نقشه راه، میزان عرضه و تقاضا ، تیم توسعه و لیست شدن در صرافی های مختلف می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر گذار باشد.

داده های قیمت ارزهای دیجیتال از کدام سایت ها دریافت می شود؟

معتبرترین داده قیمت های ارزدیجیتال از سایت های کوین مارکت کپ، کوین گکو و کوین ۳۶۰ دریافت می شود.
چگونه قیمت آینده ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

برای اینکار کافیست بعد از فراگیری کامل تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و بررسی شرایط بازار ارزهای دیجیتال حدود آینده قیمتی ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید.

‫5 نظر

  • سلام واسه هولدینگ ۶ ماه تا یکسال کدوم ارز ها رو پیشنهاد میکنید ؟

    • سلام برای هولدینگ بلند مدت فقط پنج ارز اول جدول قابل سرمایه گذاری هستن
      سایر آلت کوین ها تا شش ماه دیگه ممکنه اسمی هم ازشون وجود نداشته باشه.

  • لطفا بگید baby ilon چجوری بخرم؟ ممنون

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *