ورود
حجم بازار: ۱.۹۷۳ تریلیون دلار
:دامیننس
BTC : ۳۷.۷۱%
ETH : ۱۷.۹۰%
USDT : ۳.۷۵%
حجم کل معاملات روزانه:
قیمت ارزها
نمای بازار ارزهای دیجیتال

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نام ارز قیمت حجم بازار معاملات روزانه عرضه در گردش تغییرات روزانه نمودار هفتگی
$۲.۱۱ ۲.۲۴
میلیارد دلار
۸۷.۸۲
میلیون دلار
۱.۰۵
میلیون STX
۰.۶۵% ۱.۹۲۹۵ ,۱.۹۴۸۷ ,۱.۹۴۴۲ ,۱.۹۴۸۹ ,۱.۹۴۹۶ ,۲.۰۴ ,۲.۰۴ ,۲.۰۵ ,۲.۰۶ ,۲.۱۱ ,۲.۱۱ ,۲.۱۳ ,۲.۱۴ ,۲.۱۱ ,۲.۱۱ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۱۱ ,۲.۱۱ ,۲.۱۰ ,۲.۰۹ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۲ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۲۰ ,۲.۲۰ ,۲.۱۷ ,۲.۱۹ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۲۰ ,۲.۲۱ ,۲.۲۲ ,۲.۲۱ ,۲.۱۹ ,۲.۱۷ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۸ ,۲.۱۸ ,۲.۲۰ ,۲.۱۹ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۲۱ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۲ ,۲.۱۱ ,۲.۱۱ ,۲.۱۱ ,۲.۱۲ ,۲.۱۱ ,۲.۰۹ ,۲.۱۱ ,۲.۱۲ ,۲.۱۱ ,۲.۱۲ ,۲.۱۴ ,۲.۱۳ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۰۳ ,۲.۰۵ ,۲.۰۷ ,۲.۰۷ ,۲.۱۰ ,۲.۱۰ ,۲.۱۱ ,۲.۰۹ ,۲.۱۱ ,۲.۱۲ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۶ ,۲.۱۷ ,۲.۱۹ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۸ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۴ ,۲.۱۵ ,۲.۱۸ ,۲.۱۸ ,۲.۱۸ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۹ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۷ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۳ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۴ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۵ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۷ ,۲.۱۶ ,۲.۱۶ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۸ ,۲.۱۷ ,۲.۱۵ ,۲.۱۴ ,۲.۱۱ ,۲.۱۱ ,۲.۱۲ ,۲.۱۳ ,۲.۱۳ ,۲.۱۲ ,۲.۱۲ ,۲.۱۱ ,۲.۱۱ ,۲.۱۰ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۶ ,۲.۰۸ ,۲.۱۲ ,۲.۱۲ ,۲.۰۸ ,۲.۱۲ ,۲.۱۰ ,۲.۰۶ ,۲.۰۵ ,۲.۰۳ ,۲.۰۲ ,۲.۰۱ ,۲.۰۲ ,۲.۰۴ ,۲.۰۳ ,۱.۹۹۵۹ ,۱.۹۹۳۳ ,۱.۹۹۹۸
$۰.۹۹۶۹ ۲.۲۲
میلیارد دلار
۲۷.۳۸
میلیون دلار
۲.۲۲
میلیون FRAX
-۰.۷۷% ۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۱۱۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۱۱۹ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۱۳۹ ,۱.۰۰۰۴ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۱۱۴ ,۱.۰۰۰۵ ,۱.۰۰۱۹ ,۰.۹۹۸۷۶۴۸۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۲۳ ,۱.۰۰۲۰ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۴۸ ,۱.۰۰۳۴ ,۰.۹۹۸۸۰۳۷۳ ,۰.۹۹۹۹۰۸۴۷ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۰۰۸ ,۱.۰۰۸۵ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۰۹ ,۱.۰۰۸۶ ,۱.۰۰۰۸ ,۰.۹۹۹۰۹۲۹۷ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۶۸ ,۱.۰۰۹۱ ,۰.۹۹۷۹۷۸۱۳ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۰۰۷ ,۰.۹۹۹۰۹۳۴۹ ,۰.۹۹۶۳۴۳۲۶ ,۰.۹۹۶۱۶۹۷۱ ,۰.۹۹۶۸۵۲۸۴ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۹۷ ,۱.۰۰۵۰ ,۱.۰۰۳۲ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۸۴ ,۱.۰۰۵۳ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۱۴۳ ,۱.۰۰۳۹ ,۰.۹۹۳۴۰۶۰۴ ,۱.۰۰۷۸ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۲۶ ,۱.۰۰۱۸ ,۱.۰۱۲۸ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۴۱ ,۰.۹۹۵۸۷۰۶۵ ,۱.۰۰۰۶ ,۱.۰۰۰۳ ,۱.۰۰۴۰ ,۱.۰۰۱۳ ,۱.۰۰۴۳ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۰۲ ,۱.۰۰۲۲ ,۱.۰۰۲۷ ,۰.۹۹۷۶۷۹۹۴ ,۱.۰۰۱۴ ,۱.۰۰۴۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۱۵۶ ,۱.۰۰۵۴ ,۱.۰۱۱۹ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۱۰۱ ,۱.۰۰۳۳ ,۱.۰۰۵۱ ,۱.۰۱۱۲ ,۱.۰۰۳۰ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۷۶ ,۰.۹۹۹۱۰۵۸۴ ,۱.۰۰۶۲ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۳۵ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۶۳ ,۱.۰۰۷۳ ,۱.۰۰۴۵ ,۱.۰۰۳۶ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۳۴ ,۰.۹۹۲۶۹۱۳۹ ,۱.۰۰۵۵ ,۱.۰۰۳۹ ,۱.۰۱۰۲ ,۱.۰۰۳۸ ,۱.۰۰۸۰ ,۱.۰۰۱۴ ,۰.۹۹۹۴۰۲۲۶ ,۱.۰۰۴۱ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۷۲ ,۱.۰۰۲۵ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۳ ,۰.۹۹۶۰۹۸۱۴ ,۰.۹۹۷۹۶۵۲۷ ,۰.۹۹۸۳۱۲۵۵ ,۱.۰۰۱۲ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۲۸ ,۰.۹۹۸۹۷۸۲۲ ,۰.۹۹۷۹۳۰۷۱ ,۱.۰۰۳۱ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۹۰ ,۱.۰۰۶۶ ,۱.۰۰۶۵ ,۱.۰۰۱۵ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۳۷۲۶۵۳ ,۱.۰۰۲۵ ,۰.۹۹۷۲۷۱۰۵ ,۱.۰۱۰۷ ,۱.۰۰۸۱ ,۰.۹۹۸۷۰۸۵۰ ,۰.۹۹۹۰۰۹۸۳ ,۰.۹۹۹۹۸۶۱۷ ,۱.۰۰۴۶ ,۱.۰۰۴۹ ,۱.۰۰۱۹ ,۱.۰۰۳۷ ,۰.۹۹۷۹۱۸۳۹ ,۱.۰۰۵۹ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۹ ,۰.۹۹۷۰۱۲۹۹ ,۰.۹۹۸۷۷۵۱۴ ,۱.۰۰۱۶ ,۱.۰۰۲۷ ,۰.۹۹۶۸۷۹۴۲ ,۰.۹۹۲۴۵۲۰۵ ,۰.۹۹۵۴۱۱۸۷ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۰ ,۰.۹۹۴۸۱۵۶۰ ,۰.۹۹۶۶۴۷۴۶ ,۰.۹۹۷۹۸۸۴۵ ,۱.۰۰۱۰ ,۱.۰۰۰۴ ,۰.۹۹۹۹۸۹۳۳ ,۰.۹۹۹۳۰۹۳۸ ,۰.۹۹۴۱۳۴۸۳ ,۱.۰۰۱۷ ,۱.۰۰۰۱ ,۱.۰۰۲۰ ,۰.۹۹۸۴۴۶۱۰ ,۰.۹۹۴۶۸۳۷۴ ,۱.۰۰۲۷ ,۱.۰۰۱۹
$۴۴.۱۸ ۲.۲۲
میلیارد دلار
۴۱.۷۱
میلیون دلار
۵۰.۱۱
میلیارد AR
-۴.۹۵% ۴۶.۱۶ ,۴۵.۸۰ ,۴۶.۰۲ ,۴۵.۵۵ ,۴۷.۱۳ ,۴۸.۱۹ ,۴۶.۷۷ ,۴۶.۷۴ ,۴۷.۴۱ ,۴۷.۳۷ ,۴۷.۳۱ ,۴۸.۲۵ ,۴۸.۴۹ ,۴۸.۷۱ ,۴۸.۷۱ ,۴۸.۶۶ ,۴۸.۷۵ ,۴۹.۱۶ ,۴۹.۹۲ ,۵۰.۲۱ ,۵۰.۶۶ ,۵۱.۱۴ ,۵۱.۳۴ ,۵۱.۰۱ ,۵۱.۲۵ ,۵۱.۳۳ ,۵۲.۳۵ ,۵۱.۶۰ ,۵۱.۰۹ ,۵۲.۴۴ ,۵۲.۷۴ ,۵۱.۸۹ ,۵۲.۵۳ ,۵۱.۹۱ ,۵۱.۸۳ ,۵۲.۲۵ ,۵۲.۲۵ ,۵۳.۷۱ ,۵۲.۷۱ ,۵۲.۷۷ ,۵۲.۷۹ ,۵۲.۵۰ ,۵۲.۶۷ ,۵۲.۷۷ ,۵۲.۶۵ ,۵۳.۹۱ ,۵۴.۰۹ ,۵۳.۷۸ ,۵۲.۹۳ ,۵۳.۴۱ ,۵۳.۱۶ ,۵۳.۹۱ ,۵۱.۱۸ ,۵۱.۳۳ ,۵۰.۶۶ ,۵۰.۷۲ ,۵۰.۳۴ ,۵۰.۴۲ ,۵۰.۱۸ ,۴۹.۶۶ ,۴۹.۴۵ ,۵۰.۲۱ ,۵۰.۱۰ ,۵۰.۵۵ ,۵۰.۵۴ ,۵۰.۵۹ ,۵۰.۵۲ ,۵۰.۷۲ ,۵۰.۶۳ ,۵۰.۷۹ ,۵۰.۵۸ ,۴۹.۵۱ ,۴۹.۳۲ ,۴۹.۴۳ ,۴۹.۶۰ ,۵۱.۲۶ ,۵۱.۱۵ ,۵۰.۶۴ ,۵۰.۳۵ ,۵۰.۲۵ ,۵۰.۳۶ ,۵۰.۵۳ ,۵۰.۸۵ ,۵۰.۱۳ ,۵۰.۲۰ ,۵۰.۴۷ ,۵۰.۲۸ ,۵۰.۷۵ ,۵۰.۳۷ ,۵۰.۳۰ ,۵۰.۲۹ ,۵۰.۶۴ ,۵۰.۸۹ ,۵۰.۵۸ ,۵۰.۷۹ ,۵۰.۶۰ ,۵۰.۴۳ ,۴۹.۷۰ ,۵۰.۵۵ ,۵۰.۸۸ ,۵۱.۰۸ ,۵۰.۶۲ ,۵۰.۷۱ ,۵۰.۷۰ ,۵۰.۵۱ ,۵۰.۰۲ ,۴۹.۸۳ ,۵۰.۱۸ ,۴۹.۹۲ ,۴۹.۹۹ ,۴۹.۷۴ ,۴۸.۹۸ ,۴۹.۱۳ ,۴۹.۰۴ ,۴۹.۰۶ ,۴۹.۴۱ ,۴۸.۷۸ ,۴۸.۸۸ ,۴۹.۲۲ ,۴۹.۰۱ ,۴۸.۷۰ ,۴۹.۳۱ ,۴۹.۲۳ ,۴۹.۱۰ ,۴۹.۰۰ ,۴۹.۹۲ ,۴۹.۹۶ ,۴۹.۷۳ ,۴۹.۰۶ ,۴۹.۴۶ ,۴۹.۱۲ ,۴۹.۳۶ ,۴۹.۲۳ ,۴۹.۲۹ ,۴۹.۲۹ ,۴۸.۸۱ ,۴۷.۵۰ ,۴۶.۸۰ ,۴۶.۴۱ ,۴۷.۱۶ ,۴۷.۱۹ ,۴۶.۹۹ ,۴۶.۸۱ ,۴۶.۵۷ ,۴۶.۹۶ ,۴۶.۷۵ ,۴۶.۴۳ ,۴۶.۶۴ ,۴۶.۴۱ ,۴۶.۲۳ ,۴۶.۰۰ ,۴۶.۲۶ ,۴۶.۲۵ ,۴۵.۸۳ ,۴۵.۸۶ ,۴۷.۴۶ ,۴۷.۶۴ ,۴۷.۷۹ ,۴۷.۰۴ ,۴۷.۰۳ ,۴۶.۵۵ ,۴۶.۲۵ ,۴۵.۹۰ ,۴۶.۴۲ ,۴۵.۹۳ ,۴۴.۶۷ ,۴۵.۲۶ ,۴۵.۱۹
$۰.۲۹۳۳ ۲.۲۱
میلیارد دلار
۳۸۲.۲۷
میلیون دلار
۷.۵۴
میلیون GALA
-۶.۱۶% ۰.۳۰۷۰۶۳۵۱ ,۰.۳۰۹۲۱۷۶۸ ,۰.۳۰۹۹۴۴۹۹ ,۰.۳۰۸۹۷۹۱۲ ,۰.۳۰۸۵۶۴۳۳ ,۰.۳۲۲۰۱۱۸۲ ,۰.۳۲۱۳۵۳۰۵ ,۰.۳۲۲۶۶۴۲۸ ,۰.۳۲۴۲۵۸۳۴ ,۰.۳۲۴۴۹۴۰۲ ,۰.۳۲۲۱۵۸۱۶ ,۰.۳۲۲۳۹۱۴۹ ,۰.۳۲۱۰۵۴۴۸ ,۰.۳۳۵۳۰۸۸۴ ,۰.۳۳۵۱۰۲۹۲ ,۰.۳۳۶۷۲۵۷۱ ,۰.۳۴۳۱۲۷۶۸ ,۰.۳۴۶۴۶۰۱۵ ,۰.۳۴۲۸۱۴۸۱ ,۰.۳۴۲۴۱۰۸۲ ,۰.۳۳۵۳۰۶۶۴ ,۰.۳۳۶۶۳۴۱۹ ,۰.۳۳۷۱۵۵۰۱ ,۰.۳۳۹۱۸۱۱۰ ,۰.۳۳۹۸۵۵۶۵ ,۰.۳۵۰۴۲۱۴۹ ,۰.۳۶۰۳۴۶۸۸ ,۰.۳۶۲۰۲۹۴۰ ,۰.۳۵۸۱۱۰۱۹ ,۰.۳۵۵۷۲۸۲۳ ,۰.۳۵۸۹۱۸۲۹ ,۰.۳۵۴۸۹۷۸۸ ,۰.۳۵۶۲۱۶۱۱ ,۰.۳۵۹۶۲۲۴۵ ,۰.۳۵۳۴۰۲۴۵ ,۰.۳۵۵۷۸۶۷۵ ,۰.۳۵۹۴۸۰۳۷ ,۰.۳۵۶۳۲۲۲۰ ,۰.۳۵۱۱۰۵۸۱ ,۰.۳۵۲۳۵۳۱۷ ,۰.۳۴۸۵۶۵۸۴ ,۰.۳۵۲۶۸۰۳۴ ,۰.۳۵۴۶۷۲۸۵ ,۰.۳۵۸۴۰۷۹۳ ,۰.۳۵۸۸۲۰۶۹ ,۰.۳۶۰۸۰۲۶۱ ,۰.۳۵۹۲۵۳۶۱ ,۰.۳۵۸۰۸۳۹۲ ,۰.۳۴۹۴۰۷۳۶ ,۰.۳۵۵۹۹۹۶۳ ,۰.۳۵۵۶۰۴۵۸ ,۰.۳۵۴۴۶۲۱۱ ,۰.۳۳۹۶۵۱۳۶ ,۰.۳۴۱۲۷۸۵۴ ,۰.۳۳۴۲۳۰۴۰ ,۰.۳۳۳۷۷۹۴۰ ,۰.۳۳۰۲۸۷۳۱ ,۰.۳۲۸۹۶۲۹۷ ,۰.۳۳۰۴۰۹۱۶ ,۰.۳۲۷۴۸۶۴۴ ,۰.۳۲۶۶۷۰۹۸ ,۰.۳۲۹۱۲۶۵۹ ,۰.۳۲۸۵۸۶۷۴ ,۰.۳۳۰۳۷۵۵۷ ,۰.۳۳۱۰۸۵۶۷ ,۰.۳۲۹۶۵۷۰۲ ,۰.۳۳۴۸۲۴۸۹ ,۰.۳۳۴۰۵۶۰۷ ,۰.۳۳۰۶۳۳۱۳ ,۰.۳۲۶۳۹۵۵۹ ,۰.۳۲۷۰۲۵۷۰ ,۰.۳۲۱۲۰۲۸۸ ,۰.۳۲۲۳۶۲۲۵ ,۰.۳۲۴۲۵۰۷۷ ,۰.۳۲۲۳۳۰۵۶ ,۰.۳۲۹۳۸۷۹۱ ,۰.۳۲۸۸۸۰۷۷ ,۰.۳۲۸۱۵۵۶۹ ,۰.۳۲۳۶۳۵۵۵ ,۰.۳۲۵۹۰۱۱۳ ,۰.۳۲۵۹۵۹۷۸ ,۰.۳۲۵۸۲۲۶۸ ,۰.۳۲۸۴۴۳۹۵ ,۰.۳۲۴۱۶۶۵۸ ,۰.۳۲۴۳۵۲۵۹ ,۰.۳۲۵۹۳۸۳۰ ,۰.۳۲۳۵۰۵۸۲ ,۰.۳۲۵۰۴۱۰۴ ,۰.۳۲۴۹۵۰۹۵ ,۰.۳۲۷۴۸۵۵۶ ,۰.۳۲۹۹۱۱۸۵ ,۰.۳۳۱۱۸۲۷۵ ,۰.۳۳۰۱۹۱۲۰ ,۰.۳۲۸۳۷۸۷۴ ,۰.۳۲۸۵۳۰۶۸ ,۰.۳۲۹۰۲۶۲۶ ,۰.۳۲۹۸۲۰۸۴ ,۰.۳۲۹۶۰۰۵۹ ,۰.۳۳۳۳۶۵۷۵ ,۰.۳۳۵۹۸۹۲۹ ,۰.۳۳۷۷۰۳۱۱ ,۰.۳۴۵۱۳۵۱۰ ,۰.۳۴۸۸۰۴۸۸ ,۰.۳۴۴۹۷۸۰۹ ,۰.۳۴۳۵۶۸۴۴ ,۰.۳۴۲۱۲۸۸۸ ,۰.۳۳۹۳۶۹۵۱ ,۰.۳۳۸۴۲۸۰۱ ,۰.۳۳۶۶۰۸۷۶ ,۰.۳۳۷۷۹۵۲۷ ,۰.۳۳۴۶۳۵۰۲ ,۰.۳۲۸۳۵۱۹۰ ,۰.۳۳۲۲۲۷۵۲ ,۰.۳۳۲۰۷۶۱۹ ,۰.۳۳۰۳۲۹۹۸ ,۰.۳۳۲۲۹۳۹۳ ,۰.۳۳۲۳۵۵۰۵ ,۰.۳۳۱۳۳۷۵۰ ,۰.۳۳۱۵۱۷۹۰ ,۰.۳۳۱۱۶۰۸۰ ,۰.۳۲۶۲۵۶۴۳ ,۰.۳۲۹۰۵۱۹۸ ,۰.۳۲۹۰۸۲۳۸ ,۰.۳۳۰۳۶۷۱۱ ,۰.۳۳۰۳۷۵۶۶ ,۰.۳۳۹۳۸۷۸۰ ,۰.۳۳۲۷۸۵۵۱ ,۰.۳۳۱۲۱۰۶۸ ,۰.۳۲۷۳۴۸۸۷ ,۰.۳۳۰۸۵۹۱۶ ,۰.۳۲۸۵۸۲۲۶ ,۰.۳۲۹۵۶۲۷۵ ,۰.۳۲۸۳۳۲۳۷ ,۰.۳۲۳۸۳۷۲۴ ,۰.۳۲۶۳۱۱۴۸ ,۰.۳۲۴۹۵۵۶۶ ,۰.۳۱۷۸۹۶۵۳ ,۰.۳۱۸۸۸۹۶۴ ,۰.۳۱۴۹۷۵۷۸ ,۰.۳۱۷۴۶۸۹۰ ,۰.۳۱۶۹۷۲۶۹ ,۰.۳۱۷۸۱۰۰۰ ,۰.۳۱۷۸۵۷۸۴ ,۰.۳۱۵۲۰۸۴۶ ,۰.۳۱۳۶۵۱۰۷ ,۰.۳۱۱۷۵۵۵۵ ,۰.۳۱۲۰۴۷۲۰ ,۰.۳۱۱۵۱۱۳۱ ,۰.۳۰۶۶۹۶۱۶ ,۰.۳۰۵۸۷۰۲۱ ,۰.۳۰۳۹۱۲۸۲ ,۰.۳۰۸۳۱۷۴۵ ,۰.۳۰۸۰۱۸۹۵ ,۰.۳۰۶۵۲۹۹۹ ,۰.۳۰۲۵۲۸۸۳ ,۰.۳۰۶۹۶۵۵۰ ,۰.۳۰۵۲۳۷۲۶ ,۰.۳۰۶۷۷۷۰۹ ,۰.۳۰۶۵۱۳۳۲ ,۰.۳۰۵۸۷۹۷۱ ,۰.۳۰۱۷۵۲۸۹ ,۰.۳۰۱۵۷۷۴۶ ,۰.۳۰۲۹۵۹۴۳ ,۰.۳۰۶۴۳۷۳۴ ,۰.۳۰۴۲۴۵۷۸ ,۰.۲۹۹۲۲۵۰۰ ,۰.۲۹۹۳۷۷۶۹ ,۰.۲۹۸۷۲۰۷۵
$۶.۸۹ ۲.۱۹
میلیارد دلار
۸۳.۶۸
میلیون دلار
۳۱۸.۰۸
میلیارد FLOW
-۷.۸۴% ۷.۴۶ ,۷.۴۹ ,۷.۴۷ ,۷.۴۲ ,۷.۶۱ ,۷.۶۵ ,۷.۶۲ ,۷.۶۴ ,۷.۶۸ ,۷.۶۶ ,۷.۶۶ ,۷.۶۹ ,۷.۷۴ ,۷.۷۲ ,۷.۸۰ ,۷.۷۵ ,۷.۷۶ ,۷.۷۷ ,۷.۷۹ ,۷.۷۱ ,۷.۷۵ ,۷.۸۱ ,۷.۸۰ ,۷.۷۹ ,۷.۸۹ ,۷.۸۹ ,۷.۹۸ ,۸.۰۰ ,۷.۹۱ ,۷.۹۹ ,۷.۹۶ ,۷.۹۷ ,۷.۹۸ ,۸.۰۵ ,۸.۰۲ ,۸.۰۲ ,۸.۰۱ ,۷.۹۴ ,۷.۹۴ ,۷.۹۰ ,۷.۹۴ ,۷.۹۴ ,۷.۹۶ ,۸.۰۷ ,۸.۱۲ ,۸.۱۶ ,۸.۱۶ ,۸.۰۸ ,۸.۰۹ ,۸.۰۸ ,۸.۲۰ ,۷.۹۲ ,۸.۰۱ ,۷.۹۵ ,۷.۹۸ ,۷.۹۴ ,۷.۸۹ ,۷.۹۴ ,۷.۸۹ ,۷.۸۴ ,۷.۷۸ ,۷.۸۰ ,۷.۷۹ ,۷.۸۲ ,۷.۸۵ ,۷.۸۷ ,۷.۹۲ ,۷.۹۰ ,۷.۸۰ ,۷.۹۱ ,۷.۸۷ ,۷.۶۶ ,۷.۷۴ ,۷.۷۹ ,۷.۷۷ ,۷.۸۶ ,۷.۸۶ ,۷.۸۳ ,۷.۷۷ ,۷.۷۹ ,۷.۸۰ ,۷.۸۲ ,۷.۸۷ ,۷.۸۱ ,۷.۷۹ ,۷.۸۰ ,۷.۷۹ ,۷.۸۱ ,۷.۷۷ ,۷.۷۹ ,۷.۷۵ ,۷.۷۷ ,۷.۷۶ ,۷.۷۴ ,۷.۷۸ ,۷.۷۶ ,۷.۷۶ ,۷.۷۷ ,۷.۷۵ ,۷.۸۰ ,۷.۸۰ ,۷.۷۷ ,۷.۷۶ ,۷.۷۷ ,۷.۸۰ ,۷.۷۶ ,۷.۷۶ ,۷.۷۸ ,۷.۷۷ ,۷.۷۷ ,۷.۷۷ ,۷.۷۳ ,۷.۷۷ ,۷.۷۶ ,۷.۷۶ ,۷.۷۷ ,۷.۷۸ ,۷.۷۵ ,۷.۷۸ ,۷.۷۵ ,۷.۷۷ ,۷.۸۴ ,۷.۸۴ ,۷.۷۹ ,۷.۷۸ ,۷.۷۹ ,۷.۷۲ ,۷.۷۱ ,۷.۷۰ ,۷.۶۳ ,۷.۶۷ ,۷.۶۸ ,۷.۶۶ ,۷.۶۱ ,۷.۶۰ ,۷.۶۰ ,۷.۵۵ ,۷.۴۶ ,۷.۵۲ ,۷.۵۶ ,۷.۵۴ ,۷.۵۵ ,۷.۵۶ ,۷.۵۴ ,۷.۴۶ ,۷.۴۶ ,۷.۴۶ ,۷.۴۵ ,۷.۴۰ ,۷.۴۰ ,۷.۳۸ ,۷.۴۵ ,۷.۴۱ ,۷.۴۱ ,۷.۳۸ ,۷.۴۳ ,۷.۴۶ ,۷.۴۶ ,۷.۴۲ ,۷.۴۳ ,۷.۳۴ ,۷.۳۲ ,۷.۳۱ ,۷.۲۹ ,۷.۱۷ ,۷.۰۲ ,۷.۰۷ ,۷.۰۰
$۲.۲۴ ۲.۰۹
میلیارد دلار
۱۲۲.۱۲
میلیون دلار
۹۳۴.۳۴
میلیارد ENJ
-۶.۴۱% ۲.۲۱ ,۲.۲۳ ,۲.۲۳ ,۲.۲۲ ,۲.۲۲ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۰ ,۲.۳۲ ,۲.۳۲ ,۲.۳۱ ,۲.۳۰ ,۲.۳۲ ,۲.۳۳ ,۲.۳۵ ,۲.۳۵ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۶ ,۲.۳۷ ,۲.۴۰ ,۲.۴۲ ,۲.۴۶ ,۲.۵۱ ,۲.۵۰ ,۲.۴۷ ,۲.۴۹ ,۲.۴۹ ,۲.۴۸ ,۲.۵۰ ,۲.۵۲ ,۲.۵۸ ,۲.۵۵ ,۲.۵۳ ,۲.۴۹ ,۲.۴۸ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۵۲ ,۲.۵۲ ,۲.۵۶ ,۲.۵۶ ,۲.۵۸ ,۲.۵۸ ,۲.۵۶ ,۲.۵۲ ,۲.۵۹ ,۲.۵۸ ,۲.۵۷ ,۲.۴۵ ,۲.۴۹ ,۲.۴۵ ,۲.۴۴ ,۲.۴۲ ,۲.۴۱ ,۲.۴۲ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۲ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۳۵ ,۲.۳۵ ,۲.۳۸ ,۲.۳۷ ,۲.۴۵ ,۲.۴۳ ,۲.۴۴ ,۲.۴۰ ,۲.۴۲ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۴ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۳۹ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۴۵ ,۲.۴۶ ,۲.۴۵ ,۲.۵۱ ,۲.۵۴ ,۲.۵۵ ,۲.۵۲ ,۲.۵۲ ,۲.۵۰ ,۲.۵۰ ,۲.۵۰ ,۲.۴۸ ,۲.۴۸ ,۲.۴۶ ,۲.۴۶ ,۲.۴۷ ,۲.۴۶ ,۲.۴۶ ,۲.۴۶ ,۲.۴۵ ,۲.۴۸ ,۲.۴۹ ,۲.۴۹ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۴۸ ,۲.۴۹ ,۲.۴۹ ,۲.۵۰ ,۲.۴۹ ,۲.۵۲ ,۲.۵۰ ,۲.۵۱ ,۲.۴۷ ,۲.۴۹ ,۲.۴۹ ,۲.۵۰ ,۲.۵۱ ,۲.۴۸ ,۲.۵۲ ,۲.۵۱ ,۲.۴۲ ,۲.۴۲ ,۲.۴۰ ,۲.۴۱ ,۲.۴۱ ,۲.۴۰ ,۲.۴۲ ,۲.۴۰ ,۲.۴۰ ,۲.۳۸ ,۲.۳۸ ,۲.۳۹ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۴ ,۲.۳۶ ,۲.۳۵ ,۲.۳۴ ,۲.۳۰ ,۲.۳۴ ,۲.۳۳ ,۲.۳۵ ,۲.۳۴ ,۲.۳۳ ,۲.۳۱ ,۲.۲۹ ,۲.۲۸ ,۲.۳۲ ,۲.۳۰ ,۲.۲۶ ,۲.۲۶ ,۲.۲۷
$۱۵۳.۰۷ ۲.۰۵
میلیارد دلار
۳۶.۳۱
میلیون دلار
۱۳.۴۱
میلیارد QNT
-۶.۴۵% ۱۶۴.۶۱ ,۱۶۳.۴۶ ,۱۶۴.۲۱ ,۱۶۴.۲۳ ,۱۶۴.۱۱ ,۱۶۹.۵۶ ,۱۶۸.۹۱ ,۱۶۸.۲۱ ,۱۷۱.۱۶ ,۱۶۹.۸۰ ,۱۶۸.۸۶ ,۱۶۹.۰۵ ,۱۶۹.۳۷ ,۱۶۷.۸۳ ,۱۶۷.۵۹ ,۱۶۶.۹۲ ,۱۶۶.۸۴ ,۱۶۷.۴۹ ,۱۶۷.۳۷ ,۱۶۷.۷۰ ,۱۶۷.۲۸ ,۱۶۷.۲۸ ,۱۶۵.۰۹ ,۱۶۵.۹۵ ,۱۶۶.۹۵ ,۱۶۷.۶۷ ,۱۷۲.۵۲ ,۱۷۱.۴۶ ,۱۶۹.۳۹ ,۱۷۰.۶۳ ,۱۷۲.۴۸ ,۱۷۱.۷۶ ,۱۷۱.۸۷ ,۱۷۱.۹۳ ,۱۷۰.۸۳ ,۱۷۱.۰۷ ,۱۷۰.۰۴ ,۱۶۹.۹۸ ,۱۶۹.۰۰ ,۱۶۸.۹۱ ,۱۶۸.۴۲ ,۱۶۹.۰۵ ,۱۶۹.۲۳ ,۱۶۸.۶۰ ,۱۶۸.۹۱ ,۱۶۹.۳۰ ,۱۶۹.۶۸ ,۱۷۱.۸۰ ,۱۷۱.۵۷ ,۱۷۲.۴۹ ,۱۷۴.۵۱ ,۱۷۶.۲۳ ,۱۷۰.۰۹ ,۱۷۱.۲۶ ,۱۷۰.۳۹ ,۱۷۰.۵۴ ,۱۶۹.۸۳ ,۱۶۷.۷۷ ,۱۶۷.۷۶ ,۱۶۶.۸۴ ,۱۶۶.۶۸ ,۱۶۸.۰۸ ,۱۶۷.۰۰ ,۱۶۸.۶۶ ,۱۶۸.۶۵ ,۱۶۷.۸۰ ,۱۶۸.۰۹ ,۱۶۸.۲۹ ,۱۶۵.۷۱ ,۱۶۵.۷۶ ,۱۶۶.۳۷ ,۱۶۴.۵۳ ,۱۶۵.۴۹ ,۱۶۵.۲۵ ,۱۶۳.۷۵ ,۱۶۷.۸۴ ,۱۶۶.۴۲ ,۱۶۵.۴۰ ,۱۶۴.۳۰ ,۱۶۶.۳۲ ,۱۶۶.۳۹ ,۱۶۵.۸۶ ,۱۶۶.۶۲ ,۱۶۵.۴۱ ,۱۶۵.۰۵ ,۱۶۷.۳۸ ,۱۶۷.۳۳ ,۱۶۷.۵۶ ,۱۶۶.۸۴ ,۱۶۶.۷۰ ,۱۶۷.۴۰ ,۱۶۷.۷۸ ,۱۶۷.۷۴ ,۱۶۶.۹۱ ,۱۶۷.۱۳ ,۱۶۷.۴۴ ,۱۶۶.۱۱ ,۱۶۵.۲۹ ,۱۶۶.۹۳ ,۱۶۸.۹۲ ,۱۶۸.۷۷ ,۱۶۷.۸۴ ,۱۶۸.۴۳ ,۱۶۷.۴۹ ,۱۶۷.۶۲ ,۱۶۷.۶۵ ,۱۶۶.۸۴ ,۱۶۶.۷۴ ,۱۶۷.۳۰ ,۱۶۶.۷۵ ,۱۶۶.۶۳ ,۱۶۶.۶۵ ,۱۶۵.۴۶ ,۱۶۵.۸۳ ,۱۶۵.۳۱ ,۱۶۵.۹۴ ,۱۶۵.۴۸ ,۱۶۴.۹۳ ,۱۶۵.۸۸ ,۱۶۶.۴۰ ,۱۶۵.۷۶ ,۱۶۶.۱۱ ,۱۶۷.۲۶ ,۱۶۶.۶۳ ,۱۶۷.۶۱ ,۱۶۶.۹۸ ,۱۶۵.۸۴ ,۱۶۵.۸۷ ,۱۶۶.۱۹ ,۱۶۶.۶۴ ,۱۶۵.۸۳ ,۱۶۶.۸۷ ,۱۶۷.۸۴ ,۱۶۶.۵۸ ,۱۶۵.۷۰ ,۱۶۵.۷۱ ,۱۶۴.۱۷ ,۱۶۳.۵۶ ,۱۶۳.۹۱ ,۱۶۳.۸۸ ,۱۶۳.۸۸ ,۱۶۷.۱۹ ,۱۶۶.۲۶ ,۱۶۵.۹۷ ,۱۶۳.۷۹ ,۱۶۳.۸۶ ,۱۶۳.۷۴ ,۱۶۳.۰۵ ,۱۶۲.۶۲ ,۱۶۲.۷۵ ,۱۶۱.۸۱ ,۱۶۰.۰۹ ,۱۶۱.۷۱ ,۱۵۹.۹۲ ,۱۵۹.۱۱ ,۱۶۱.۰۹ ,۱۵۹.۶۷ ,۱۶۱.۱۴ ,۱۶۱.۵۹ ,۱۶۳.۷۰ ,۱۶۱.۴۴ ,۱۶۰.۱۴ ,۱۶۰.۵۷ ,۱۶۱.۴۶ ,۱۵۹.۲۴ ,۱۵۷.۳۷ ,۱۵۸.۷۸ ,۱۵۹.۵۷ ,۱۵۸.۹۱
$۱۰۶.۸۳ ۲.۰۳
میلیارد دلار
۸۴.۱۲
میلیون دلار
۱۸.۹۵
میلیارد BSV
-۳.۷۷% ۱۰۷.۳۸ ,۱۰۷.۶۶ ,۱۰۷.۳۸ ,۱۰۶.۵۵ ,۱۰۷.۳۵ ,۱۰۹.۲۱ ,۱۰۸.۰۹ ,۱۰۸.۶۵ ,۱۰۷.۷۸ ,۱۰۸.۳۲ ,۱۰۹.۸۲ ,۱۰۹.۳۸ ,۱۱۰.۲۲ ,۱۱۰.۰۰ ,۱۱۰.۰۶ ,۱۱۰.۲۴ ,۱۱۰.۱۲ ,۱۱۰.۰۷ ,۱۱۰.۱۶ ,۱۱۰.۱۰ ,۱۰۹.۴۷ ,۱۱۰.۴۴ ,۱۱۰.۵۷ ,۱۱۰.۹۴ ,۱۱۰.۴۷ ,۱۱۲.۶۱ ,۱۱۲.۲۷ ,۱۱۳.۲۷ ,۱۱۳.۶۴ ,۱۱۳.۰۳ ,۱۱۳.۹۰ ,۱۱۳.۸۸ ,۱۱۳.۲۵ ,۱۱۳.۴۳ ,۱۱۳.۶۸ ,۱۱۳.۰۸ ,۱۱۳.۰۰ ,۱۱۳.۰۶ ,۱۱۲.۷۲ ,۱۱۲.۷۱ ,۱۱۱.۹۵ ,۱۱۲.۹۰ ,۱۱۲.۷۸ ,۱۱۴.۰۴ ,۱۱۳.۴۹ ,۱۱۳.۴۶ ,۱۱۳.۵۳ ,۱۱۳.۷۲ ,۱۱۱.۸۸ ,۱۱۲.۶۴ ,۱۱۲.۷۶ ,۱۱۳.۸۴ ,۱۱۰.۴۴ ,۱۱۱.۹۲ ,۱۰۹.۷۰ ,۱۱۰.۰۸ ,۱۰۹.۵۸ ,۱۱۰.۰۸ ,۱۱۰.۸۷ ,۱۱۰.۲۱ ,۱۰۹.۹۶ ,۱۰۹.۶۱ ,۱۱۰.۱۸ ,۱۱۰.۲۳ ,۱۱۱.۰۶ ,۱۱۱.۶۵ ,۱۱۲.۷۸ ,۱۱۴.۰۹ ,۱۱۳.۴۶ ,۱۱۱.۰۳ ,۱۱۲.۲۱ ,۱۱۱.۶۱ ,۱۰۸.۹۴ ,۱۱۰.۸۷ ,۱۱۱.۶۰ ,۱۱۲.۹۱ ,۱۱۴.۰۴ ,۱۱۲.۷۷ ,۱۱۲.۸۲ ,۱۱۲.۵۱ ,۱۱۲.۷۶ ,۱۱۲.۸۵ ,۱۱۳.۱۷ ,۱۱۳.۳۶ ,۱۱۲.۷۴ ,۱۱۳.۴۴ ,۱۱۳.۷۰ ,۱۱۳.۷۶ ,۱۱۴.۰۳ ,۱۱۲.۹۵ ,۱۱۲.۵۰ ,۱۱۲.۴۰ ,۱۱۳.۵۱ ,۱۱۳.۶۲ ,۱۱۳.۰۹ ,۱۱۳.۷۱ ,۱۱۳.۰۸ ,۱۱۲.۵۷ ,۱۱۳.۳۵ ,۱۱۳.۲۱ ,۱۱۳.۶۰ ,۱۱۳.۶۸ ,۱۱۳.۷۶ ,۱۱۳.۵۷ ,۱۱۴.۱۱ ,۱۱۴.۶۲ ,۱۱۳.۱۴ ,۱۱۲.۹۲ ,۱۱۲.۹۰ ,۱۱۲.۲۹ ,۱۱۲.۹۵ ,۱۱۳.۲۰ ,۱۱۲.۳۱ ,۱۱۳.۰۳ ,۱۱۳.۱۱ ,۱۱۳.۰۳ ,۱۱۳.۰۹ ,۱۱۳.۲۳ ,۱۱۲.۸۷ ,۱۱۳.۲۲ ,۱۱۲.۲۶ ,۱۱۲.۸۵ ,۱۱۲.۳۸ ,۱۱۳.۰۳ ,۱۱۳.۱۱ ,۱۱۳.۰۸ ,۱۱۳.۴۴ ,۱۱۲.۷۶ ,۱۱۲.۷۷ ,۱۱۲.۶۸ ,۱۱۲.۷۰ ,۱۱۳.۱۹ ,۱۱۲.۷۶ ,۱۱۲.۷۸ ,۱۱۲.۱۱ ,۱۱۱.۵۰ ,۱۱۲.۴۵ ,۱۱۱.۳۰ ,۱۰۹.۹۰ ,۱۱۰.۷۰ ,۱۱۱.۴۲ ,۱۱۰.۹۰ ,۱۱۱.۲۴ ,۱۱۱.۶۸ ,۱۱۱.۱۷ ,۱۱۰.۱۱ ,۱۱۰.۹۹ ,۱۱۰.۹۱ ,۱۱۰.۴۵ ,۱۱۰.۴۷ ,۱۱۰.۳۰ ,۱۰۹.۷۹ ,۱۱۰.۴۸ ,۱۱۰.۳۶ ,۱۱۰.۲۷ ,۱۰۹.۳۶ ,۱۱۰.۷۲ ,۱۱۰.۵۶ ,۱۱۲.۰۴ ,۱۱۲.۴۴ ,۱۱۳.۱۳ ,۱۱۱.۵۹ ,۱۱۱.۴۰ ,۱۱۱.۴۱ ,۱۱۱.۶۹ ,۱۱۰.۱۳ ,۱۰۸.۵۸ ,۱۰۹.۴۴ ,۱۰۸.۶۰
$۰.۲۰۳۷ ۲.۰۲
میلیارد دلار
۵۰۶۳۴۲
دلار
۹.۷۵
میلیون XRD
-۷.۶۱% ۰.۲۰۹۱۷۳۹۶ ,۰.۲۰۹۳۷۲۵۳ ,۰.۲۰۹۹۹۴۲۲ ,۰.۲۱۱۱۴۴۶۷ ,۰.۲۱۰۹۴۳۵۲ ,۰.۲۱۲۳۹۲۸۸ ,۰.۲۱۵۳۴۱۲۴ ,۰.۲۱۷۹۱۱۷۱ ,۰.۲۱۸۹۷۲۶۸ ,۰.۲۱۹۹۷۵۴۸ ,۰.۲۱۶۸۷۶۲۳ ,۰.۲۱۴۴۸۱۴۰ ,۰.۲۱۲۱۷۲۲۰ ,۰.۲۱۴۰۷۶۳۹ ,۰.۲۱۵۶۴۴۰۸ ,۰.۲۱۵۳۴۱۸۹ ,۰.۲۱۵۰۳۳۸۶ ,۰.۲۱۴۲۷۱۹۹ ,۰.۲۱۴۰۶۹۷۱ ,۰.۲۱۴۸۵۸۴۰ ,۰.۲۱۶۷۷۴۰۹ ,۰.۲۱۷۵۸۷۶۱ ,۰.۲۱۷۷۳۲۹۹ ,۰.۲۱۸۳۶۹۰۱ ,۰.۲۲۰۴۲۹۳۷ ,۰.۲۲۵۷۵۳۷۱ ,۰.۲۲۷۷۷۷۱۳ ,۰.۲۳۴۷۳۷۷۱ ,۰.۲۳۳۶۱۱۲۷ ,۰.۲۳۶۴۲۳۱۲ ,۰.۲۳۵۹۷۰۳۳ ,۰.۲۳۴۸۳۹۹۸ ,۰.۲۳۶۲۵۴۷۷ ,۰.۲۳۸۷۶۷۴۹ ,۰.۲۳۴۸۵۰۰۶ ,۰.۲۳۴۳۲۰۳۸ ,۰.۲۳۶۲۱۴۹۶ ,۰.۲۳۵۲۷۲۷۰ ,۰.۲۳۴۷۷۲۰۶ ,۰.۲۳۴۱۶۳۹۹ ,۰.۲۳۵۷۲۸۳۸ ,۰.۲۳۴۲۴۹۱۵ ,۰.۲۳۳۵۶۴۳۶ ,۰.۲۳۳۵۷۵۹۳ ,۰.۲۳۴۲۶۹۸۵ ,۰.۲۳۵۶۱۷۷۹ ,۰.۲۳۵۴۷۵۴۲ ,۰.۲۳۵۲۹۸۹۲ ,۰.۲۳۳۶۱۸۶۴ ,۰.۲۳۳۹۵۴۰۵ ,۰.۲۳۷۰۴۲۶۷ ,۰.۲۳۶۱۵۱۳۴ ,۰.۲۳۳۹۸۷۰۴ ,۰.۲۲۹۴۵۸۳۲ ,۰.۲۲۵۵۴۴۷۷ ,۰.۲۳۰۱۲۱۳۴ ,۰.۲۲۳۴۳۰۰۱ ,۰.۲۲۶۷۲۹۷۹ ,۰.۲۲۵۹۸۰۴۹ ,۰.۲۲۷۶۱۲۶۰ ,۰.۲۲۶۲۱۶۵۳ ,۰.۲۲۶۸۵۹۸۴ ,۰.۲۲۹۳۲۴۴۴ ,۰.۲۳۱۲۳۲۷۸ ,۰.۲۳۱۶۵۶۴۶ ,۰.۲۳۳۰۳۴۴۸ ,۰.۲۳۶۵۳۹۴۷ ,۰.۲۳۵۴۲۹۲۵ ,۰.۲۲۹۳۴۵۸۶ ,۰.۲۲۹۲۵۲۱۹ ,۰.۲۳۱۹۴۹۳۴ ,۰.۲۲۷۱۰۵۲۰ ,۰.۲۲۵۶۳۳۸۱ ,۰.۲۲۵۵۰۳۹۳ ,۰.۲۲۴۴۳۹۷۶ ,۰.۲۳۰۱۱۱۸۱ ,۰.۲۳۱۷۸۰۹۴ ,۰.۲۳۲۹۴۶۸۳ ,۰.۲۳۳۰۶۴۵۹ ,۰.۲۳۳۸۶۱۹۰ ,۰.۲۳۴۲۸۵۶۵ ,۰.۲۳۴۵۶۴۵۹ ,۰.۲۳۳۲۳۸۰۲ ,۰.۲۳۱۴۹۴۰۹ ,۰.۲۳۱۷۸۵۸۰ ,۰.۲۳۱۴۴۶۹۴ ,۰.۲۳۳۰۸۹۸۳ ,۰.۲۳۳۷۲۵۷۱ ,۰.۲۳۲۸۴۴۷۴ ,۰.۲۳۳۹۸۸۴۵ ,۰.۲۳۴۶۶۵۸۷ ,۰.۲۳۵۱۹۶۴۷ ,۰.۲۳۵۰۸۰۳۶ ,۰.۲۳۳۷۰۷۳۹ ,۰.۲۳۳۰۸۸۷۵ ,۰.۲۳۱۰۵۱۱۵ ,۰.۲۳۲۳۴۱۲۴ ,۰.۲۳۲۳۰۹۵۷ ,۰.۲۳۴۱۹۶۴۴ ,۰.۲۳۵۲۶۷۵۲ ,۰.۲۳۸۰۸۱۳۶ ,۰.۲۳۸۳۸۵۸۲ ,۰.۲۴۲۹۷۶۹۴ ,۰.۲۴۱۵۶۱۶۹ ,۰.۲۴۶۱۳۵۶۴ ,۰.۲۴۲۱۶۱۰۳ ,۰.۲۴۳۵۲۰۱۰ ,۰.۲۴۱۱۵۴۶۱ ,۰.۲۴۰۲۴۳۴۷ ,۰.۲۳۹۶۲۴۲۸ ,۰.۲۳۹۳۹۶۴۹ ,۰.۲۳۹۶۴۸۸۶ ,۰.۲۳۹۸۲۱۴۶ ,۰.۲۳۹۸۹۴۸۰ ,۰.۲۴۱۴۲۱۴۱ ,۰.۲۴۸۲۷۷۳۸ ,۰.۲۴۱۶۰۴۰۳ ,۰.۲۳۹۲۳۷۹۹ ,۰.۲۴۱۵۶۱۷۷ ,۰.۲۳۹۱۲۹۴۲ ,۰.۲۴۰۲۴۸۵۹ ,۰.۲۴۲۲۸۸۷۲ ,۰.۲۴۲۰۵۱۵۰ ,۰.۲۴۴۰۰۹۲۰ ,۰.۲۴۵۳۳۹۸۶ ,۰.۲۴۳۹۹۱۷۲ ,۰.۲۴۷۵۸۷۷۸ ,۰.۲۴۷۸۱۱۰۶ ,۰.۲۴۳۶۶۸۳۹ ,۰.۲۴۲۵۵۷۸۶ ,۰.۲۴۵۴۸۶۷۴ ,۰.۲۴۳۳۶۱۴۲ ,۰.۲۴۲۹۳۳۳۲ ,۰.۲۴۲۸۰۵۶۷ ,۰.۲۴۲۶۲۲۰۴ ,۰.۲۳۹۱۱۱۷۴ ,۰.۲۳۴۱۴۳۹۶ ,۰.۲۳۴۰۲۳۷۰ ,۰.۲۳۲۳۸۱۴۹ ,۰.۲۳۰۷۳۷۶۴ ,۰.۲۳۰۵۰۶۷۱ ,۰.۲۲۳۳۳۵۶۷ ,۰.۲۱۷۶۸۱۲۳ ,۰.۲۱۵۴۲۰۰۲ ,۰.۲۱۳۶۷۴۳۸ ,۰.۲۱۳۸۲۲۲۰ ,۰.۲۲۲۰۳۸۶۹ ,۰.۲۲۲۴۸۲۴۵ ,۰.۲۱۹۵۵۸۳۲ ,۰.۲۱۳۳۷۶۲۵ ,۰.۲۱۶۳۶۴۵۴ ,۰.۲۱۶۶۰۴۵۸ ,۰.۲۱۸۱۰۷۹۸ ,۰.۲۱۸۷۴۸۰۲ ,۰.۲۱۶۹۷۴۱۰ ,۰.۲۱۹۶۶۹۵۹ ,۰.۲۱۹۳۱۲۳۴ ,۰.۲۲۲۵۸۲۸۶ ,۰.۲۲۰۳۸۷۰۱ ,۰.۲۱۹۱۴۸۳۳ ,۰.۲۱۵۸۸۷۸۱ ,۰.۲۱۸۷۲۹۱۷ ,۰.۲۲۰۹۵۶۶۹ ,۰.۲۲۱۶۳۵۹۷ ,۰.۲۱۹۳۲۸۰۷ ,۰.۲۱۳۱۸۵۱۷ ,۰.۲۱۲۲۶۳۲۲ ,۰.۲۱۱۴۹۲۲۸
$۰.۱۹۵۱ ۱.۸۹
میلیارد دلار
۳۴.۴۵
میلیون دلار
۰
TFUEL
۱۱.۶۹% ۰.۱۶۵۳۷۱۳۲ ,۰.۱۶۶۰۷۵۳۰ ,۰.۱۶۵۸۵۸۸۷ ,۰.۱۶۴۸۵۵۷۶ ,۰.۱۶۶۲۷۶۰۵ ,۰.۱۷۰۵۵۶۴۴ ,۰.۱۷۰۵۴۳۷۹ ,۰.۱۷۲۵۹۱۸۰ ,۰.۱۷۲۸۲۲۳۲ ,۰.۱۷۱۸۳۸۶۰ ,۰.۱۷۲۶۱۳۱۵ ,۰.۱۷۲۵۸۳۴۷ ,۰.۱۷۳۶۸۹۵۲ ,۰.۱۷۳۶۸۴۹۷ ,۰.۱۷۳۸۰۲۷۴ ,۰.۱۷۲۵۳۹۱۰ ,۰.۱۷۲۳۱۸۷۶ ,۰.۱۷۲۰۹۸۹۲ ,۰.۱۷۱۷۰۹۶۴ ,۰.۱۷۱۴۹۵۴۰ ,۰.۱۷۲۰۳۳۵۵ ,۰.۱۷۲۴۸۵۰۵ ,۰.۱۷۲۶۳۶۰۸ ,۰.۱۷۱۷۱۴۰۶ ,۰.۱۷۳۵۴۱۴۵ ,۰.۱۷۵۰۳۳۴۶ ,۰.۱۷۶۴۹۶۴۷ ,۰.۱۷۶۴۶۶۹۸ ,۰.۱۷۶۴۵۵۰۶ ,۰.۱۸۰۱۴۴۹۳ ,۰.۱۸۱۷۴۵۳۵ ,۰.۱۸۲۷۶۲۵۵ ,۰.۱۸۱۷۰۹۱۰ ,۰.۱۸۱۱۳۶۸۴ ,۰.۱۸۰۱۱۷۱۹ ,۰.۱۷۹۴۴۵۷۶ ,۰.۱۷۸۲۲۶۳۳ ,۰.۱۷۶۵۶۳۲۸ ,۰.۱۷۶۰۵۹۳۵ ,۰.۱۷۵۴۵۸۷۲ ,۰.۱۷۴۱۹۹۸۶ ,۰.۱۷۳۸۷۹۲۸ ,۰.۱۷۴۸۲۶۸۷ ,۰.۱۷۵۵۷۲۴۹ ,۰.۱۷۶۴۱۷۷۸ ,۰.۱۷۷۳۰۹۶۰ ,۰.۱۷۷۳۰۰۳۴ ,۰.۱۷۴۱۷۱۰۸ ,۰.۱۷۴۹۷۱۸۲ ,۰.۱۷۴۹۸۰۱۹ ,۰.۱۷۶۷۲۸۳۵ ,۰.۱۷۱۵۶۵۹۶ ,۰.۱۷۳۶۸۰۹۹ ,۰.۱۷۰۳۷۶۸۵ ,۰.۱۷۰۷۱۸۲۷ ,۰.۱۷۰۵۱۹۲۱ ,۰.۱۷۰۴۳۵۹۵ ,۰.۱۷۱۷۵۷۶۲ ,۰.۱۷۲۴۴۲۲۶ ,۰.۱۷۱۳۰۱۵۸ ,۰.۱۷۰۵۱۰۷۴ ,۰.۱۷۱۱۴۱۵۵ ,۰.۱۷۱۱۵۰۴۵ ,۰.۱۷۱۴۱۵۱۹ ,۰.۱۷۲۷۹۸۵۷ ,۰.۱۷۳۶۴۵۸۷ ,۰.۱۷۴۳۹۴۷۷ ,۰.۱۷۴۱۷۳۲۵ ,۰.۱۷۰۰۱۳۸۱ ,۰.۱۷۱۰۸۱۱۳ ,۰.۱۷۱۴۴۶۴۴ ,۰.۱۶۷۷۳۵۷۰ ,۰.۱۶۹۷۶۴۹۸ ,۰.۱۷۰۲۰۲۴۱ ,۰.۱۶۹۹۰۳۳۲ ,۰.۱۷۳۹۸۱۵۹ ,۰.۱۷۴۹۱۵۴۹ ,۰.۱۷۳۷۴۳۳۵ ,۰.۱۷۳۸۹۸۷۷ ,۰.۱۷۵۰۸۹۴۹ ,۰.۱۷۴۹۳۹۲۰ ,۰.۱۷۵۱۴۳۹۰ ,۰.۱۷۵۱۲۳۴۰ ,۰.۱۷۴۶۶۰۲۰ ,۰.۱۷۵۷۵۱۹۲ ,۰.۱۷۵۵۳۲۲۸ ,۰.۱۷۴۴۰۷۳۳ ,۰.۱۷۵۱۹۸۸۹ ,۰.۱۷۴۳۵۰۱۳ ,۰.۱۷۵۰۰۳۴۶ ,۰.۱۷۵۱۳۶۲۳ ,۰.۱۷۵۹۳۶۶۶ ,۰.۱۷۶۱۳۳۷۲ ,۰.۱۷۶۱۷۹۲۷ ,۰.۱۷۷۱۸۶۱۹ ,۰.۱۷۶۳۱۵۴۹ ,۰.۱۷۵۶۷۶۷۸ ,۰.۱۷۶۱۹۷۷۳ ,۰.۱۷۵۷۱۳۶۶ ,۰.۱۷۶۵۳۵۶۴ ,۰.۱۷۶۱۳۱۶۰ ,۰.۱۷۶۰۹۶۹۵ ,۰.۱۷۶۰۶۳۴۸ ,۰.۱۷۶۶۰۵۸۳ ,۰.۱۷۷۲۶۰۰۹ ,۰.۱۷۵۷۸۶۵۶ ,۰.۱۷۵۸۹۱۸۵ ,۰.۱۷۶۳۱۸۰۲ ,۰.۱۷۶۵۹۲۱۲ ,۰.۱۷۷۱۵۸۲۳ ,۰.۱۷۷۰۶۴۴۶ ,۰.۱۷۵۲۷۸۵۰ ,۰.۱۷۵۸۷۹۳۵ ,۰.۱۷۷۵۳۳۳۲ ,۰.۱۷۷۶۲۰۸۴ ,۰.۱۷۷۵۲۹۶۱ ,۰.۱۷۸۴۲۴۸۵ ,۰.۱۷۸۳۳۶۴۴ ,۰.۱۷۸۸۴۵۴۰ ,۰.۱۷۷۱۸۱۶۳ ,۰.۱۷۷۶۷۳۳۷ ,۰.۱۷۸۹۸۱۱۴ ,۰.۱۸۱۹۱۳۶۰ ,۰.۱۸۰۶۴۱۵۴ ,۰.۱۸۰۲۹۸۲۱ ,۰.۱۸۱۳۴۸۶۱ ,۰.۱۸۱۶۴۲۸۲ ,۰.۱۸۰۴۸۳۷۱ ,۰.۱۷۹۹۹۷۳۰ ,۰.۱۸۰۲۴۶۴۱ ,۰.۱۸۱۳۹۸۰۶ ,۰.۱۸۲۷۴۴۱۳ ,۰.۱۸۱۲۰۵۹۵ ,۰.۱۷۹۰۰۱۷۵ ,۰.۱۷۷۹۸۹۷۵ ,۰.۱۷۹۱۹۴۳۴ ,۰.۱۷۶۹۴۹۶۵ ,۰.۱۷۴۸۵۳۸۷ ,۰.۱۷۵۷۹۰۲۳ ,۰.۱۷۷۰۸۰۱۰ ,۰.۱۷۵۵۴۱۳۶ ,۰.۱۷۶۰۸۵۰۰ ,۰.۱۷۷۴۷۳۶۸ ,۰.۱۷۵۹۶۴۳۸ ,۰.۱۷۴۴۳۶۷۴ ,۰.۱۷۳۹۶۱۰۱ ,۰.۱۷۴۶۹۴۴۳ ,۰.۱۷۳۶۸۳۵۷ ,۰.۱۷۰۹۴۷۵۱ ,۰.۱۷۰۹۳۷۰۱ ,۰.۱۷۱۳۸۴۱۵ ,۰.۱۷۳۵۵۴۲۱ ,۰.۱۷۳۷۷۶۲۵ ,۰.۱۷۳۰۹۳۵۴ ,۰.۱۷۱۲۲۲۶۳ ,۰.۱۷۶۱۰۲۷۹ ,۰.۱۷۶۲۱۲۱۷ ,۰.۱۷۶۰۵۰۰۱ ,۰.۱۷۷۲۶۶۰۰ ,۰.۱۷۷۵۷۶۵۵ ,۰.۱۷۵۰۳۱۶۷ ,۰.۱۷۵۳۴۷۶۷ ,۰.۱۷۴۹۳۴۸۸ ,۰.۱۷۵۵۴۷۰۸ ,۰.۱۷۲۷۴۷۴۶ ,۰.۱۷۱۰۵۱۳۲ ,۰.۱۷۲۹۵۱۴۱ ,۰.۱۷۴۹۶۵۷۸
$۴۰.۰۳ ۱.۸۷
میلیارد دلار
۱۱.۰۶
میلیون دلار
۴۶.۶۵
میلیارد CVX
-۱.۳۶% ۳۶.۲۱ ,۳۵.۹۴ ,۳۵.۸۶ ,۳۶.۵۰ ,۳۶.۶۰ ,۳۷.۵۶ ,۳۸.۱۵ ,۳۷.۹۲ ,۳۸.۲۵ ,۳۸.۱۸ ,۳۸.۴۳ ,۳۸.۴۹ ,۳۸.۴۰ ,۳۸.۶۴ ,۳۸.۴۵ ,۳۸.۱۸ ,۳۸.۲۳ ,۳۸.۴۷ ,۳۸.۲۹ ,۳۸.۴۳ ,۳۸.۴۵ ,۳۸.۶۳ ,۳۹.۰۶ ,۳۹.۱۲ ,۳۹.۴۹ ,۳۹.۷۳ ,۴۰.۶۱ ,۴۱.۴۲ ,۴۱.۸۲ ,۴۲.۰۲ ,۴۲.۹۱ ,۴۳.۵۹ ,۴۳.۸۲ ,۴۳.۳۵ ,۴۴.۳۳ ,۴۵.۲۳ ,۴۴.۷۸ ,۴۳.۷۹ ,۴۲.۹۴ ,۴۲.۳۵ ,۴۲.۴۳ ,۴۲.۸۷ ,۴۲.۹۰ ,۴۲.۳۹ ,۴۲.۶۲ ,۴۳.۵۹ ,۴۳.۷۰ ,۴۴.۰۲ ,۴۳.۷۰ ,۴۴.۷۱ ,۴۴.۱۹ ,۴۴.۳۵ ,۴۳.۰۷ ,۴۳.۸۰ ,۴۳.۷۲ ,۴۴.۶۹ ,۴۳.۵۲ ,۴۳.۷۱ ,۴۴.۰۰ ,۴۳.۷۲ ,۴۴.۰۵ ,۴۴.۹۶ ,۴۴.۴۹ ,۴۵.۱۵ ,۴۵.۶۴ ,۴۴.۷۴ ,۴۵.۱۵ ,۴۷.۱۹ ,۴۷.۴۴ ,۴۶.۱۸ ,۴۷.۶۱ ,۴۶.۱۵ ,۴۵.۳۱ ,۴۵.۱۵ ,۴۵.۹۷ ,۴۵.۸۳ ,۴۵.۳۷ ,۴۵.۶۴ ,۴۴.۹۸ ,۴۵.۳۳ ,۴۵.۳۰ ,۴۵.۳۶ ,۴۵.۶۷ ,۴۵.۳۴ ,۴۴.۸۳ ,۴۵.۱۱ ,۴۵.۱۳ ,۴۵.۲۴ ,۴۵.۲۲ ,۴۵.۳۶ ,۴۵.۶۳ ,۴۵.۱۵ ,۴۴.۷۴ ,۴۴.۸۲ ,۴۴.۹۴ ,۴۵.۲۳ ,۴۴.۹۲ ,۴۴.۴۳ ,۴۴.۷۴ ,۴۴.۹۵ ,۴۵.۳۶ ,۴۵.۶۵ ,۴۵.۵۶ ,۴۵.۴۱ ,۴۵.۴۴ ,۴۵.۲۹ ,۴۵.۰۰ ,۴۴.۹۹ ,۴۵.۵۰ ,۴۴.۷۷ ,۴۴.۶۱ ,۴۴.۲۱ ,۴۴.۳۶ ,۴۴.۷۸ ,۴۴.۴۹ ,۴۳.۷۴ ,۴۳.۷۸ ,۴۳.۹۰ ,۴۱.۹۸ ,۴۱.۶۵ ,۴۱.۵۳ ,۴۲.۰۴ ,۴۱.۷۷ ,۴۱.۷۴ ,۴۱.۹۳ ,۴۲.۰۳ ,۴۱.۷۰ ,۴۱.۴۶ ,۴۱.۲۶ ,۴۱.۴۵ ,۴۰.۸۸ ,۴۰.۹۱ ,۴۱.۰۱ ,۴۱.۵۲ ,۴۱.۳۴ ,۴۱.۰۳ ,۴۰.۷۲ ,۴۰.۷۱ ,۴۰.۶۴ ,۴۱.۳۰ ,۴۱.۲۵ ,۴۰.۹۴ ,۴۱.۱۷ ,۴۱.۱۱ ,۴۱.۲۴ ,۴۰.۸۵ ,۴۰.۶۰ ,۴۰.۵۱ ,۴۰.۴۱ ,۴۰.۲۷ ,۴۰.۱۹ ,۴۰.۳۶ ,۴۰.۴۵ ,۴۰.۸۳ ,۴۰.۵۹ ,۴۰.۵۸ ,۴۰.۷۹ ,۴۱.۰۰ ,۴۰.۸۱ ,۴۰.۶۵ ,۴۰.۶۲ ,۴۰.۴۲ ,۴۰.۳۲ ,۴۰.۵۱ ,۴۰.۱۶ ,۳۹.۸۴ ,۴۰.۳۴ ,۴۰.۵۶ ,۴۰.۴۷
$۰.۰۳۸۷ ۱.۸۶
میلیارد دلار
۱۵.۱۸
میلیون دلار
۴۸.۰۱
میلیون AMP
-۵.۱۳% ۰.۰۴۱۲۷۰۹۵ ,۰.۰۴۱۴۸۷۸۴ ,۰.۰۴۱۴۰۴۹۸ ,۰.۰۴۱۳۶۶۹۴ ,۰.۰۴۱۴۷۴۲۲ ,۰.۰۴۲۰۰۷۵۰ ,۰.۰۴۱۶۵۷۷۸ ,۰.۰۴۱۹۶۳۳۷ ,۰.۰۴۱۸۱۴۱۶ ,۰.۰۴۱۷۴۸۵۵ ,۰.۰۴۱۶۷۸۹۲ ,۰.۰۴۱۶۳۵۹۹ ,۰.۰۴۱۹۸۴۰۰ ,۰.۰۴۱۷۳۹۰۸ ,۰.۰۴۱۷۶۸۴۶ ,۰.۰۴۱۶۰۳۸۱ ,۰.۰۴۱۴۱۷۲۵ ,۰.۰۴۱۵۵۶۸۴ ,۰.۰۴۱۷۴۴۰۷ ,۰.۰۴۱۷۱۷۵۲ ,۰.۰۴۱۹۰۳۷۱ ,۰.۰۴۱۸۸۰۶۸ ,۰.۰۴۱۹۹۰۹۶ ,۰.۰۴۲۲۴۷۴۶ ,۰.۰۴۲۴۶۵۸۳ ,۰.۰۴۲۷۴۶۳۵ ,۰.۰۴۳۵۸۸۶۹ ,۰.۰۴۳۳۴۷۸۷ ,۰.۰۴۲۹۶۰۶۴ ,۰.۰۴۲۹۵۵۳۴ ,۰.۰۴۳۱۷۶۷۲ ,۰.۰۴۲۷۶۰۳۵ ,۰.۰۴۲۸۹۲۳۰ ,۰.۰۴۲۸۶۵۹۶ ,۰.۰۴۲۷۹۷۷۲ ,۰.۰۴۲۷۱۲۶۴ ,۰.۰۴۳۰۵۸۳۱ ,۰.۰۴۲۷۹۶۳۰ ,۰.۰۴۲۵۰۳۱۵ ,۰.۰۴۲۵۰۷۵۷ ,۰.۰۴۲۷۲۰۹۶ ,۰.۰۴۲۳۷۹۷۳ ,۰.۰۴۲۵۶۲۱۸ ,۰.۰۴۲۵۶۲۵۲ ,۰.۰۴۲۵۸۳۶۸ ,۰.۰۴۲۴۹۷۵۶ ,۰.۰۴۲۸۱۶۰۳ ,۰.۰۴۲۶۴۰۶۳ ,۰.۰۴۲۵۴۹۹۶ ,۰.۰۴۲۶۱۷۱۷ ,۰.۰۴۲۸۸۲۰۷ ,۰.۰۴۲۷۳۲۲۹ ,۰.۰۴۲۲۸۴۹۰ ,۰.۰۴۲۰۸۲۴۵ ,۰.۰۴۱۶۲۵۵۷ ,۰.۰۴۱۵۷۰۹۸ ,۰.۰۴۱۲۸۰۲۹ ,۰.۰۴۱۴۵۱۱۷ ,۰.۰۴۱۲۰۰۹۱ ,۰.۰۴۱۲۰۷۵۷ ,۰.۰۴۰۷۰۷۸۷ ,۰.۰۴۱۶۳۵۰۳ ,۰.۰۴۱۰۹۵۲۶ ,۰.۰۴۱۱۷۹۵۸ ,۰.۰۴۱۵۱۴۴۱ ,۰.۰۴۱۲۶۵۹۳ ,۰.۰۴۱۵۳۹۸۸ ,۰.۰۴۱۴۴۱۹۸ ,۰.۰۴۱۳۴۰۶۱ ,۰.۰۴۱۰۱۷۴۸ ,۰.۰۴۱۱۴۱۴۸ ,۰.۰۴۰۷۰۵۵۵ ,۰.۰۴۰۶۷۸۸۴ ,۰.۰۴۰۸۶۳۰۱ ,۰.۰۴۰۷۱۲۷۸ ,۰.۰۴۱۳۸۶۶۵ ,۰.۰۴۱۳۶۸۶۹ ,۰.۰۴۱۲۰۲۶۶ ,۰.۰۴۱۰۲۳۷۱ ,۰.۰۴۱۰۹۸۶۹ ,۰.۰۴۱۲۸۲۴۰ ,۰.۰۴۱۳۴۵۶۲ ,۰.۰۴۱۴۵۱۴۲ ,۰.۰۴۱۵۴۸۲۱ ,۰.۰۴۱۲۴۴۸۲ ,۰.۰۴۱۵۰۵۶۳ ,۰.۰۴۱۳۵۴۱۶ ,۰.۰۴۱۶۰۵۵۵ ,۰.۰۴۱۴۹۰۱۹ ,۰.۰۴۱۵۵۶۵۵ ,۰.۰۴۱۶۱۶۶۰ ,۰.۰۴۱۶۵۴۰۴ ,۰.۰۴۱۶۴۶۴۶ ,۰.۰۴۱۶۱۴۶۷ ,۰.۰۴۱۶۷۵۱۵ ,۰.۰۴۱۵۱۳۰۹ ,۰.۰۴۱۶۳۱۸۹ ,۰.۰۴۱۴۹۱۵۷ ,۰.۰۴۱۸۸۹۰۸ ,۰.۰۴۱۸۱۹۲۲ ,۰.۰۴۱۷۵۸۱۹ ,۰.۰۴۱۹۲۴۵۱ ,۰.۰۴۱۸۲۲۹۵ ,۰.۰۴۱۹۵۳۱۰ ,۰.۰۴۱۸۴۳۴۶ ,۰.۰۴۱۶۸۵۶۸ ,۰.۰۴۱۵۲۷۸۳ ,۰.۰۴۱۶۴۴۸۳ ,۰.۰۴۱۵۱۱۶۷ ,۰.۰۴۱۴۵۶۶۲ ,۰.۰۴۱۳۲۰۳۳ ,۰.۰۴۱۳۰۸۵۵ ,۰.۰۴۱۲۴۵۶۹ ,۰.۰۴۱۳۳۳۲۲ ,۰.۰۴۱۴۳۶۴۷ ,۰.۰۴۱۴۴۳۹۲ ,۰.۰۴۱۳۱۵۸۰ ,۰.۰۴۱۲۰۹۳۲ ,۰.۰۴۱۳۱۹۲۹ ,۰.۰۴۱۲۲۵۰۱ ,۰.۰۴۱۲۳۳۴۰ ,۰.۰۴۱۲۷۵۵۵ ,۰.۰۴۱۳۲۶۲۹ ,۰.۰۴۱۴۰۳۷۴ ,۰.۰۴۱۴۵۶۲۲ ,۰.۰۴۱۳۶۴۶۸ ,۰.۰۴۱۲۱۲۲۳ ,۰.۰۴۱۲۲۰۷۴ ,۰.۰۴۰۸۳۵۶۶ ,۰.۰۴۱۰۲۰۱۸ ,۰.۰۴۱۳۰۸۴۶ ,۰.۰۴۱۲۷۴۱۷ ,۰.۰۴۱۲۳۷۹۶ ,۰.۰۴۱۰۷۳۱۹ ,۰.۰۴۰۹۳۲۱۷ ,۰.۰۴۰۹۳۳۹۱ ,۰.۰۴۰۶۹۷۳۸ ,۰.۰۴۰۷۵۳۹۴ ,۰.۰۴۰۷۹۹۸۶ ,۰.۰۴۰۸۵۸۵۸ ,۰.۰۴۰۷۱۴۳۹ ,۰.۰۴۰۶۷۵۲۳ ,۰.۰۴۰۷۱۴۰۸ ,۰.۰۴۰۹۸۵۸۶ ,۰.۰۴۰۹۱۱۲۳ ,۰.۰۴۰۷۹۳۲۲ ,۰.۰۴۰۸۲۳۲۴ ,۰.۰۴۰۶۷۸۱۱ ,۰.۰۴۰۵۰۰۳۱ ,۰.۰۴۰۱۴۸۲۸ ,۰.۰۴۰۱۲۹۵۷ ,۰.۰۴۰۲۲۵۸۱ ,۰.۰۴۰۴۱۶۷۷ ,۰.۰۴۰۵۸۲۲۳ ,۰.۰۴۰۰۵۱۲۵ ,۰.۰۴۰۴۶۸۹۸ ,۰.۰۴۰۲۳۸۰۵ ,۰.۰۴۰۳۵۹۸۰ ,۰.۰۴۰۳۴۹۷۷ ,۰.۰۴۰۴۸۶۰۳ ,۰.۰۴۰۱۷۰۲۸ ,۰.۰۴۰۱۰۶۰۵ ,۰.۰۴۰۰۷۱۲۰ ,۰.۰۴۰۱۲۳۴۹ ,۰.۰۴۰۱۳۴۳۱ ,۰.۰۳۹۹۹۹۹۲ ,۰.۰۳۹۷۲۱۵۲ ,۰.۰۳۹۴۶۱۱۲
$۲,۰۵۵.۹۲ ۱.۸۵
میلیارد دلار
۴۳.۱۰
میلیون دلار
۹۰۱۳۱۰
MKR
-۳.۷۹% ۲۰۴۳.۰۱ ,۲۰۴۰.۸۲ ,۲۰۲۵.۸۰ ,۲۰۴۲.۷۸ ,۲۰۶۸.۰۱ ,۲۰۶۱.۳۲ ,۲۰۸۲.۹۶ ,۲۰۵۸.۰۵ ,۲۰۵۹.۶۱ ,۲۰۵۷.۸۷ ,۲۰۵۳.۹۷ ,۲۰۷۹.۲۰ ,۲۰۸۷.۷۸ ,۲۰۷۰.۲۰ ,۲۰۷۲.۳۲ ,۲۰۶۶.۲۵ ,۲۰۶۴.۵۷ ,۲۰۶۶.۸۶ ,۲۰۷۱.۸۱ ,۲۰۵۳.۷۴ ,۲۰۶۵.۰۲ ,۲۰۸۴.۷۴ ,۲۱۰۲.۷۰ ,۲۰۹۱.۷۰ ,۲۱۲۶.۴۴ ,۲۱۳۹.۸۷ ,۲۱۳۹.۸۷ ,۲۱۴۶.۸۰ ,۲۱۳۸.۸۹ ,۲۱۴۸.۹۴ ,۲۱۶۰.۹۰ ,۲۱۶۲.۱۶ ,۲۱۶۲.۱۲ ,۲۱۸۳.۱۷ ,۲۱۷۲.۵۷ ,۲۱۷۰.۵۸ ,۲۱۷۳.۴۹ ,۲۱۶۵.۵۲ ,۲۱۵۹.۳۵ ,۲۱۳۹.۷۲ ,۲۱۶۱.۶۵ ,۲۱۶۰.۲۶ ,۲۱۶۷.۸۷ ,۲۱۷۲.۹۳ ,۲۱۷۹.۰۴ ,۲۱۹۱.۱۴ ,۲۱۹۸.۷۰ ,۲۱۷۹.۹۴ ,۲۱۷۷.۷۷ ,۲۱۸۱.۱۱ ,۲۲۰۲.۹۵ ,۲۱۴۴.۹۴ ,۲۱۵۴.۴۲ ,۲۱۲۱.۸۲ ,۲۱۲۵.۴۹ ,۲۱۲۰.۰۹ ,۲۱۰۴.۹۵ ,۲۱۲۴.۷۹ ,۲۱۱۶.۸۴ ,۲۱۱۰.۸۸ ,۲۱۱۱.۱۸ ,۲۱۲۲.۶۲ ,۲۱۲۴.۲۲ ,۲۱۲۸.۶۰ ,۲۱۳۴.۵۵ ,۲۱۴۳.۰۴ ,۲۱۷۰.۵۰ ,۲۱۶۶.۶۵ ,۲۱۳۸.۲۰ ,۲۱۵۵.۹۸ ,۲۱۴۴.۶۵ ,۲۱۰۲.۲۴ ,۲۱۴۱.۶۲ ,۲۱۳۹.۴۷ ,۲۱۱۵.۷۳ ,۲۱۵۶.۵۳ ,۲۱۵۷.۴۰ ,۲۱۵۹.۱۵ ,۲۱۵۳.۷۶ ,۲۱۶۱.۰۱ ,۲۱۶۴.۹۶ ,۲۱۷۰.۹۴ ,۲۱۸۶.۵۷ ,۲۱۸۳.۵۰ ,۲۱۹۴.۳۴ ,۲۱۸۵.۱۸ ,۲۱۸۶.۶۵ ,۲۱۹۷.۹۳ ,۲۱۹۰.۹۳ ,۲۱۹۰.۶۰ ,۲۱۸۸.۳۷ ,۲۱۹۵.۶۹ ,۲۱۹۰.۲۲ ,۲۲۰۷.۸۸ ,۲۲۲۳.۴۵ ,۲۲۱۷.۳۱ ,۲۲۱۶.۱۳ ,۲۱۹۹.۵۸ ,۲۲۰۶.۰۶ ,۲۲۲۰.۶۰ ,۲۲۳۴.۸۴ ,۲۲۴۰.۵۰ ,۲۲۳۳.۹۱ ,۲۲۲۹.۶۴ ,۲۲۳۳.۷۲ ,۲۲۲۲.۸۹ ,۲۲۱۶.۰۲ ,۲۲۲۱.۰۸ ,۲۲۱۱.۷۷ ,۲۲۲۳.۱۹ ,۲۲۲۷.۶۲ ,۲۲۱۸.۸۱ ,۲۲۱۳.۹۰ ,۲۲۰۱.۶۹ ,۲۱۹۶.۳۶ ,۲۲۰۶.۴۴ ,۲۲۰۹.۵۴ ,۲۲۰۳.۲۸ ,۲۲۱۵.۸۳ ,۲۱۹۱.۰۵ ,۲۲۰۲.۲۹ ,۲۲۰۸.۵۸ ,۲۲۲۲.۶۱ ,۲۲۳۸.۴۰ ,۲۲۴۱.۶۴ ,۲۲۳۷.۹۳ ,۲۲۲۴.۲۳ ,۲۲۳۵.۹۷ ,۲۲۳۵.۶۸ ,۲۲۳۸.۱۱ ,۲۲۴۹.۷۱ ,۲۲۵۵.۸۲ ,۲۲۵۷.۴۳ ,۲۲۴۱.۹۰ ,۲۲۵۹.۷۷ ,۲۲۴۶.۷۵ ,۲۱۸۱.۳۹ ,۲۱۴۱.۴۰ ,۲۱۴۹.۲۶ ,۲۱۷۱.۵۹ ,۲۱۵۶.۶۷ ,۲۱۵۱.۰۳ ,۲۱۵۸.۴۶ ,۲۱۴۷.۰۱ ,۲۱۲۱.۵۱ ,۲۱۲۶.۵۶ ,۲۱۳۴.۳۹ ,۲۱۲۲.۱۰ ,۲۱۰۸.۲۳ ,۲۱۰۷.۹۷ ,۲۱۰۱.۵۲ ,۲۱۲۴.۱۲ ,۲۱۱۸.۹۷ ,۲۱۰۷.۲۴ ,۲۰۸۹.۳۷ ,۲۱۰۷.۷۴ ,۲۱۰۸.۹۲ ,۲۱۲۰.۷۸ ,۲۱۰۷.۰۶ ,۲۱۰۰.۴۹ ,۲۰۸۰.۰۸ ,۲۰۷۴.۷۷ ,۲۰۸۳.۸۳ ,۲۰۹۵.۰۱ ,۲۰۷۳.۶۴ ,۲۰۵۱.۴۳ ,۲۰۶۶.۱۵ ,۲۰۶۶.۲۲
$۰.۰۰۰۰۹۴۱۴ ۱.۷۹
میلیارد دلار
۲۲.۷۶
میلیون دلار
۱۸,۹۵۴.۸۱
میلیون XEC
-۷.۵۳% ۰.۰۰۰۰۹۱۹۸ ,۰.۰۰۰۰۹۲۱۶ ,۰.۰۰۰۰۹۱۸۷ ,۰.۰۰۰۰۹۱۷۴ ,۰.۰۰۰۰۹۱۷۳ ,۰.۰۰۰۰۹۴۴۸ ,۰.۰۰۰۰۹۳۸۵ ,۰.۰۰۰۰۹۴۹۵ ,۰.۰۰۰۰۹۵۷۱ ,۰.۰۰۰۰۹۵۶۰ ,۰.۰۰۰۰۹۵۵۸ ,۰.۰۰۰۰۹۵۴۶ ,۰.۰۰۰۰۹۵۷۰ ,۰.۰۰۰۰۹۴۹۳ ,۰.۰۰۰۰۹۴۹۴ ,۰.۰۰۰۰۹۴۸۲ ,۰.۰۰۰۰۹۵۲۹ ,۰.۰۰۰۰۹۴۸۸ ,۰.۰۰۰۰۹۴۹۶ ,۰.۰۰۰۰۹۴۵۵ ,۰.۰۰۰۰۹۵۵۳ ,۰.۰۰۰۰۹۵۹۷ ,۰.۰۰۰۰۹۶۳۶ ,۰.۰۰۰۰۹۶۱۹ ,۰.۰۰۰۰۹۷۵۳ ,۰.۰۰۰۰۹۷۵۰ ,۰.۰۰۰۰۹۸۹۷ ,۰.۰۰۰۰۹۹۳۸ ,۰.۰۰۰۰۹۸۹۱ ,۰.۰۰۰۰۹۹۴۱ ,۰.۰۰۰۱۰۰۰۸ ,۰.۰۰۰۰۹۹۷۲ ,۰.۰۰۰۰۹۹۹۲ ,۰.۰۰۰۰۹۹۴۶ ,۰.۰۰۰۰۹۸۸۵ ,۰.۰۰۰۰۹۹۰۷ ,۰.۰۰۰۰۹۹۱۴ ,۰.۰۰۰۰۹۸۸۴ ,۰.۰۰۰۰۹۹۹۰ ,۰.۰۰۰۰۹۹۹۹ ,۰.۰۰۰۱۰۰۴۴ ,۰.۰۰۰۱۰۰۵۶ ,۰.۰۰۰۱۰۰۸۵ ,۰.۰۰۰۱۰۱۳۴ ,۰.۰۰۰۱۰۱۲۳ ,۰.۰۰۰۱۰۱۹۸ ,۰.۰۰۰۱۰۲۳۱ ,۰.۰۰۰۱۰۱۹۴ ,۰.۰۰۰۱۰۰۹۳ ,۰.۰۰۰۱۰۱۱۲ ,۰.۰۰۰۱۰۱۰۸ ,۰.۰۰۰۱۰۱۲۰ ,۰.۰۰۰۰۹۸۱۶ ,۰.۰۰۰۰۹۹۱۶ ,۰.۰۰۰۰۹۸۳۷ ,۰.۰۰۰۰۹۸۲۵ ,۰.۰۰۰۰۹۶۵۴ ,۰.۰۰۰۰۹۷۵۵ ,۰.۰۰۰۰۹۷۴۵ ,۰.۰۰۰۰۹۶۸۴ ,۰.۰۰۰۰۹۶۲۲ ,۰.۰۰۰۰۹۶۶۰ ,۰.۰۰۰۰۹۶۳۹ ,۰.۰۰۰۰۹۶۶۶ ,۰.۰۰۰۰۹۷۰۵ ,۰.۰۰۰۰۹۷۰۹ ,۰.۰۰۰۰۹۸۱۶ ,۰.۰۰۰۰۹۷۶۶ ,۰.۰۰۰۰۹۷۵۸ ,۰.۰۰۰۰۹۶۶۵ ,۰.۰۰۰۰۹۹۳۳ ,۰.۰۰۰۰۹۶۶۳ ,۰.۰۰۰۰۹۵۴۵ ,۰.۰۰۰۰۹۵۹۳ ,۰.۰۰۰۰۹۶۸۰ ,۰.۰۰۰۰۹۹۲۲ ,۰.۰۰۰۰۹۸۰۴ ,۰.۰۰۰۰۹۸۶۷ ,۰.۰۰۰۰۹۷۴۴ ,۰.۰۰۰۰۹۸۲۸ ,۰.۰۰۰۰۹۸۲۵ ,۰.۰۰۰۰۹۷۹۲ ,۰.۰۰۰۰۹۸۸۲ ,۰.۰۰۰۰۹۹۲۱ ,۰.۰۰۰۰۹۸۳۳ ,۰.۰۰۰۱۰۱۸۸ ,۰.۰۰۰۱۰۰۹۵ ,۰.۰۰۰۱۰۱۵۰ ,۰.۰۰۰۱۰۰۴۷ ,۰.۰۰۰۱۰۰۹۲ ,۰.۰۰۰۱۰۰۹۱ ,۰.۰۰۰۱۰۰۸۸ ,۰.۰۰۰۱۰۰۹۰ ,۰.۰۰۰۱۰۰۷۷ ,۰.۰۰۰۱۰۰۶۶ ,۰.۰۰۰۱۰۰۷۵ ,۰.۰۰۰۱۰۰۷۸ ,۰.۰۰۰۱۰۰۳۸ ,۰.۰۰۰۱۰۰۳۵ ,۰.۰۰۰۱۰۱۰۵ ,۰.۰۰۰۱۰۰۹۴ ,۰.۰۰۰۱۰۱۰۰ ,۰.۰۰۰۱۰۰۵۹ ,۰.۰۰۰۱۰۰۵۳ ,۰.۰۰۰۱۰۱۹۹ ,۰.۰۰۰۱۰۳۲۹ ,۰.۰۰۰۱۰۲۰۶ ,۰.۰۰۰۱۰۲۱۷ ,۰.۰۰۰۱۰۲۲۸ ,۰.۰۰۰۱۰۱۱۶ ,۰.۰۰۰۱۰۰۶۶ ,۰.۰۰۰۱۰۰۱۸ ,۰.۰۰۰۱۰۰۸۶ ,۰.۰۰۰۱۰۰۴۷ ,۰.۰۰۰۱۰۰۹۸ ,۰.۰۰۰۱۰۲۳۲ ,۰.۰۰۰۱۰۲۹۷ ,۰.۰۰۰۱۰۲۶۸ ,۰.۰۰۰۱۰۳۲۲ ,۰.۰۰۰۱۰۲۴۲ ,۰.۰۰۰۱۰۲۳۵ ,۰.۰۰۰۱۰۲۶۹ ,۰.۰۰۰۱۰۲۰۶ ,۰.۰۰۰۱۰۲۳۶ ,۰.۰۰۰۱۰۲۷۵ ,۰.۰۰۰۱۰۳۹۵ ,۰.۰۰۰۱۰۳۷۱ ,۰.۰۰۰۱۰۳۷۲ ,۰.۰۰۰۱۰۳۳۰ ,۰.۰۰۰۱۰۳۶۱ ,۰.۰۰۰۱۰۴۰۳ ,۰.۰۰۰۱۰۴۳۳ ,۰.۰۰۰۱۰۳۹۱ ,۰.۰۰۰۱۰۲۴۰ ,۰.۰۰۰۱۰۳۱۷ ,۰.۰۰۰۱۰۳۶۷ ,۰.۰۰۰۱۰۱۶۶ ,۰.۰۰۰۱۰۲۱۱ ,۰.۰۰۰۱۰۱۲۵ ,۰.۰۰۰۱۰۲۴۷ ,۰.۰۰۰۱۰۲۴۵ ,۰.۰۰۰۱۰۲۴۹ ,۰.۰۰۰۱۰۲۳۹ ,۰.۰۰۰۱۰۲۱۸ ,۰.۰۰۰۱۰۱۰۹ ,۰.۰۰۰۱۰۱۷۵ ,۰.۰۰۰۱۰۱۹۷ ,۰.۰۰۰۱۰۰۷۸ ,۰.۰۰۰۰۹۹۸۰ ,۰.۰۰۰۰۹۹۳۷ ,۰.۰۰۰۰۹۸۹۹ ,۰.۰۰۰۱۰۰۳۴ ,۰.۰۰۰۱۰۰۱۷ ,۰.۰۰۰۱۰۰۵۰ ,۰.۰۰۰۰۹۹۱۶ ,۰.۰۰۰۱۰۱۱۱ ,۰.۰۰۰۱۰۰۹۸ ,۰.۰۰۰۱۰۰۴۴ ,۰.۰۰۰۱۰۰۳۹ ,۰.۰۰۰۱۰۰۷۷ ,۰.۰۰۰۰۹۹۷۱ ,۰.۰۰۰۰۹۸۳۲ ,۰.۰۰۰۰۹۸۶۳ ,۰.۰۰۰۰۹۹۳۲ ,۰.۰۰۰۰۹۸۹۱ ,۰.۰۰۰۰۹۶۹۹ ,۰.۰۰۰۰۹۶۳۱ ,۰.۰۰۰۰۹۵۹۰
$۰.۰۰۷۴ ۱.۷۸
میلیارد دلار
۱۰.۰۳
میلیون دلار
۲۴۱.۱۶
میلیون OMI
-۰.۸۸% ۰.۰۰۵۶۵۹۷۹ ,۰.۰۰۵۵۴۷۰۸ ,۰.۰۰۵۵۶۳۳۷ ,۰.۰۰۵۵۵۳۱۹ ,۰.۰۰۵۸۷۳۴۶ ,۰.۰۰۵۸۳۱۳۲ ,۰.۰۰۵۸۰۹۵۵ ,۰.۰۰۵۹۱۵۸۷ ,۰.۰۰۶۰۱۰۴۴ ,۰.۰۰۵۹۵۴۵۳ ,۰.۰۰۶۱۳۸۷۰ ,۰.۰۰۶۳۰۳۷۲ ,۰.۰۰۶۳۴۲۴۷ ,۰.۰۰۶۱۴۰۵۸ ,۰.۰۰۶۰۷۷۳۸ ,۰.۰۰۵۸۶۹۵۷ ,۰.۰۰۵۹۵۴۴۷ ,۰.۰۰۵۹۲۰۱۰ ,۰.۰۰۵۸۹۱۹۷ ,۰.۰۰۵۹۰۱۳۹ ,۰.۰۰۵۹۱۶۸۱ ,۰.۰۰۶۱۴۱۳۸ ,۰.۰۰۶۱۴۴۲۳ ,۰.۰۰۶۳۵۰۷۹ ,۰.۰۰۶۳۶۷۴۳ ,۰.۰۰۶۳۴۹۱۷ ,۰.۰۰۶۵۰۳۸۶ ,۰.۰۰۶۵۴۵۵۰ ,۰.۰۰۶۷۰۷۳۰ ,۰.۰۰۶۶۴۱۳۶ ,۰.۰۰۶۷۳۵۱۶ ,۰.۰۰۶۴۳۳۴۲ ,۰.۰۰۶۴۴۰۸۷ ,۰.۰۰۶۶۷۷۸۸ ,۰.۰۰۶۶۳۸۴۸ ,۰.۰۰۶۵۳۶۹۶ ,۰.۰۰۶۵۰۸۶۱ ,۰.۰۰۶۵۹۸۱۴ ,۰.۰۰۶۶۵۸۶۴ ,۰.۰۰۶۵۹۷۴۹ ,۰.۰۰۶۶۰۲۷۰ ,۰.۰۰۶۴۸۷۳۸ ,۰.۰۰۶۴۴۹۹۲ ,۰.۰۰۶۴۴۳۰۵ ,۰.۰۰۶۳۹۱۰۳ ,۰.۰۰۶۵۵۱۰۱ ,۰.۰۰۶۷۲۷۶۷ ,۰.۰۰۶۸۴۳۷۸ ,۰.۰۰۶۸۲۵۷۱ ,۰.۰۰۶۸۲۷۷۰ ,۰.۰۰۶۸۸۱۸۴ ,۰.۰۰۶۸۸۶۱۰ ,۰.۰۰۶۸۲۲۸۹ ,۰.۰۰۶۸۵۴۷۳ ,۰.۰۰۶۸۲۵۴۷ ,۰.۰۰۶۸۰۵۶۹ ,۰.۰۰۶۷۶۸۲۸ ,۰.۰۰۶۸۳۱۲۵ ,۰.۰۰۶۸۱۸۴۰ ,۰.۰۰۶۸۰۸۰۰ ,۰.۰۰۶۸۱۱۱۸ ,۰.۰۰۶۸۹۱۰۶ ,۰.۰۰۶۸۹۰۹۵ ,۰.۰۰۶۸۵۵۸۹ ,۰.۰۰۶۷۹۶۵۱ ,۰.۰۰۶۷۶۰۰۰ ,۰.۰۰۶۶۳۳۳۶ ,۰.۰۰۶۶۲۶۸۹ ,۰.۰۰۶۴۸۴۵۴ ,۰.۰۰۶۵۲۹۳۹ ,۰.۰۰۶۶۵۱۲۷ ,۰.۰۰۶۵۳۵۰۶ ,۰.۰۰۶۸۶۳۹۵ ,۰.۰۰۶۸۸۳۷۴ ,۰.۰۰۶۸۸۴۰۲ ,۰.۰۰۷۱۰۱۹۶ ,۰.۰۰۷۰۶۳۷۰ ,۰.۰۰۷۱۰۸۳۸ ,۰.۰۰۷۱۰۲۸۴ ,۰.۰۰۷۱۳۳۲۲ ,۰.۰۰۷۱۲۱۹۹ ,۰.۰۰۷۰۶۴۹۵ ,۰.۰۰۷۰۷۱۹۷ ,۰.۰۰۷۱۰۱۶۲ ,۰.۰۰۷۰۹۲۴۰ ,۰.۰۰۷۰۹۳۲۸ ,۰.۰۰۷۰۷۸۶۷ ,۰.۰۰۷۱۰۹۷۳ ,۰.۰۰۷۰۷۶۷۲ ,۰.۰۰۷۱۳۱۲۷ ,۰.۰۰۷۰۹۲۰۱ ,۰.۰۰۶۹۷۳۶۸ ,۰.۰۰۶۹۳۷۵۲ ,۰.۰۰۶۹۹۵۵۷ ,۰.۰۰۶۹۹۷۹۸ ,۰.۰۰۷۰۱۶۸۳ ,۰.۰۰۷۰۹۸۶۳ ,۰.۰۰۷۱۴۶۹۶ ,۰.۰۰۷۲۵۵۵۲ ,۰.۰۰۷۴۲۳۹۲ ,۰.۰۰۷۴۰۸۲۷ ,۰.۰۰۷۴۲۴۶۹ ,۰.۰۰۷۴۰۹۹۱ ,۰.۰۰۷۴۷۰۰۸ ,۰.۰۰۷۴۶۹۶۶ ,۰.۰۰۷۴۹۰۸۲ ,۰.۰۰۷۳۵۱۶۷ ,۰.۰۰۷۳۷۳۳۲ ,۰.۰۰۷۲۹۵۷۴ ,۰.۰۰۷۰۶۵۱۷ ,۰.۰۰۷۲۷۶۶۰ ,۰.۰۰۷۲۷۲۰۶ ,۰.۰۰۷۳۶۵۷۰ ,۰.۰۰۷۳۸۹۲۷ ,۰.۰۰۷۳۸۶۷۸ ,۰.۰۰۷۴۸۴۰۶ ,۰.۰۰۷۴۵۶۵۹ ,۰.۰۰۷۳۷۰۵۶ ,۰.۰۰۷۴۶۴۱۲ ,۰.۰۰۷۳۵۲۹۴ ,۰.۰۰۷۲۸۳۱۸ ,۰.۰۰۷۳۵۸۸۱ ,۰.۰۰۷۴۱۲۶۶ ,۰.۰۰۷۳۸۰۵۸ ,۰.۰۰۷۳۸۶۰۰ ,۰.۰۰۷۴۴۸۰۷ ,۰.۰۰۷۴۵۷۶۷ ,۰.۰۰۷۴۵۵۶۴ ,۰.۰۰۷۴۳۸۸۸ ,۰.۰۰۷۴۷۵۷۹ ,۰.۰۰۷۴۸۵۸۲ ,۰.۰۰۷۴۹۸۶۸ ,۰.۰۰۷۴۸۵۴۵ ,۰.۰۰۷۴۹۳۴۱ ,۰.۰۰۷۴۲۵۰۹ ,۰.۰۰۷۴۶۷۹۱ ,۰.۰۰۷۳۵۰۳۴ ,۰.۰۰۷۳۸۸۹۹ ,۰.۰۰۷۴۵۶۵۷ ,۰.۰۰۷۴۶۷۲۸ ,۰.۰۰۷۳۸۷۵۹ ,۰.۰۰۷۳۵۴۴۳ ,۰.۰۰۷۴۷۱۲۷ ,۰.۰۰۷۴۵۹۱۴ ,۰.۰۰۷۳۳۲۲۱ ,۰.۰۰۷۳۷۸۳۹ ,۰.۰۰۷۴۳۳۵۸ ,۰.۰۰۷۴۲۱۹۸ ,۰.۰۰۷۴۱۵۵۱ ,۰.۰۰۷۳۵۸۹۰ ,۰.۰۰۷۲۸۰۱۸ ,۰.۰۰۷۳۱۹۵۲ ,۰.۰۰۷۳۷۳۶۲ ,۰.۰۰۷۴۱۵۳۷ ,۰.۰۰۷۳۶۳۳۲ ,۰.۰۰۷۳۱۵۲۰ ,۰.۰۰۷۳۵۳۸۷ ,۰.۰۰۷۴۰۱۲۹ ,۰.۰۰۷۳۹۷۳۱ ,۰.۰۰۷۳۸۵۵۹ ,۰.۰۰۷۳۰۸۰۰ ,۰.۰۰۷۳۴۶۲۵ ,۰.۰۰۷۳۶۰۵۹ ,۰.۰۰۷۳۹۸۴۳ ,۰.۰۰۷۳۷۱۱۷ ,۰.۰۰۷۳۱۳۲۵ ,۰.۰۰۷۳۴۸۲۹ ,۰.۰۰۷۳۹۸۱۸
$۴.۵۰ ۱.۷۶
میلیارد دلار
۴۷۲.۹۸
میلیون دلار
۳۹۱.۹۶
میلیارد CRV
-۱۰.۱۸% ۴.۴۰ ,۴.۴۲ ,۴.۳۷ ,۴.۳۹ ,۴.۵۱ ,۴.۶۱ ,۴.۶۰ ,۴.۶۰ ,۴.۶۵ ,۴.۶۴ ,۴.۶۱ ,۴.۶۰ ,۴.۶۱ ,۴.۶۱ ,۴.۶۰ ,۴.۶۶ ,۴.۷۱ ,۴.۶۹ ,۴.۷۹ ,۴.۷۶ ,۴.۷۶ ,۴.۷۶ ,۴.۷۵ ,۴.۷۵ ,۴.۷۷ ,۴.۸۱ ,۴.۹۰ ,۴.۹۴ ,۴.۸۵ ,۴.۹۳ ,۴.۹۶ ,۴.۹۶ ,۴.۹۳ ,۴.۹۵ ,۴.۹۳ ,۴.۹۰ ,۴.۹۰ ,۴.۹۰ ,۴.۸۰ ,۴.۸۳ ,۴.۸۱ ,۴.۸۴ ,۴.۸۳ ,۴.۸۱ ,۴.۸۵ ,۴.۹۶ ,۴.۹۶ ,۴.۹۴ ,۴.۹۰ ,۴.۹۵ ,۴.۹۵ ,۵.۰۲ ,۴.۹۱ ,۵.۰۲ ,۵.۰۲ ,۵.۰۸ ,۵.۱۲ ,۵.۱۵ ,۵.۱۰ ,۴.۹۹ ,۵.۰۲ ,۵.۱۰ ,۵.۰۱ ,۵.۰۲ ,۴.۹۵ ,۴.۸۷ ,۴.۸۵ ,۴.۹۱ ,۴.۸۶ ,۴.۷۹ ,۴.۸۱ ,۴.۶۹ ,۴.۷۳ ,۴.۹۰ ,۴.۹۲ ,۵.۱۹ ,۵.۰۷ ,۵.۱۲ ,۵.۰۴ ,۵.۰۵ ,۵.۰۵ ,۵.۰۸ ,۵.۲۷ ,۵.۳۵ ,۵.۳۵ ,۵.۳۰ ,۵.۲۸ ,۵.۳۴ ,۵.۳۰ ,۵.۳۵ ,۵.۳۳ ,۵.۳۵ ,۵.۳۵ ,۵.۳۳ ,۵.۳۶ ,۵.۴۳ ,۵.۳۹ ,۵.۳۳ ,۵.۴۵ ,۵.۴۱ ,۵.۴۰ ,۵.۳۴ ,۵.۳۳ ,۵.۳۱ ,۵.۴۶ ,۵.۴۳ ,۵.۳۴ ,۵.۳۳ ,۵.۳۰ ,۵.۳۶ ,۵.۲۸ ,۵.۲۰ ,۵.۲۱ ,۵.۲۳ ,۵.۱۹ ,۵.۲۰ ,۵.۲۰ ,۵.۱۴ ,۵.۲۴ ,۵.۱۵ ,۵.۱۸ ,۵.۱۸ ,۵.۱۵ ,۵.۱۲ ,۵.۱۰ ,۵.۱۷ ,۵.۱۲ ,۵.۱۰ ,۵.۰۷ ,۵.۱۳ ,۵.۱۵ ,۵.۱۷ ,۵.۱۴ ,۵.۰۴ ,۴.۹۹ ,۴.۹۹ ,۴.۸۹ ,۴.۸۷ ,۴.۸۰ ,۴.۸۱ ,۴.۸۳ ,۴.۸۵ ,۴.۸۷ ,۴.۸۶ ,۴.۸۴ ,۴.۹۶ ,۵.۰۰ ,۵.۰۰ ,۴.۹۵ ,۴.۹۳ ,۴.۸۴ ,۴.۷۷ ,۴.۸۰ ,۴.۷۶ ,۴.۶۷ ,۴.۷۸ ,۴.۷۸ ,۴.۸۳ ,۴.۷۹ ,۴.۷۸ ,۴.۶۹ ,۴.۶۹ ,۴.۶۸ ,۴.۷۵ ,۴.۶۹ ,۴.۶۳ ,۴.۶۷ ,۴.۶۸
$۴.۴۴ ۱.۷۲
میلیارد دلار
۶۱.۱۶
میلیون دلار
۳۸۷.۱۱
میلیارد CELO
-۴.۳۴% ۴.۳۰ ,۴.۳۵ ,۴.۳۲ ,۴.۳۱ ,۴.۳۴ ,۴.۵۲ ,۴.۵۰ ,۴.۵۱ ,۴.۵۵ ,۴.۵۰ ,۴.۴۹ ,۴.۴۹ ,۴.۵۳ ,۴.۵۵ ,۴.۵۱ ,۴.۶۴ ,۴.۵۹ ,۴.۶۴ ,۴.۶۹ ,۴.۶۲ ,۴.۶۳ ,۴.۷۵ ,۴.۹۱ ,۴.۹۳ ,۴.۹۰ ,۴.۹۴ ,۴.۸۹ ,۴.۹۹ ,۵.۰۶ ,۴.۹۲ ,۴.۹۶ ,۴.۹۵ ,۴.۹۵ ,۴.۹۶ ,۴.۹۵ ,۴.۹۷ ,۴.۹۷ ,۴.۹۴ ,۴.۸۸ ,۴.۹۹ ,۴.۹۸ ,۴.۹۸ ,۴.۹۹ ,۵.۰۲ ,۵.۱۰ ,۵.۰۹ ,۵.۱۰ ,۵.۰۸ ,۵.۱۷ ,۵.۲۱ ,۵.۳۱ ,۵.۲۶ ,۵.۰۵ ,۵.۱۵ ,۵.۱۰ ,۵.۰۸ ,۴.۹۸ ,۵.۰۸ ,۵.۰۸ ,۵.۰۳ ,۴.۹۷ ,۵.۱۶ ,۵.۱۴ ,۵.۱۲ ,۵.۱۳ ,۵.۱۰ ,۵.۱۲ ,۵.۱۱ ,۵.۰۴ ,۴.۹۹ ,۵.۰۱ ,۴.۹۱ ,۴.۹۰ ,۴.۹۷ ,۴.۸۹ ,۵.۰۷ ,۵.۰۴ ,۵.۰۲ ,۵.۰۴ ,۵.۰۵ ,۵.۰۱ ,۵.۰۱ ,۵.۰۹ ,۵.۰۶ ,۵.۰۵ ,۵.۱۶ ,۵.۱۳ ,۵.۱۴ ,۵.۰۷ ,۵.۰۳ ,۵.۰۶ ,۵.۰۹ ,۵.۰۵ ,۵.۰۵ ,۵.۰۴ ,۵.۰۶ ,۵.۰۴ ,۴.۹۷ ,۵.۰۴ ,۵.۰۶ ,۵.۰۶ ,۵.۰۴ ,۵.۰۴ ,۵.۰۱ ,۵.۰۱ ,۵.۰۱ ,۴.۹۹ ,۵.۰۴ ,۵.۰۳ ,۵.۰۱ ,۴.۹۷ ,۴.۹۰ ,۴.۹۱ ,۴.۹۰ ,۴.۸۹ ,۴.۹۲ ,۴.۹۳ ,۴.۹۳ ,۴.۹۵ ,۴.۹۳ ,۴.۹۳ ,۴.۹۵ ,۴.۹۶ ,۴.۹۳ ,۴.۹۳ ,۵.۰۳ ,۵.۰۰ ,۵.۰۰ ,۵.۰۴ ,۵.۰۲ ,۵.۰۸ ,۵.۰۳ ,۵.۰۰ ,۴.۹۳ ,۴.۹۰ ,۴.۸۸ ,۴.۷۶ ,۴.۷۲ ,۴.۷۰ ,۴.۷۴ ,۴.۷۳ ,۴.۷۳ ,۴.۷۲ ,۴.۷۳ ,۴.۶۹ ,۴.۶۴ ,۴.۶۵ ,۴.۶۴ ,۴.۵۸ ,۴.۵۸ ,۴.۵۶ ,۴.۶۰ ,۴.۵۹ ,۴.۵۶ ,۴.۵۳ ,۴.۵۵ ,۴.۵۶ ,۴.۶۲ ,۴.۶۰ ,۴.۵۶ ,۴.۴۹ ,۴.۴۹ ,۴.۵۲ ,۴.۶۱ ,۴.۵۹ ,۴.۴۶ ,۴.۵۰ ,۴.۵۱
$۵.۶۷ ۱.۷۱
میلیارد دلار
۵۸.۳۸
میلیون دلار
۳۰۰.۷۵
میلیارد RUNE
-۵.۲۶% ۵.۹۱ ,۶.۰۹ ,۶.۱۱ ,۶.۱۸ ,۶.۱۶ ,۶.۳۶ ,۶.۳۲ ,۶.۳۱ ,۶.۲۶ ,۶.۲۳ ,۶.۲۵ ,۶.۳۰ ,۶.۲۰ ,۶.۱۱ ,۶.۱۳ ,۶.۱۷ ,۶.۲۱ ,۶.۲۴ ,۶.۳۳ ,۶.۳۱ ,۶.۲۵ ,۶.۳۱ ,۶.۳۷ ,۶.۴۴ ,۶.۵۵ ,۶.۶۰ ,۶.۷۳ ,۶.۷۹ ,۶.۷۳ ,۶.۷۳ ,۶.۷۴ ,۶.۷۵ ,۶.۷۸ ,۶.۸۲ ,۶.۸۱ ,۶.۸۶ ,۷.۰۱ ,۶.۹۹ ,۶.۸۹ ,۶.۸۷ ,۶.۸۵ ,۶.۸۷ ,۶.۸۵ ,۶.۸۴ ,۶.۸۰ ,۶.۷۷ ,۶.۷۹ ,۶.۸۲ ,۶.۷۲ ,۶.۷۶ ,۶.۷۹ ,۶.۸۷ ,۶.۶۳ ,۶.۵۶ ,۶.۵۷ ,۶.۵۵ ,۶.۴۷ ,۶.۴۸ ,۶.۴۶ ,۶.۴۰ ,۶.۳۳ ,۶.۳۸ ,۶.۳۵ ,۶.۳۷ ,۶.۳۹ ,۶.۳۹ ,۶.۴۳ ,۶.۴۲ ,۶.۳۹ ,۶.۳۰ ,۶.۳۰ ,۶.۲۰ ,۶.۱۶ ,۶.۲۲ ,۶.۲۱ ,۶.۴۱ ,۶.۳۵ ,۶.۳۶ ,۶.۳۲ ,۶.۳۴ ,۶.۳۸ ,۶.۳۸ ,۶.۴۵ ,۶.۴۱ ,۶.۴۰ ,۶.۴۱ ,۶.۳۶ ,۶.۴۰ ,۶.۴۲ ,۶.۳۸ ,۶.۳۶ ,۶.۳۸ ,۶.۳۸ ,۶.۳۷ ,۶.۳۶ ,۶.۳۷ ,۶.۳۶ ,۶.۳۶ ,۶.۴۵ ,۶.۵۷ ,۶.۶۶ ,۶.۶۲ ,۶.۵۹ ,۶.۵۷ ,۶.۵۶ ,۶.۵۶ ,۶.۵۷ ,۶.۵۷ ,۶.۵۳ ,۶.۵۳ ,۶.۵۰ ,۶.۴۵ ,۶.۴۰ ,۶.۴۰ ,۶.۳۸ ,۶.۴۲ ,۶.۴۱ ,۶.۴۱ ,۶.۴۸ ,۶.۳۴ ,۶.۳۰ ,۶.۳۲ ,۶.۳۴ ,۶.۳۹ ,۶.۳۷ ,۶.۴۳ ,۶.۳۸ ,۶.۳۲ ,۶.۲۸ ,۶.۲۹ ,۶.۳۱ ,۶.۳۳ ,۶.۳۰ ,۶.۲۸ ,۶.۲۵ ,۶.۲۱ ,۶.۰۸ ,۶.۰۴ ,۶.۰۸ ,۶.۰۹ ,۶.۰۷ ,۶.۱۱ ,۶.۱۲ ,۶.۰۷ ,۶.۰۶ ,۶.۰۲ ,۶.۰۲ ,۵.۹۷ ,۵.۸۳ ,۵.۸۵ ,۵.۸۴ ,۵.۹۱ ,۵.۹۲ ,۵.۸۹ ,۵.۸۰ ,۵.۸۸ ,۵.۸۹ ,۵.۹۲ ,۵.۹۳ ,۵.۹۱ ,۵.۸۵ ,۵.۷۹ ,۵.۷۹ ,۵.۹۲ ,۵.۸۹ ,۵.۷۶ ,۵.۷۷ ,۵.۸۰ ,۵.۸۱
$۲۳.۸۷ ۱.۶۸
میلیارد دلار
۸۱.۹۱
میلیون دلار
۷۰.۵۳
میلیارد NEO
-۲.۰۴% ۲۳.۰۷ ,۲۲.۹۹ ,۲۲.۹۵ ,۲۳.۱۰ ,۲۳.۸۱ ,۲۳.۵۷ ,۲۳.۷۴ ,۲۳.۸۴ ,۲۳.۷۷ ,۲۳.۸۱ ,۲۳.۸۰ ,۲۳.۸۷ ,۲۳.۸۸ ,۲۴.۰۴ ,۲۳.۹۸ ,۲۴.۱۳ ,۲۴.۱۱ ,۲۴.۱۴ ,۲۴.۰۷ ,۲۳.۸۸ ,۲۴.۱۰ ,۲۴.۱۵ ,۲۴.۱۲ ,۲۴.۲۴ ,۲۴.۴۱ ,۲۴.۷۵ ,۲۴.۶۴ ,۲۴.۴۶ ,۲۴.۶۶ ,۲۴.۶۸ ,۲۴.۵۰ ,۲۴.۷۶ ,۲۴.۹۲ ,۲۴.۶۹ ,۲۴.۷۵ ,۲۴.۷۶ ,۲۴.۷۲ ,۲۴.۵۷ ,۲۴.۶۲ ,۲۴.۵۶ ,۲۴.۷۱ ,۲۴.۸۶ ,۲۴.۸۷ ,۲۴.۸۷ ,۲۵.۰۱ ,۲۴.۹۱ ,۲۴.۸۴ ,۲۴.۵۱ ,۲۴.۶۷ ,۲۴.۷۱ ,۲۴.۸۰ ,۲۴.۰۳ ,۲۴.۲۱ ,۲۳.۸۱ ,۲۳.۷۲ ,۲۳.۷۷ ,۲۳.۷۸ ,۲۳.۸۷ ,۲۳.۶۴ ,۲۳.۶۰ ,۲۳.۹۱ ,۲۳.۷۹ ,۲۳.۸۸ ,۲۳.۹۱ ,۲۳.۹۴ ,۲۴.۳۳ ,۲۴.۶۱ ,۲۴.۳۲ ,۲۴.۲۹ ,۲۴.۳۵ ,۲۴.۰۷ ,۲۳.۸۰ ,۲۳.۹۰ ,۲۳.۹۰ ,۲۴.۶۵ ,۲۴.۴۰ ,۲۴.۵۲ ,۲۴.۲۹ ,۲۴.۴۷ ,۲۴.۵۴ ,۲۴.۶۳ ,۲۵.۰۳ ,۲۵.۰۵ ,۲۴.۹۰ ,۲۵.۴۸ ,۲۵.۳۱ ,۲۵.۳۸ ,۲۵.۱۹ ,۲۵.۱۴ ,۲۵.۱۷ ,۲۵.۲۸ ,۲۵.۵۵ ,۲۵.۴۳ ,۲۵.۵۲ ,۲۵.۵۰ ,۲۵.۴۶ ,۲۵.۱۴ ,۲۵.۳۴ ,۲۵.۴۵ ,۲۵.۵۴ ,۲۵.۴۵ ,۲۵.۴۴ ,۲۵.۳۸ ,۲۵.۵۲ ,۲۵.۴۶ ,۲۵.۵۱ ,۲۵.۵۹ ,۲۵.۴۲ ,۲۵.۳۵ ,۲۵.۲۹ ,۲۵.۲۲ ,۲۵.۱۹ ,۲۵.۲۱ ,۲۵.۲۰ ,۲۵.۳۰ ,۲۵.۳۲ ,۲۵.۲۷ ,۲۵.۳۲ ,۲۵.۳۸ ,۲۵.۲۳ ,۲۵.۳۰ ,۲۵.۱۸ ,۲۵.۲۱ ,۲۵.۲۳ ,۲۵.۳۶ ,۲۵.۳۲ ,۲۵.۲۶ ,۲۵.۱۹ ,۲۵.۲۱ ,۲۵.۱۵ ,۲۵.۱۹ ,۲۵.۱۸ ,۲۵.۰۳ ,۲۴.۸۲ ,۲۴.۸۵ ,۲۴.۶۱ ,۲۴.۴۳ ,۲۴.۳۱ ,۲۴.۴۳ ,۲۴.۳۹ ,۲۴.۳۶ ,۲۴.۴۳ ,۲۴.۴۱ ,۲۴.۳۷ ,۲۴.۳۲ ,۲۴.۳۳ ,۲۴.۳۰ ,۲۴.۱۳ ,۲۴.۰۰ ,۲۳.۹۳ ,۲۴.۰۸ ,۲۴.۰۸ ,۲۴.۰۱ ,۲۳.۶۶ ,۲۴.۰۰ ,۲۴.۰۳ ,۲۴.۲۴ ,۲۴.۱۸ ,۲۴.۲۶ ,۲۴.۰۴ ,۲۴.۰۴ ,۲۳.۹۷ ,۲۴.۲۶ ,۲۴.۱۲ ,۲۳.۷۴ ,۲۳.۷۷ ,۲۳.۸۷ ,۲۴.۰۶
$۴۱,۱۲۱.۰۰ ۱.۶۴
میلیارد دلار
۲.۰۹
میلیون دلار
۳۹۸۸۴
HBTC
-۳.۱۴% ۴۱۸۲۷.۱۲ ,۴۱۷۱۲.۷۵ ,۴۱۵۸۳.۷۳ ,۴۱۸۴۱.۹۷ ,۴۲۳۰۵.۱۳ ,۴۲۷۸۹.۲۰ ,۴۲۶۴۴.۸۴ ,۴۲۷۶۱.۲۰ ,۴۲۹۱۱.۳۰ ,۴۲۸۳۲.۵۳ ,۴۲۷۱۹.۵۸ ,۴۲۹۱۵.۱۶ ,۴۲۸۵۰.۱۵ ,۴۲۷۲۲.۰۹ ,۴۲۶۴۸.۲۴ ,۴۲۵۹۷.۲۳ ,۴۲۶۷۰.۶۲ ,۴۲۷۲۰.۰۲ ,۴۲۷۰۵.۶۱ ,۴۲۵۴۹.۹۳ ,۴۲۶۶۷.۲۹ ,۴۲۸۸۴.۷۱ ,۴۲۹۳۴.۹۸ ,۴۲۸۱۱.۳۹ ,۴۳۱۹۴.۵۶ ,۴۳۳۶۱.۱۰ ,۴۳۸۳۴.۰۳ ,۴۳۸۳۹.۷۸ ,۴۳۵۸۷.۴۲ ,۴۳۷۰۵.۹۱ ,۴۳۸۰۸.۵۴ ,۴۳۷۱۹.۶۸ ,۴۳۷۸۸.۰۹ ,۴۴۱۷۶.۰۰ ,۴۳۹۴۱.۱۶ ,۴۴۰۳۴.۱۵ ,۴۴۰۱۷.۲۶ ,۴۳۷۸۷.۱۸ ,۴۳۸۱۸.۳۹ ,۴۳۶۳۴.۱۰ ,۴۳۷۱۲.۰۶ ,۴۳۶۷۹.۶۰ ,۴۳۸۱۸.۸۴ ,۴۴۱۶۵.۷۷ ,۴۴۱۹۶.۱۵ ,۴۴۲۷۷.۸۹ ,۴۴۲۶۳.۸۵ ,۴۳۹۴۸.۲۳ ,۴۴۱۳۶.۹۰ ,۴۴۰۵۸.۴۲ ,۴۴۵۱۶.۸۰ ,۴۳۹۲۷.۱۲ ,۴۳۵۰۲.۷۰ ,۴۳۱۹۲.۴۳ ,۴۳۲۹۶.۸۳ ,۴۳۱۰۶.۵۳ ,۴۲۹۴۱.۰۳ ,۴۳۲۱۱.۹۶ ,۴۳۲۲۱.۳۰ ,۴۳۰۵۲.۹۸ ,۴۲۸۵۲.۰۰ ,۴۲۸۸۱.۵۰ ,۴۲۸۶۲.۱۶ ,۴۲۸۳۳.۵۰ ,۴۳۰۳۷.۴۳ ,۴۳۰۷۱.۴۹ ,۴۳۰۸۸.۰۱ ,۴۲۹۷۳.۹۵ ,۴۲۷۱۶.۸۲ ,۴۲۹۰۵.۶۲ ,۴۲۶۴۱.۸۷ ,۴۲۰۰۲.۷۸ ,۴۲۱۴۳.۱۸ ,۴۲۳۳۶.۴۳ ,۴۲۳۷۰.۶۷ ,۴۳۱۵۷.۹۰ ,۴۳۱۰۶.۱۲ ,۴۳۱۰۳.۴۰ ,۴۲۹۲۰.۰۸ ,۴۳۱۷۶.۴۳ ,۴۳۱۵۱.۵۵ ,۴۳۲۲۷.۰۹ ,۴۳۲۷۵.۳۸ ,۴۳۲۰۲.۶۹ ,۴۳۳۶۵.۱۲ ,۴۳۴۲۴.۲۰ ,۴۳۰۸۹.۳۳ ,۴۳۳۴۱.۶۸ ,۴۳۲۲۱.۲۲ ,۴۳۱۷۴.۲۴ ,۴۳۴۷۲.۰۴ ,۴۳۵۰۳.۸۷ ,۴۳۱۱۱.۰۵ ,۴۲۹۷۳.۷۹ ,۴۳۲۳۵.۹۹ ,۴۳۰۹۳.۸۵ ,۴۲۹۹۶.۴۰ ,۴۲۹۶۰.۰۷ ,۴۲۹۸۱.۰۷ ,۴۳۲۰۶.۴۳ ,۴۳۳۶۴.۶۳ ,۴۳۴۰۱.۹۶ ,۴۳۳۲۸.۴۵ ,۴۳۴۱۲.۸۸ ,۴۳۶۶۶.۸۳ ,۴۳۳۳۰.۷۴ ,۴۳۲۰۸.۱۴ ,۴۳۲۵۹.۸۱ ,۴۳۰۷۷.۷۶ ,۴۳۰۳۵.۲۳ ,۴۳۰۱۳.۵۳ ,۴۲۹۰۱.۱۰ ,۴۳۰۶۵.۱۳ ,۴۲۹۱۳.۴۲ ,۴۳۰۳۰.۵۰ ,۴۳۰۳۹.۱۷ ,۴۳۱۸۸.۵۸ ,۴۳۰۳۲.۲۲ ,۴۳۰۹۶.۷۹ ,۴۲۹۲۳.۳۰ ,۴۳۰۲۲.۳۴ ,۴۳۰۵۷.۵۰ ,۴۳۲۱۳.۲۹ ,۴۳۲۶۰.۲۱ ,۴۳۳۱۴.۹۸ ,۴۳۲۳۳.۵۹ ,۴۳۱۲۹.۱۲ ,۴۳۰۰۶.۵۲ ,۴۲۹۲۶.۰۰ ,۴۲۹۹۳.۶۳ ,۴۳۱۸۲.۳۵ ,۴۳۲۱۶.۱۴ ,۴۳۴۰۷.۰۶ ,۴۳۱۹۵.۸۶ ,۴۳۲۱۹.۶۴ ,۴۳۳۰۹.۶۸ ,۴۳۰۹۸.۴۵ ,۴۲۸۷۱.۶۸ ,۴۳۰۵۹.۰۷ ,۴۳۲۲۷.۰۳ ,۴۳۱۰۴.۰۴ ,۴۳۱۶۲.۴۶ ,۴۲۸۰۹.۲۸ ,۴۲۶۶۴.۰۵ ,۴۲۶۱۲.۵۶ ,۴۲۴۶۰.۵۱ ,۴۲۴۴۳.۱۱ ,۴۲۳۲۷.۰۴ ,۴۲۱۵۱.۷۸ ,۴۲۰۰۳.۹۹ ,۴۱۸۶۹.۰۰ ,۴۲۰۲۶.۴۷ ,۴۱۹۹۱.۶۳ ,۴۱۹۶۴.۴۲ ,۴۱۸۹۶.۰۵ ,۴۲۳۶۷.۶۸ ,۴۲۴۷۳.۰۵ ,۴۲۲۳۱.۸۷ ,۴۲۰۶۵.۷۸ ,۴۲۴۵۳.۱۶ ,۴۲۱۵۳.۱۷ ,۴۲۱۹۱.۸۰ ,۴۲۲۹۹.۸۵ ,۴۲۳۰۸.۷۹ ,۴۲۰۰۷.۳۶ ,۴۱۷۸۵.۹۶ ,۴۲۰۹۰.۴۰ ,۴۱۹۶۷.۰۵

ارزدیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یا رمز ارز (cryptocurrency) نوعی پول است که واحدهای آن با روش های رمزنگاری ایجاد شده است. تایید انتقال وجه و کارکرد آن هم مستقل از بانک مرکزی انجام می گیرد. ارزهای دیجیتال دو ویژگی مهم غیرمتمرکز بودن و شفافیت را دارا هستند و برای دستیابی به این ویژگی ها از بلاک چین استفاده می کنند.

پادکست آموزشی ارزدیجیتال

در این پادکست بشنوید که ارزهای دیجیتال چگونه کار میکنند و چه آینده ای دارند؟

غیر متمرکز بودن یعنی این ارزها توسط هیچ نهاد یا بانک واسطه ای کنترل نمی شوند. به همین دلیل انتقال ارزهای دیجیتال به افراد دیگر نیازی به استفاده از خدمات بانکی واسطه ای ندارد.

ایجاد رمز ارزها به روش های مختلفی اتفاق می افتد. برخی از رمز ارزها مانند بیت کوین با فرایندی به نام ماینینگ توسط ماینرها استخراج می شوند. در مورد برخی دیگر هم سکه های از قبل استخراج شده در شبکه ی توزیع قرار می گیرد.

ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری “دفتر کل توزیع شده” ساخته شده اند. یکی از محصولات این فناوری، بلاک چین است.به کار گیری بلاکچین موجب دستیابی به شفافیت می شود.

از چندین سال پیش تلاشهایی برای ایجاد ارزهای دیجیتال صورت گرفته بود. نیاز به ایجاد ارز دیجیتال از دو مشکل بزرگ اعتماد به شخص ثالث (واسطه) و دوبار خرج کردن پول شکل گرفت.

مشکل اعتماد به شخص ثالث به این معناست که شما برای انجام تراکنش های خود با ارزهای دیجیتال نیازی به یک واسطه بانکی نخواهید داشت.

مشکل دوبار خرج کردن هم با استفاده از ماهیت غیرمتمرکز و شفافیت ارزهای دیجیتال رفع شد. به این ترتیب که همه کاربران می توانند همه ی تراکنش ها را مشاهده کنند؛ بنابراین امکان تقلب و دوباره خرج کردن از بین می رود. با حل این مسئله نیاز به بانک ها برای تایید انتقال و نگهداری وجه هم رفع می شود.

اولین نمونه موفقیت آمیز ارزهای دیجیتال بیت کوین است که ایده آن در سال ۲۰۰۸ انتشار یافت و در ۲۰۰۹ اولین بار استخراج شد.
با توجه به ویژگی های ارزهای دیجیتال به تدریج انواع مختلف آن ایجاد شد. از جمله اتریوم بر بستری برای توسعه برنامه‌های مختلف و اجرای قراردادهای هوشمند معرفی شد و ریپل بر تجدید ساختار ارتباطات بین بانکی و ارائه سیستم های پرداخت کم هزینه و پرسرعت متمرکز شد.
امروزه توکن های مختلفی بر بستر ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم، ایاس و ترون ساخته شده اند و از بلاک چین برای ثبت تراکنش هایشان استفاده می کنند.

ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟

 برای جابجایی و تراکنش‌ها، ارزهای دیجیتال در شبکه بلاک چین، نیاز به الگوریتم اجماع دارند. و هر ارز دیجیتال از نوع خاصی از این الگوریتم پیروی می‌کند.

به عنوان مثال بیت کوین از الگوریتم اثبات کار برای انجام تراکنش‌های خود استفاده می‌کند.الگوریتم اجماع به صورت همتا به همتا کار می‌کند و واسطه را از بین می‌برد.

برای این که تراکنش‌ها به درستی انجام شوند نیاز به تایید دارند، کار تایید برای ارزهای دیجیتال مختلف بر اساس شبکه آن‌ها متفاوت است. برای بیت کوین تامین امنیت بر عهده نودها است.

تفاوت ارزهای دیجیتال با پول معمولی

یکی از ویژگی‌هایی که ارز دیجیتال را از پول معمولی متمایز می‌کند، غیر قابل برگشت بودن تراکنش‌ها است. و فقط در صورتی می‌توان پول را برگشت کرد که گیرنده پول را برگرداند. ولی اگر پول معمولی اشتباهی جابجا شود بانک می‌‌تواند پول را براحتی به حساب اصلی برگرداند.

دومین دلیل تفاوت آن‌ها ناشناس ماندن هویت آدرس‌های کیف پول است، در حالی که شماره حساب بانک هویت کامل دارنده حساب را نشان می‌دهد. آدرس کیف پول ارز دیجیتال از تعدادی حرف و عدد تشکیل شده است که شاید با بررسی تاریخچه تراکنش‌ها به هویت فرد اصلی رسید.

بیل گیتس می گوید:

 بیت کوین بهتر از ارز‌های سنتی است، زیرا شما مجبور نیستید که به صورت فیزیکی آن را حمل کنید و البته، برای معاملات بزرگ، پول فیزیکی بسیار آزاردهنده خواهد بود.

سومین ویژگی رمز ارزها،فرامرزی بودن آن‌هاست یعنی با ارزهای دیجیتال ارسال پول به نقاط مختلف دنیا در عرض چند دقیقه انجام میشود درحالی که با سیستم‌های فعلی چندین روز طول می کشد. ارزهای دیجیتال را می‌توان از هر نقطه‌ای در دنیا به نقطه دیگر فرستاد و محدودیت مرزی نمی شناسد.

چهارمین ویژگی امنیت ارزهای دیجیتال است. این امنیت در مبادلات درون شبکه‌ای توسط قدرت هش به اشتراک گذاشته شده توسط افراد تامین می‌شود. از طرفی سیستم رمزنگاری کلید عمومی و کلید خصوصی این امکان را به وجود می آورد که خودشان کنترل پول‌های دیجیتالشان را بر عهده بگیرند و شخص دیگری نتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

پنجمین ویژگی که باعث تمایز رمز ارزها از سایر پول‌‌های معمولی شده، انحصاری نبودن آن‌هاست. افراد برای اینکه بتوانند از شبکه‌های ارز دیجیتال مختلف استفاده کنند، نیازی ندارند از شخص یا گروه و سازمانی اجازه بگیرند. آن‌ها می‌توانند کل تاریخچه تراکنش‌ها را دانلود کرده و بدون نیاز به کسب اجازه اقدام به ارسال یا دریافت ارز دیجیتال کنند.

انواع ارز دیجیتال

رمز ارز ها به جز بیت کوین را به دو دسته آلت کوین‌ها و توکن‌ها تقسیم می کنند. آلت کوین‌ها هر کدام بلاک چین مخصوص خودشان را دارند. بخشی از کوین‌ها از کدهای اولیه بیت کوین ساخته شده‌اند و یا به اصطلاح فورکی از بیت کوین هستند. این‌ها با اعمال اصلاحات جزئی در متغیرهایی مانند تعداد سکه‌ها، الگوریتم استخراج، زمان ایجاد بلاک‌ها و غیره از بیت کوین به وجود آمده‌اند.

برخی کوین‌های دیگر هستند که شبکه خود را بدون استفاده از کدهای بیت کوین ساخته‌اند. این بلاک چین‌ها اغلب برای کاربردهای بیشتری به جز پول دیجیتال ایجاد شده‌اند مانند اتریوم و ریپل .

دسته دیگری از رمز ارز ها هستند که بر بستر یک پلتفرم مانند اتریوم یا ایاس ساخته می‌شوند که به این دسته توکن‌ها می گویند که بلاک چین جداگانه‌ای ندارند و از قدرت بلاک چین اصلی برای اجرای تراکنش‌های خود کمک می‌گیرند.

توکن‌ها طی عرضه اولیه سکه یا همان ICOها در ازای تامین سرمایه جمعی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شوند. توکن‌ها را نمی توان به چشم یک ارز دید و کاربردهای مخصوص خودشان را دارند.

علت محبوبیت ارزهای دیجیتال

از دلایل محبوبیت ارز های دیجیتال میتوان به بالا بودن میزان نوسان بازارشان و فناوری به کار گرفته شده در آنها و استفاده ی آنها در راستای آزادی خواهی اشاره نمود. دلیل نوسانات زیاد این بازار ، نوپا بودن آن است ، مقدار نوسان در حدی است که ممکن است در یک روز قیمت رمز ارزی صدها برابر بیشتر یا ده ها برابر کمتر شود.

برای جلوگیری از امکان تقلب در این فناوری از علم رمز نگاری که پایه ی آن ریاضیات است استفاده میشود و این تشویقی برای سیستم های پرداختی در جهت راستگویی میشود. افرادی که نسبت به سیستم های مالی و پرداخت سنتی بدبین بوده اند به دلیل جنبه ی آزادی خواهانه ی این فناوری و از بین بردن واسطه ها، به بازار ارزهای دیجیتال علاقه مند شده اند.

آینده ارز های دیجیتال

در طول هفته‌های اخیر ارزش بیت کوین اتریوم و سایر رمز ارزها، با نوسانات زیادی همراه بود.هر صعود شدید، با یک سقوط شدید دنبال شد و می‌توان گفت افزایش و کاهش‌های شدید، هرکدام تنها چند روز یا چند هفته دوام داشتند.

هیچ تاجر ریسک‌پذیری ، آن‌قدر باهوش نیست که روندهای آینده این بازار را ارزیابی کند.برخی از تحلیلگران معتقدند که دلال های ارزهای دیجیتال راه اشتباهی در پیش گرفته اند و ثروت خود را از دست خواهند داد.

پس باید در این سرمایه گذاری ها افق دیدی فراتر از نوسانات فعلی داشت و پیش بینی کرد که این ارزها در ۲۰ سال آینده چه جایگاهی خواهند داشت. اما چیزی که مشخص است این است که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال همیشه ریسک بسیار بالایی همراه خواهند داشت.

سوالات متداول ارزهای دیجیتال

چه فاکتورهایی تعیین کننده قیمت ارز دیجیتال هستند؟

عوامل فاندامنتال و بنیادی مثل نقشه راه، میزان عرضه و تقاضا ، تیم توسعه و لیست شدن در صرافی های مختلف می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر گذار باشد.

داده های قیمت ارزهای دیجیتال از کدام سایت ها دریافت می شود؟

معتبرترین داده قیمت های ارزدیجیتال از سایت های کوین مارکت کپ، کوین گکو و کوین ۳۶۰ دریافت می شود.
چگونه قیمت آینده ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنیم؟

برای اینکار کافیست بعد از فراگیری کامل تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و بررسی شرایط بازار ارزهای دیجیتال حدود آینده قیمتی ارزهای دیجیتال را پیش بینی کنید.

‫5 نظر

  • سلام واسه هولدینگ ۶ ماه تا یکسال کدوم ارز ها رو پیشنهاد میکنید ؟

    • سلام برای هولدینگ بلند مدت فقط پنج ارز اول جدول قابل سرمایه گذاری هستن
      سایر آلت کوین ها تا شش ماه دیگه ممکنه اسمی هم ازشون وجود نداشته باشه.

  • لطفا بگید baby ilon چجوری بخرم؟ ممنون

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *